งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปการจัด Comprehensive OSCE เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษา แพทย์ชั้นปีที่ 6 ในการสอบ ศ. ร. ว. ขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2553 ณ อาคารเรียนรวมราชนครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปการจัด Comprehensive OSCE เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษา แพทย์ชั้นปีที่ 6 ในการสอบ ศ. ร. ว. ขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2553 ณ อาคารเรียนรวมราชนครินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปการจัด Comprehensive OSCE เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษา แพทย์ชั้นปีที่ 6 ในการสอบ ศ. ร. ว. ขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2553 ณ อาคารเรียนรวมราชนครินทร์

2 นักศึกษา  จำนวนนักศึกษาทั้งชั้นปี 185 คน  จำนวนนักศึกษาที่เข้าสอบ 183 คน  จำนวนนักศึกษาที่ไม่เข้า สอบ 2 คน - รหัส รหัส ( ป่วย ) นักศึกษา  จำนวนนักศึกษาทั้งชั้นปี 185 คน  จำนวนนักศึกษาที่เข้าสอบ 183 คน  จำนวนนักศึกษาที่ไม่เข้า สอบ 2 คน - รหัส รหัส ( ป่วย )

3 บุคลากร  อาจารย์ 97 คน - อาจารย์บริหารวงสอบ 13 คน - อาจารย์คุมสอบ 84 คน  เจ้าหน้าที่ 37 คน - เจ้าหน้าที่บริหารวงสอบ 28 คน - เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยสถานี 9 คน  ผู้ป่วยจำลอง 84 คน รวม 218 คน บุคลากร  อาจารย์ 97 คน - อาจารย์บริหารวงสอบ 13 คน - อาจารย์คุมสอบ 84 คน  เจ้าหน้าที่ 37 คน - เจ้าหน้าที่บริหารวงสอบ 28 คน - เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยสถานี 9 คน  ผู้ป่วยจำลอง 84 คน รวม 218 คน

4 จำนวนสถานีสอบ  จำนวนสถานีทั้งหมด 35 สถานี  สถานีสอบ 20 สถานี  สถานีพัก 15 สถานี  ระยะเวลาในการสอบ 175 นาทีต่อรอบ  จำนวนรอบสอบ 2 รอบ

5 ข้อสอบ 20 ข้อ  หมวด History taking 4 ข้อ  หมวด Physical examination4 ข้อ  หมวด Procedural skills 4 ข้อ  หมวด Communication skills 3 ข้อ  หมวด Interpretation skills 5 ข้อ

6 หมวด History taking H1: หญิงตั้งครรภ์ 8 เดือนมี อาการน้ำเดิน (PPROM) H2: ผู้ป่วยเด็กอายุ 6 ปี มี อาการบวม (AGN) H3: ผู้ป่วยชายมีอาการถ่าย อุจจาระเป็นเลือด (CA.rectum) H4: ผู้ป่วยชายมีอาการเป็นลม หมดสติ (Cardiogenic syncope)

7 หมวด Physical examination P1: ผู้ป่วยหญิงมีอาการปวดชา ปลายนิ้วชี้ และนิ้วกลาง ( Carpal tunnel syndrome ) P2: ผู้ป่วยหญิงมีอาการปวดท้อง ชายโครงขวา (Acute cholecystitis) P3: ผู้ป่วยชายถูกชกหน้ามี อาการปวดโหนกแก้ม ซ้าย (Fracture of lt. zygoma) P4: ผู้ป่วยมีอาการตาพร่าทั้งสอง ข้าง (Bitemporal hemianopia)

8 หมวด Procedural skills M1: หญิงหลังคลอดต้องการฉีด ยาคุม ( หุ่น ) M2: ชายขี่จักรยานยนต์ล้มปวด ไหล่ขวา (SP ใส่ Splint) M3: ผู้ป่วยมี Subcutaneous abscess ที่แขน ( หุ่น I&D) M4: ผู้ป่วยแคะหูซ้ายด้วยดินสอ และไส้ดินสอหัก ( หุ่น Remove foreign body) หมวด Procedural skills M1: หญิงหลังคลอดต้องการฉีด ยาคุม ( หุ่น ) M2: ชายขี่จักรยานยนต์ล้มปวด ไหล่ขวา (SP ใส่ Splint) M3: ผู้ป่วยมี Subcutaneous abscess ที่แขน ( หุ่น I&D) M4: ผู้ป่วยแคะหูซ้ายด้วยดินสอ และไส้ดินสอหัก ( หุ่น Remove foreign body)

9 หมวด Communication skills C1: ให้คำแนะนำทางพันธุกรรมแก่มารดา ที่มีบุตรชาย เป็นโรค Hemophilia C2: สอนแสดงให้มารดาระบายเสมหะให้ บุตรอายุ 3 เดือน ที่ยังคงมีเสมหะและไอ หลังการรักษา โรคปอดบวมแล้ว C3: เขียนใบรับรองแพทย์ ให้แก่ผู้ป่วยที่ขี่ จักรยานยนต์ล้ม และมีกระดูกไหปลาร้าซ้ายหัก เพื่อลา งานและเบิกตามสิทธิ พ. ร. บ. หมวด Communication skills C1: ให้คำแนะนำทางพันธุกรรมแก่มารดา ที่มีบุตรชาย เป็นโรค Hemophilia C2: สอนแสดงให้มารดาระบายเสมหะให้ บุตรอายุ 3 เดือน ที่ยังคงมีเสมหะและไอ หลังการรักษา โรคปอดบวมแล้ว C3: เขียนใบรับรองแพทย์ ให้แก่ผู้ป่วยที่ขี่ จักรยานยนต์ล้ม และมีกระดูกไหปลาร้าซ้ายหัก เพื่อลา งานและเบิกตามสิทธิ พ. ร. บ.

