งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง ชุมชนของเรา สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง ชุมชนของเรา สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง ชุมชนของเรา สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
หนังสืออ่านประกอบ เรื่อง ชุมชนของเรา สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

2 คำนำ หนังสืออ่านประกอบชุด “ชุมชนของเรา” เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา โดยเป็นเรื่องราวทั่วๆไป และสถานที่สำคัญต่างๆในชุมชน เนื้อหาความยากง่ายแตกต่างกันไปตามระดับการศึกษาของนักเรียน คณะผู้จัดได้ทำหนังสือเสริมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เพื่อเป็นการพัฒนาด้านการอ่าน และยังทำให้ผู้อ่านเกิดความรักและหวงแหนในชุมชนของตน หนังสือเล่มนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยได้รับความอนุเคราะห์จากพระครูปลัดสมบูรณ์ กุลวัฑฒโน คุณครูสุนีย์ งามยิ่ง คุณประวิทย์ ทรวดทรง และคณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดสะพาน ขอขอบพระคุณทุกท่าน ผู้จัดทำ: นางวันเพ็ญ สุขยิ่ง นางรัตนา สุวนัตถ์

3

4 ชุมชนของเรา ตั้งอยู่บนถนนริมทางรถไฟ สายปากน้ำเก่า
และมีชุมชนใกล้เคียงอีก 3 ชุมชน คือ - ชุมชนข้างโรงเรียน - ชุมชนใต้ทางด่วน - ชุมชนสวนไทร

5

6 ชุมชนของเรา เป็นชุมชนเล็กๆ ชุมชนหนึ่ง ที่มี
โรงเรียนวัดสะพานเป็นสถานที่จัดการศึกษา ให้กับเด็กๆ ที่อยู่ในชุมชน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนประมาณ 580 คน

7

8 ชุมชนของเราไม่มีรถประจำทางผ่านเด็กๆ
ส่วนใหญ่จะเดินมาโรงเรียน บางคนขึ้น รถสองแถว หรือรถจักรยานยนต์

9

10 นอกจากจะมีปัญหาเกี่ยวกับการคมนาคมแล้ว
รถที่ผ่านหน้าโรงเรียนยังสร้างปัญหาทั้งเสียง และมลภาวะอีกด้วย

11

12 แต่ปัญหามลภาวะทางอากาศ จากการฌาปนกิจศพ
ของวัด ก็เป็นปัญหาสำคัญ ซึ่งทางวัดได้ ดำเนินการแก้ไขโดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจาก กรุงเทพมหานคร

13

14 สถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของชุมชนเรา ที่เป็น
ศูนย์รวมทางจิตใจและกิจกรรมทางสังคมของ ชาวชุมชน ก็คือ วัดสะพาน ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ ของชุมชนมาช้านาน

15

16 ทั้งวัดและโรงเรียน ต่างก็ร่วมมือกันพัฒนา
เยาวชนในชุมชนให้เป็นบุคลากรที่มีค่า ของชุมชนและสังคม

17

18 และเมื่อต้องการพักผ่อนหย่อนใจ
เราก็มีลานกีฬาเอนกประสงค์ของ ชุมชนใต้ทางด่วน ที่เราชาวชุมชนได้ ใช้ประโยชน์ร่วมกัน

19

20 นอกจากนั้น ชุมชนสวนไทร ยังมีสถานที่ให้
ผู้สูงอายุในชุมชนเราได้ไปออกกำลังกาย พบปะสังสรรค์กันยามเช้าอีก โดยจัดตั้ง กันเป็นชมรมผู้สูงอายุ

21

22 เราก็มีร้านค้าในชุมชนข้างโรงเรียนไว้ให้พวก
เวลาต้องการของอุปโภคบริโภคเล็กๆ น้อยๆ เราก็มีร้านค้าในชุมชนข้างโรงเรียนไว้ให้พวก เราได้จับจ่ายใช้สอย ซื้อของตามความจำเป็น

23

24 และยามเจ็บป่วยเล็กๆ น้อยๆพวกเราก็จะ
ไปรับบริการที่สถานีอนามัย ซึ่งอยู่ไม่ไกล จากชุมชนของเรา


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง ชุมชนของเรา สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google