งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความหมายของปุ่ม ปฏิบัติการ กลับไปที่ เมนู ย้อนกลับ หน้าก่อน หน้านี้ ย้อนกลับ ไปหน้า แรก ไป ข้างหน้า หรือถัดไป ย้อนกลับ ไป หน้าเดิม ออกจาก บทเรียน ปุ่มฟัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความหมายของปุ่ม ปฏิบัติการ กลับไปที่ เมนู ย้อนกลับ หน้าก่อน หน้านี้ ย้อนกลับ ไปหน้า แรก ไป ข้างหน้า หรือถัดไป ย้อนกลับ ไป หน้าเดิม ออกจาก บทเรียน ปุ่มฟัง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ความหมายของปุ่ม ปฏิบัติการ กลับไปที่ เมนู ย้อนกลับ หน้าก่อน หน้านี้ ย้อนกลับ ไปหน้า แรก ไป ข้างหน้า หรือถัดไป ย้อนกลับ ไป หน้าเดิม ออกจาก บทเรียน ปุ่มฟัง เสียง ปุ่มหา ข้อมูล เพิ่มเติม Exit

4 คำแนะนำใน การศึกษาบทเรียน Exit 1. นักเรียนสามารถเลือกศึกษาเนื้อหา ตามความสนใจ ได้ทุกเรื่องโดยคลิกเมาส์เลือก หัวข้อที่สนใจ 2. เพื่อให้การศึกษาบทเรียนมี ประสิทธิภาพและ สัมฤทธิ์ผลยิ่งขึ้น นักเรียนควรเลือก ศึกษาตามลำดับ ของเนื้อหา ทำแบบฝึกหัดและ แบบทดสอบ หลังจากศึกษาบทเรียนจบแล้ว

5 คลิกเพื่อ เลือกหัวข้อ ที่จะเรียนค่ะ Exit  Reference Reference  Question Tag with Imperative Question Tag with Imperative  Question Tag with Request Question Tag with Request  Question Tag with Permission Question Tag with Permission  Conclusion Conclusion  Test Yourself I Test Yourself I  Test Yourself II Test Yourself II  Test Yourself III Test Yourself III  Test Yourself IV Test Yourself IV

6 เรามาดูตัวอย่างต่อไปนี้กันค่ะ แล้ว สังเกตว่า ประโยคเหล่านี้เรียกว่า ประโยคอะไร และกริยาช่วย ในส่วน tag มีหลักในการใช้อย่างไร Take a seat, won’t you? Leave the room quickly, will you? Don’t sing while you are eating, will you? Exit

7 นักเรียนจะสังเกตได้ว่าในประโยคข้างต้นนี้ ในประโยคหลัก ขึ้นต้นด้วยกริยา (V.1) เราเรียกประโยคนี้ว่า ประโยคคำสั่ง (Imperative) ในส่วน tag จะใช้ won’t you? ซึ่งจะทำให้ ประโยคคำสั่งมีความหมาย อ่อนลง กลายเป็น ประโยคสุภาพ แต่จะใช้ will you? ก็ได้ แต่มีความหมายใน เชิงออกคำสั่งและ มีความ สุภาพน้อยกว่า won’t you? แต่ถ้าใช้ would you? ความหมายจะสุภาพกว่า will you? ค่ะ Take a seat, won’t you? Close the door, would you? Leave the room quickly, will you? Exit

8 นักเรียนจะสังเกตได้ว่าในประโยคข้างต้น นี้ ในประโยคหลักขึ้นต้นด้วย Don’t + กริยา (V.1) เราเรียกประโยคนี้ว่า ประโยคคำสั่ง ห้าม (negative imperative) ในส่วน tag จะใช้ will you? ได้เพียงอย่างเดียว Don’t leave me alone, will you? Don’t sing while you are eating, will you? Exit

