งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Exit กลับไปที่ เมนู ย้อนกลับ หน้าก่อน หน้านี้ ย้อนกลับ ไปหน้า แรก ไป ข้างหน้า หรือถัดไป ย้อนกลับ ไป หน้าเดิม ออกจาก โปรแกรม ปุ่มฟัง เสียง ปุ่มหา ข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Exit กลับไปที่ เมนู ย้อนกลับ หน้าก่อน หน้านี้ ย้อนกลับ ไปหน้า แรก ไป ข้างหน้า หรือถัดไป ย้อนกลับ ไป หน้าเดิม ออกจาก โปรแกรม ปุ่มฟัง เสียง ปุ่มหา ข้อมูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 Exit กลับไปที่ เมนู ย้อนกลับ หน้าก่อน หน้านี้ ย้อนกลับ ไปหน้า แรก ไป ข้างหน้า หรือถัดไป ย้อนกลับ ไป หน้าเดิม ออกจาก โปรแกรม ปุ่มฟัง เสียง ปุ่มหา ข้อมูล เพิ่มเติม ความหมายของปุ่ม ปฏิบัติการ Exit

4 คำแนะนำใน การศึกษาบทเรียน Exit 1. นักเรียนสามารถเลือกศึกษาเนื้อหา ตามความสนใจ ได้ทุกเรื่องโดยคลิกเมาส์เลือก หัวข้อที่สนใจ 2. เพื่อให้การศึกษาบทเรียนมี ประสิทธิภาพและ สัมฤทธิ์ผลยิ่งขึ้น นักเรียนควรเลือก ศึกษาตามลำดับ ของเนื้อหา ทำแบบฝึกหัดและ แบบทดสอบ หลังจากศึกษาบทเรียนจบแล้ว

5 คลิกเพื่อ เลือกหัวข้อ ที่จะเรียนค่ะ Exit  How to Answer a Question Tag I How to Answer a Question Tag I  How to Answer a Question Tag II How to Answer a Question Tag II  Conclusion Conclusion  Test Yourself I Test Yourself I  Test Yourself II Test Yourself II  Test Yourself III Test Yourself III  References References

6 หลักการตอบคำถามในประโยค Question Tag ให้ตอบ อย่างสั้นๆ โดยใช้ประธานและ กริยาช่วย เช่น We can speak English, can't we? Yes, we can. You don't want to fail the exam, do you? No, I don't. Exit

7 แต่อย่างไรก็ตาม การที่ผู้พูดถาม คำถามโดยใช้โครงสร้างประโยคแบบ Question Tag เนื่องจากมีจุดประสงค์ที่จะ ให้ผู้ฟัง มีความเห็นคล้อยตามกับผู้พูด ซึ่งผู้ตอบอาจตอบว่า Yes หรือ No แต่อย่างไรก็ตาม ในการตอบคำถาม แบบนี้อาจทำให้เกิดความสับสนได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงในสถานการณ์นั้น โดยที่คำตอบจะสะท้อนข้อเท็จจริง ไม่ใช่ที่ ตัวคำถาม นักเรียนลองทำ แบบฝึกเพื่อทดสอบความเข้าใจนะคะ Exit

8 1.He can swim, can’t he? a. Yes, he can. b. No, he can’t.a. Yes, he can. b. No, he can’t. 2. She is sad, isn’t she? a. Yes, she is. b. No, she isn’t.a. Yes, she is. b. No, she isn’t. 3. They are farmers, aren’t they? a. Yes, they are. b. No, they aren’t.a. Yes, they areb. No, they aren’t 4. He is handsome, isn’t he? a. Yes, he is. b. No, he isn’t.a. Yes, he is. b. No, he isn’t. 5. She is playing the guitar, isn’t she? a. Yes, she is. b. No, she isn’t.a. Yes, she is. b. No, she isn’t. Click on the correct answer. 1. 2. 3. 4. 5. Exit

