งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมวิชาการวันที่ 2-3-4 กันยายน ประชุมรวม Plenary Lecture  ห้องเชียงใหม่ 2-4 ( รวม เป็นห้องใหญ่ ) อภิปรายกลุ่ม Panel Discussion  ห้องเชียงใหม่ 2-4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมวิชาการวันที่ 2-3-4 กันยายน ประชุมรวม Plenary Lecture  ห้องเชียงใหม่ 2-4 ( รวม เป็นห้องใหญ่ ) อภิปรายกลุ่ม Panel Discussion  ห้องเชียงใหม่ 2-4."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรมวิชาการวันที่ 2-3-4 กันยายน ประชุมรวม Plenary Lecture  ห้องเชียงใหม่ 2-4 ( รวม เป็นห้องใหญ่ ) อภิปรายกลุ่ม Panel Discussion  ห้องเชียงใหม่ 2-4 ( รวม เป็นห้องใหญ่ ) เวทีชุมชน Community Forum  ห้องเชียงใหม่ 2-3 ( รวมเป็นห้องใหญ่ ) ประชุมนานาทรรศน์ Symposium  ห้องเชียงใหม่ 2-3-4- 5 ( แยกแต่ละห้อง ) ประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop  ห้องเชียงใหม่ 4-5 ( แยกแต่ละห้อง ) การนำเสนอผลงานวิชาการ Oral & Poster Presentation  ห้อง เชียงใหม่ 1 บูธและของดีสี่ภาค  หน้าห้องประชุม + พื้นที่ชั้น 2 ( ดู Layout.pdf) พื้นที่ชั้น 2 + ห้องเชียงใหม่ 1-5

2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด ในระดับชุมชน Community-Based Substance Use Intervention Backdrop “ ห้องเชียงใหม่ ” ตลอด 3 วัน ๒ - ๔ กันยายน ๒๕๕๖ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ 2-4 September 2013 at Empress Convention Center, Chiang Mai การประชุมวิชาการสารเสพติด ระดับชาติ ครั้งที่ ๘ 8 th National Conference on Substance Abuse

3 Seating Plan ห้อง เชียงใหม่ 2-4 ประชุมรวม Plenary Lecture อภิปรายกลุ่ม Panel Discussion Backdrop Chair & Co-Chair เวที Podium พิธีกร Rapporteur ผู้สรุปเนื้อหา #2#1 Speaker (s) ผู้บรรยาย สำรองสำหรับกลุ่มชุมชน 50 ที่ ( พร้อมหูฟัง ) Theater Seating 50 seats Theater Seating 50 seats Classroom Seating 100 seats Classroom Seating 50 seats รวม 300 ที่นั่ง Booth ทีมแปล จุดรับ - คืน หูฟัง ( ลงทะเบีย น ) พิธีเปิด วันที่ 2 กันยายน 09.00-09.20 น. Plenary I วันที่ 2 กันยายน 09.20-10.20 น. Plenary II วันที่ 3 กันยายน 09.00-10.20 น. Plenary III วันที่ 4 กันยายน 13.00- 14.45 น. พิธีปิด วันที่ 4 กันยายน 15.10-16.30 น. Panel I วันที่ 2 กันยายน 10.45-12.15 น. Panel II วันที่ 2 กันยายน 13.30-14.45 น. Panel III วันที่ 3 กันยายน 10.45-12.15 น. Discussant ผู้วิพากษ์ (Panel I-III only) ผู้ดูแล Plenary_______ ผู้ดูแล Panel_______

4 ประชุมนานาทรรศน์ Symposium S1 Seating Plan ห้อง เชียงใหม่ 5 WHO-ASSIST ( มีการแปล ) Backdrop Chair & Co-Chair เวที Podium พิธีกร Rapporteur ผู้สรุปเนื้อหา #2#1 Speakers ผู้บรรยาย Theater Seating 30 seats Classroom Seating 30 seats รวม 60 ที่นั่ง Booth ทีมแปล จุดรับ - คืน หูฟัง ( ลงทะเบีย น ) วันที่ 2 กันยายน 15.15-16.30 น. Discussant ผู้วิพากษ์ ผู้ดูแล Symposium I ____________ ผู้ดูแล Workshop I____________

