งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปการจัด Comprehensive OSCE เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ในการสอบ ศ.ร.ว. ขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2553 ณ อาคารเรียนรวมราชนครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปการจัด Comprehensive OSCE เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ในการสอบ ศ.ร.ว. ขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2553 ณ อาคารเรียนรวมราชนครินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปการจัด Comprehensive OSCE เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ในการสอบ ศ.ร.ว. ขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2553 ณ อาคารเรียนรวมราชนครินทร์

2 นักศึกษา  จำนวนนักศึกษาทั้งชั้นปี. 185 คน  จำนวนนักศึกษาที่เข้าสอบ
นักศึกษา  จำนวนนักศึกษาทั้งชั้นปี คน  จำนวนนักศึกษาที่เข้าสอบ คน  จำนวนนักศึกษาที่ไม่เข้าสอบ คน - รหัส รหัส (ป่วย)

3 บุคลากร  อาจารย์. 97 คน. - อาจารย์บริหารวงสอบ. 13 คน. - อาจารย์คุมสอบ
บุคลากร  อาจารย์ คน - อาจารย์บริหารวงสอบ คน - อาจารย์คุมสอบ คน  เจ้าหน้าที่ คน - เจ้าหน้าที่บริหารวงสอบ 28 คน - เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยสถานี คน  ผู้ป่วยจำลอง คน รวม คน

4 จำนวนสถานีสอบ  จำนวนสถานีทั้งหมด 35 สถานี  สถานีสอบ 20 สถานี
 จำนวนสถานีทั้งหมด 35 สถานี  สถานีสอบ สถานี  สถานีพัก สถานี  ระยะเวลาในการสอบ 175 นาทีต่อรอบ  จำนวนรอบสอบ 2 รอบ

5 ข้อสอบ 20 ข้อ.  หมวด History taking. 4 ข้อ
ข้อสอบ 20 ข้อ  หมวด History taking 4 ข้อ  หมวด Physical examination 4 ข้อ  หมวด Procedural skills ข้อ  หมวด Communication skills 3 ข้อ  หมวด Interpretation skills 5 ข้อ

6 หมวด History taking H1: หญิงตั้งครรภ์ 8 เดือนมีอาการน้ำเดิน
หมวด History taking H1: หญิงตั้งครรภ์ 8 เดือนมีอาการน้ำเดิน (PPROM) H2: ผู้ป่วยเด็กอายุ 6 ปี มีอาการบวม (AGN) H3: ผู้ป่วยชายมีอาการถ่ายอุจจาระเป็นเลือด (CA.rectum) H4: ผู้ป่วยชายมีอาการเป็นลมหมดสติ (Cardiogenic syncope)

7 หมวด Physical examination P1: ผู้ป่วยหญิงมีอาการปวดชาปลายนิ้วชี้
หมวด Physical examination P1: ผู้ป่วยหญิงมีอาการปวดชาปลายนิ้วชี้ และนิ้วกลาง(Carpal tunnel syndrome) P2: ผู้ป่วยหญิงมีอาการปวดท้องชายโครงขวา (Acute cholecystitis) P3: ผู้ป่วยชายถูกชกหน้ามีอาการปวดโหนกแก้ม ซ้าย (Fracture of lt. zygoma) P4: ผู้ป่วยมีอาการตาพร่าทั้งสองข้าง (Bitemporal hemianopia)

8 หมวด Procedural skills M1: หญิงหลังคลอดต้องการฉีดยาคุม (หุ่น) M2: ชายขี่จักรยานยนต์ล้มปวดไหล่ขวา (SP ใส่ Splint) M3: ผู้ป่วยมี Subcutaneous abscess ที่แขน (หุ่น I&D) M4: ผู้ป่วยแคะหูซ้ายด้วยดินสอ และไส้ดินสอหัก (หุ่น Remove foreign body)

9 หมวด Communication skills C1: ให้คำแนะนำทางพันธุกรรมแก่มารดาที่มีบุตรชาย เป็นโรค Hemophilia C2: สอนแสดงให้มารดาระบายเสมหะให้บุตรอายุ 3 เดือน ที่ยังคงมีเสมหะและไอ หลังการรักษาโรคปอดบวมแล้ว C3: เขียนใบรับรองแพทย์ ให้แก่ผู้ป่วยที่ขี่จักรยานยนต์ล้ม และมีกระดูกไหปลาร้าซ้ายหัก เพื่อลางานและเบิกตาม สิทธิ พ.ร.บ.

