งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปการจัด Comprehensive OSCE เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษา แพทย์ชั้นปีที่ 6 ในการสอบ ศ. ร. ว. ขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2553 ณ อาคารเรียนรวมราชนครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปการจัด Comprehensive OSCE เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษา แพทย์ชั้นปีที่ 6 ในการสอบ ศ. ร. ว. ขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2553 ณ อาคารเรียนรวมราชนครินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปการจัด Comprehensive OSCE เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษา แพทย์ชั้นปีที่ 6 ในการสอบ ศ. ร. ว. ขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2553 ณ อาคารเรียนรวมราชนครินทร์

2 นักศึกษา  จำนวนนักศึกษาทั้งชั้นปี 185 คน  จำนวนนักศึกษาที่เข้าสอบ 183 คน  จำนวนนักศึกษาที่ไม่เข้า สอบ 2 คน - รหัส 4307108 - รหัส 4807177 ( ป่วย ) นักศึกษา  จำนวนนักศึกษาทั้งชั้นปี 185 คน  จำนวนนักศึกษาที่เข้าสอบ 183 คน  จำนวนนักศึกษาที่ไม่เข้า สอบ 2 คน - รหัส 4307108 - รหัส 4807177 ( ป่วย )

3 บุคลากร  อาจารย์ 97 คน - อาจารย์บริหารวงสอบ 13 คน - อาจารย์คุมสอบ 84 คน  เจ้าหน้าที่ 37 คน - เจ้าหน้าที่บริหารวงสอบ 28 คน - เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยสถานี 9 คน  ผู้ป่วยจำลอง 84 คน รวม 218 คน บุคลากร  อาจารย์ 97 คน - อาจารย์บริหารวงสอบ 13 คน - อาจารย์คุมสอบ 84 คน  เจ้าหน้าที่ 37 คน - เจ้าหน้าที่บริหารวงสอบ 28 คน - เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยสถานี 9 คน  ผู้ป่วยจำลอง 84 คน รวม 218 คน

4 จำนวนสถานีสอบ  จำนวนสถานีทั้งหมด 35 สถานี  สถานีสอบ 20 สถานี  สถานีพัก 15 สถานี  ระยะเวลาในการสอบ 175 นาทีต่อรอบ  จำนวนรอบสอบ 2 รอบ

5 ข้อสอบ 20 ข้อ  หมวด History taking 4 ข้อ  หมวด Physical examination4 ข้อ  หมวด Procedural skills 4 ข้อ  หมวด Communication skills 3 ข้อ  หมวด Interpretation skills 5 ข้อ

6 หมวด History taking H1: หญิงตั้งครรภ์ 8 เดือนมี อาการน้ำเดิน (PPROM) H2: ผู้ป่วยเด็กอายุ 6 ปี มี อาการบวม (AGN) H3: ผู้ป่วยชายมีอาการถ่าย อุจจาระเป็นเลือด (CA.rectum) H4: ผู้ป่วยชายมีอาการเป็นลม หมดสติ (Cardiogenic syncope)

7 หมวด Physical examination P1: ผู้ป่วยหญิงมีอาการปวดชา ปลายนิ้วชี้ และนิ้วกลาง ( Carpal tunnel syndrome ) P2: ผู้ป่วยหญิงมีอาการปวดท้อง ชายโครงขวา (Acute cholecystitis) P3: ผู้ป่วยชายถูกชกหน้ามี อาการปวดโหนกแก้ม ซ้าย (Fracture of lt. zygoma) P4: ผู้ป่วยมีอาการตาพร่าทั้งสอง ข้าง (Bitemporal hemianopia)

8 หมวด Procedural skills M1: หญิงหลังคลอดต้องการฉีด ยาคุม ( หุ่น ) M2: ชายขี่จักรยานยนต์ล้มปวด ไหล่ขวา (SP ใส่ Splint) M3: ผู้ป่วยมี Subcutaneous abscess ที่แขน ( หุ่น I&D) M4: ผู้ป่วยแคะหูซ้ายด้วยดินสอ และไส้ดินสอหัก ( หุ่น Remove foreign body) หมวด Procedural skills M1: หญิงหลังคลอดต้องการฉีด ยาคุม ( หุ่น ) M2: ชายขี่จักรยานยนต์ล้มปวด ไหล่ขวา (SP ใส่ Splint) M3: ผู้ป่วยมี Subcutaneous abscess ที่แขน ( หุ่น I&D) M4: ผู้ป่วยแคะหูซ้ายด้วยดินสอ และไส้ดินสอหัก ( หุ่น Remove foreign body)

