งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

What Is a Question Tag? by Mrs. Woranan Puengkam Nawaminthrachinuthit

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "What Is a Question Tag? by Mrs. Woranan Puengkam Nawaminthrachinuthit"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 What Is a Question Tag? by Mrs. Woranan Puengkam Nawaminthrachinuthit
Satriwitthaya Phutthamonthon School

2 ความหมายของปุ่มปฏิบัติการ
ย้อนกลับไป หน้าแรก ไปข้างหน้าหรือถัดไป ออกจากบทเรียน กลับไปที่เมนู Exit ปุ่มหาข้อมูลเพิ่มเติม ย้อนกลับไป หน้าเดิม ย้อนกลับหน้าก่อนหน้านี้ ปุ่มฟังเสียง Exit

3 คำแนะนำในการศึกษาบทเรียน
นักเรียนสามารถเลือกศึกษาเนื้อหาตามความสนใจ ได้ทุกเรื่องโดยคลิกเมาส์เลือกหัวข้อที่สนใจ เพื่อให้การศึกษาบทเรียนมีประสิทธิภาพและ สัมฤทธิ์ผลยิ่งขึ้น นักเรียนควรเลือกศึกษาตามลำดับ ของเนื้อหา ทำแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ หลังจากศึกษาบทเรียนจบแล้ว Exit

4 คลิกเพื่อเลือกหัวข้อ ที่จะเรียนค่ะ
MAIN MENU What Is A Question Tag? ลักษณะของประโยค Question Tag Conclusion Test Yourself Reference คลิกเพื่อเลือกหัวข้อ ที่จะเรียนค่ะ Exit

5 Question Tag คืออะไร What Is A Question Tag?
ลองอ่านประโยคต่อไปนี้นะคะ แล้วคลิกเมาส์เพื่อ เลือกคำตอบที่นักเรียนคิดว่าถูกต้องค่ะ You’re from Malaysia, a. are b. aren’t you? You live in Bangkok, a. do b. don’t you? You can tell me about Malaysia, a. can b. can’t you? Kuala Lumpur is the capital of Malaysia, a. is b. isn’t it? Chiang Mai isn’t the capital of Thailand, a. is b. isn’t it? Exit

6 Question Tag คืออะไร What Is A Question Tag?
Exit

7 What Is A Question Tag? นักเรียนจะเห็นได้ว่าประโยคที่กล่าวมานี้ จะมีประโยค คำถามสั้นๆ ในส่วนท้ายของประโยคซึ่งเรียกว่า tag Tag, Question Tag หรือ Tag Question คือประโยคคำถามสั้นๆ ซึ่งเติมลงท้ายประโยค มักใช้ในภาษาพูดมากกว่าภาษาเขียน เพื่อเป็น การระบุถึงความสุภาพ การกล่าวย้ำ หรือการพูดเหน็บแนม โดยทั่วไปแล้ว ผู้พูดใช้เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือเพื่อ การสนทนา และต้องการให้ผู้ฟังแสดงความเห็นด้วยหรือเห็นสอดคล้องกับผู้พูด Exit

8 What Is A Question Tag? Question Tag มักจะใช้ในรูปประโยคบอกเล่าประโยคปฏิเสธ ประโยคคำสั่ง ประโยคเชิญชวน และส่วนท้ายของประโยคเหล่านี้จะเป็นคำถามชนิดที่ต้องการคำตอบแบบ Yes, No Question Exit

9 ลักษณะของประโยค Question Tag
อยู่ท้ายประโยคหลัก (main clause) และมีเครื่องหมาย  comma (,) คั่นระหว่างประโยคหลัก กับ question tag เช่น You have a dog, เป็นประโยคหลักหรือ main clause ส่วน don’t you? เป็นส่วน tag You have a dog, don’t you? Exit

10 ลักษณะของประโยค Question Tag
That dog is yours, isn’t it? จากตัวอย่างจะพบว่า ในส่วน tag จะใช้กริยาช่วย isn’t เพราะ ในประโยคหลักมีกริยาช่วย is และใช้สรรพนาม it แทนคำนาม That dog ในประโยคหลัก Exit

11 ลักษณะของประโยค Question Tag
isn’t it? aren’t we? doesn’t she? don’t they? didn’t you? haven’t I? hasn’t he? mustn’t we? shouldn’t you? ลองมาดูตัวอย่างกันค่ะ Exit

12 ลักษณะของประโยค Question Tag
She came from France yesterday, didn't she? หมายความว่าเธอมาจากประเทศฝรั่งเศสเมื่อวานนี้ใช่ไหม จะเห็นว่า ประโยคหลักเป็นประโยคบอกเล่า มี came เป็นกริยาแท้ ในส่วน tag จะใช้กริยาช่วยทำเป็นปฏิเสธรูปย่อคือ didn’t Exit

13 ลักษณะของประโยค Question Tag
He doesn't want to disturb her, does he? หมายความว่า เขาไม่ต้องการที่จะรบกวนเธอใช่ไหม Exit

14 Conclusion ลักษณะของประโยค Question Tag
[ส่วนหน้าเป็นประโยคบอกเล่า] , [ส่วนท้ายประกอบด้วย กริยาช่วยปฏิเสธรูปย่อ + คำสรรพนามที่ใช้แทนคำนามในส่วนหน้า + ?] 2. [ส่วนหน้าเป็นประโยคปฏิเสธ] , [ส่วนท้ายประกอบด้วย กริยาช่วย คำสรรพนามที่ใช้แทนคำนามในส่วนหน้า + ?] Exit

