งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ”
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

2 บุคลากร ใน กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
บุคลากร ใน กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา นายวีระพจน์ บุญรอต นายอำนาจ บุญอิ่ม นายสมเดช พึ่งเนตร นายกมล ตันติรุ่งเรือง นายนริศ เมตตาสิทธิกร นายกฤษณ์ ไกรลาศ นางกรุณา ขำเขียว

3 วิชาที่เปิดสอน ภาคเรียนที่ 1 / 2547

4 ประโยชน์ของบาสเกตบอล
การเล่นกีฬาบาสเกตบอลนอกจาก จะช่วยเสริมให้เป็นผู้ที่มีสุขภาพ สมบูรณ์แล้วยังจะช่วยส่งเสริมให้ เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์แล้ว ยัง จะช่วยส่งเสริมให้เป็นผู้ที่มีน้ำใจ นักกีฬา สามารถมีชีวิตอยู่ในสังคม ได้ดีอีกด้วย

5 มารยาทของผู้ดูบาสเกตบอลที่ดี
1. ให้เกียรติผู้ตัดสิน กรรมการและผู้เล่นทั้งสองฝ่าย 2. แสดงความยินดีด้วยการปรบมือ เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ตัดสิน กรรมการและผู้เล่นทั้งสองฝ่ายขณะลงสนาม 3. ปรบมือหรือเปล่งเสียงชมเชยแก่ผู้เล่นได้ดีทั้งสองฝ่าย 4. เคารพและยอมรับคำตัดสินของผู้ตัดสินและกรรมการ ตลอดการแข่งขัน 5. ยอมรับว่าผู้ตัดสินหรือเจ้าหน้าที่เป็นผู้ชี้ขาดและควบคุมการเล่นเพียงผู้เดียว 6. มีความเห็นอกเห็นใจผู้เล่นทั้งสองฝ่าย 7. ช่วยส่งเสริมให้กำลังใจ 8. สนับสนุบสนุนและส่งเสริมให้เล่นตามชั้นเชิงและกลวิธีการเล่นอย่างแท้จริง 9. เป็นผู้ที่มีความเชื่อและเลื่อมใสในอุดมคติของการเล่นกีฬาบาสเกตบอล

6 มารยาทของผู้เล่นที่ดี
1. ปฏิบัติตามกฏระเบียบ ข้อบังคับและกติกาการเล่นโดยเคร่งครัด 2. เคารพเชื่อฟังคำตัดสินของผู้ตัดสินและกรรมการในการตัดสินโดยตลอด 3. แสดงความเป็นมิตร และให้เกียรติกับผู้เล่นทั้งฝ่ายตรงข้ามและฝ่ายเดียวกัน 4. เป็นผู้มีความสุภาพเรียบร้อย ไม่แสดงอาการเย่อหยิ่งจองหองกับบุคคลอื่น 5. เล่นด้วยชั้นเชิงของการเล่น ไม่ยั่วยุ ไม่กลั่นแกล้ง ไม่เอาเปรียบผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามหรือผู้เล่นร่วมด้วยกัน หากมีการผิดพลาด ให้ขอโทษและให้อภัยซึ่งกันและกัน

7 มารยาทของผู้เล่นที่ดี
6. เล่นเต็มที่ เต็มความสามารถของตนเอง และในขณะเดียวกันควรรู้จักประมาณตนเองในความสามารถนั้นๆด้วย 7. เวลาชนะหรือแพ้ ไม่แสดงความดีใจหรือเสียใจออกนอกหน้ามากเกินไป 8. เป็นผู้มีใจหนักแน่น อดทน รู้จักยับยั้งชั่งใจ อดกลั้น ระงับอารมณ์ ควบคุมสติ ไม่แสดงอาการโมโห หรือโกรธแค้นตนเองหรือบุคคลอื่น 9. ยอมรับสภาพและผลการแข่งขันด้วยความเต็มใจและบริสุทธิ์ใจ 10. มีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือเพื่อนร่วมเล่นทั้งฝ่ายตรงข้ามและฝ่ายเดียวกัน

8 มารยาทของผู้เล่นที่ดี
11. เป็นผู้ที่มีความเชื่อและเลื่อมใสในอุดมคติของการเล่นกีฬาบาสเกตบอล เพื่อประโยชน์ที่เกิดจากการเล่นกีฬาบาสเกตบอลอย่างแท้จริง


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google