10 หมวด Interpretation skills L1: หญิงเจ็บครรภ์คลอด และไม่มีความก้าวหน้าของการคลอด (Labor curve : Arrest of descent) L2: เด็กชาย 8 ขวบ มีอาการบวมที่หน้าและขา BP 130/90 มี urine protein +1 (Urinalysis: Glomerulonephritis) L3: ผู้ป่วยชายมีอาการอ่อนเพลีย ตรวจพบซีดและตาเหลืองเล็กน้อย (Blood smear: Hb H) L4: ผู้ป่วยชายไม่มีโรคประจำตัว มีอาการอ่อนเพลีย BP 140/80 (EKG: Hypo K) L5: ผู้ป่วยหญิง มีอาการไข้ 1 เดือน อ่อนเพลียเบื่ออาหาร และไข้ต่ำๆ ตรวจร่างกายปกติ (Chest x-ray: Pulm Tbc.)

11 ผลสอบหมวด History taking
ข้อ คะแนน H1 น้ำเดิน H2 บวม H3 ถ่ายเป็นเลือด H4 เป็นลม Max 83 84 93 81 Min 39 29 24 21 Mean 63.7 61.7 65.7 53.4 s.d. 9.1 10.5 12.3 11.4 MPL 72 63 67 ผ่าน MPL (คน) 34 92 52

12 สัดส่วนนักศึกษาผ่าน – ไม่ผ่าน MPL หมวด History taking
น้ำเดิน บวม ถ่ายเป็นเลือด เป็นลม MPL 72 63 67

13 ผลสอบหมวด Physical examination
ข้อ คะแนน P1 ชานิ้ว P2 ปวดท้อง P3 ถูกชก P4 ตาพร่า Max 100 95 Min 9 36 22 11 Mean 67.7 72.2 48.9 66.2 s.d. 15.5 12.4 16.4 15 MPL 64 63 65 66 ผ่าน MPL (คน) 119 149 35 106

14 สัดส่วนนักศึกษาผ่าน – ไม่ผ่าน MPL หมวด Physical examination
ชานิ้ว ปวดท้อง ถูกชก ตาพร่า MPL 64 63 65 66

15 ผลสอบหมวด Procedural skills
ข้อ คะแนน M1 ฉีดยาคุม M2 Splint M3 I & D M4 FB หู Max 93 100 90 Min 25 26 38 31 Mean 61.9 67.9 69.2 76.3 s.d. 12.5 17.9 10.0 13.3 MPL 69 64 63 71 ผ่าน MPL (คน) 44 110 144 134

16 สัดส่วนนักศึกษาผ่าน – ไม่ผ่าน MPL หมวด Procedural skills
ฉีดยาคุม Splint I & D FB หู MPL 69 64 63 71

17 ผลสอบหมวด Communication skills
ข้อ คะแนน C1 พันธุกรรม C2 เคาะปอด C3 ใบรับรอง Max 88 65 89 Min 38 9 42 Mean 64.1 34.8 62.2 s.d. 9.4 11.9 9.5 MPL 67 59 74 ผ่าน MPL (คน) 84 7 23

18 สัดส่วนนักศึกษาผ่าน – ไม่ผ่าน MPL หมวด Communication skills
พันธุกรรม เคาะปอด ใบรับรอง MPL 67 59 74

