งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

How to Use Pronouns in Question Tag by Mrs. Woranan Puengkam

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "How to Use Pronouns in Question Tag by Mrs. Woranan Puengkam"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 How to Use Pronouns in Question Tag by Mrs. Woranan Puengkam
Nawaminthrachinuthit Satriwitthaya Phutthamonthon School

2 ความหมายของปุ่มปฏิบัติการ
ย้อนกลับไป หน้าแรก ไปข้างหน้าหรือถัดไป ออกจากบทเรียน กลับไปที่เมนู Exit ปุ่มหาข้อมูลเพิ่มเติม ย้อนกลับไป หน้าเดิม ย้อนกลับหน้าก่อนหน้านี้ ปุ่มฟังเสียง Exit

3 คำแนะนำในการศึกษาบทเรียน
นักเรียนสามารถเลือกศึกษาเนื้อหาตามความสนใจ ได้ทุกเรื่องโดยคลิกเมาส์เลือกหัวข้อที่สนใจ เพื่อให้การศึกษาบทเรียนมีประสิทธิภาพและ สัมฤทธิ์ผลยิ่งขึ้น นักเรียนควรเลือกศึกษาตามลำดับ ของเนื้อหา ทำแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ หลังจากศึกษาบทเรียนจบแล้ว Exit

4 Main Menu How to Use Pronoun I How to Use Pronoun II
Test Yourself I How to Use Pronoun II Test Yourself II How to Use Pronoun III Test Yourself III How to Use Pronoun IV Test Yourself IV How to Use Pronoun V Test Yourself V Test Yourself VI Conclusion Test Yourself VII คลิกเพื่อเลือกหัวข้อ ที่จะเรียนค่ะ Reference Exit

5 How to Use Pronouns in Question Tag I
จากประโยคต่อไปนี้ นักเรียนทราบไหมคะว่า คำสรรพนาม ในส่วน tag มีความสัมพันธ์กับประธานในประโยคหลักอย่างไร Your sister can’t look, can she? John is going to China, isn’t he? Steve and Jane are friends, aren’t they? เรามาศึกษาหลักการใช้คำสรรพนามในส่วน tag กันค่ะ Exit

6 How to Use Pronouns in Question Tag I
ประธานที่ใช้ใน tag ต้องเป็นคำสรรพนาม (pronoun) โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 1. ถ้าในประโยคหลัก ประธานเป็นเอกพจน์เพศชาย ให้ใช้ “he” เช่น That soldier looks smart, doesn’t he? เราใช้ he แทน that soldier ซึ่งหมายถึงทหารคนนั้น Exit

7 How to Use Pronouns in Question Tag I
2. ถ้าในประโยคหลัก ประธานเป็นเอกพจน์เพศหญิง ให้ใช้ “she” ในส่วน tag เช่น Nancy is talking to her children, isn’t she? หมายความว่า แนนซีกำลังพูดกับลูกๆใช่ไหม ในที่นี้จะใช้คำสรรพนาม she แทน Nancy ซึ่งเป็นประธาน ในประโยคหลัก Exit

8 How to Use Pronouns in Question Tag I
3. ถ้าในประโยคหลัก ประธานเป็นเอกพจน์เป็นสัตว์ สิ่งของหรือสถานที่ให้ใช้ “it” ในส่วนtag เช่น This dog is lovely, isn’t it? เราใช้ it แทน this dog ซึ่งหมายถึง สุนัขตัวนั้น Exit

9 How to Use Pronouns in Question Tag I
4. ถ้าในประโยคหลัก ประธานเป็นพหูพจน์ หมายถึง คนหลายคน สัตว์หรือสิ่งของหลายสิ่ง ให้ใช้ “they” ในส่วน tag เช่น The woman and men are having a meeting, aren’t they? หมายความว่า ผู้หญิงและผู้ชายกำลังประชุม ใช่ไหม ในที่นี้จะใช้คำสรรพนาม they แทน The woman and the men ซึ่งเป็น ประธานในประโยคหลัก Exit