15 Test Yourself Read the conversation then click on the correct question tags. Annie: 1) a. You’re not going to buy that expensive dress, are you? b. You’re buying that expensive dress, are you? Camille: Yes, I am. 2) a.You like it, don’t you? b. You don’t like it, don’t you? Annie: Yes, but… Camille: 3) a. It doesn’t suit me, doesn’t it? b. It suits me, doesn’t it? Annie: Not really. It makes you look old. Camille: Old! 4) a. You can be very rude, can’t you? b. You can’t be very rude, can’t you? Annie: I’m sorry, but 5) a. you didn’t ask, didn’t you? b. you asked, didn’t you? Camille: er …… Manuel dos Santos. My World Workbook 4. Thai Wattana Panich/Mc Graw Hill. 5th Edition Page 59-60 Exit

16 กด เพื่อออกจากส่วนนี้แล้ว ไปทำแบบทดสอบกันค่ะ
The End จบตอนที่ 1 แล้วค่ะ กด เพื่อออกจากส่วนนี้แล้ว ไปทำแบบทดสอบกันค่ะ Exit Exit

17 Correct Answer Very good คลิกปุ่ม เพื่อกลับไปที่เดิมค่ะ

18 Wrong Answer Sorry. Try again. คลิกปุ่ม เพื่อกลับไปที่เดิมค่ะ

19 Correct Answer Very good. คลิกปุ่ม เพื่อกลับไปที่เดิมค่ะ

20 Wrong Answer Sorry. Try again. คลิกปุ่ม เพื่อกลับไปที่เดิมค่ะ

21 References About.com. (n.d.). English as 2nd Language. [online]. Available : (Access date : December 19, 2007). Araminata Crace and Robin Wileman. (2002). Language to Go (Intermediate). Madrid: Mateu Cromo. Betty Schrampfer Azar. (2000). Understanding and Using English Grammar. New York: Pearson Education,. EC. (n.d.). Learn English. 'If' - How to use the First Conditional. [online]. Available : first-conditional (Access date : July 19, 2009). Easy English.(n.d.). [online]. Available : lesson.asp?if.txt (Access date : December 19, 2007). Englisch-hilfen.de. (n.d.). Learning English Online. [online]. Available : index.php (Access date : December 19, 2007). ESL. (n.d.). An Intermediate ESL Site for Reference and Practice. [online]. Available : 15/ (Access date : January 19, 2008). Exit

22 References Helen Naylor and Raymond Murphy. (1996). Essential Grammar in Use Supplementary Exercises. Melbourne : Cambridge University Press. Herbert Puchta and Jeff Stranks. (2005). English in Mind Student’s Book 2. New York : Cambridge University Press. Jack C. Richards, et.al. (2005). Interchange Workbook 2. New York: Cambridge University Press. ______.(2005). Interchange Book 2. New York : Cambridge University Press. Jean Malmstrom and Janice Lee. (1971). Teaching English Linguistically. New York : Meredith Corporation. Jennifer Seidl. (1996). Grammar Two. Oxford: Oxford University Press. ______. (1996). Grammar Four. Oxford: Oxford University Press. Joeleonhart’s Webbog. (n.d.). To Learn and to Share. [online]. Available : wishwould-rathersupposewhat-ifif-only/ (Access date : July 19, 2009). Lisnaree Vichitsorasatra. (2009). Dress Down Girl. Daily Xpress. [online]. Available: lifestyle_5365.php/ (Access date : July 19, 2009). Exit

23 References Lert Kesorncam. (1997). Standard Grammar & Expression 5. 3rd Edition. Bangkok : Wattana Panich. Louise Hashemi and Raymond Murphy. (1995). English Grammar in Use Supplementary Exercises. Cambridge: Cambridge University Press. Manuel dos Santos. (2008). My World Book 4. Bangkok: Thai Wattana Panich. ______. (2008). My World Workbook 4. Bangkok: Thai Wattana Panich. Michael Swan and Catherine Walter. (1998). How English Works. A Grammar Practice Book with Answers. Oxford: Oxford University Press. Nonstop English. (n.d.). Unique Educational Tool for ESL/EFL Learning and Teaching [online]. Available : nonstopenglish.com. (Access date : December 10, 2007). Raymond Murphy. (1997). Essential Grammar in Use. Melbourne : Cambridge University Press. _____. (2004). English Grammar in Use. New York: Cambridge University Press. Exit

24 References Raymond Murphy and William R. Salzer.(2000). Grammar in Use
Intermediate. New York: Cambridge University Press. Roger Woodham.(n.d.). BBC World Service. Learning English. [online]. Available : grammar/learnit/learnitv223.html. (Access date : July 19, 2009). Virginia Evan and Jenny Dooley. (2009). Upstream Student’s Book 4. Bangkok: Aksorncharoentas. ______. (2009). Upstream Student’s Book 5. Bangkok : Aksorncharoentas WordReference.com. Language Forums. [online]. Available : (Access date : July 19, 2009). Exit


ดาวน์โหลด ppt What Is a Question Tag? by Mrs. Woranan Puengkam Nawaminthrachinuthit

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google