งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความหมายของปุ่ม ปฏิบัติการ Exit กลับไป ที่เมนู ย้อนกลับ หน้าก่อน หน้านี้ ย้อนกลับไป หน้าแรก ไป ข้างหน้า หรือ ถัดไป ย้อนกลับ ไป หน้าเดิม ออก จาก บทเรีย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความหมายของปุ่ม ปฏิบัติการ Exit กลับไป ที่เมนู ย้อนกลับ หน้าก่อน หน้านี้ ย้อนกลับไป หน้าแรก ไป ข้างหน้า หรือ ถัดไป ย้อนกลับ ไป หน้าเดิม ออก จาก บทเรีย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ความหมายของปุ่ม ปฏิบัติการ Exit กลับไป ที่เมนู ย้อนกลับ หน้าก่อน หน้านี้ ย้อนกลับไป หน้าแรก ไป ข้างหน้า หรือ ถัดไป ย้อนกลับ ไป หน้าเดิม ออก จาก บทเรีย น ปุ่มฟัง เสียง ปุ่มหาข้อมูล เพิ่มเติม Exit

4 คำแนะนำใน การศึกษาบทเรียน Exit 1. นักเรียนสามารถเลือกศึกษาเนื้อหา ตามความสนใจ ได้ทุกเรื่องโดยคลิกเมาส์เลือก หัวข้อที่สนใจ 2. เพื่อให้การศึกษาบทเรียนมี ประสิทธิภาพและ สัมฤทธิ์ผลยิ่งขึ้น นักเรียนควรเลือก ศึกษาตามลำดับ ของเนื้อหา ทำแบบฝึกหัดและ แบบทดสอบ หลังจากศึกษาบทเรียนจบแล้ว

5 คลิกเพื่อ เลือกหัวข้อ ที่จะเรียนค่ะ How to Use Pronoun I Conclusion Test Yourself I How to Use Pronoun II How to Use Pronoun III How to Use Pronoun IV How to Use Pronoun V Test Yourself II Test Yourself III Test Yourself IV Test Yourself V Test Yourself VI Exit Reference Test Yourself VII

6 จากประโยคต่อไปนี้ นักเรียนทราบไหมคะว่า คำ สรรพนาม ในส่วน tag มีความสัมพันธ์กับประธานในประโยค หลักอย่างไร Your sister can’t look, can she? John is going to China, isn’t he? Steve and Jane are friends, aren’t they? เรามาศึกษาหลักการใช้คำ สรรพนามในส่วน tag กัน ค่ะ Exit

7 ประธานที่ใช้ใน tag ต้องเป็นคำสรรพนาม (pronoun) โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 1. ถ้าในประโยคหลัก ประธานเป็นเอกพจน์ เพศชาย ให้ใช้ “he” เช่น That soldier looks smart, doesn’t he? เราใช้ he แทน that soldier ซึ่งหมายถึง ทหารคนนั้น Exit

8 2. ถ้าในประโยคหลัก ประธานเป็น เอกพจน์เพศหญิง ให้ ใช้ “she” ในส่วน tag เช่น Nancy is talking to her children, isn’t she? หมายความว่า แนนซีกำลังพูดกับลูกๆใช่ไหม ในที่นี้จะใช้คำสรรพนาม she แทน Nancy ซึ่ง เป็นประธาน ในประโยคหลัก Exit

9 3. ถ้าในประโยคหลัก ประธานเป็น เอกพจน์เป็นสัตว์ สิ่งของหรือสถานที่ ให้ใช้ “it” ในส่วน tag เช่น This dog is lovely, isn’t it? เราใช้ it แทน this dog ซึ่งหมายถึง สุนัขตัวนั้น Exit

10 4. ถ้าในประโยคหลัก ประธานเป็น พหูพจน์ หมายถึง คนหลาย คน สัตว์หรือสิ่งของหลายสิ่ง ให้ใช้ “they” ในส่วน tag เช่น The woman and men are having a meeting, aren’t they? หมายความว่า ผู้หญิงและผู้ชายกำลัง ประชุม ใช่ไหม ในที่นี้จะใช้คำสรรพนาม they แทน The woman and the men ซึ่งเป็น ประธานในประโยคหลัก Exit