10 How to Use Pronouns in Question Tag I
การใช้คำสรรพนามอื่นๆ ที่น่าสนใจ ได้แก่ You and I ให้ใช้ “We” ในส่วน tag Jack and you ให้ใช้ “You” ในส่วน tag Jack and Jay ให้ใช้ “They” ในส่วน tag Exit

11 นักเรียนคิดว่าคำสรรพนามในส่วน tag ในประโยคต่อไปนี้คืออะไรเอ่ย
Test Yourself I 1. The woman is tall, isn’t …….? a) he b) she c) it 2. That dog is lovely, isn’t ………? 3. Jay is a good boy, isn’t ………? 4. Jeff and Jay are brothers, aren’t …….? a) we b) you c) they 5. You and I are friends, aren’t ……….? a) we b) you c) they นักเรียนคิดว่าคำสรรพนามในส่วน tag ในประโยคต่อไปนี้คืออะไรเอ่ย คลิกเลือกคำตอบซิคะ Exit

12 ยังมีหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่น่าสนใจอีกนะคะ
How to Use Pronouns in Question Tag ยังมีหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่น่าสนใจอีกนะคะ Exit

13 How to Use Pronouns in Question Tag II
6. ถ้าประโยคข้างหน้ามีประธานเป็น There is, There are, There was, There were ซึ่งแปลว่า มี ใน question tag ใช้ verb to be วางไว้หน้า there เช่น Exit

14 How to Use Pronouns in Question Tag II
There is some money in your bag, isn't there? หมายความว่ามีสตางค์อยู่ในกระเป๋าของคุณใช่ไหม There weren’t many people at the party, were there? หมายความว่ามีคนไม่มากในงานเลี้ยงใช่ไหม Exit

15 Test Yourself II อะไรขาดหายไปเอ่ย นักเรียนคงตอบได้นะคะ
There was a reporter at the party, wasn’t …..? There aren’t many students at school today, are …….? There is a book on the desk, isn’t ……..? There are lots of students in your school, aren’t…….? อะไรขาดหายไปเอ่ย นักเรียนคงตอบได้นะคะ แต่ถ้าไม่แน่ใจ ลองคลิกปุ่ม เพื่อหาคำตอบกันคะ Exit

16 How to Use Pronouns in Question Tag III
7. Question tag ของ That is.., This is ... คือ isn't it ? เช่น This is my book, isn’t it? That isn’t your book , is it? Exit

17 How to Use Pronouns in Question Tag III
8. Question tag ของ These are…, Those are …. ใช้ aren't they? เช่น These are your exercise books, aren't they? หมายความว่า หนังสือแบบฝึกหัดนี้เป็นของคุณใช่ไหม Exit

18 Test Yourself III Those are snakes, aren’t ….……? That isn’t a pet, is ……..…? These are your shoes, aren’t ……? This is your mobile phone, isn’t ……? That is your new car, isn’t ……..? นักเรียนคงเติมคำสรรพนามลงในส่วน tag ได้ถูกต้องนะคะ แต่ถ้าไม่มั่นใจ ลองคลิกปุ่ม เพื่อหาคำตอบกันค่ะ Exit

19 How to Use Pronouns in Question Tag IV
9. ถ้าในประโยคหลักมีคำว่า This, That, These, Those + คำนาม (Noun) จะใช้คำสรรพนามตามคำนามที่ปรากฏ เช่น That boy is your son, isn’t he? จากประโยคนี้ คำนาม boy เป็นเอกพจน์หมายถึงผู้ชายคนเดียวจึงใช้สรรพนาม he ในส่วน tag Exit

20 Test Yourself IV These soldiers are brave, aren’t ……..? Those students work hard, don’t ……….? This food isn’t good, is ………? That boy is handsome, isn’t ……? The girl isn’t lazy, is ………? นักเรียนจะเติมคำสรรพนามอะไรลงในส่วน tag คะ ตรวจคำตอบโดยคลิกปุ่ม ที่นี่ค่ะ Exit

21 How to Use Pronouns in Question Tag V
10. ประโยคที่ใช้ประธาน one ใน tag จะใช้ one เช่น One wants to be rich, doesn't one? หมายความว่า คนๆหนึ่งต้องการที่จะรวยใช่ไหม Exit

