งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลซ้อมสอบ เพื่อเตรียมความพร้อมใน การสอบ ศ. ร. ว. ขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2552 ณ อาคารราชนครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลซ้อมสอบ เพื่อเตรียมความพร้อมใน การสอบ ศ. ร. ว. ขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2552 ณ อาคารราชนครินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลซ้อมสอบ เพื่อเตรียมความพร้อมใน การสอบ ศ. ร. ว. ขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2552 ณ อาคารราชนครินทร์

2 ข้อมูลเบื้องต้น ■ นักศึกษาแพทย์ปี 6 ปีการศึกษา คน ■ เข้าสอบ 154 คน ■ ผ่านสอบ ศ. ร. ว. ขั้นตอนที่ 3 แล้ว 4 คน ( รอบ 15 พ. ย. 52) ■ ไม่เข้าสอบ 2 คน ( , ) ■ อาจารย์คุมสอบ 84 คน ■ อาจารย์บริหารจัดการทั่วไป 15 คน ■ ผู้ป่วยจำลอง 70 คน ■ เจ้าหน้าที่ 46 คน รวม 369 คน

3 ข้อสอบ OSCE ตามแนวทาง ศ. ร. ว. ( ปีการศึกษา 2552) ■ จำนวนสถานีทั้งหมด 32 สถานี ■ สถานีสอบ 20 สถานี ■ สถานีพัก 12 สถานี ■ หมวดข้อสอบ ■ History taking4 ข้อ ■ Physical examination4 ข้อ ■ Procedural skills4 ข้อ ■ Communication skills3 ข้อ ■ Interpretation skills 5 ข้อ

4 เกณฑ์การสอบผ่าน ศ. ร. ว. ขั้นตอนที่ 3 (OSCE) ( ปีการศึกษา 2552) ต้องผ่าน MPL จำนวน 12 ข้อ ใน 20 ข้อ

5 ซ้อมสอบ OSCE หมวด History taking ■ อาการไข้ – ผื่น เด็กอายุ 1 ปี (Roseolar infantum) ■ อาการไข้ – ท้องเดิน ชายอายุ 35 ปี (Viral gastroenteritis) ■ อาการซึมเศร้า คิดฆ่าตัวตาย หญิง โสดอายุ 40 ปี (Major depressive disorder) ■ อาการเลือดออกผิดปกติทางช่อง คลอด หญิงอายุ 25 ปี (Ectopic pregnancy)

6 ซ้อมสอบ OSCE หมวด Physical examination ■ ปวดท้องบริเวณลิ้นปี่ หญิงอายุ 35 ปี (Acute pancreatitis) ■ ตาพร่า ผู้ใหญ่อายุ 30 ปี (Right homonymous hemianopia) ■ ใจสั่น หญิงอายุ 35 ปี (Paroxysmal ventricular tachycardia) ■ ปวดหลังร้าวลงขาขวา ชายอายุ 40 ปี (HPN with rt.5th lumbar compression)

7 ซ้อมสอบ OSCE หมวด Procedural skills ■ Anterior Nasal packing ■ Lumbar Puncture ■ Basic CPR ■ Suturing

8 ซ้อมสอบ OSCE หมวด Communication skills ■ แนะนำและสาธิตการให้ Breast Feeding แก่หญิง หลังคลอด ■ แจ้งผลการตรวจและให้คำแนะนำเรื่อง neonatal jaundice จาก G6PD deficiency แก่มารดาหลังคลอดบุตรได้ 4 วัน ■ เขียนใบชันสูตรผู้เสียหายที่ขี่ จักรยานยนต์เฉี่ยวรถยนต์ และ มี บาดแผลบริเวณต่างๆ ของร่างกาย

9 ซ้อมสอบ OSCE หมวด Interpretation skills ■ Blood smear หญิงอายุ 40 ปี ไข้ ซีด เหลืองและชัก (Thrombotic thrombocytopenic purpura) ■ EKG tracing ผู้ป่วย อายุ 60 ปี เป็น เบาหวาน ใจสั่น หน้ามืด BP ต่ำ (Ventricular tachycardia) ■ CXR ผู้ป่วยชายอายุ 59 ปี ไอ เสมหะ ปนเลือด (RUL atelectasis หรือ lung tumor) ■ CSF เด็กชาย 4 ขวบ ไข้ - ผื่น (Meningococcal septicemia) ■ Stool exam พยาธิ 4 ตัว + การรักษา

10 คะแนน ไข้ - ผื่น เด็ก ไข้ - ท้องเดิน ผู้ใหญ่ ซึมเศร้า คิดฆ่าตัว ตาย AUBรวมMax Mean = SD = Min Mean S.D MPL ผ่าน MPL ( คน ) ผลสอบหมวด History taking

11 คะแนนAbd.VFCVS Lowe r limbรวมMax Mean = SD = 14.2 Min Mean S.D MPL ผ่าน MPL ( คน ) ผลสอบหมวด Physical examination

12 คะแนน packi ngLPCPR Sutur eรวมMax Mean = 65.9 SD = Min Mean S.D MPL ผ่าน MPL ( คน ) ผลสอบหมวด Procedural skills

13 คะแนน Breas t Feedi ng G6PD บันทึก บาดแผ ล รวมMax Mean = SD = Min Mean S.D MPL ผ่าน MPL ( คน ) ผลสอบหมวด Communication skills

14 คะแนน Bloo d sme ar EKGCXRCSF Stoo lรวมMax Mean =51. 8 SD = Min00050 Mean S.D MPL ผ่าน MPL ( คน ) ผลสอบหมวด Interpretation skills

15 จำนวนข้อ ที่ผ่าน MPL จำนวน คน จำนวนข้อสอบและจำนวนคนที่ สอบผ่าน MPL จำนวนข้อที่ ผ่าน MPL จำนวน คน รวม154

16 ผู้คุม ข้อ ผู้คุม ข้อ ไข้ - ผื่น เด็ก ไข้ - ท้องเดิน ผู้ใหญ่ ซึมเศร้า คิดฆ่าตัว ตาย AUB ค่าคะแนนเฉลี่ยของผู้คุมสอบแต่ละคน หมวด History taking

17 ผู้คุม ข้อ ผู้คุม ข้อ Abd VF CVS Lo. limb ค่าคะแนนเฉลี่ยของผู้คุมสอบแต่ละคน หมวด Physical examination

18 ผู้คุม ข้อ ผู้คุม ข้อ packin g L P CPR Suture ค่าคะแนนเฉลี่ยของผู้คุมสอบแต่ละคน หมวด Procedural skills

19 ผู้คุม ข้อ ผู้คุม ข้อ Breas t Feedi ng G6PD def บันทึก บาดแผล ค่าคะแนนเฉลี่ยของผู้คุมสอบแต่ละคน หมวด Communication skills

20 ผู้คุม ข้อ ผู้คุม ข้อ Bl.sme ar EKG CXR CSF(gr am) Stool ค่าคะแนนเฉลี่ยของผู้คุมสอบแต่ละคน หมวด Interpretation skills

21

22

23 ศ. ร. ว. ขั้นตอนที่ 3 (OSCE) 10 มกราคม 2553 สนามสอบคณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

24


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลซ้อมสอบ เพื่อเตรียมความพร้อมใน การสอบ ศ. ร. ว. ขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2552 ณ อาคารราชนครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google