5 Seating Plan ห้อง เชียงใหม่ 4 ประชุมนานาทรรศน์ Symposium S2 ระบบข้อมูลยาเสพติด Backdrop Chair & Co-Chair เวที Podium พิธีกร Rapporteur ผู้สรุปเนื้อหา #2#1 Speakers ผู้บรรยาย Theater Seating 30 seats Classroom Seating 30 seats รวม 60 ที่นั่ง วันที่ 2 กันยายน 15.15-16.30 น. Discussant ผู้วิพากษ์ ผู้ดูแล Symposium II ____________ ผู้ดูแล Workshop II____________

6 Seating Plan ห้อง เชียงใหม่ 1 การนำเสนอผลงานวิชาการ Oral Presentation Backdrop Chair & Co-Chair เวที Podium พิธีกร Rapporteur ผู้สรุปเนื้อหา #2#1 Presenters ผู้นำเสนอ Theater Seating 30 seats Classroom Seating 30 seats รวม 60 ที่นั่ง วันที่ 2 กันยายน 15.15-16.30 น. โปสเตอร์ผลงานวิชาการ ผู้ดูแล Oral Presentation ____________ ผู้ดูแล Poster Presentation ____________

7 Seating Plan ห้อง เชียงใหม่ 2-3 เวทีชุมชน Community Forum วันที่ 3 กันยายน 13.30-16.30 น. Backdrop Chair & Co-Chair เวที Podium พิธีกร Rapporteur ผู้สรุปเนื้อหา #2#1 ตัวแทนจาก ชุมชน Theater Seating 80 seats Theater Seating 80 seats Classroom Seating 50 seats Classroom Seating 50 seats รวม 260 ที่นั่ง Discussant ผู้วิพากษ์ ผู้ดูแล Community Forum : ดูน วัชรพงศ์ พุ่มชื่น

8 Seating Plan ห้อง เชียงใหม่ 5 ประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop W1 วันที่ 3 กันยายน 13.30-16.30 น. ASSIST-BI & MI ( มีแปล ) Backdrop Chair & Co-Chair เวที Podium พิธีกร Rapporteur ผู้สรุปเนื้อหา #2#1 Speakers ผู้บรรยาย Classroom Seating 30 seats Booth ทีมแปล จุดรับ - คืน หูฟัง ( ลงทะเบีย น ) รวม 30 ที่นั่ง ผู้ดูแล Symposium I ____________ ผู้ดูแล Workshop I____________

9 Seating Plan ห้อง เชียงใหม่ 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop W2 วันที่ 3 กันยายน 13.30-16.30 น. การวิเคราะห์ สถานการณ์สาร เสพติด ระดับ จังหวัด Backdrop Chair & Co-Chair เวที Podium พิธีกร Rapporteur ผู้สรุปเนื้อหา #2#1 Speakers ผู้บรรยาย Classroom Seating 30 seats รวม 30 ที่นั่ง ผู้ดูแล Symposium II ____________ ผู้ดูแล Workshop II____________

10 Seating Plan ห้องเชียงใหม่ 2-3-4 ประชุมนานาทรรศน์ Symposium S3 Backdrop Chair & Co-Chair เวที Podium พิธีกร Rapporteur ผู้สรุปเนื้อหา #2#1 Speakers ผู้บรรยาย Classroom Seating 50 seats รวม 100 ที่นั่ง Theater Seating 50 seats วันที่ 4 กันยายน เวลา 09.00-10.20 น. เวลา 10.45-12.15 น. S4S5 เชียงใหม่ 2 เชียงใหม่ 3 เชียงใหม่ 4 S6S7S8 เชียงใหม่ 2 เชียงใหม่ 3 เชียงใหม่ 4 Discussant ผู้วิพากษ์ ผู้ดูแล Symposium III, VI______ ผู้ดูแล Symposium IV, VII______ ผู้ดูแล Symposium V, VIII______

11 Dinner Meeting ห้องเพชร รัตน์ วันที่ 2 กันยายน 18.00-21.00 น. Backdrop Chair & Co-Chair Podium พิธีกร #2#1 Speaker (s) ผู้บรรยาย Buffet 60 Pax พื้นที่สำหรับการแสดง Treatment Outcome Evaluation Tools 2 September 2013 at Empress Hotel, Chiang Mai 8 th National Conference on Substance Abuse Rapporteur ผู้สรุปเนื้อหา Buffet Line ( จากโรงแรม ) กาดโก้งโค้งจำลอง ( จากผู้ให้บริการ ภายนอก )


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมวิชาการวันที่ 2-3-4 กันยายน ประชุมรวม Plenary Lecture  ห้องเชียงใหม่ 2-4 ( รวม เป็นห้องใหญ่ ) อภิปรายกลุ่ม Panel Discussion  ห้องเชียงใหม่ 2-4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google