22 How to Use Pronouns in Question Tag V
11. ถ้าในประโยคหลักมีประธานต่อไปนี้ ซึ่งหมายถึงคน ได้แก่ everyone, everybody, no one, nobody, anyone, anybody ในส่วน tag ให้ใช้ they เช่น Everyone likes it, don't they? หมายความว่า ทุกคนชอบมันใช่ไหม Anyone knows the answer, don’t they? หมายความว่า ใครๆ ก็รู้คำตอบใช่ไหม Exit

23 How to Use Pronouns in Question Tag V
12. ถ้าในประโยคหลักมีประธานต่อไปนี้ซึ่งหมายถึงสิ่งของ ได้แก่ everything, nothing, anything ในส่วน tag ให้ใช้ it เช่น Everything is OK, isn’t it? หมายความว่า ทุกอย่างเรียบร้อยใช่ไหม Exit

24 Test Yourself V Everything is OK, isn’t ………..?
Nothing goes wrong, does……….? Everyone studies hard, don’t ………..? No one loves him, do …………? Nobody goes with you, do ………..? คำสรรพนามอะไรในส่วน tag ที่ขาดหายไปเอ่ย ตรวจคำตอบโดยคลิกปุ่ม ที่นี่ค่ะ Exit

25 Conclusion การใช้คำสรรพนามในส่วน tag นั้นต้องสัมพันธ์กับประธานในประโยคหลัก ดังนั้น นักเรียนจะต้องสังเกตและฝึกฝนบ่อยๆ เพื่อความเข้าใจนะคะ Exit

26 Test Yourself VI Click mouse on the correct answers.
1. Everything is OK, a. is it? b. isn’t it? 2. There were a lot of people in the hall, a. were they? b. weren’t there? 3. That is a good boy, a. isn’t it? b. isn’t he? 4. That girl is nice, a. isn’t she? b. isn’t that? 5. Everybody was at the party, a. wasn’t she? b. weren’t they? Exit

27 Test Yourself VII Click mouse on the correct answers.
Read the conversation then choose the correct answer to fill in. Jenny and her family are going on vacation. Jenny: Everyone’s ready for the adventure, 1. a) aren’t they? b) isn’t she? Jane: Yes, except me. Jenny: Why not? This is a great chance for us, 2. a) isn’t it? b) isn’t this? Jane: Yes, it is. Jenny: Then there isn’t anything to worry, 3. a) is it? b) is there? Jane: Not really. There are going to be crocodiles at the swamp, a) aren’t there ? b) aren’t they? Jenny: Yes, but you and I want to see them, 5. a) don’t you? b) don’t we? Jane: No, just only you not me. Exit

28 The End นักเรียนคงพอเข้าใจหลักการใช้คำสรรพนาม ใน Question Tag กันแล้วนะคะ กดปุ่ม เพื่อไปทำแบบทดสอบกันค่ะ Exit Exit

29 Correct Answer Very good คลิกปุ่ม เพื่อกลับไปที่เดิม

30 Wrong Answer Sorry. Try again. คลิกปุ่ม เพื่อกลับไปที่เดิม

31 Key 2 คลิกปุ่ม เพื่อกลับไปที่เดิม
There was a reporter at the party, wasn’t there? There aren’t many students at school today, are there? There is a book on the desk, isn’t there? There are lots of students in your school, aren’t there? คลิกปุ่ม เพื่อกลับไปที่เดิม

32 Key 3 คลิกปุ่ม เพื่อกลับไปที่เดิม
Those are snakes, aren’t they? That isn’t a pet, isn’t it? These are your shoes, aren’t they? This is your mobile phone, isn’t it? That is your new car, isn’t it? คลิกปุ่ม เพื่อกลับไปที่เดิม

33 Key 4 These soldiers are brave, aren’t they?
Those students work hard, don’t they? This food isn’t good, is it? That boy is handsome, isn’t he? The girl isn’t lazy, is she? คลิกปุ่ม เพื่อกลับไปที่เดิม

34 Key 5 คลิกปุ่ม เพื่อกลับไปที่เดิม Everything is OK, isn’t it?
Nothing goes wrong, does it? Everyone studies hard, don’t they? No one loves him, do they? Nobody goes with you, do they? คลิกปุ่ม เพื่อกลับไปที่เดิม