11 5. การใช้คำสรรพนามอื่นๆ ที่น่าสนใจ ได้แก่ You and I ให้ใช้ “We” ในส่วน tag Jack and you ให้ใช้ “You” ในส่วน tag Jack and Jay ให้ใช้ “They” ในส่วน tag

12 1. The woman is tall, isn’t …….? a) he b) she c) ita) heb) shec) it 2. That dog is lovely, isn’t ………? a) he b) she c) ita) he b) shec) it 3. Jay is a good boy, isn’t ………? a) he b) she c) ita) heb) she c) it 4. Jeff and Jay are brothers, aren’t …….? a) we b) you c) theya) web) youc) they 5. You and I are friends, aren’t ……….? a) we b) you c) theya) we b) you c) they นักเรียนคิดว่าคำ สรรพนามในส่วน tag ในประโยค ต่อไปนี้คืออะไรเอ่ย คลิกเลือก คำตอบซิคะ Exit

13 ยังมีหลักเกณฑ์ อื่นๆ ที่น่าสนใจอีกนะ คะ Exit

14 6. ถ้าประโยคข้างหน้ามีประธานเป็น There is, There are, There was, There were ซึ่งแปลว่า มี ใน question tag ใช้ verb to be วางไว้หน้า there เช่น Exit

15 There is some money in your bag, isn't there? หมายความว่ามีสตางค์อยู่ในกระเป๋าของ คุณใช่ไหม There weren’t many people at the party, were there? หมายความว่ามีคนไม่มากในงานเลี้ยงใช่ไหม Exit

16 อะไรขาดหายไปเอ่ย นักเรียนคงตอบ ได้นะคะ แต่ถ้าไม่แน่ใจ ลองคลิกปุ่ม เพื่อหาคำตอบกันคะ Exit There was a reporter at the party, wasn’t …..? There aren’t many students at school today, are …….? There is a book on the desk, isn’t ……..? There are lots of students in your school, aren’t…….?

17 7. Question tag ของ That is.., This is... คือ isn't it ? เช่น This is my book, isn’t it? That isn’t your book, is it? Exit

18 These are your exercise books, aren't they? หมายความว่า หนังสือแบบฝึกหัดนี้เป็น ของคุณใช่ไหม 8. Question tag ของ These are…, Those are …. ใช้ aren't they? เช่น Exit

19 นักเรียนคงเติมคำสรรพนามลงในส่วน tag ได้ถูกต้องนะคะ แต่ถ้าไม่ มั่นใจ ลองคลิกปุ่ม เพื่อหาคำตอบ กันค่ะ Exit Those are snakes, aren’t ….……? That isn’t a pet, is ……..…? These are your shoes, aren’t ……? This is your mobile phone, isn’t ……? That is your new car, isn’t ……..?

20 9. ถ้าในประโยคหลักมีคำว่า This, That, These, Those + คำนาม (Noun) จะใช้คำสรรพนามตามคำนามที่ ปรากฏ เช่น That boy is your son, isn’t he? จากประโยคนี้ คำนาม boy เป็นเอกพจน์ หมายถึงผู้ชายคนเดียวจึงใช้สรรพนาม he ใน ส่วน tag Exit

21 นักเรียนจะเติมคำสรรพนามอะไรลงใน ส่วน tag คะ ตรวจ คำตอบโดยคลิกปุ่ม ที่นี่ค่ะ Exit These soldiers are brave, aren’t ……..? Those students work hard, don’t ……….? This food isn’t good, is ………? That boy is handsome, isn’t ……? The girl isn’t lazy, is ………?

