งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิกฤตเศรษฐกิจยุโรป นางสาวธณัฏชา ชลายนนาวิน 5204680184 นางสาวกานต์สิรี พุ่มมณีกร 5204681182 นางสาวจุฑามาศ ศรีเมืองธน 5204681711.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิกฤตเศรษฐกิจยุโรป นางสาวธณัฏชา ชลายนนาวิน 5204680184 นางสาวกานต์สิรี พุ่มมณีกร 5204681182 นางสาวจุฑามาศ ศรีเมืองธน 5204681711."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิกฤตเศรษฐกิจยุโรป นางสาวธณัฏชา ชลายนนาวิน 5204680184 นางสาวกานต์สิรี พุ่มมณีกร 5204681182 นางสาวจุฑามาศ ศรีเมืองธน 5204681711

2 • สหภาพยุโรป (EU) • Eurozone • ความสัมพันธ์ของไทยกับยุโรป • ผลของเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกต่อ สมาชิกสหภาพยุโรป บท นำ

3 สาเห ตุ ผลกระ ทบ นโยบาย เพื่อการ แก้ไข

4 สาเหตุสาเหตุ การละเมิดกฎ Stability and Growth Pact (SGP) • จำกัดหนี้สาธารณะไม่เกินร้อยละ 60 ของ GDP ประเทศ • จำกัดการขาดดุลงบประมาณไม่เกินร้อยละ 3 ของ GDP • ราคาสินค้าและบริการมีเสถียรภาพ • อัตราดอกเบี้ยคงที่ติดต่อกันอย่างน้อย 2 ปี

5 • นโยบายรัฐสวัสดิการแบบประชานิยมที่เป็นไป เพื่อผลประโยชน์ทางการเมือง • ประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขัน ทางเศรษฐกิจของกรีซลดลง • ดัชนีวัดการทุจริต (Corruption index) ที่ได้ คะแนนต่ำที่สุดในกลุ่มประเทศยุโรป กรี ซ

6 PIIGS Portugal Italy Ireland Greece Spain

7 C Ca CCC A+ Aa2 AA- BBB- Ba2 BBB- BBB+ Ba1 BBB+ AA Aa2 AA+

8

9 • ผลกระทบต่อ ยุโรป • ผลกระทบต่อ เอเชีย • ผลกระทบต่อ ไทย • ผลกระทบต่อ ยุโรป • ผลกระทบต่อ เอเชีย • ผลกระทบต่อ ไทย ผลกระ ทบ

10 ผลกระทบต่อ ยุโรป

11 ผลกระทบต่อ เอเชีย

12 • ตลาดเงิน / ตลาดทุน • ตลาดสินค้า ผลกระทบต่อ ไทย

13 • ลดอัตราดอกเบี้ย • นโยบายการคลัง แบบหดตัว นโยบายเพื่อ การแก้ไข

14 ลดอัตรา ดอกเบี้ย

15 นโยบายการคลัง แบบหดตัว

16 สรุ ป


ดาวน์โหลด ppt วิกฤตเศรษฐกิจยุโรป นางสาวธณัฏชา ชลายนนาวิน 5204680184 นางสาวกานต์สิรี พุ่มมณีกร 5204681182 นางสาวจุฑามาศ ศรีเมืองธน 5204681711.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google