งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความหมายของปุ่ม ปฏิบัติการ Exit กลับไป ที่เมนู ย้อนกลับ หน้าก่อน หน้านี้ ย้อนกลับไป หน้าแรก ไป ข้างหน้า หรือ ถัดไป ย้อนกลับ ไป หน้าเดิม ออก จาก บทเรีย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความหมายของปุ่ม ปฏิบัติการ Exit กลับไป ที่เมนู ย้อนกลับ หน้าก่อน หน้านี้ ย้อนกลับไป หน้าแรก ไป ข้างหน้า หรือ ถัดไป ย้อนกลับ ไป หน้าเดิม ออก จาก บทเรีย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ความหมายของปุ่ม ปฏิบัติการ Exit กลับไป ที่เมนู ย้อนกลับ หน้าก่อน หน้านี้ ย้อนกลับไป หน้าแรก ไป ข้างหน้า หรือ ถัดไป ย้อนกลับ ไป หน้าเดิม ออก จาก บทเรีย น ปุ่มฟัง เสียง ปุ่มหาข้อมูล เพิ่มเติม

4 คำแนะนำใน การศึกษาบทเรียน Exit 1. นักเรียนสามารถเลือกศึกษาเนื้อหา ตามความสนใจ ได้ทุกเรื่องโดยคลิกเมาส์เลือก หัวข้อที่สนใจ 2. เพื่อให้การศึกษาบทเรียนมี ประสิทธิภาพและ สัมฤทธิ์ผลยิ่งขึ้น นักเรียนควรเลือก ศึกษาตามลำดับ ของเนื้อหา ทำแบบฝึกหัดและ แบบทดสอบ หลังจากศึกษาบทเรียนจบแล้ว

5 ลักษณะของประโยค Question Tag What Is A Question Tag? Reference Conclusion Test Yourself คลิกเพื่อ เลือกหัวข้อ ที่จะเรียนค่ะ Exit

6 Question Tag คืออะไร 1.You’re from Malaysia, a. are b. aren’t you?a. are b. aren’t 2.You live in Bangkok, a. do b. don’t you?a. dob. don’t 3.You can tell me about Malaysia, a. can b. can’t you?a. canb. can’t 4.Kuala Lumpur is the capital of Malaysia, a. is b. isn’t it?a. isb. isn’t 5.Chiang Mai isn’t the capital of Thailand, a. is b. isn’t it?a. isb. isn’t ลองอ่านประโยคต่อไปนี้นะคะ แล้ว คลิกเมาส์เพื่อ เลือก คำตอบที่นักเรียนคิดว่าถูกต้องค่ะ Exit

7 Question Tag คืออะไร จากตัวอย่างประโยคข้างต้นนี้ เรา เรียกว่า ประโยค Question Tag นักเรียนพอจะบอกได้ไหมคะ ว่าประโยค เหล่านี้มีลักษณะอย่างไร เรามาดู หลักเกณฑ์กันค่ะ Exit

8 นักเรียนจะเห็นได้ว่าประโยคที่กล่าวมานี้ จะมีประโยค คำถามสั้นๆ ในส่วนท้ายของ ประโยคซึ่งเรียกว่า tag Tag, Question Tag หรือ Tag Question คือประโยคคำถามสั้นๆ ซึ่งเติมลงท้ายประโยค มักใช้ในภาษาพูดมากกว่าภาษาเขียน เพื่อเป็น การระบุถึงความสุภาพ การกล่าวย้ำ หรือการพูด เหน็บแนม โดยทั่วไปแล้ว ผู้พูดใช้เพื่อตรวจสอบ ข้อเท็จจริงหรือเพื่อ การสนทนา และต้องการให้ผู้ฟังแสดงความเห็นด้วยหรือเห็น สอดคล้องกับผู้พูด Exit

9 Question Tag มักจะใช้ในรูป ประโยคบอกเล่าประโยคปฏิเสธ ประโยคคำสั่ง ประโยคเชิญชวน และส่วนท้ายของประโยคเหล่านี้จะ เป็นคำถามชนิดที่ต้องการคำตอบ แบบ Yes, No Question Exit