9 Help me, can you? Help me, can’t you? ถ้านักเรียนต้องการพูด ประโยค คำสั่ง (Imperative) เพื่อแสดงความหมายว่า ผู้พูดและผู้ฟังค่อนข้างจะ เป็นกันเอง (friendly) ในส่วน tag จะใช้ can you? หรือจะใช้ can’t you? ก็ได้ แต่จะให้ ความรู้สึกว่าผู้พูดมี ความรู้สึกรำคาญ (irritation) ค่ะ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ Exit

10 Click on the correct answer. 1.Eat more fruit, a. don’t you? b. will you?a. don’t you?b. will you? 2.Don’t eat too much sweets, a. will you? b. won’t you?a. will you? b. won’t you? 3.Do more exercises, a. will you? b. don’t you?a. will you?b. don’t you? 4.Sleep earlier, a. do you? b. would you?a. do you?b. would you? 5.Leave me alone, a. can you? b. do you?a. can you? b. do you? Exit

11 นักเรียนลองดู ประโยคต่อไปนี้ แล้วพิจารณาว่ามี ข้อแตกต่างกัน อย่างไร Let’s go swimming, shall we? Let’s have a drink, shall we? Let’s not go out, shall we? Exit

12 จากประโยคที่กล่าวมานั้น นักเรียนจะ สังเกตว่าในประโยคหลักจะขึ้นต้น ประโยคว่า Let’s หรือ Let’s not+ v.1 ซึ่งหมายถึงการขอร้องหรือเชิญชวน (request ) ในส่วน tag จะใช้ shall we ทั้งนี้คำว่า Let’s มาจากคำว่า Let us ความหมายคือ เรา ……. กันเถอะ ลองไปดู ตัวอย่างกัน ค่ะ Exit

13 Let’s go to the mall, shall we? หมายความว่า เราไปเที่ยว ห้างสรรพสินค้ากันดีไหม Let’s not speak too loudly, shall we? หมายความว่า เราอย่าพูดเสียงดัง เกินไปดีไหม Exit

14 Click on the correct answer. 1.Let’ s go to the mall, a. shall we? b. shan’t we? c. will you?a. shall we? b. shan’t we?c. will you? 2.Let’s play Hi Fi, a. will you? b. shall we? c. shan’t we?a. will you?b. shall we? c. shan’t we? 3.Let’s not speak too loudly, a. shall we? b. shan’t we? c. will you?a. shall we? b. shan’t we? c. will you? 4.Let’s cheer him up, a. will you? b. shall we? c. shan’t we?a. will you? b. shall we? c. shan’t we? 5.Let’s not copy others' homework, a. shall we? b. shan’t we? c. will you?a. shall we? b. shan’t we?c. will you? Exit

15 นักเรียนลองดู ประโยคต่อไปนี้ แล้วพิจารณาว่ามี ข้อแตกต่างกัน อย่างไร Let him go, will you? Let them go, will you? Let me go, shall I? Exit

16 จากประโยคข้างต้นนั้น สังเกตได้ว่าใน ประโยคหลักมีคำว่า Let ขึ้นต้น ประโยค ซึ่งหมายถึง การขออนุญาต จะมี ลักษณะดังนี้ a) Let + คำสรรพนามที่เป็นกรรมของประโยค (object pronoun) + v.1 ( ไม่เติม s) ในส่วน tag จะใช้ will you?object pronoun b) Let + me + v.1 ( ไม่เติม s ) ในส่วน tag จะใช้ shall I? Exit

17 Let me ask him to accompany you, shall I? อนุญาตให้ฉันไปขอร้องเขา ให้ไปกับคุณไหม Let him go with us, will you? อนุญาตให้เขาไปกับเราไหม Exit

18 Click on the correct answer. 1.Let her do homework, a. will you? b. don’t you c. doesn’t she?a. will you? b. don’t youc. doesn’t she? 2.Let it be there, a. will you? b. don’t you c. doesn’t it?a. will you? b. don’t you c. doesn’t it? 3.Let me go with you, a. will you? b. shall I c. don’t you?a. will you? b. shall Ic. don’t you? 4.Let them work together, a. will you? b. shall I c. don’t they?a. will you? b. shall Ic. don’t they? 5.Let him work alone, a. will you? b. shall I c. doesn’t he?a. will you? b. shall I c. doesn’t he? Exit

