งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“กลุ่มอาการดาวน์ซินโดรม” (Down Syndrome). ใ น บ ร ร ด า ค ว า ม ผิ ด ป ก ติ ข อ ง ส ม อ ง อ ั น ส่ ง ผ ล ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม พิ ก า ร ท า ง ส ติ ปั ญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“กลุ่มอาการดาวน์ซินโดรม” (Down Syndrome). ใ น บ ร ร ด า ค ว า ม ผิ ด ป ก ติ ข อ ง ส ม อ ง อ ั น ส่ ง ผ ล ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม พิ ก า ร ท า ง ส ติ ปั ญ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “กลุ่มอาการดาวน์ซินโดรม” (Down Syndrome)

2 ใ น บ ร ร ด า ค ว า ม ผิ ด ป ก ติ ข อ ง ส ม อ ง อ ั น ส่ ง ผ ล ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม พิ ก า ร ท า ง ส ติ ปั ญ ญ า ซึ่ ง มี ส า เ ห ตุ ม า จ า ก ด้ า น ก ร ร ม พั น ธุ์ ( G e n e t i c F a c t o r ) น ั้ น พ บ ไ ด้ บ่ อ ย ใ น ก ลุ่ ม อ า ก า ร ที่ เ รี ย ก ว่ า " ก ลุ่ ม อ า ก า ร ด า ว น์ ซิ น โ ด ร ม " ซ ึ่ ง เ ป็ น ค ว า ม ผิ ด ป ก ติ ที่ ถ่ า ย ท อ ด ม า แ ต่ กำ เ นิ ด

3 • ดาวน์ซินโดรมเกิดจากสาเหตุความผิดปกติของโครโมโซม ซึ่งมีหลายรูปแบบ ได้แก่ TRISOMY 21 • สาเหตุที่พบบ่อยที่สุดก็คือ การมีโครโมโซมเกินไปหนึ่งแท่ง คือ โครโมโซมคู่ที่ 21 มี 3 แท่ง แทนที่จะมี 2 แท่ง ตามปกติ ความผิดปกติแบบ นี้แพทย์เรียกว่า TRISOMY 21 ซึ่งพบได้ถึงร้อยละ 95 TRANSLOCATION • สาเหตุรองลงมาเรียกว่า TRANSLOCATION คือมีโครโมโซมย้ายที่ เช่น โครโมโซมคู่ที่ 14 มายึดติดกับคู่ที่ 21 เป็นต้น พบได้ร้อยละ 4 MOSAIC • ส่วนสาเหตุที่พบได้น้อยที่สุดคือ มีโครโมโซมทั้ง 46 และ 47 แท่งในคน ๆ เดียว กันพบได้เพียงร้อยละ 1 เท่านั้น เรียกว่า MOSAIC อ ะ ไ ร เ ป็ น ส า เ ห ตุ ข อ ง ก า ร เ กิ ด ก ลุ่ ม อ า ก า ร ด า ว น์ ? ?

4 •K•K aryotype ของเด็ก ดาวน์ซินโดรม ลั ก ษ ณ ะ มั น เ ป็ น งั ย ห ร อ โ ค ร โ ม โ ซ ม เ กิ น เ นี่ ย ? ?

5 • กลุ่มอาการดาวน์พบได้ในทุกเชื้อชาติ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และภูมิประเทศ โดยทั่วไปพบ 1 ต่อ 800 ของเด็กเกิดใหม่ แต่อัตรานี้ต่ำกว่าความเป็นจริงเนื่องจากหาทารกในครรภ์ เป็นกลุ่มอาการดาวน์ จะมีการแท้งไปเองสูงถึงร้อยละ 75 แต่ถึงอย่างไรโรคนี้ก็ยังเป็นโรคความผิดปกติของ โครโมโซมที่พบบ่อยที่สุดว่าเป็นสาเหตุของภาวะปัญญา อ่อนและอาจมีอาการอื่นร่วมด้วย โอกาสในการพบผู้ป่วยดาวน์ซินโดรมมีมากมั้ย ??

6 ชนิด trisomy 21 เท่านั้น • ความสัมพันธ์ของกลุ่มอาการดาวน์กับอายุมารดา ตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่าความผิดปกติที่พบในกลุ่ม อาการดาวน์มี 3 ชนิด แต่กลุ่มอาการดาวน์ ชนิด trisomy 21 เท่านั้น ที่พบบ่อยขึ้นเมื่อ มารดามีอายุมากขึ้น แล้วมันมีความเกี่ยวข้องกับอายุของแม่รึป่าว ??

7 โอกาสที่บุตรคนต่อไปจะเป็นกลุ่มอาการดาวน์อีก คู่สมรสที่มีบุตรเป็นกลุ่มอาการดาวน์แล้ว 1 คน มี โอกาสเสี่ยงที่จะมีบุตรเป็นกลุ่มอาการดาวน์อีกสูงขึ้นกว่าคู่ สมรสที่ยังไม่เคยมีบุตรเป็นกลุ่มอาการดาวน์ อัตราเสี่ยงต่อ การเกิดซ้ำในบุตรคนต่อไปต่างกันไปขึ้นกับชนิดของอาการ ดาวน์ซินโดรมและความเป็นพาหะในพ่อและแม่ ถ้าเคยมีลูกเป็นดาวน์แล้วลูกคนต่อไปจะเป็นมั้ย ??

