งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาพรวมของสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาพรวมของสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาพรวมของสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

2 หลักสูตร วิชาพื้นฐาน ๖ วิชา วิชาเพิ่มเติม ๒๑ วิชา

3 กิจกรรมพัฒนผู้รียน ศึกาดูงาน (field trip) กิจกรรมบรรยายพิเศษ กิจกรรมชุมนุม คลินิกวิชาการ จัดส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับ หน่วยงานภายนอก

4 Drama award Movie award Egg drop International culture fair Eletronic device making โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาความรู้ ทางด้านวิชาภาษาอังกฤษ การกล่าวสุนทรพจน์ในงานต้อนรับคณะผู้มาเยี่ยม ชมโรงเรียน กิจกรรมเสริม หลักสูตร

5 ภาระกิจ อื่นๆ สรรหาบุคลากร พัฒนาบุคลากร เป็นครูที่ปรึกษา บริหารงบประมาณ ดูแลอาคารสถานที่และอุปกรณ์ ฯลฯ

6 บุคลากร

7

8

9 Grammar Vocalburary Reading Listening Speaking Testing Refering Culture

10 Grammar Vocalburary Reading Listening Speaking Testing Culture

11 Grammar Vocalburary Reading Listening Speaking Testing Refering Culture

12 Vocalburary Grammar Reading Listening Speaking Testing Culture

13 What students should know What students are able to do  โครงสร้างไวยากรณ์ต่างๆ อยางละเอียด  ความสัมพันธ์ของ ส่วนประกอบต่างๆ  คำศัพท์ในงานเขียน และราก ศัพท์  การอ่านเบื้องต้น  แนวทาง รูปแบบ และเนื้อหา ข้อสอบเช้ามหาวิทยาลัย และ TOEFL  ความเหมือนและความต่าง ของภาษาและวัฒนธรรม - อังกฤษ และไทย  วิเคราะห์ แยกแยะ ส่วนประกอบต่างๆของวลีและ ประโยค  จับใจความและสรุปใจความ  การฟังที่พบในข้อสอบ TOEFL  แสดงความคิดเห็นจากบท อ่าน  สื่บค้น ค้นคว้าหาข้อมูล Scope of ENG 40201

14 Scope of ENG 40202 What students should know What students are able to do  โครงสร้างไวยากรณ์ต่างๆ อยางละเอียด  ความสัมพันธ์ของ ส่วนประกอบต่างๆ  คำศัพท์ในงานเขียน และราก ศัพท์  การอ่านเบื้องต้น  แนวทาง รูปแบบ และเนื้อหา ข้อสอบเช้ามหาวิทยาลัย และ TOEFL  ความเหมือนและความต่าง ของภาษาและวัฒนธรรม - อังกฤษ และไทย  วิเคราะห์ แยกแยะ ส่วนประกอบต่างๆของวลีและ ประโยค  จับใจความและสรุปใจความ  การฟังที่พบในข้อสอบ TOEFL  แสดงความคิดเห็นจากบท อ่าน  สื่บค้น ค้นคว้าหาข้อมูล มีการจัดการเรียนการสอนที่มีความลึกชึ้ง และผึกทักษะให้มีความชำนาญมากขึ้น


ดาวน์โหลด ppt ภาพรวมของสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google