9 จากแบบฝึกที่นักเรียนได้ทำไป นั้น จะพบว่า ถ้าประโยคข้างหน้าเป็น ประโยคบอกเล่า แสดงว่า ผู้ถามคาดหวัง คำตอบ สอดคล้องกับแนวคิดของผู้พูด โดยต้องการคำตอบว่าใช่ (Yes) ดัง ในคำถามข้อที่ 1, 3 และ 4 แต่อย่างไรก็ตาม หากคำถามไม่ตรง กับข้อเท็จจริง ผู้อ่าน ก็จะตอบว่า ไม่ใช่ (No) ดังในคำถามข้อที่ 2 และ 5 Exit ลองมาดู ตัวอย่าง เพิ่มเติมกันค่ะ

10 กรณีนี้ ผู้ถามคิดว่าครั้งนี้เป็นการเดินทางไปญี่ปุ่น เป็นครั้งแรกของผู้ฟัง จึงถามด้วยประโยคข้างต้น ซึ่ง ก็ได้รับคำตอบจากผู้ฟังว่าใช่ นี่เป็นการเดินทางครั้ง แรกของเขา แสดงว่าผู้ฟังมีความคิดเห็น สอดคล้องกับผู้ถาม Exit This is your first trip to Japan, isn’t it? Yes, (it is.) I’ve never been there before.

11 กรณีนี้ผู้ถามคิดว่าครั้งนี้เป็นการเดินทางไปญี่ปุ่น เป็นครั้งแรกของผู้ฟัง จึงถามด้วยประโยค ข้างต้น แต่ผู้ฟังตอบว่า No นั่นหมายความว่า เขาตอบตามความเป็นจริงว่าไม่ใช่การเดินทาง ครั้งแรกของเขา Exit This is your first trip to Japan, isn’t it? No, (it isn’t.) I’ve been there many times.

12 Tokyo is the capital of Japan, isn't it? Yes, (it is). Tokyo isn't the capital of Japan, is it? Yes, it is! คำตอบที่แท้จริง คือ เมืองโตเกียวเป็นเมืองหลวง ของประเทศญี่ปุ่น ดังนั้นคำถามข้างต้นทั้งสองคำถาม จะได้คำตอบ อย่างเดียวกัน คือ Yes, it is. แต่ให้ สังเกตเสียงเน้นหนักเมื่อผู้ตอบแสดงความ ไม่เห็นด้วยกับผู้ถาม ลองดูตัวอย่าง ต่อไปนี้นะคะ Exit

13 Snow is black, isn't it? No, it isn’t. Snow isn’t black, is it? No, (it isn’t). คำตอบที่แท้จริง คือ หิมะไม่มีสีดำ ดังนั้นคำถามข้างต้นทั้งสองคำถาม จะได้ คำตอบอย่างเดียวกัน คือ No, it isn’t. แต่ให้สังเกตเสียงเน้นหนักเมื่อผู้ตอบ แสดงความไม่เห็นด้วยกับผู้ถาม เราลองมาดู ตัวอย่างอื่นกัน บ้างค่ะ Exit

14 1.He can’t swim, can he? a. Yes, he can. b. No, he can’t.a. Yes, he can. b. No, he can’t. 2. She isn’t happy, is she? a. Yes, she is. b. No, she isn’t.a. Yes, she is. b. No, she isn’t. 3. They aren’t farmers, are they? a. Yes, they are. b. No, they aren’t.a. Yes, they are.b. No, they aren’t. 4. He isn’t handsome, is he? a. Yes, he is. b. No, he isn’t.a. Yes, he is. b. No, he isn’t. 5. She isn’t playing the guitar, is she? a. Yes, she is. b. No, she isn’t.a. Yes, she is. b. No, she isn’t. Exit 1. Click on the correct answer. 2. 3. 5. 4.4.