8 .... แรกเกิด.... บิดามารดามักจะได้รับคำบอกเล่าจากสูติแพทย์ หรือกุมารแพทย์ตั้งแต่ แรกแล้วว่าบุตรของตนเป็นกลุ่มอาการดาวน์ ลั ก ษ ณ ะ เ ด็ ก ด า ว น์ เ ป็ น งั ย ห ร อ ? ? น้ำหนักเบา ลำตัวสั้น

9 โดยทั่วไปเด็กจะมี....................... หน้าตาคล้ายคลึงกันเนื่องจากการชักนำของยีน แล้วทำไมเค้าหน้าตาเหมือน ๆ กันล่ะ ?? เตี้ย ศีรษะเล็ก ท้ายทอยแบน หน้าแบน ดั้งแบน ตาเฉียงขึ้น ใบหูเล็ก ต่ำ รูหูส่วนนอก ตีบ ช่องปากแคบลิ้นยื่น คอสั้น

10 นอกจากนี้ลักษณะนิ้ว มือ นิ้วเท้ากล้ามเนื้อก็แตกต่างจากคนปกติ มีอะไรอีกมั้ย เส้นลายมือตัดขวาง ช่องระหว่างนิ้วเท้ากว้าง นิ้วมือสั้น กล้ามเนื้ออ่อนนิ่ม มือแบนกว้าง นิ้วก้อยโค้งงอ

11 แล้วลักษณะนิสัยล่ะ ?? อารมณ์ดีเลี้ยงง่ายเป็นมิตรร่าเริง น่ารักใช่มั้ยล่ะ

12 ปัญหาที่สำคัญที่สุดของเด็กเหล่านี้ก็คือ ภาวะปัญญาอ่อน นอกจากนี้ ยังมีโรคอื่น ๆ อีก.. ดังนี้ 1. ระบบหัวใจและหลอดเลือด คือโรคหัวใจรั่ว เส้นเลือดผิดปกติ หัวใจพิการแต่ กำเนิด 2. ระบบต่อมไร้ท่อ เป็นภาวะพร่องธัยรอยด์ฮอร์โมนแต่กำเนิด 3. ระบบทางเดินอาหาร บางส่วนพบลำไส้อุดตันตั้งแต่กำเนิด 4. ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ พบว่ากล้ามเนื้ออ่อนนิ่ม ข้อต่อยึดได้มาก เป็น ส่วนหนึ่งที่ทำให้พัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวล่าช้า ภาวะกล้ามเนื้ออ่อนนิ่ม จากระบบประสาทส่วนกลางจะทำให้การดูดกลื่นไม่ดี มารดาจึงให้นมบุตร ลำบาก พบข้อต่อสะโพกหลุดหรือเคลื่อน ข้อต่อกระดูกคอที่ระดับต่างๆ เคลื่อน เด็กกลุ่มอาการดาวน์มีปัญหาอะไรบ้าง ??

13 5. ระบบโลหิต พบมะเร็งเม็ดโลหิตขาวร้อยละ 1-2 6. ความผิดปกติทางตา ขนตาสั้นและขึ้นไม่เป็นระเบียบ ทำให้เกิดการ อักเสบของเปลือกตา ต้อกระจก ต้อหิน พบน้อย สายตาผิดปกติ พบ บ่อยมักเป็นสายตาสั้น ท่อน้ำตาอุดตัน ตาเข ตาแกว่ง 7. ความผิดปกติทางหูและภาษา การได้ยินผิดปกติ มักเกิดจากมีของเหลวใน หูชั้นกลาง และกระดูกหูผิดปกติ และพบหูชั้นกลางอักเสบ และที่สำคัญ คือความสามารถในการพูดหรือการใช้ภาษาด้อยกว่าสติปัญญา ที่แท้จริง ยังมีอีกหรอ ??

14 8. ระบบประสาท พบโรคลมชักและความผิดปกติทางจิต ได้แก่ วิตกกังวล ซึมเศร้า ปัญหาพฤติกรรมที่พบบ่อย ได้แก่ สมาธิสั้น หุนหันพลันแล่น ซน ไม่อยู่นิ่งอาจมีโรคสมองเสื่อม หลงลืม ความรู้ ความจำ รวมทั้งภาษา พูดแย่ลงด้วยและจะชราก่อนวัยอันควร 9. พัฒนาการ เด็กลุ่มอาการดาวน์มักมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวล่าช้า โดยเฉพาะในขวบปีแรก 10. ระบบปัสสาวะและสืบพันธุ์ ประมาณ 2 ใน 3 ของเพศหญิงจะเป็นหมัน และเพศชายทุกคนจะเป็นหมัน โอ้โห มีอีกหรอ ??