19 1. ประโยคคำสั่ง (Imperative) คือประโยคที่ขึ้นต้นด้วย กริยาหลักของประโยค และ จะละประธานของ ประโยคในส่วน tag จะใช้ will you?, won’t you?, can you?, can’t you? 2. ประโยคคำสั่งห้าม (Imperative) คือประโยคที่ขึ้นต้น ด้วย Don’t + กริยาหลัก ของประโยคในส่วน tag จะใช้ will you? 3. ประโยคเชิญชวน (Request) คือประโยคที่ขึ้นต้นด้วย Let’s + กริยาหลักของประโยคในส่วน tag จะใช้ shall we? 4. ประโยคขออนุญาต (Permission) ส่วนประโยคที่ ขึ้นต้นด้วย Let + me ในส่วน tag จะใช้ shall I? ส่วนประโยคที่ขึ้นต้นด้วย Let + object pronoun อื่นๆในส่วน tag จะใช้ will you? Exit

20 Read the conversation then choose the best answer to fit the conversation. A: Sorry! It’s very loud in here. Turn down the radio, 1) ……? B: But this music is very good. Let me listen to it, 2) ……? A: That’s OK. Don’t stay up late, 3) ………? B: Yes, Mom. Let’s go to the mall tomorrow, 4) ……….? A: I don’t think so. I think we have lots of stuff to do. Then let’s not go out, 5) …? B: Yes, Mom…. Click on the correct answer. 1) a. do you? b. don’t you? c. won’t you d. shall I?a. do you? b. don’t you? c. won’t you d. shall I? 2) a. will you? b. shall I? c. won’t you? d. don’t you?a. will you? b. shall I?c. won’t you?d. don’t you? 3) a. won’t you? b. will you? c. shall we? d. do you?a. won’t you?b. will you?c. shall we? d. do you? 4) a. shall we? b. will you? c. shall I ? d. shan’t we?a. shall we? b. will you? c. shall I ? d. shan’t we? 5) a. shall we? b. don’t you? c. shall I ? d. shan’t we?a. shall we?b. don’t you?c. shall I ? d. shan’t we? Exit

21 คงพอเข้าใจหลักการเติม tag ในประโยคคำสั่งและประโยค ขอร้องกันแล้ว กดปุ่ม เพื่อไปทำ แบบทดสอบกันดีกว่า Exit

22 subj. pronoun subj. pronoun หรือ subject pronoun คือ คำสรรพนามที่เป็นประธานของ ประโยค obj. pronoun หรือ object pronoun คือ คำสรรพนามที่เป็นกรรมของ ประโยค ( ตามหลังกริยาหรือบุพบท ) obj. pronoun Subj. Pron.Obj. Pron. ความหมาย Ime ฉัน Weus พวกเรา Youyou คุณ, พวกคุณ Theythem พวกเขาทั้งหลาย Hehim เขาผู้ชาย Sheher เขาผู้หญิง Itit มัน คลิกปุ่ม เพื่อกลับไปที่ เดิม

23

24

25 คลิกปุ่ม เพื่อกลับไปที่เดิมค่ะ Very good Very good.