19 ผลสอบหมวด Interpretation skills
ข้อ คะแนน L1 Labor curve L2 U/A L3 Blood smear L4 EKG L5 X- ray Max 83 100 90 Min 15 Mean 41.9 52 62.9 31.4 63.6 s.d. 17.7 24.5 21.7 19.0 18.1 MPL 67 70 65 68 ผ่าน MPL (คน) 17 105 19 96

20 สัดส่วนนักศึกษาผ่าน – ไม่ผ่าน MPL หมวด Interpretation skills
X- ray Labor curve U/A Blood smear EKG MPL 67 70 65 68

21 จำนวนนักศึกษาที่ไม่ได้คะแนนเลย (หมวด Interpretation)
L1 (Labor curve) คน L2 (Urinalysis) คน L3 (Blood smear) คน L4 (EKG) คน

22 จำนวนนักศึกษาที่ผ่าน MPL
จำนวนข้อ จำนวนนักศึกษา 1 2 3 4 5 10 6 18 7 33 8 28 จำนวนข้อ จำนวนนักศึกษา 9 28 10 21 11 12 13 5 14 15 1

23 จำนวนนักศึกษาที่ผ่าน MPL
ข้อ 2551 2552 2553 1 - 0.6 0.5 2 1.4 5.2 1.6 3 2.0 9.7 4 3.4 11.0 2.7 5 8.2 17.5 5.5 6 13.6 8.4 9.8 7 17.0 18.0 8 18.4 13.0 15.3 9 12.9 10.4 10 12.2 7.1 11.5 11 5.4 4.5 6.0 12 1.9 13 14 0.7 15

24 เปรียบเทียบร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่ผ่าน MPL ปี 2551 - 2553
% ข้อ

25 ค่าคะแนนเฉลี่ยของผู้คุมสอบแต่ละคน ในหมวด History taking
ข้อ 1 2 3 4 5 6 H1 61.4 67.2 61.9 67.6 56.7 66.9 H2 59.1 60.3 63.1 67.1 59 H3 71.2 71.3 70.2 58.5 55.3 61.6 H4 54.9 48.5 51.5 60.5 50.8 65.7

26 ค่าคะแนนเฉลี่ยของผู้คุมสอบแต่ละคน ในหมวด Physical examination
ข้อ 1 2 3 4 5 6 P1 68 65.2 76.6 63.4 71.3 P2 73.3 70.7 72.6 71.6 74 P3 48.3 46.2 52.0 53.1 43.8 83.1 P4 67 62.3 76.5 60.7 61.6 68.1

27 ค่าคะแนนเฉลี่ยของผู้คุมสอบแต่ละคน ในหมวด Procedural skills
ข้อ 1 2 3 4 5 6 M1 61.3 62.3 63.5 57.6 65.4 54.4 M2 57.9 66.2 74.2 67.0 77.0 71.2 M3 75.9 65.5 65.2 73.1 66.1 71.9 M4 77.4 77.7 79.0 68.9 79.2 80.2

28 ค่าคะแนนเฉลี่ยของผู้คุมสอบแต่ละคน ในหมวด Communication skills
ข้อ 1 2 3 4 5 6 C1 64.4 62.4 64.9 65.9 62.6 69.0 C2 30.5 28.8 39.8 38.7 36.2 42.8 C3 62.1 64.3 54.3 60.2

29 ค่าคะแนนเฉลี่ยของผู้คุมสอบแต่ละคน ในหมวด Interpretation skills
ข้อ 1 2 3 4 5 6 L1 38.7 41.7 38.1 45.4 47.3 L2 54.0 53.2 51.6 50.6 54.3 L3 60.8 63.2 65.8 63.7 60.7 68.7 L4 31.8 36.9 32.4 29.0 25.5 38.3 L5 62.8 61.1 70.5 65.0 57.6 63.8


ดาวน์โหลด ppt สรุปการจัด Comprehensive OSCE เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ในการสอบ ศ.ร.ว. ขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2553 ณ อาคารเรียนรวมราชนครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google