งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หนังสืออ่าน ประกอบ หนังสืออ่าน ประกอบ เรื่อง เรื่อง ชุมชนของเรา ชุมชนของเรา สำหรับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1-3 สำหรับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1-3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หนังสืออ่าน ประกอบ หนังสืออ่าน ประกอบ เรื่อง เรื่อง ชุมชนของเรา ชุมชนของเรา สำหรับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1-3 สำหรับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1-3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หนังสืออ่าน ประกอบ หนังสืออ่าน ประกอบ เรื่อง เรื่อง ชุมชนของเรา ชุมชนของเรา สำหรับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1-3 สำหรับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1-3

2 คำนำ หนังสืออ่านประกอบชุด “ชุมชนของเรา” เหมาะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา โดยเป็นเรื่องราว ทั่วๆไป และสถานที่สำคัญต่างๆในชุมชน เนื้อหา ความยากง่ายแตกต่างกันไปตามระดับการศึกษา ของนักเรียน คณะผู้จัดได้ทำหนังสือเสริมของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เพื่อเป็นการ พัฒนาด้านการอ่าน และยังทำให้ผู้อ่านเกิดความ รักและหวงแหนในชุมชนของตน หนังสือเล่มนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยได้รับ ความอนุเคราะห์จากพระครูปลัดสมบูรณ์ กุลวัฑฒ โน คุณครูสุนีย์ งามยิ่ง คุณประวิทย์ ทรวดทรง และคณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดสะพาน ขอขอบพระคุณทุกท่าน ผู้จัดทำ: นางวัน เพ็ญ สุขยิ่ง นางรัตนา สุวนัตถ์

3

4 ชุมชนของเรา ตั้งอยู่บนถนน ริมทางรถไฟ สายปากน้ำ เก่า ชุมชนของเรา ตั้งอยู่บนถนน ริมทางรถไฟ สายปากน้ำ เก่า และมีชุมชนใกล้เคียงอีก 3 ชุมชน คือ และมีชุมชนใกล้เคียงอีก 3 ชุมชน คือ - ชุมชนข้างโรงเรียน - ชุมชนข้างโรงเรียน - ชุมชนใต้ทางด่วน - ชุมชนใต้ทางด่วน - ชุมชนสวนไทร - ชุมชนสวนไทร

5

6 ชุมชนของเรา เป็นชุมชนเล็กๆ ชุมชนหนึ่ง ที่มี ชุมชนของเรา เป็นชุมชนเล็กๆ ชุมชนหนึ่ง ที่มี โรงเรียนวัดสะพานเป็นสถานที่ จัดการศึกษา โรงเรียนวัดสะพานเป็นสถานที่ จัดการศึกษา ให้กับเด็กๆ ที่อยู่ในชุมชน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึง ให้กับเด็กๆ ที่อยู่ในชุมชน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มี นักเรียนประมาณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มี นักเรียนประมาณ 580 คน 580 คน

7

8 ชุมชนของเราไม่มีรถ ประจำทางผ่านเด็กๆ ชุมชนของเราไม่มีรถ ประจำทางผ่านเด็กๆ ส่วนใหญ่จะเดินมาโรงเรียน บางคนขึ้น ส่วนใหญ่จะเดินมาโรงเรียน บางคนขึ้น รถสองแถว หรือ รถจักรยานยนต์ รถสองแถว หรือ รถจักรยานยนต์

9

10 นอกจากจะมีปัญหาเกี่ยวกับการ คมนาคมแล้ว นอกจากจะมีปัญหาเกี่ยวกับการ คมนาคมแล้ว รถที่ผ่านหน้าโรงเรียนยังสร้างปัญหา ทั้งเสียง รถที่ผ่านหน้าโรงเรียนยังสร้างปัญหา ทั้งเสียง และมลภาวะอีกด้วย และมลภาวะอีกด้วย

11

12 แต่ปัญหามลภาวะทางอากาศ จาก การฌาปนกิจศพ แต่ปัญหามลภาวะทางอากาศ จาก การฌาปนกิจศพ ของวัด ก็เป็นปัญหาสำคัญ ซึ่งทาง วัดได้ ของวัด ก็เป็นปัญหาสำคัญ ซึ่งทาง วัดได้ ดำเนินการแก้ไขโดยได้รับความ ร่วมมืออย่างดีจาก ดำเนินการแก้ไขโดยได้รับความ ร่วมมืออย่างดีจาก กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

13

14 สถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง ของชุมชนเรา ที่เป็น สถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง ของชุมชนเรา ที่เป็น ศูนย์รวมทางจิตใจและ กิจกรรมทางสังคมของ ศูนย์รวมทางจิตใจและ กิจกรรมทางสังคมของ ชาวชุมชน ก็คือ วัดสะพาน ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ ชาวชุมชน ก็คือ วัดสะพาน ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ ของชุมชนมาช้านาน ของชุมชนมาช้านาน

15

16 ทั้งวัดและโรงเรียน ต่าง ก็ร่วมมือกันพัฒนา ทั้งวัดและโรงเรียน ต่าง ก็ร่วมมือกันพัฒนา เยาวชนในชุมชนให้ เป็นบุคลากรที่มีค่า เยาวชนในชุมชนให้ เป็นบุคลากรที่มีค่า ของชุมชนและสังคม ของชุมชนและสังคม

17

18 และเมื่อต้องการ พักผ่อนหย่อนใจ และเมื่อต้องการ พักผ่อนหย่อนใจ เราก็มีลานกีฬา เอนกประสงค์ของ เราก็มีลานกีฬา เอนกประสงค์ของ ชุมชนใต้ทางด่วน ที่เราชาวชุมชนได้ ชุมชนใต้ทางด่วน ที่เราชาวชุมชนได้ ใช้ประโยชน์ ร่วมกัน ใช้ประโยชน์ ร่วมกัน

19

20 นอกจากนั้น ชุมชนสวนไทร ยังมีสถานที่ให้ ผู้สูงอายุในชุมชนเราได้ไป ออกกำลังกาย พบปะสังสรรค์กันยามเช้า อีก โดยจัดตั้ง กันเป็นชมรมผู้สูงอายุ

21

22 เวลาต้องการของอุปโภค บริโภคเล็กๆ น้อยๆ เวลาต้องการของอุปโภค บริโภคเล็กๆ น้อยๆ เราก็มีร้านค้าในชุมชนข้าง โรงเรียนไว้ให้พวก เราก็มีร้านค้าในชุมชนข้าง โรงเรียนไว้ให้พวก เราได้จับจ่ายใช้สอย ซื้อ ของตามความจำเป็น เราได้จับจ่ายใช้สอย ซื้อ ของตามความจำเป็น

23

24 และยามเจ็บป่วย เล็กๆ น้อยๆพวกเรา ก็จะ และยามเจ็บป่วย เล็กๆ น้อยๆพวกเรา ก็จะ ไปรับบริการที่สถานี อนามัย ซึ่งอยู่ไม่ ไกล ไปรับบริการที่สถานี อนามัย ซึ่งอยู่ไม่ ไกล จากชุมชนของเรา จากชุมชนของเรา


ดาวน์โหลด ppt หนังสืออ่าน ประกอบ หนังสืออ่าน ประกอบ เรื่อง เรื่อง ชุมชนของเรา ชุมชนของเรา สำหรับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1-3 สำหรับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1-3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google