งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ 1. นางขวัญตา ขุนทองโรงเรียน บ้านต้นโตนด 2. นางรอฮีมะห์ หะยีหะซาโรงเรียนบ้านบรา โอ 3. นางสาวรอกีเย๊าะ บาเหมโรงเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ 1. นางขวัญตา ขุนทองโรงเรียน บ้านต้นโตนด 2. นางรอฮีมะห์ หะยีหะซาโรงเรียนบ้านบรา โอ 3. นางสาวรอกีเย๊าะ บาเหมโรงเรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ 1. นางขวัญตา ขุนทองโรงเรียน บ้านต้นโตนด 2. นางรอฮีมะห์ หะยีหะซาโรงเรียนบ้านบรา โอ 3. นางสาวรอกีเย๊าะ บาเหมโรงเรียน บ้านคลองหิน 4. นางสาวนูรียะห์ เจะมะโรงเรียน บ้านดูวา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 วิชา ภาษาอังกฤษ เรื่อง PRESENT CONTINUOUS TENSE ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย

2 วัตถุประสงค์  นักเรียนเขียนประโยคโครงสร้าง Present continuous tense ได้  นักเรียนเขียนประโยคบรรยายภาพ ได้  นักเรียนใช้ Present continuous Tense ได้ถูกต้อง

3 โครงสร้าง SUBJECT + VERB TO BE + VERB ING + OBJECT + ( MODIFY ) Example  He is walking to school every day.

4 ใช้ PRESENT CONTINUOUS TENSE กับเหตุการณ์ต่อไปนี้ 1. ใช้แสดงเหตุการณ์หรือการกระทำที่กำลังเกิดขึ้นมี adverb of time คือ now, just now, right now, this moment. ปรากฏอยู่ เช่น Nicole is working in her office this moment. I am drawing a picture.

5 ใช้ PRESENT CONTINUOUS TENSE กับเหตุการณ์ต่อไปนี้ ( ต่อ )  ใช้แสดงเหตุการณ์หรือการกระทำที่เกิดขึ้นใน ระยะยาว ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นจริงๆ ในขณะที่ พูด เช่น Marvin is working for an advertising company.

6 ใช้ PRESENT CONTINUOUS TENSE กับเหตุการณ์ต่อไปนี้ ( ต่อ ) 3. แสดงเหตุการณ์หรือการกระทำที่เกิดขึ้นหรือ กระทำเป็นนิสัยเป็นประจำ ในเวลาหนึ่งมักแสดง เวลาที่จำกัดแน่นอน เช่น Jarunee is getting up late this morning.

7 ใช้ PRESENT CONTINUOUS TENSE กับเหตุการณ์ต่อไปนี้ ( ต่อ ) 4. ใช้แทน Future tense เพื่อแสดงเหตุการณ์ที่ จะเกิดขึ้นแน่นอนในอนาคต อันใกล้ เช่น Mr. Smith is coming soon. The man is getting his suit tomorrow morning.

8 ใช้ PRESENT CONTINUOUS TENSE กับเหตุการณ์ต่อไปนี้ ( ต่อ ) 5. ใช้กับประโยคที่มีเครื่องหมายอัศเจรีย์ เช่น Keep quiet ! the teacher is coming.

9 The penguins are singing. True False 15

10 He……….wal king. isare 15

11 …….. she riding horse ? 15 Is Are Was Were

12 Alphabet Buttons Appear Here Write the name of continuous verbs. 60

13 Drawing your action and describe your picture. 8080

14 Matching the pictures and the words. fishing reading painting 1515

15 Alphabet Buttons Appear Here Type question here. What are they doing ? 6060

16 รูป ตัวอย่า ง 6060 Jigsaw Game

17 คะแนน รวม

18 THE END


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ 1. นางขวัญตา ขุนทองโรงเรียน บ้านต้นโตนด 2. นางรอฮีมะห์ หะยีหะซาโรงเรียนบ้านบรา โอ 3. นางสาวรอกีเย๊าะ บาเหมโรงเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google