งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตร eLearning สำหรับ มทรก. 6-24 เม.ย.09 1.N eeds Analysis & Planning 2.e Learning Design 3.e Learning Development 4.e Learning Implementation & Delivery.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตร eLearning สำหรับ มทรก. 6-24 เม.ย.09 1.N eeds Analysis & Planning 2.e Learning Design 3.e Learning Development 4.e Learning Implementation & Delivery."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักสูตร eLearning สำหรับ มทรก. 6-24 เม.ย.09 1.N eeds Analysis & Planning 2.e Learning Design 3.e Learning Development 4.e Learning Implementation & Delivery 5.e Learning Evaluation Singapore Polytechnic International Pte Ltd (Wholly-owned subsidiary of Singapore Polytechnic) 500 Dover Road, Singapore 139651

2 การพัฒนา eLearning (eLearning Development) • การใช้ e-learning (e-learning approaches) •Web 2.0 • แนวโน้มการเรียนรู้และการ ใช้เทคโนโลยี (e-learning trend and technology) • จัดทำต้นแบบการเรียนรู้ (Prototype development)

3 ผลลัพท์ที่ได้ จากการเรียนรู้ (learning outcome) ผลลัพท์ที่ได้ จากการเรียนรู้ (learning outcome) • จำแนกความสามารถการ เรียนรู้ (Identify the different approaches) • เปรียบเทียบให้เห็นความ แตกต่างของการเรียนรู้ (Compare and contrast the different approachs) • ลักษณะเด่นของบุคคลากรใน การพัฒนาทีม (Identify one man development team)

4 ADDIE Model • การพัฒนาการเรียนรู้เป็นขั้นตอนหนึ่ง ใน ADDIE Model ซึ่งประกอบด้วย Analysis  Design  Development  Evaluation  Implementation • การจัดทำหรือการพัฒนาการ เรียนรู้ (Development Approaches) •Design > < Development •

5 Development Approaches แบ่งเป็น 3 แบบ คือ 1. Traditional Development Approach 2. Rapid Development Approach 3. One-Man Development (OMD) Team

6 แนวโน้มการเรียนรู้และการใช้ เทคโนโลยี (eLearning trend and technology) • จำแนกความแตกต่างของ วิธีการเรียนรู้ • จำแนกความแตกต่างและ ประยุกต์ใช้การเรียนรู้แบบ ผสมผสาน • จำแนกความแตกต่างและ ใช้เครื่องมือช่วยในการ เรียนรู้

7 วิธีการเรียนรู้ (Learning Method) แบ่งได้หลายวิธี ดังนี้ •Traditional learning •Online learning •Self Paced learning •Blended learning •Integrate learning

8 Blended learning Models แบ่งเป็น 3 วิธี •Anchor Blend •Bookend Blend •Field Blend

9 Anchor Blend มีขั้นตอนการเรียนดังนี้ •Learners attend Face to Face class •Trainers teach the subject by showing / doing •Trainers Introduce help that is available online after class

10 Bookend Blend มีขั้นตอนการเรียนดังนี้ •Provide prior knowledge before class. (Online) •Learner attend class •After class, online meeting was facilitated to check on progress

11 Field Blend มีขั้นตอนการเรียนดังนี้ •Resources was provided online •Learners are given a task / project •Learners refer to the resources provided to help them complete their task

12 Development Tools Top 20 tools from learning professionals(1) •Delicious (free) •Firefox (free) •Google Reader(free) •Skype (free) •Wordpress (free) •Google search (free) •Google docs (free) •Power Point •Moodle (free) •Blogger (free)

13 Development Tools Top 20 tools from learning professionals(2) •Twitter (free) •Audacity (free) •Wikipedia (free) •Gmail (free) •Flickr (free) •Ning (free) •iGoogle (free) •YouTube (free) •Wikispaces •Slideshare (free)

14 Web 2.0 Web 2.0 ที่ใช้ในปัจจุบันมี ข้อดี คือ •Social web •Promotes collaboration •Facilitates collective intelligence •User-Created content •Interactive & engaging

15 เปรียบเทียบระหว่าง Web 1.0 และ Web 2.0 ดังภาพ


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตร eLearning สำหรับ มทรก. 6-24 เม.ย.09 1.N eeds Analysis & Planning 2.e Learning Design 3.e Learning Development 4.e Learning Implementation & Delivery.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google