งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

EEET0462 Step Five : Verify สุริยา วิทยาประดิษฐ์ Electronics Project

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "EEET0462 Step Five : Verify สุริยา วิทยาประดิษฐ์ Electronics Project"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 EEET0462 Step Five : Verify สุริยา วิทยาประดิษฐ์ Electronics Project
Management And Design Step Five : Verify สุริยา วิทยาประดิษฐ์ Mobile :

2 Topics Step Five : Verify Step Six : Conclusion Signal and Measurement
Copyright © S.Witthayapradit 2010 Step Five : Verify Signal and Measurement Gain Phase Current Rise time and Fall time Input/Output Resistance Impedance Frequency Response THD Etc.. Step Six : Conclusion Technical Marketing and Application Financial

3 Electrical Signal CH.1 = DC Coupling Phase Frequency
Copyright © S.Witthayapradit 2010 Function Frequency Phase Voltage CH.1 = DC Coupling CH.2 = AC Coupling

4 “องค์ประกอบทางไฟฟ้าที่วัดได้มีค่าเท่ากับ”
Electrical Signal Copyright © S.Witthayapradit 2010 “องค์ประกอบทางไฟฟ้าที่วัดได้มีค่าเท่ากับ”

5 Measurement by Oscilloscope
Copyright © S.Witthayapradit 2010 CH.1 CH.2 GND.1 GND.2 CH.1 CH.2 GND.1 GND.2 GND.1 = GND.2 = 0 CH.2 = VR2 CH.1 = VR1 + VR2 = Vs GND.1 = GND.2 = 0 R2 = 0 W

6 Measurement by Oscilloscope
Copyright © S.Witthayapradit 2010 “ VR1 = ? ” CH.1 CH.2 GND.1 GND.2 Vs = VR1 + VR2 VR1 VR2 GND.1 = GND.2 = 0 CH.2 = VR2 CH.1 = VR1 + VR2 = Vs

7 Measurement by Oscilloscope
Copyright © S.Witthayapradit 2010 “การวัดกระแสทางอ้อมโดยใช้ออสซิลโลสโคป” CH.1 CH.2 i

8 Gain(A) Copyright © S.Witthayapradit 2010 CH.2 CH.1 Ref.A

9 Gain(A) Gain(A) CH.2 / CH.1 Ref.A / CH.1 | AV/V | 2 100 | AdB | 6 40
Copyright © S.Witthayapradit 2010 Gain(A) CH.2 / CH.1 Ref.A / CH.1 | AV/V | 2 100 | AdB | 6 40

10 Phase ( q ) Copyright © S.Witthayapradit 2010 CH.2 CH.1

11 Rise Time(tR) and Fall Time(tF)
Copyright © S.Witthayapradit 2010 10% 90% 100%

12 Rise Time(tR) and Fall Time(tF)
Copyright © S.Witthayapradit 2010 tR = ?

13 Input & Output Resistance
Copyright © S.Witthayapradit 2010 Time 0s 0.5ms 1.0ms 1.5ms 2.0ms V(Rs:2) V(RL:2) -1.0V 0V 1.0V Rin = 50 R2 = 100 Time 0s 0.5ms 1.0ms 1.5ms 2.0ms V(Rs:2) V(RL:2) -2.0V 0V 2.0V Rin = 5k R2 = 10k

14 “สัญญาณไฟฟ้ามีเฟสเท่ากับศูนย์”
Input Resistance(Rin) Copyright © S.Witthayapradit 2010 CH.1 i CH.2 Example :- “สัญญาณไฟฟ้ามีเฟสเท่ากับศูนย์”

15 Output Resistance(Rout)
Copyright © S.Witthayapradit 2010 “ Medium to High” CH.1 CH.1 i

16 Output Resistance(Rout)
Copyright © S.Witthayapradit 2010 CH.2 “ Low to Medium” CH.1 i Vin=0

17 Output Resistance(Rout)
Copyright © S.Witthayapradit 2010 CH.2 “ Low to Medium” CH.1 i Rout = ?

18 Impedance (Z) Copyright © S.Witthayapradit 2010 CH.1 CH.2

19 Impedance (Z) Copyright © S.Witthayapradit 2010

20 Frequency Response CH.2 CH.1 Freq AdB Freq AdB 1 10 -3 -27 20 -4 -43
Copyright © S.Witthayapradit 2010 CH.2 CH.1 Freq AdB 1 10 -3 -27 20 -4 -43 50 -8 -54 100 -12 -72 200 -17 -86 500 -25 -90 1k -30 Freq AdB 1 10 -3 -27 20 -4 -43 50 -8 -54 100 -12 -72 200 -17 -86 500 -25 -90 1k -30

21 Frequency Response Magnitude Response -5 -10 Gain(dB) -15 -20 -25 -30
Copyright © S.Witthayapradit 2010 10 1 2 3 -30 -25 -20 -15 -10 -5 Frequency(Hz) Gain(dB) Magnitude Response -100 -80 -60 -40 Phase(degree) Phase Response

22 Total Harmonic Distortion (THD)
Copyright © S.Witthayapradit 2010 Example :-

23 EEET0462 Step Six : Conclusion สุริยา วิทยาประดิษฐ์
Electronics Project Management And Design Step Six : Conclusion สุริยา วิทยาประดิษฐ์ Mobile :

24 Conclusion Technical Marketing and Application Financial
Copyright © S.Witthayapradit 2010 Technical Marketing and Application Financial

25 Technical การเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่นที่มีส่วนคล้ายคลึงกัน
Copyright © S.Witthayapradit 2010 การเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่นที่มีส่วนคล้ายคลึงกัน กระบวนการทดสอบสมรรถนะที่เชื่อถือได้ การเลือกใช้ทรัพยากรกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ จัดการด้านกระบวนการผลิต ต้นทุนรวมที่น้อยที่สุด การเพิ่มประสิทธิภาพหรือแนวทางการพัฒนาในอนาคต

26 การแข่งขันกับส่วนแบ่งของลูกค้า กระบวนการขายกับการบริการลูกค้า
Marketing and Application Copyright © S.Witthayapradit 2010 การแข่งขันกับส่วนแบ่งของลูกค้า กระบวนการขายกับการบริการลูกค้า ประโยชน์สูงสุดกับการใช้งานของลูกค้า สภาพแวดล้อมทางกายภาพกับการตลาด

27 Financial ต้นทุนใช้จ่าย ต้นทุนการผลิต ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของผลิตภัณฑ์
Copyright © S.Witthayapradit 2010 ต้นทุนใช้จ่าย ต้นทุนการผลิต ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ ราคาจำหน่ายกับส่วนลด การจัดการเหนือความคาดหมาย ผลกำไรที่ได้

28 Summary Project Managers Designers & Detailers Product Eng. Engineers
Copyright © S.Witthayapradit 2010 Engineering Department Research and Development Document Control And Drafting Product Engineering Project Managers Designers & Detailers Product Eng. Engineers Computer Input and Documentation Control Technicians Technicians

29 Summary Electrical Schematic PCB Design Project Manager
Copyright © S.Witthayapradit 2010 Electrical Schematic PCB Design Circuits Simulation Electrical Design Management Project Manager Research & Development Document Control & Drafting Production

30 Step Five : Verify Step Six : Conclusion
EEET0462 Electronics Project Management And Design Step Five : Verify Step Six : Conclusion The END Q&A


ดาวน์โหลด ppt EEET0462 Step Five : Verify สุริยา วิทยาประดิษฐ์ Electronics Project

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google