9 หมวด Communication skills C1: ให้คำแนะนำทางพันธุกรรมแก่มารดา ที่มีบุตรชาย เป็นโรค Hemophilia C2: สอนแสดงให้มารดาระบายเสมหะให้ บุตรอายุ 3 เดือน ที่ยังคงมีเสมหะและไอ หลังการรักษา โรคปอดบวมแล้ว C3: เขียนใบรับรองแพทย์ ให้แก่ผู้ป่วยที่ขี่ จักรยานยนต์ล้ม และมีกระดูกไหปลาร้าซ้ายหัก เพื่อลา งานและเบิกตามสิทธิ พ. ร. บ. หมวด Communication skills C1: ให้คำแนะนำทางพันธุกรรมแก่มารดา ที่มีบุตรชาย เป็นโรค Hemophilia C2: สอนแสดงให้มารดาระบายเสมหะให้ บุตรอายุ 3 เดือน ที่ยังคงมีเสมหะและไอ หลังการรักษา โรคปอดบวมแล้ว C3: เขียนใบรับรองแพทย์ ให้แก่ผู้ป่วยที่ขี่ จักรยานยนต์ล้ม และมีกระดูกไหปลาร้าซ้ายหัก เพื่อลา งานและเบิกตามสิทธิ พ. ร. บ.

10 หมวด Interpretation skills L1: หญิงเจ็บครรภ์คลอด และไม่มีความก้าวหน้า ของการคลอด (Labor curve : Arrest of descent) L2: เด็กชาย 8 ขวบ มีอาการบวมที่หน้าและขา BP 130/90 มี urine protein +1 (Urinalysis: Glomerulonephritis) L3: ผู้ป่วยชายมีอาการอ่อนเพลีย ตรวจพบซีดและ ตาเหลืองเล็กน้อย (Blood smear: Hb H) L4: ผู้ป่วยชายไม่มีโรคประจำตัว มีอาการ อ่อนเพลีย BP 140/80 (EKG: Hypo K) L5: ผู้ป่วยหญิง มีอาการไข้ 1 เดือน อ่อนเพลียเบื่อ อาหาร และไข้ต่ำๆ ตรวจร่างกายปกติ (Chest x-ray: Pulm Tbc.) หมวด Interpretation skills L1: หญิงเจ็บครรภ์คลอด และไม่มีความก้าวหน้า ของการคลอด (Labor curve : Arrest of descent) L2: เด็กชาย 8 ขวบ มีอาการบวมที่หน้าและขา BP 130/90 มี urine protein +1 (Urinalysis: Glomerulonephritis) L3: ผู้ป่วยชายมีอาการอ่อนเพลีย ตรวจพบซีดและ ตาเหลืองเล็กน้อย (Blood smear: Hb H) L4: ผู้ป่วยชายไม่มีโรคประจำตัว มีอาการ อ่อนเพลีย BP 140/80 (EKG: Hypo K) L5: ผู้ป่วยหญิง มีอาการไข้ 1 เดือน อ่อนเพลียเบื่อ อาหาร และไข้ต่ำๆ ตรวจร่างกายปกติ (Chest x-ray: Pulm Tbc.)

11 ผลสอบหมวด History taking ข้อ คะแนน H1 น้ำเดิน H2 บวม H3 ถ่ายเป็น เลือด H4 เป็นลม Max 83849381 Min 39292421 Mean 63.761.765.753.4 s.d. 9.110.512.311.4 MPL 72636763 ผ่าน MPL ( คน ) 3492 52

12 สัดส่วนนักศึกษาผ่าน – ไม่ผ่าน MPL หมวด History taking น้ำ เดิน บวม ถ่ายเป็น เลือด เป็น ลมMPL72636763

13 ผลสอบหมวด Physical examination ข้อ คะแนน P1 ชานิ้ว P2 ปวดท้อง P3 ถูกชก P4 ตาพร่า Max 10095100 Min 9362211 Mean 67.772.248.966.2 s.d. 15.512.416.415 MPL 64636566 ผ่าน MPL ( คน ) 11914935106

14 สัดส่วนนักศึกษาผ่าน – ไม่ผ่าน MPL หมวด Physical examination ชา นิ้ว ปวด ท้อง ถูก ชก ตา พร่าMPL6463 65 65 66 66

15 ผลสอบหมวด Procedural skills ข้อ คะแนน M1 ฉีดยาคุม M2 Splint M3 I & D M4 FB หู Max 9310090100 Min 25263831 Mean 61.967.969.276.3 s.d. 12.517.910.013.3 MPL 69646371 ผ่าน MPL ( คน ) 44110144134

16 สัดส่วนนักศึกษาผ่าน – ไม่ผ่าน MPL หมวด Procedural skills ฉีดยา คุม Spli nt I & D FB หูMPL 69 69 64 646371