10 หมวด Interpretation skills L1: หญิงเจ็บครรภ์คลอด และไม่มีความก้าวหน้า ของการคลอด (Labor curve : Arrest of descent) L2: เด็กชาย 8 ขวบ มีอาการบวมที่หน้าและขา BP 130/90 มี urine protein +1 (Urinalysis: Glomerulonephritis) L3: ผู้ป่วยชายมีอาการอ่อนเพลีย ตรวจพบซีดและ ตาเหลืองเล็กน้อย (Blood smear: Hb H) L4: ผู้ป่วยชายไม่มีโรคประจำตัว มีอาการ อ่อนเพลีย BP 140/80 (EKG: Hypo K) L5: ผู้ป่วยหญิง มีอาการไข้ 1 เดือน อ่อนเพลียเบื่อ อาหาร และไข้ต่ำๆ ตรวจร่างกายปกติ (Chest x-ray: Pulm Tbc.) หมวด Interpretation skills L1: หญิงเจ็บครรภ์คลอด และไม่มีความก้าวหน้า ของการคลอด (Labor curve : Arrest of descent) L2: เด็กชาย 8 ขวบ มีอาการบวมที่หน้าและขา BP 130/90 มี urine protein +1 (Urinalysis: Glomerulonephritis) L3: ผู้ป่วยชายมีอาการอ่อนเพลีย ตรวจพบซีดและ ตาเหลืองเล็กน้อย (Blood smear: Hb H) L4: ผู้ป่วยชายไม่มีโรคประจำตัว มีอาการ อ่อนเพลีย BP 140/80 (EKG: Hypo K) L5: ผู้ป่วยหญิง มีอาการไข้ 1 เดือน อ่อนเพลียเบื่อ อาหาร และไข้ต่ำๆ ตรวจร่างกายปกติ (Chest x-ray: Pulm Tbc.)

11 ผลสอบหมวด History taking ข้อ คะแนน H1 น้ำเดิน H2 บวม H3 ถ่ายเป็น เลือด H4 เป็นลม Max Min Mean s.d MPL ผ่าน MPL ( คน )

12 สัดส่วนนักศึกษาผ่าน – ไม่ผ่าน MPL หมวด History taking น้ำ เดิน บวม ถ่ายเป็น เลือด เป็น ลมMPL

13 ผลสอบหมวด Physical examination ข้อ คะแนน P1 ชานิ้ว P2 ปวดท้อง P3 ถูกชก P4 ตาพร่า Max Min Mean s.d MPL ผ่าน MPL ( คน )

14 สัดส่วนนักศึกษาผ่าน – ไม่ผ่าน MPL หมวด Physical examination ชา นิ้ว ปวด ท้อง ถูก ชก ตา พร่าMPL

15 ผลสอบหมวด Procedural skills ข้อ คะแนน M1 ฉีดยาคุม M2 Splint M3 I & D M4 FB หู Max Min Mean s.d MPL ผ่าน MPL ( คน )

16 สัดส่วนนักศึกษาผ่าน – ไม่ผ่าน MPL หมวด Procedural skills ฉีดยา คุม Spli nt I & D FB หูMPL

17 ผลสอบหมวด Communication skills ข้อ คะแนน C1 พันธุกรรม C2 เคาะ ปอด C3 ใบรับร อง Max Min38942 Mean s.d MPL ผ่าน MPL ( คน ) 84723

18 สัดส่วนนักศึกษาผ่าน – ไม่ผ่าน MPL หมวด Communication skills พันธุกร รม เคาะ ปอด ใบรับร องMPL

19 ผลสอบหมวด Interpretation skills ข้อ คะแนน L1 Labor curve L2 U/A L3 Blood smear L4 EKG L5 X- ray Max Min Mean s.d MPL ผ่าน MPL ( คน )

20 สัดส่วนนักศึกษาผ่าน – ไม่ผ่าน MPL หมวด Interpretation skills Labor curve U/ABlood smear EKG X- rayMPL

21 จำนวนนักศึกษาที่ไม่ได้ คะแนนเลย ( หมวด Interpretation) L1 (Labor curve) 1 คน L2 (Urinalysis) 7 คน L3 (Blood smear) 2 คน L4 (EKG) 1 คน

22 จำนวนนักศึกษาที่ผ่าน MPL จำนวน ข้อ จำนวน นักศึกษา จำนวน ข้อ จำนวน นักศึกษา

23 จำนวนนักศึกษาที่ผ่าน MPL ข้อ

24 เปรียบเทียบร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่ผ่าน MPL ปี ข้ อ %

25 ค่าคะแนนเฉลี่ยของผู้คุมสอบแต่ละ คน ในหมวด History taking ผู้ คุม ข้อ H H H H

26 ค่าคะแนนเฉลี่ยของผู้คุมสอบแต่ละ คน ในหมวด Physical examination ผู้ คุม ข้อ P P P P

27 ค่าคะแนนเฉลี่ยของผู้คุมสอบแต่ละ คน ในหมวด Procedural skills ผู้ คุม ข้อ M M M M

28 ค่าคะแนนเฉลี่ยของผู้คุมสอบแต่ละ คน ในหมวด Communication skills ผู้ คุม ข้อ C C C

29 ค่าคะแนนเฉลี่ยของผู้คุมสอบแต่ละ คน ในหมวด Interpretation skills ผู้ คุม ข้อ L L L L L


ดาวน์โหลด ppt สรุปการจัด Comprehensive OSCE เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษา แพทย์ชั้นปีที่ 6 ในการสอบ ศ. ร. ว. ขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2553 ณ อาคารเรียนรวมราชนครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google