26 คลิกปุ่ม เพื่อกลับไปที่เดิมค่ะ

27 Very good Very good.

28 คลิกปุ่ม เพื่อกลับไปที่เดิมค่ะ

29 Very good Very good.

30 คลิกปุ่ม เพื่อกลับไปที่เดิมค่ะ

31 References About.com. (n.d.). English as 2nd Language. [online]. Available : http://esl.about.com/od/gramma1/a/conditional.htm. (Access date : December 19, 2007). Araminata Crace and Robin Wileman. (2002). Language to Go (Intermediate). Madrid: Mateu Cromo. Betty Schrampfer Azar. (2000). Understanding and Using English Grammar. New York: Pearson Education,. EC. (n.d.). Learn English. 'If' - How to use the First Conditional. [online]. Available : http://www.ecenglish.com/learnenglish/lessons/ first-conditional (Access date : July 19, 2009). Easy English.(n.d.). [online]. Available : http://www.easyenglish.com/ lesson.asp?if.txt (Access date : December 19, 2007). Englisch-hilfen.de. (n.d.). Learning English Online. [online]. Available : http://www.englisch-hilfen.de/en/complex_tests/if_clauses1/ index.php (Access date : December 19, 2007). ESL. (n.d.). An Intermediate ESL Site for Reference and Practice. [online]. Available : http://netgrammar.altec.org/Units/Unit 15/ (Access date : January 19, 2008). Exit

32 References Helen Naylor and Raymond Murphy. (1996). Essential Grammar in Use Supplementary Exercises. Melbourne : Cambridge University Press. Herbert Puchta and Jeff Stranks. (2005). English in Mind Student’s Book 2. New York : Cambridge University Press. Jack C. Richards, et.al. (2005). Interchange Workbook 2. New York: Cambridge University Press. ______.(2005). Interchange Book 2. New York : Cambridge University Press. Jean Malmstrom and Janice Lee. (1971). Teaching English Linguistically. New York : Meredith Corporation. Jennifer Seidl. (1996). Grammar Two. Oxford: Oxford University Press. ______. (1996). Grammar Four. Oxford: Oxford University Press. Joeleonhart’s Webbog. (n.d.). To Learn and to Share. [online]. Available : http://joeleonhart.wordpress.com/2008/06/13/if-sentences-with- wishwould-rathersupposewhat-ifif-only / (Access date : July 19, 2009). Lisnaree Vichitsorasatra. (2009). Dress Down Girl. Daily Xpress. [online]. Available:http://xpress.nationmultimedia.com/2009/01/20/lifestyle/ lifestyle_5365.php/ (Access date : July 19, 2009). Exit

33 Lert Kesorncam. (1997). Standard Grammar & Expression 5. 3rd Edition. Bangkok : Wattana Panich. Louise Hashemi and Raymond Murphy. (1995). English Grammar in Use Supplementary Exercises. Cambridge: Cambridge University Press. Manuel dos Santos. (2008). My World Book 4. Bangkok: Thai Wattana Panich. ______. (2008). My World Workbook 4. Bangkok: Thai Wattana Panich. Michael Swan and Catherine Walter. (1998). How English Works. A Grammar Practice Book with Answers. Oxford: Oxford University Press. Nonstop English. (n.d.). Unique Educational Tool for ESL/EFL Learning and Teaching [online]. Available : http://www. nonstopenglish.com. (Access date : December 10, 2007). Raymond Murphy. (1997). Essential Grammar in Use. Melbourne : Cambridge University Press. _____. (2004). English Grammar in Use. New York: Cambridge University Press. References Exit

34 Raymond Murphy and William R. Salzer.(2000). Grammar in Use Intermediate. New York: Cambridge University Press. Roger Woodham.(n.d.). BBC World Service. Learning English. [online]. Available : http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/ grammar/learnit/learnitv223.html. (Access date : July 19, 2009). Virginia Evan and Jenny Dooley. (2009). Upstream Student’s Book 4. Bangkok: Aksorncharoentas. ______. (2009). Upstream Student’s Book 5. Bangkok : Aksorncharoentas WordReference.com. Language Forums. [online]. Available : http://forum.wordreference.com/showthread.php?t=72738. (Access date : July 19, 2009). References Exit


ดาวน์โหลด ppt ความหมายของปุ่ม ปฏิบัติการ กลับไปที่ เมนู ย้อนกลับ หน้าก่อน หน้านี้ ย้อนกลับ ไปหน้า แรก ไป ข้างหน้า หรือถัดไป ย้อนกลับ ไป หน้าเดิม ออกจาก บทเรียน ปุ่มฟัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google