งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาพรวมของสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาพรวมของสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาพรวมของสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

2 หลักสูตร วิชาพื้นฐาน ๖ วิชา วิชาเพิ่มเติม ๒๑ วิชา

3 กิจกรรมพัฒนผู้รียน ศึกาดูงาน(field trip) กิจกรรมบรรยายพิเศษ
กิจกรรมชุมนุม คลินิกวิชาการ จัดส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก

4 กิจกรรมเสริมหลักสูตร
Drama award Movie award Egg drop International culture fair Eletronic device making โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาความรู้ทางด้านวิชาภาษาอังกฤษ การกล่าวสุนทรพจน์ในงานต้อนรับคณะผู้มาเยี่ยมชมโรงเรียน

5 ภาระกิจอื่นๆ สรรหาบุคลากร พัฒนาบุคลากร เป็นครูที่ปรึกษา บริหารงบประมาณ
ดูแลอาคารสถานที่และอุปกรณ์ ฯลฯ

6 บุคลากร

7 บุคลากร

8

9 Grammar Vocalburary Reading Listening Speaking Testing Refering Culture

10 Grammar Vocalburary Reading Listening Speaking Testing Culture

11 Grammar Vocalburary Reading Listening Speaking Testing Refering Culture

12 Grammar Reading Listening Speaking Testing Culture Vocalburary

13 Scope of ENG 40201 โครงสร้างไวยากรณ์ต่างๆ อยางละเอียด
What students should know What students are able to do โครงสร้างไวยากรณ์ต่างๆ อยางละเอียด ความสัมพันธ์ของส่วนประกอบต่างๆ คำศัพท์ในงานเขียน และรากศัพท์ การอ่านเบื้องต้น แนวทาง รูปแบบ และเนื้อหาข้อสอบเช้ามหาวิทยาลัย และ TOEFL ความเหมือนและความต่างของภาษาและวัฒนธรรม-อังกฤษ และไทย วิเคราะห์ แยกแยะส่วนประกอบต่างๆของวลีและประโยค จับใจความและสรุปใจความ การฟังที่พบในข้อสอบ TOEFL แสดงความคิดเห็นจากบทอ่าน สื่บค้น ค้นคว้าหาข้อมูล

14 Scope of ENG 40202 มีการจัดการเรียนการสอนที่มีความลึกชึ้ง และผึกทักษะให้มีความชำนาญมากขึ้น What students should know What students are able to do โครงสร้างไวยากรณ์ต่างๆ อยางละเอียด ความสัมพันธ์ของส่วนประกอบต่างๆ คำศัพท์ในงานเขียน และรากศัพท์ การอ่านเบื้องต้น แนวทาง รูปแบบ และเนื้อหาข้อสอบเช้ามหาวิทยาลัย และ TOEFL ความเหมือนและความต่างของภาษาและวัฒนธรรม-อังกฤษ และไทย วิเคราะห์ แยกแยะส่วนประกอบต่างๆของวลีและประโยค จับใจความและสรุปใจความ การฟังที่พบในข้อสอบ TOEFL แสดงความคิดเห็นจากบทอ่าน สื่บค้น ค้นคว้าหาข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt ภาพรวมของสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google