งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียนวิเศษ ไชยชาญ “ ตันติ วิทยาภูมิ ” กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุข ศึกษาและพลศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียนวิเศษ ไชยชาญ “ ตันติ วิทยาภูมิ ” กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุข ศึกษาและพลศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงเรียนวิเศษ ไชยชาญ “ ตันติ วิทยาภูมิ ” กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุข ศึกษาและพลศึกษา

2 บุคลากร ใน กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา  นายวีระพจน์ บุญ รอต  นายอำนาจ บุญ อิ่ม  นายสมเดช พึ่ง เนตร  นายกมล ตันติ รุ่งเรือง  นายนริศ เมตตา สิทธิกร  นายกฤษณ์ ไกร ลาศ  นางกรุณา ขำ เขียว

3 วิชาที่เปิดสอน ภาคเรียนที่ 1 / 2547

4 ประโยชน์ของบาสเกตบอล  การเล่นกีฬา บาสเกตบอล นอกจากจะช่วยเสริม ให้เป็นผู้ที่มีสุขภาพ สมบูรณ์แล้วยังจะ ช่วยส่งเสริมให้เป็นผู้ ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ แล้ว ยังจะช่วย ส่งเสริมให้เป็นผู้ที่มี น้ำใจนักกีฬา สามารถมีชีวิตอยู่ใน สังคมได้ดีอีกด้วย

5 •1. ให้เกียรติผู้ตัดสิน กรรมการและผู้เล่นทั้ง สองฝ่าย •2. แสดงความยินดีด้วย การปรบมือ เพื่อเป็น เกียรติแก่ผู้ตัดสิน กรรมการและผู้เล่นทั้ง สองฝ่ายขณะลงสนาม •3. ปรบมือหรือเปล่ง เสียงชมเชยแก่ผู้เล่นได้ ดีทั้งสองฝ่าย •4. เคารพและยอมรับคำ ตัดสินของผู้ตัดสินและ กรรมการ ตลอดการ แข่งขัน •5. ยอมรับว่าผู้ตัดสินหรือ เจ้าหน้าที่เป็นผู้ชี้ขาด และควบคุมการเล่นเพียง ผู้เดียว •6. มีความเห็นอกเห็นใจ ผู้เล่นทั้งสองฝ่าย •7. ช่วยส่งเสริมให้ กำลังใจ •8. สนับสนุบสนุนและ ส่งเสริมให้เล่นตามชั้น เชิงและกลวิธีการเล่น อย่างแท้จริง •9. เป็นผู้ที่มีความเชื่อ และเลื่อมใสในอุดมคติ ของการเล่นกีฬา บาสเกตบอล มารยาทของผู้ดูบาสเกตบอลที่ ดี

6 มารยาทของผู้เล่นที่ดี •1. ปฏิบัติตามกฏระเบียบ ข้อบังคับและกติกาการ เล่นโดยเคร่งครัด •2. เคารพเชื่อฟังคำตัดสินของผู้ตัดสินและ กรรมการในการตัดสินโดยตลอด •3. แสดงความเป็นมิตร และให้เกียรติกับผู้เล่นทั้ง ฝ่ายตรงข้ามและฝ่ายเดียวกัน •4. เป็นผู้มีความสุภาพเรียบร้อย ไม่แสดงอาการ เย่อหยิ่งจองหองกับบุคคลอื่น •5. เล่นด้วยชั้นเชิงของการเล่น ไม่ยั่วยุ ไม่กลั่น แกล้ง ไม่เอาเปรียบผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามหรือผู้เล่น ร่วมด้วยกัน หากมีการผิดพลาด ให้ขอโทษและ ให้อภัยซึ่งกันและกัน

7 มารยาทของผู้เล่นที่ดี •6. เล่นเต็มที่ เต็มความสามารถของตนเอง และ ในขณะเดียวกันควรรู้จักประมาณตนเองใน ความสามารถนั้นๆด้วย •7. เวลาชนะหรือแพ้ ไม่แสดงความดีใจหรือ เสียใจออกนอกหน้ามากเกินไป •8. เป็นผู้มีใจหนักแน่น อดทน รู้จักยับยั้งชั่งใจ อดกลั้น ระงับอารมณ์ ควบคุมสติ ไม่แสดงอาการ โมโห หรือโกรธแค้นตนเองหรือบุคคลอื่น •9. ยอมรับสภาพและผลการแข่งขันด้วยความเต็ม ใจและบริสุทธิ์ใจ •10. มีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือเพื่อนร่วมเล่น ทั้งฝ่ายตรงข้ามและฝ่ายเดียวกัน •

8 มารยาทของผู้เล่นที่ดี  11. เป็นผู้ที่มีความเชื่อและเลื่อมใสในอุดม คติของการเล่นกีฬาบาสเกตบอล เพื่อ ประโยชน์ที่เกิดจากการเล่นกีฬาบาสเกตบอล อย่างแท้จริง


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียนวิเศษ ไชยชาญ “ ตันติ วิทยาภูมิ ” กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุข ศึกษาและพลศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google