22 One wants to be rich, doesn't one? หมายความว่า คนๆหนึ่งต้องการที่ จะรวยใช่ไหม 10. ประโยคที่ใช้ประธาน one ใน tag จะใช้ one เช่น Exit

23 Anyone knows the answer, don’t they? หมายความว่า ใครๆ ก็รู้คำตอบใช่ ไหม Everyone likes it, don't they? หมายความว่า ทุกคนชอบ มันใช่ไหม 11. ถ้าในประโยคหลักมีประธานต่อไปนี้ ซึ่งหมายถึงคน ได้แก่ everyone, everybody, no one, nobody, anyone, anybody ในส่วน tag ให้ใช้ they เช่น Exit

24 Everything is OK, isn’t it? หมายความว่า ทุกอย่าง เรียบร้อยใช่ไหม 12. ถ้าในประโยคหลักมีประธานต่อไปนี้ซึ่ง หมายถึงสิ่งของ ได้แก่ everything, nothing, anything ในส่วน tag ให้ใช้ it เช่น Exit

25 1.Everything is OK, isn’t ………..? 2.Nothing goes wrong, does……….? 3.Everyone studies hard, don’t ………..? 4.No one loves him, do …………? 5.Nobody goes with you, do ………..? คำสรรพนามอะไรในส่วน tag ที่ขาด หายไปเอ่ย ตรวจ คำตอบโดยคลิกปุ่ม ที่นี่ค่ะ Exit

26 การใช้คำสรรพนามในส่วน tag นั้นต้อง สัมพันธ์กับประธานในประโยคหลัก ดังนั้น นักเรียนจะต้องสังเกตและฝึกฝน บ่อยๆ เพื่อความเข้าใจนะคะ

27 1. Everything is OK, a. is it? b. isn’t it?a. is it? b. isn’t it? 2. There were a lot of people in the hall, a. were they? b. weren’t there?a. were they? b. weren’t there? 3. That is a good boy, a. isn’t it? b. isn’t he?a. isn’t it? b. isn’t he 4. That girl is nice, a. isn’t she? b. isn’t that?a. isn’t she? b. isn’t that 5. Everybody was at the party, a. wasn’t she? b. weren’t they?a. wasn’t she? b. weren’t they? Click mouse on the correct answers. Exit

28 Read the conversation then choose the correct answer to fill in. Jenny and her family are going on vacation. Jenny: Everyone’s ready for the adventure, 1. a) aren’t they? b) isn’t she?a) aren’t they? b) isn’t she? Jane: Yes, except me. Jenny: Why not? This is a great chance for us, 2. a) isn’t it? b) isn’t this?a) isn’t it?b) isn’t this? Jane: Yes, it is. Jenny: Then there isn’t anything to worry, 3. a) is it? b) is there?a) is it? b) is there? Jane: Not really. There are going to be crocodiles at the swamp, 4. a) aren’t there ? b) aren’t they?a) aren’t there ? b) aren’t they? Jenny: Yes, but you and I want to see them, 5. a) don’t you? b) don’t we?a) don’t you?b) don’t we? Jane: No, just only you not me. Click mouse on the correct answers. Exit

29 นักเรียนคงพอเข้าใจหลักการใช้ คำสรรพนาม ใน Question Tag กันแล้วนะคะ กดปุ่ม เพื่อไปทำ แบบทดสอบกันค่ะ Exit

30 คลิกปุ่ม เพื่อกลับไปที่ เดิม

31

32 There was a reporter at the party, wasn’t there? There aren’t many students at school today, are there? There is a book on the desk, isn’t there? There are lots of students in your school, aren’t there?

33 คลิกปุ่ม เพื่อกลับไปที่ เดิม Those are snakes, aren’t they? That isn’t a pet, isn’t it? These are your shoes, aren’t they? This is your mobile phone, isn’t it? That is your new car, isn’t it?

34 คลิกปุ่ม เพื่อกลับไปที่ เดิม These soldiers are brave, aren’t they? Those students work hard, don’t they? This food isn’t good, is it? That boy is handsome, isn’t he? The girl isn’t lazy, is she?

35 1.Everything is OK, isn’t it? 2.Nothing goes wrong, does it? 3.Everyone studies hard, don’t they? 4.No one loves him, do they? 5.Nobody goes with you, do they? คลิกปุ่ม เพื่อกลับไปที่ เดิม

36 คลิกปุ่ม เพื่อกลับไปที่เดิมค่ะ Very good Very good.