15 จากแบบฝึกที่นักเรียนได้ทำไปนั้น จะพบว่า นักเรียนจะต้องตอบ คำถามตามข้อเท็จจริง เช่น เขาว่ายน้ำไม่เป็นใช่ไหม คำตอบที่ถูกต้องก็คือ เขาว่ายน้ำ เป็น จึงตอบว่า Yes เขาไม่ได้กำลังเล่นกีตาร์ใช่ ไหม คำตอบที่ถูกต้องก็คือ เขา ไม่ได้กำลังเล่นกีตาร์ จึงตอบว่า No Exit

16 แต่ในบางครั้งผู้ถามคาดหวัง คำตอบที่ไม่สอดคล้องกับแนวคิด ของผู้พูดและผู้ตอบต้องการถนอม น้ำใจของผู้ถาม ลองมาดูตัวอย่าง นี้ค่ะ จากตัวอย่างนี้หมายความว่า ผู้ถามถามว่า ชุดนี้ ไม่เหมาะกับฉันใช่ไหม เพื่อนต้องการถนอม น้ำใจเพื่อนจึงตอบว่า ไม่หรอก มันก็ดูดีนะ ( ทั้งๆที่ใจจริงก็รู้สึกว่าไม่เหมาะ ) This dress doesn’t suit me, does it? No, (it doesn’t.) it looks just fine. Exit

17 แต่ถ้า B ตอบว่า Yes แสดงว่า B ให้คำตอบ ตามความเป็นจริง ดังนี้ หมายความว่า ผู้ถามถามว่า ชุดนี้ไม่เหมาะกับ ฉันใช่ไหม ผู้ตอบตอบตามความเป็นจริงว่า ใช่ แล้วไม่เหมาะกับเธอเพราะมันหลวมเกินไป This dress doesn’t suit me, does it? Yes, (it does.) it is too loose for you. Exit

18 ในการตอบคำถามประโยค Question Tag นั้น ผู้ตอบจะต้องสังเกตและระมัดระวัง โดยเฉพาะ อย่างยิ่งในภาษาไทยของเราจะใช้คำตอบที่ตรง ข้ามกับคำถาม เมื่อมาตอบคำถามประเภทนี้ อาจ ทำให้เกิดความเข้าใจที่สับสนได้ ดังนั้น ให้ยึด หลักข้อเท็จจริง แล้วตอบไปตามข้อเท็จจริง Exit

19 1.You can speak English. Someone asks you, “You can speak English, can’t you?” What should you answer? a. Yes, I can. b. No, I can’t. a. Yes, I can.b. No, I can’t. 2.You don’t like your neighbors. Someone asks you, “They are good neighbors, aren’t they?” What should you answer? a. Yes, they are. b. No, they aren’t. a. Yes, they are.b. No, they aren’t. 3.Joey loves Jane very much. Jane: Joey, you don’t love me, do you? Joey: a. Yes, I do. b. No, I don’t.a. Yes, I do.b. No, I don’t. 4.Judy is wearing a colorful dress. Cindy does not like her dress, but she does not want to upset her friend. Judy: This dress suits me, doesn’t it? Cidy: a. Yes, it does. b. No, it doesn’t.a. Yes, it does.b. No, it doesn’t. Exit Click on the correct answer.

20 คงพอเข้าใจหลักการตอบคำถาม ใน Question Tag กันแล้วนะคะ กดปุ่ม เพื่อไปทำแบบทดสอบกันค่ะ Exit

21 คลิกปุ่ม เพื่อกลับไปที่ เดิม

22

23 คลิกปุ่ม เพื่อกลับไปที่เดิมค่ะ Very good Very good.