35 Correct Answer Very good. คลิกปุ่ม เพื่อกลับไปที่เดิมค่ะ

36 Wrong Answer Sorry. Try again. คลิกปุ่ม เพื่อกลับไปที่เดิมค่ะ

37 Correct Answer Very good. คลิกปุ่ม เพื่อกลับไปที่เดิมค่ะ

38 Wrong Answer Sorry. Try again. คลิกปุ่ม เพื่อกลับไปที่เดิมค่ะ

39 References About.com. (n.d.). English as 2nd Language. [online]. Available : (Access date : December 19, 2007). Araminata Crace and Robin Wileman. (2002). Language to Go (Intermediate). Madrid: Mateu Cromo. Betty Schrampfer Azar. (2000). Understanding and Using English Grammar. New York: Pearson Education,. EC. (n.d.). Learn English. 'If' - How to use the First Conditional. [online]. Available : first-conditional (Access date : July 19, 2009). Easy English.(n.d.). [online]. Available : lesson.asp?if.txt (Access date : December 19, 2007). Englisch-hilfen.de. (n.d.). Learning English Online. [online]. Available : index.php (Access date : December 19, 2007). ESL. (n.d.). An Intermediate ESL Site for Reference and Practice. [online]. Available : 15/ (Access date : January 19, 2008). Exit

40 References Helen Naylor and Raymond Murphy. (1996). Essential Grammar in Use Supplementary Exercises. Melbourne : Cambridge University Press. Herbert Puchta and Jeff Stranks. (2005). English in Mind Student’s Book 2. New York : Cambridge University Press. Jack C. Richards, et.al. (2005). Interchange Workbook 2. New York: Cambridge University Press. ______.(2005). Interchange Book 2. New York : Cambridge University Press. Jean Malmstrom and Janice Lee. (1971). Teaching English Linguistically. New York : Meredith Corporation. Jennifer Seidl. (1996). Grammar Two. Oxford: Oxford University Press. ______. (1996). Grammar Four. Oxford: Oxford University Press. Joeleonhart’s Webbog. (n.d.). To Learn and to Share. [online]. Available : wishwould-rathersupposewhat-ifif-only/ (Access date : July 19, 2009). Lisnaree Vichitsorasatra. (2009). Dress Down Girl. Daily Xpress. [online]. Available: lifestyle_5365.php/ (Access date : July 19, 2009). Exit

41 References Lert Kesorncam. (1997). Standard Grammar & Expression 5. 3rd Edition. Bangkok : Wattana Panich. Louise Hashemi and Raymond Murphy. (1995). English Grammar in Use Supplementary Exercises. Cambridge: Cambridge University Press. Manuel dos Santos. (2008). My World Book 4. Bangkok: Thai Wattana Panich. ______. (2008). My World Workbook 4. Bangkok: Thai Wattana Panich. Michael Swan and Catherine Walter. (1998). How English Works. A Grammar Practice Book with Answers. Oxford: Oxford University Press. Nonstop English. (n.d.). Unique Educational Tool for ESL/EFL Learning and Teaching [online]. Available : nonstopenglish.com. (Access date : December 10, 2007). Raymond Murphy. (1997). Essential Grammar in Use. Melbourne : Cambridge University Press. _____. (2004). English Grammar in Use. New York: Cambridge University Press. Exit

42 References Raymond Murphy and William R. Salzer.(2000). Grammar in Use
Intermediate. New York: Cambridge University Press. Roger Woodham.(n.d.). BBC World Service. Learning English. [online]. Available : grammar/learnit/learnitv223.html. (Access date : July 19, 2009). Virginia Evan and Jenny Dooley. (2009). Upstream Student’s Book 4. Bangkok: Aksorncharoentas. ______. (2009). Upstream Student’s Book 5. Bangkok : Aksorncharoentas WordReference.com. Language Forums. [online]. Available : (Access date : July 19, 2009). Exit


ดาวน์โหลด ppt How to Use Pronouns in Question Tag by Mrs. Woranan Puengkam

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google