37 คลิกปุ่ม เพื่อกลับไปที่เดิมค่ะ

38 Very good Very good.

39 คลิกปุ่ม เพื่อกลับไปที่เดิมค่ะ

40 References About.com. (n.d.). English as 2nd Language. [online]. Available : http://esl.about.com/od/gramma1/a/conditional.htm. (Access date : December 19, 2007). Araminata Crace and Robin Wileman. (2002). Language to Go (Intermediate). Madrid: Mateu Cromo. Betty Schrampfer Azar. (2000). Understanding and Using English Grammar. New York: Pearson Education,. EC. (n.d.). Learn English. 'If' - How to use the First Conditional. [online]. Available : http://www.ecenglish.com/learnenglish/lessons/ first-conditional (Access date : July 19, 2009). Easy English.(n.d.). [online]. Available : http://www.easyenglish.com/ lesson.asp?if.txt (Access date : December 19, 2007). Englisch-hilfen.de. (n.d.). Learning English Online. [online]. Available : http://www.englisch-hilfen.de/en/complex_tests/if_clauses1/ index.php (Access date : December 19, 2007). ESL. (n.d.). An Intermediate ESL Site for Reference and Practice. [online]. Available : http://netgrammar.altec.org/Units/Unit 15/ (Access date : January 19, 2008). Exit

41 References Helen Naylor and Raymond Murphy. (1996). Essential Grammar in Use Supplementary Exercises. Melbourne : Cambridge University Press. Herbert Puchta and Jeff Stranks. (2005). English in Mind Student’s Book 2. New York : Cambridge University Press. Jack C. Richards, et.al. (2005). Interchange Workbook 2. New York: Cambridge University Press. ______.(2005). Interchange Book 2. New York : Cambridge University Press. Jean Malmstrom and Janice Lee. (1971). Teaching English Linguistically. New York : Meredith Corporation. Jennifer Seidl. (1996). Grammar Two. Oxford: Oxford University Press. ______. (1996). Grammar Four. Oxford: Oxford University Press. Joeleonhart’s Webbog. (n.d.). To Learn and to Share. [online]. Available : http://joeleonhart.wordpress.com/2008/06/13/if-sentences-with- wishwould-rathersupposewhat-ifif-only / (Access date : July 19, 2009). Lisnaree Vichitsorasatra. (2009). Dress Down Girl. Daily Xpress. [online]. Available:http://xpress.nationmultimedia.com/2009/01/20/lifestyle/ lifestyle_5365.php/ (Access date : July 19, 2009). Exit

42 Lert Kesorncam. (1997). Standard Grammar & Expression 5. 3rd Edition. Bangkok : Wattana Panich. Louise Hashemi and Raymond Murphy. (1995). English Grammar in Use Supplementary Exercises. Cambridge: Cambridge University Press. Manuel dos Santos. (2008). My World Book 4. Bangkok: Thai Wattana Panich. ______. (2008). My World Workbook 4. Bangkok: Thai Wattana Panich. Michael Swan and Catherine Walter. (1998). How English Works. A Grammar Practice Book with Answers. Oxford: Oxford University Press. Nonstop English. (n.d.). Unique Educational Tool for ESL/EFL Learning and Teaching [online]. Available : http://www. nonstopenglish.com. (Access date : December 10, 2007). Raymond Murphy. (1997). Essential Grammar in Use. Melbourne : Cambridge University Press. _____. (2004). English Grammar in Use. New York: Cambridge University Press. References Exit

43 Raymond Murphy and William R. Salzer.(2000). Grammar in Use Intermediate. New York: Cambridge University Press. Roger Woodham.(n.d.). BBC World Service. Learning English. [online]. Available : http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/ grammar/learnit/learnitv223.html. (Access date : July 19, 2009). Virginia Evan and Jenny Dooley. (2009). Upstream Student’s Book 4. Bangkok: Aksorncharoentas. ______. (2009). Upstream Student’s Book 5. Bangkok : Aksorncharoentas WordReference.com. Language Forums. [online]. Available : http://forum.wordreference.com/showthread.php?t=72738. (Access date : July 19, 2009). References Exit


ดาวน์โหลด ppt ความหมายของปุ่ม ปฏิบัติการ Exit กลับไป ที่เมนู ย้อนกลับ หน้าก่อน หน้านี้ ย้อนกลับไป หน้าแรก ไป ข้างหน้า หรือ ถัดไป ย้อนกลับ ไป หน้าเดิม ออก จาก บทเรีย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google