งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Electronics Project Management And Design EEET0462 สุริยา วิทยา ประดิษฐ์ Mobile : 089-788-6242 Step Five : Verify.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Electronics Project Management And Design EEET0462 สุริยา วิทยา ประดิษฐ์ Mobile : 089-788-6242 Step Five : Verify."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Electronics Project Management And Design EEET0462 สุริยา วิทยา ประดิษฐ์ w.suriya@yahoo.co.th Mobile : 089-788-6242 Step Five : Verify

2 Topics  Signal and Measurement  Gain  Phase  Current  Rise time and Fall time Copyright © S.Witthayapradit 2010  Input/Output Resistance  Impedance  Frequency Response  THD  Etc..  Technical  Marketing and Application  Financial Step Five : Verify Step Six : Conclusion

3 Electrical Signal Copyright © S.Witthayapradit 2010 CH.1 = DC Coupling CH.2 = AC Coupling Phase Frequency Function Voltage

4 Electrical Signal Copyright © S.Witthayapradit 2010 “ องค์ประกอบทางไฟฟ้าที่ วัดได้มีค่าเท่ากับ ”

5 Measurement by Oscilloscope Copyright © S.Witthayapradit 2010CH.1CH.2 GND.1 GND.2 CH.1CH.2 GND.1GND.2 GND.1 = GND.2 = 0 GND.1 = GND.2 = 0 R2 = 0  R2 = 0  GND.1 = GND.2 = 0 GND.1 = GND.2 = 0 Voltage @ CH.2 = VR2 Voltage @ CH.2 = VR2 Voltage @ CH.1 = VR1 + VR2 = Vs Voltage @ CH.1 = VR1 + VR2 = Vs

6 Copyright © S.Witthayapradit 2010CH.1CH.2 GND.1 GND.2 GND.1 = GND.2 = 0 GND.1 = GND.2 = 0 Voltage @ CH.2 = VR2 Voltage @ CH.2 = VR2 Voltage @ CH.1 = VR1 + VR2 = Vs Voltage @ CH.1 = VR1 + VR2 = Vs Vs = VR1 + VR2 VR1 VR2 Measurement by Oscilloscope “ VR1 = ? ”

7 Copyright © S.Witthayapradit 2010 “ การวัดกระแสทางอ้อมโดยใช้ ออสซิลโลสโคป ” i CH.2 CH.1 Measurement by Oscilloscope

8 Copyright © S.Witthayapradit 2010 Gain(A) CH.2 CH.1 Ref.A

9 Gain(A)Gain(A) CH.2 / CH.1 Ref.A / CH.1 | A V/V | 2100 | A dB | 640

10 Copyright © S.Witthayapradit 2010 Phase (  ) CH.2 CH.1

11 Copyright © S.Witthayapradit 2010 Rise Time(t R ) and Fall Time(t F ) 100% 10%90%

12 Copyright © S.Witthayapradit 2010 Rise Time(t R ) and Fall Time(t F ) t R = ?

13 Copyright © S.Witthayapradit 2010 Input & Output Resistance Time 0s0.5ms1.0ms1.5ms2.0ms V(Rs:2)V(RL:2) -1.0V 0V 1.0V Time 0s0.5ms1.0ms1.5ms2.0ms V(Rs:2)V(RL:2) -2.0V 0V 2.0V Rin = 50 R2 = 100 Rin = 5k R2 = 10k

14 Copyright © S.Witthayapradit 2010 Input Resistance(R in ) CH.2 CH.1 i Example :- “ สัญญาณไฟฟ้ามีเฟสเท่ากับ ศูนย์ ”

15 Copyright © S.Witthayapradit 2010 Output Resistance(R out ) “ Medium to High” CH.1 CH.1 i

16 Copyright © S.Witthayapradit 2010 Output Resistance(R out ) “ Low to Medium” CH.1 CH.2 V in =0 i

17 Copyright © S.Witthayapradit 2010 Output Resistance(R out ) “ Low to Medium” CH.1 CH.2 i R out = ?

18 Copyright © S.Witthayapradit 2010 Impedance (Z) CH.1 CH.2

19 Copyright © S.Witthayapradit 2010 Impedance (Z)

20 Copyright © S.Witthayapradit 2010 Frequency Response CH.2 CH.1Freq A dB 100 10-3-27 20-4-43 50-8-54 100-12-72 200-17-86 500-25-90 1k-30-90Freq A dB 100 10-3-27 20-4-43 50-8-54 100-12-72 200-17-86 500-25-90 1k-30-90

21 Copyright © S.Witthayapradit 2010 Frequency Response 10 0 1 2 3 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 Frequency(Hz) Gain(dB) Magnitude Response 10 0 1 2 3 -100 -80 -60 -40 -20 0 Frequency(Hz) Phase(degree) Phase Response

22 Copyright © S.Witthayapradit 2010 Total Harmonic Distortion (THD) Example :-

23 Electronics Project Management And Design EEET0462 สุริยา วิทยา ประดิษฐ์ w.suriya@yahoo.co.th Mobile : 089-788-6242 Step Six : Conclusion

24 Copyright © S.Witthayapradit 2010 Conclusion  Technical  Marketing and Application  Financial

25 Copyright © S.Witthayapradit 2010 Technical  การเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่นที่มี ส่วนคล้ายคลึงกัน  กระบวนการทดสอบสมรรถนะที่ เชื่อถือได้  การเลือกใช้ทรัพยากรกับเทคโนโลยี สมัยใหม่  จัดการด้านกระบวนการผลิต  ต้นทุนรวมที่น้อยที่สุด  การเพิ่มประสิทธิภาพหรือแนว ทางการพัฒนาในอนาคต

26 Copyright © S.Witthayapradit 2010 Marketing and Application  การแข่งขันกับส่วนแบ่งของ ลูกค้า  กระบวนการขายกับการ บริการลูกค้า  ประโยชน์สูงสุดกับการใช้งาน ของลูกค้า  สภาพแวดล้อมทางกายภาพ กับการตลาด

27 Copyright © S.Witthayapradit 2010 Financial  ต้นทุนใช้จ่าย  ต้นทุนการผลิต  ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของ ผลิตภัณฑ์  ราคาจำหน่ายกับ ส่วนลด  การจัดการเหนือความ คาดหมาย  ผลกำไรที่ได้

28 Copyright © S.Witthayapradit 2010 Summary Engineering Department Research and Development Product Engineering Project Managers Document Control And Drafting Engineers Technicians Designers & Detailers Computer Input and Documentation Control Product Eng. Technicians

29 Copyright © S.Witthayapradit 2010 Summary Production Document Control & Drafting & Drafting Research & Development Project Manager  Electrical Schematic  PCB Design  Circuits Simulation  Electrical Design  Management

30 Electronics Project Management And Design EEET0462 The END Q&A Step Five : Verify Step Six : Conclusion


ดาวน์โหลด ppt Electronics Project Management And Design EEET0462 สุริยา วิทยา ประดิษฐ์ Mobile : 089-788-6242 Step Five : Verify.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google