17 ผลสอบหมวด Communication skills ข้อ คะแนน C1 พันธุกรรม C2 เคาะ ปอด C3 ใบรับร อง Max886589 Min38942 Mean64.134.862.2 s.d.9.411.99.5 MPL675974 ผ่าน MPL ( คน ) 84723

18 สัดส่วนนักศึกษาผ่าน – ไม่ผ่าน MPL หมวด Communication skills พันธุกร รม เคาะ ปอด ใบรับร องMPL 67 67 59 59 74 74

19 ผลสอบหมวด Interpretation skills ข้อ คะแนน L1 Labor curve L2 U/A L3 Blood smear L4 EKG L5 X- ray Max8310090 Min000015 Mean41.95262.931.463.6 s.d.17.724.521.719.018.1 MPL6770 6568 ผ่าน MPL ( คน ) 17521051996

20 สัดส่วนนักศึกษาผ่าน – ไม่ผ่าน MPL หมวด Interpretation skills Labor curve U/ABlood smear EKG X- rayMPL 67 67 70 70 6568

21 จำนวนนักศึกษาที่ไม่ได้ คะแนนเลย ( หมวด Interpretation) L1 (Labor curve) 1 คน L2 (Urinalysis) 7 คน L3 (Blood smear) 2 คน L4 (EKG) 1 คน

22 จำนวนนักศึกษาที่ผ่าน MPL จำนวน ข้อ จำนวน นักศึกษา 11 23 33 45 510 618 733 828 จำนวน ข้อ จำนวน นักศึกษา 928 1021 1111 1211 135 145 151

23 จำนวนนักศึกษาที่ผ่าน MPL ข้อ255125522553 1-0.60.5 21.45.21.6 32.09.71.6 43.411.02.7 58.217.55.5 613.68.49.8 717.09.718.0 818.413.015.3 912.910.415.3 1012.27.111.5 115.44.56.0 123.41.96.0 131.40.62.7 140.7-2.7 15--0.5

24 เปรียบเทียบร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่ผ่าน MPL ปี 2551 - 2553 ข้ อ %

25 ค่าคะแนนเฉลี่ยของผู้คุมสอบแต่ละ คน ในหมวด History taking ผู้ คุม ข้อ 123456 H161.467.2 61. 9 67.6 56. 7 66. 9 H259.160.3 63.1 67. 1 59 H371.271.3 70. 2 58.5 55. 3 61. 6 H454.948.5 51. 5 60.5 50. 8 65. 7

26 ค่าคะแนนเฉลี่ยของผู้คุมสอบแต่ละ คน ในหมวด Physical examination ผู้ คุม ข้อ 123456 P16865.2 76. 6 63.4 65. 2 71. 3 P2 73. 3 70.7 72. 6 71.6 73. 3 74 P3 48. 3 46.2 52. 0 53.1 43. 8 83. 1 P46762.3 76. 5 60.7 61. 6 68. 1

27 ค่าคะแนนเฉลี่ยของผู้คุมสอบแต่ละ คน ในหมวด Procedural skills ผู้ คุม ข้อ 123456 M1 61. 3 62.3 63. 5 57.6 65. 4 54. 4 M2 57. 9 66.2 74. 2 67.0 77. 0 71. 2 M3 75. 9 65.5 65. 2 73.1 66. 1 71. 9 M4 77. 4 77.7 79. 0 68.9 79. 2 80. 2

28 ค่าคะแนนเฉลี่ยของผู้คุมสอบแต่ละ คน ในหมวด Communication skills ผู้ คุม ข้อ 123456 C1 64. 4 62.4 64. 9 65.9 62. 6 69. 0 C2 30. 5 28.8 39. 8 38.7 36. 2 42. 8 C3 62. 1 64.3 69. 0 54.3 62. 1 60. 2

29 ค่าคะแนนเฉลี่ยของผู้คุมสอบแต่ละ คน ในหมวด Interpretation skills ผู้ คุม ข้อ 123456 L1 38. 7 41.7 38. 1 45.4 47. 3 L2 54. 0 53.2 51. 6 50.6 47. 3 54. 3 L3 60. 8 63.2 65. 8 63.7 60. 7 68. 7 L4 31. 8 36.9 32. 4 29.0 25. 5 38. 3 L5 62. 8 61.1 70. 5 65.0 57. 6 63. 8


ดาวน์โหลด ppt สรุปการจัด Comprehensive OSCE เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษา แพทย์ชั้นปีที่ 6 ในการสอบ ศ. ร. ว. ขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2553 ณ อาคารเรียนรวมราชนครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google