15 11. ปัญหาทางผิวหนัง ได้แก่ ผมบาง ผมร่วง ผิวแห้ง ขึ้นผื่นง่าย และผิวหนังด่าง 12. การเจริญเติบโต กลุ่มอาการดาวน์มักเตี้ยและอ้วน โดยที่ระดับฮอร์โมนการ เจริญเติบโตมักปกติ 13. ฟัน มักมีปัญหาฟันขึ้นช้า 14. ปัญหาการนอน ที่อาจพบได้ คือการหยุดหายใจในระหว่างการนอนหลับ 15. ปัญหาโรคติดเชื้อ ได้แก่ หวัด ไซนัสอักเสบ หูชั้นกลางอักเสบและปอดบวม เนื่องจากภูมิคุ้มกันบกพร่อง 16. ภาวะภูมิคุ้มกันต่อร่างกายตนเอง ทำให้เกิดต่อมธัยรอยด์อักเสบ ผมร่วง เบาหวาน เม็ดโลหิตแดงแตก ชนิด Autoimmune hemolytic anemia และข้อ เสื่อมรูมาตอยด์ ยังไม่หมด ??

16 เนื่องจากกลุ่มอาการดาวน์มีภาวะปัญญาอ่อนเป็นปัญหาสำคัญ และ เกิดจากความผิดปกติในโครโมโซม ปัจจุบันจึงยังไม่มีการรักษา ดาวน์ซินโดรมมีทางรักษาหายมั้ย ?? ที่สำคัญที่สุด และมีประโยชน์มากก็คือการกระตุ้นการพัฒนาการของเด็ก ตั้งแต่อายุ 1-2 เดือนหลังคลอด เพื่อให้เด็กเหล่านี้สามารถยืน ได้ เดินได้ ช่วย ตนเองได้มากที่สุด และเป็น ภาระน้อยที่สุด การกระตุ้นพัฒนาการ จะช่วย เพิ่มพูนศักยภาพ ได้อย่างชัดเจนและจะได้ผลดีที่สุด หากทำในระยะ 2 เดือน ถึง 2 ปีแรกของชีวิต นอกจากนั้นก็ควรมีการฝึกพูดอย่างสม่ำเสมอ แล้วมีทางช่วยเหลืออย่างไรบ้าง ??

17 กลุ่มอาการดาวน์นี้สามารถป้องกันได้โดยการวินิจฉัยก่อนคลอด ปัจจุบันมักทำ กันในหญิงตั้งครรภ์ที่อัตราเสี่ยงสูง เช่น อายุ มากกว่า 35 ปีขึ้นไป โดยแพทย์สามารถเจาะ น้ำคร่ำมาตรวจดูโครโมโซมของเด็กใน ครรภ์ ว่าผิดปกติหรือไม่ หากพบความผิดปกติคู่ สามีภรรยาอาจเลือกยุติ การตั้งครรภ์ได้ก่อน การวินิจฉัยก่อนคลอดควรปรึกษาแพทย์เสมอ มีการป้องกันมั้ย ??

18 ในต่างประเทศได้มีการจัดตั้งสมาคมของกลุ่มอาการดาวน์ มี การให้คำแนะนำปรึกษาแก่ผู้ปกครองที่มีบุตรเป็นกลุ่มอาการดาวน์ตั้งแต่ แรกเกิด ไม่ว่าจะโดยการพบปะพูดคุยโดยตรงหรือพูดคุยทางโทรศัพท์ โดยเจ้าหน้าที่หรืออาสาสมัครซึ่งก็คือผู้ปกครองที่ผ่านประสบการณ์การ มีบุตรเป็นกลุ่มอาการดาวน์มาแล้วนั่นเอง สำหรับในประเทศไทยได้มีการจัดตั้งชมรมผู้ปกครองเด็ก กลุ่มอาการดาวน์ที่ หน่วยงานเวชพันธุศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์สิริราชพยาบาล เลขที่ 2 ถ. พรานนก บางกอกน้อย กทม. 10700 โทร. 4197025, 4198547,4198414 โทรสาร 4198414 และมี หน่วยงานสาขาที่ โรงพยาบาลบางกอกเนอร์ซิ่งโฮม ถ. คอนแวนด์ สีลม กทม. การให้คำแนะนำปรึกษาล่ะ ??

19 •h•http://www.downs-syndrome.org •h•http://www.downsnet.org •h•http://www.ds-health.com •h•http://www.childthai.org/cic2/down1.htm •h•http://www.thaihealth.info •h•http://www.elib-online.com/doctors/health_down1.html •h•http://www.thaimental.com/aspwebboard/Question.asp?GID=113 45#newanswer แล้วไปเอาข้อมูลทั้งหมดจากไหนเนี่ย ??

20 จบแล้ว


ดาวน์โหลด ppt “กลุ่มอาการดาวน์ซินโดรม” (Down Syndrome). ใ น บ ร ร ด า ค ว า ม ผิ ด ป ก ติ ข อ ง ส ม อ ง อ ั น ส่ ง ผ ล ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม พิ ก า ร ท า ง ส ติ ปั ญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google