10 1. อยู่ท้ายประโยคหลัก (main clause) และมีเครื่องหมาย comma (,) คั่น ระหว่างประโยคหลัก กับ question tag เช่น You have a dog, เป็นประโยคหลักหรือ main clause ส่วน don’t you? เป็นส่วน tag You have a dog, don’t you? Exit

11 2. ในส่วน tag จะใช้ กริยาช่วย + คำ สรรพนาม เช่น That dog is yours, isn’t it? จากตัวอย่างจะพบว่า ในส่วน tag จะใช้ กริยาช่วย isn’t เพราะ ในประโยคหลักมีกริยาช่วย is และใช้ สรรพนาม it แทนคำนาม That dog ในประโยคหลัก Exit

12 3. ถ้ากริยาในประโยคหลัก เป็นประโยค บอกเล่า กริยาในส่วน tag ต้องเป็นคำถามเชิงปฏิเสธรูปย่อ เช่น ลองมาดูตัวอย่าง กันค่ะ isn’t it? aren’t we? doesn’t she? don’t they? didn’t you?haven’t I? hasn’t he? mustn’t we?shouldn’t you? Exit

13 She came from France yesterday, didn't she? หมายความว่าเธอมาจากประเทศฝรั่งเศส เมื่อวานนี้ใช่ไหม จะเห็นว่า ประโยคหลักเป็นประโยคบอกเล่า มี came เป็นกริยาแท้ ในส่วน tag จะใช้ กริยาช่วยทำเป็นปฏิเสธรูปย่อคือ didn’t Exit

14 4. ถ้าประโยคข้างหน้าเป็นประโยคปฏิเสธ ต้องใช้ question tag เป็นรูปคำถามปกติ เช่น He doesn't want to disturb her, does he? หมายความว่า เขาไม่ต้องการที่จะ รบกวนเธอใช่ไหม Exit

15 ลักษณะของประโยค Question Tag 1.[ ส่วนหน้าเป็นประโยคบอกเล่า ], [ ส่วนท้าย ประกอบด้วย กริยาช่วยปฏิเสธรูปย่อ + คำ สรรพนามที่ใช้แทนคำนามในส่วนหน้า + ?] 2. [ ส่วนหน้าเป็นประโยคปฏิเสธ ], [ ส่วนท้าย ประกอบด้วย กริยาช่วย + คำสรรพ นามที่ใช้แทนคำนามในส่วนหน้า + ?] Exit

16 Annie: 1) a. You’re not going to buy that expensive dress, are you?a. You’re not going to buy that expensive dress, are you? b. You’re buying that expensive dress, are you? Camille: Yes, I am. 2) a.You like it, don’t you?a.You like it, don’t you? b. You don’t like it, don’t you? Annie: Yes, but… Camille: 3) a. It doesn’t suit me, doesn’t it? b. It suits me, doesn’t it?a. It doesn’t suit me, doesn’t it? b. It suits me, doesn’t it? Annie: Not really. It makes you look old. Camille: Old! 4) a. You can be very rude, can’t you?a. You can be very rude, can’t you? b. You can’t be very rude, can’t you? Annie: I’m sorry, but 5) a. you didn’t ask, didn’t you?a. you didn’t ask, didn’t you? b. you asked, didn’t you? Camille: er …… Manuel dos Santos. My World Workbook 4. Thai Wattana Panich/Mc Graw Hill. 5 th Edition. 2008. Page 59-60 Exit Read the conversation then click on the correct question tags.

