งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ข้อมูลชนิดอาร์เรย์ Array ( บทที่ 5) ใช้สำหรับ Turbo C++ Version 3.0.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ข้อมูลชนิดอาร์เรย์ Array ( บทที่ 5) ใช้สำหรับ Turbo C++ Version 3.0."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ข้อมูลชนิดอาร์เรย์ Array ( บทที่ 5) ใช้สำหรับ Turbo C++ Version 3.0

2 2 กล่าวนำ  ประเภทข้อมูลในบทที่ผ่านมาเป็น ข้อมูลแบบข้อมูลเดี่ยว  ตัวแปรหนึ่งตัวจะเก็บข้อมูลได้ค่า เดียวเท่านั้น  ต้องการเก็บข้อมูลหลายค่าต้อง สร้างตัวแปรหลายตัว  ตัวแปรชนิดอาร์เรย์ (Array) เป็นตัว แปรที่เก็บข้อมูลเป็นกลุ่ม แต่จะต้อง เป็นข้อมูลชนิดเดียวกันเท่านั้น

3 3 อาร์เรย์ในภาษาซี  อาร์เรย์ประกอบด้วยข้อมูลหลายๆ ตัวรวมเป็นกลุ่ม  ข้อมูลแต่ล่ะตัวในกลุ่มเรียกว่า อิลี เมนต์ (element) หรือเซลล์ (Cell)  การอ้างถึงข้อมูลแต่ล่ะเซลล์จะใช้ อินเด็กซ์ (Index) เป็นตัวชี้

4 4 ตัวแปรอาร์เรย์แบบต่างๆ

5 5 ตัวอย่างเช่น ถ้ามีข้อมูลคะแนนของ นักศึกษา 8 คน สามารถเก็บได้ดังนี้  ข้อมูลอยู่ในอาร์เรย์ชื่อ X แต่ล่ะเซลล์จะเก็บเลข จำนวนเต็ม  การกำหนดค่าอินเด็กซ์ อยู่ในเครื่องหมาย square brackets ([])  ตัวอย่างเช่น X[3] หมายถึงการติดต่ออาร์เรย์ X เซลล์ที่ 3  X[2] อ้างเซลล์ที่ 2 มีค่าเท่ากับ 35  X[2] + X[3] อ้างเซลล์ที่ 2 บวกกับเซลล์ที่ 3 จะ ได้ 35+84 เท่ากับ 119 Next page -> IndexX[0]X[1]X[2]X[3]X[4]X[5]X[6]X[7] คะแน น 1820358421456574

6 6 การใช้ตัวแปรอาร์เรย์ในรูปแบบอื่น  X[1+3] อ้างเซลล์ที่ 4 มีค่าเท่ากับ 21  X[5]+1 นำเซลล์ที่ 5 มาบวกด้วย 1 จะได้ เท่ากับ 46  ในรูปแบบอื่น  X[5] = 45; ใส่ค่า 45 ในตัวแปรอาร์เรย์ X เซลล์ ที่ 5  printf(“%d\n”,X[6]); พิมพ์ค่าในตัวแปรอาร์เรย์ X เซลล์ที่ 6

7 7 วิธีการประกาศตัวแปรอาร์เรย์แบบ 1 มิติ  จะต้องมีการกำหนดจำนวนของข้อมูลใน เครื่องหมาย [ ]  มีรูปแบบดังนี้ type var_name[size] หรือ ประเภทข้อมูลชื่อตัวแปร [ จำนวนสมาชิก ]  ตัวอย่างเช่น intmyarray[20];  คำอธิบาย จะได้ตัวแปรชื่อ myarray ที่มีเซลล์เก็บ ข้อมูลจำนวนเต็มจำนวน 20 เซลล์

8 8 การใช้งานตัวแปรอาร์เรย์  ตำแหน่งอ้างข้อมูลจะเริ่มต้นที่ [0]  ดังนั้น intmyarray[20]; จะมีการอ้าง ตำแหน่งข้อมูลได้เป็น myarray[0] – myarray[19]  การประกาศแบบข้างต้น เป็นการประกาศตัว แปรอาร์เรย์แบบหนึ่งมิติ ส่วนการสร้างอาร์เรย์ แบบหลายมิติจากกล่าวภายหลัง

9 9 การประกาศตัวแปรอาร์เรย์แบบ 2 มิติ

10 10 การประกาศและกำหนดข้อมูลให้กับตัว แปรแบบอาร์เรย์

11 11 การเข้าถึงข้อมูลในตัวแปรอาร์เรย์

12 12 ตัวแปรอาร์เรย์กับข้อความ

13 13 ตัวอย่างการใช้งานตัวแปรอาร์เรย์

14 14 ตัวอย่างการใช้งานตัวแปรอาร์เรย์

15 15 ตัวอย่างการใช้งานตัวแปรอาร์เรย์

16 16 ตัวอย่างการส่งผ่านตัวแปรอาร์เรย์ เข้าในฟังก์ชัน

17 17 ตัวอย่างการส่งผ่านตัวแปรอาร์เรย์สอง มิติเข้าในฟังก์ชัน

18 18 Q & A End Chapter 7


ดาวน์โหลด ppt 1 ข้อมูลชนิดอาร์เรย์ Array ( บทที่ 5) ใช้สำหรับ Turbo C++ Version 3.0.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google