17 จบตอนที่ 1 แล้วค่ะ กด เพื่อออกจาก ส่วนนี้แล้ว ไป ทำแบบทดสอบกันค่ะ Exit

18 คลิกปุ่ม เพื่อกลับไปที่เดิมค่ะ

19

20 Very good Very good.

21 คลิกปุ่ม เพื่อกลับไปที่เดิมค่ะ

22 References About.com. (n.d.). English as 2nd Language. [online]. Available : http://esl.about.com/od/gramma1/a/conditional.htm. (Access date : December 19, 2007). Araminata Crace and Robin Wileman. (2002). Language to Go (Intermediate). Madrid: Mateu Cromo. Betty Schrampfer Azar. (2000). Understanding and Using English Grammar. New York: Pearson Education,. EC. (n.d.). Learn English. 'If' - How to use the First Conditional. [online]. Available : http://www.ecenglish.com/learnenglish/lessons/ first-conditional (Access date : July 19, 2009). Easy English.(n.d.). [online]. Available : http://www.easyenglish.com/ lesson.asp?if.txt (Access date : December 19, 2007). Englisch-hilfen.de. (n.d.). Learning English Online. [online]. Available : http://www.englisch-hilfen.de/en/complex_tests/if_clauses1/ index.php (Access date : December 19, 2007). ESL. (n.d.). An Intermediate ESL Site for Reference and Practice. [online]. Available : http://netgrammar.altec.org/Units/Unit 15/ (Access date : January 19, 2008). Exit

23 References Helen Naylor and Raymond Murphy. (1996). Essential Grammar in Use Supplementary Exercises. Melbourne : Cambridge University Press. Herbert Puchta and Jeff Stranks. (2005). English in Mind Student’s Book 2. New York : Cambridge University Press. Jack C. Richards, et.al. (2005). Interchange Workbook 2. New York: Cambridge University Press. ______.(2005). Interchange Book 2. New York : Cambridge University Press. Jean Malmstrom and Janice Lee. (1971). Teaching English Linguistically. New York : Meredith Corporation. Jennifer Seidl. (1996). Grammar Two. Oxford: Oxford University Press. ______. (1996). Grammar Four. Oxford: Oxford University Press. Joeleonhart’s Webbog. (n.d.). To Learn and to Share. [online]. Available : http://joeleonhart.wordpress.com/2008/06/13/if-sentences-with- wishwould-rathersupposewhat-ifif-only / (Access date : July 19, 2009). Lisnaree Vichitsorasatra. (2009). Dress Down Girl. Daily Xpress. [online]. Available:http://xpress.nationmultimedia.com/2009/01/20/lifestyle/ lifestyle_5365.php/ (Access date : July 19, 2009). Exit

24 Lert Kesorncam. (1997). Standard Grammar & Expression 5. 3rd Edition. Bangkok : Wattana Panich. Louise Hashemi and Raymond Murphy. (1995). English Grammar in Use Supplementary Exercises. Cambridge: Cambridge University Press. Manuel dos Santos. (2008). My World Book 4. Bangkok: Thai Wattana Panich. ______. (2008). My World Workbook 4. Bangkok: Thai Wattana Panich. Michael Swan and Catherine Walter. (1998). How English Works. A Grammar Practice Book with Answers. Oxford: Oxford University Press. Nonstop English. (n.d.). Unique Educational Tool for ESL/EFL Learning and Teaching [online]. Available : http://www. nonstopenglish.com. (Access date : December 10, 2007). Raymond Murphy. (1997). Essential Grammar in Use. Melbourne : Cambridge University Press. _____. (2004). English Grammar in Use. New York: Cambridge University Press. References Exit

25 Raymond Murphy and William R. Salzer.(2000). Grammar in Use Intermediate. New York: Cambridge University Press. Roger Woodham.(n.d.). BBC World Service. Learning English. [online]. Available : http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/ grammar/learnit/learnitv223.html. (Access date : July 19, 2009). Virginia Evan and Jenny Dooley. (2009). Upstream Student’s Book 4. Bangkok: Aksorncharoentas. ______. (2009). Upstream Student’s Book 5. Bangkok : Aksorncharoentas WordReference.com. Language Forums. [online]. Available : http://forum.wordreference.com/showthread.php?t=72738. (Access date : July 19, 2009). References Exit


ดาวน์โหลด ppt ความหมายของปุ่ม ปฏิบัติการ Exit กลับไป ที่เมนู ย้อนกลับ หน้าก่อน หน้านี้ ย้อนกลับไป หน้าแรก ไป ข้างหน้า หรือ ถัดไป ย้อนกลับ ไป หน้าเดิม ออก จาก บทเรีย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google