24 คลิกปุ่ม เพื่อกลับไปที่เดิมค่ะ

25 Very good Very good.

26 คลิกปุ่ม เพื่อกลับไปที่เดิมค่ะ

27 References About.com. (n.d.). English as 2nd Language. [online]. Available : http://esl.about.com/od/gramma1/a/conditional.htm. (Access date : December 19, 2007). Araminata Crace and Robin Wileman. (2002). Language to Go (Intermediate). Madrid: Mateu Cromo. Betty Schrampfer Azar. (2000). Understanding and Using English Grammar. New York: Pearson Education,. EC. (n.d.). Learn English. 'If' - How to use the First Conditional. [online]. Available : http://www.ecenglish.com/learnenglish/lessons/ first-conditional (Access date : July 19, 2009). Easy English.(n.d.). [online]. Available : http://www.easyenglish.com/ lesson.asp?if.txt (Access date : December 19, 2007). Englisch-hilfen.de. (n.d.). Learning English Online. [online]. Available : http://www.englisch-hilfen.de/en/complex_tests/if_clauses1/ index.php (Access date : December 19, 2007). ESL. (n.d.). An Intermediate ESL Site for Reference and Practice. [online]. Available : http://netgrammar.altec.org/Units/Unit 15/ (Access date : January 19, 2008). Exit

28 References Helen Naylor and Raymond Murphy. (1996). Essential Grammar in Use Supplementary Exercises. Melbourne : Cambridge University Press. Herbert Puchta and Jeff Stranks. (2005). English in Mind Student’s Book 2. New York : Cambridge University Press. Jack C. Richards, et.al. (2005). Interchange Workbook 2. New York: Cambridge University Press. ______.(2005). Interchange Book 2. New York : Cambridge University Press. Jean Malmstrom and Janice Lee. (1971). Teaching English Linguistically. New York : Meredith Corporation. Jennifer Seidl. (1996). Grammar Two. Oxford: Oxford University Press. ______. (1996). Grammar Four. Oxford: Oxford University Press. Joeleonhart’s Webbog. (n.d.). To Learn and to Share. [online]. Available : http://joeleonhart.wordpress.com/2008/06/13/if-sentences-with- wishwould-rathersupposewhat-ifif-only / (Access date : July 19, 2009). Lisnaree Vichitsorasatra. (2009). Dress Down Girl. Daily Xpress. [online]. Available:http://xpress.nationmultimedia.com/2009/01/20/lifestyle/ lifestyle_5365.php/ (Access date : July 19, 2009). Exit

29 Lert Kesorncam. (1997). Standard Grammar & Expression 5. 3rd Edition. Bangkok : Wattana Panich. Louise Hashemi and Raymond Murphy. (1995). English Grammar in Use Supplementary Exercises. Cambridge: Cambridge University Press. Manuel dos Santos. (2008). My World Book 4. Bangkok: Thai Wattana Panich. ______. (2008). My World Workbook 4. Bangkok: Thai Wattana Panich. Michael Swan and Catherine Walter. (1998). How English Works. A Grammar Practice Book with Answers. Oxford: Oxford University Press. Nonstop English. (n.d.). Unique Educational Tool for ESL/EFL Learning and Teaching [online]. Available : http://www. nonstopenglish.com. (Access date : December 10, 2007). Raymond Murphy. (1997). Essential Grammar in Use. Melbourne : Cambridge University Press. _____. (2004). English Grammar in Use. New York: Cambridge University Press. References Exit

30 Raymond Murphy and William R. Salzer.(2000). Grammar in Use Intermediate. New York: Cambridge University Press. Roger Woodham.(n.d.). BBC World Service. Learning English. [online]. Available : http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/ grammar/learnit/learnitv223.html. (Access date : July 19, 2009). Virginia Evan and Jenny Dooley. (2009). Upstream Student’s Book 4. Bangkok: Aksorncharoentas. ______. (2009). Upstream Student’s Book 5. Bangkok : Aksorncharoentas WordReference.com. Language Forums. [online]. Available : http://forum.wordreference.com/showthread.php?t=72738. (Access date : July 19, 2009). References Exit


ดาวน์โหลด ppt Exit กลับไปที่ เมนู ย้อนกลับ หน้าก่อน หน้านี้ ย้อนกลับ ไปหน้า แรก ไป ข้างหน้า หรือถัดไป ย้อนกลับ ไป หน้าเดิม ออกจาก โปรแกรม ปุ่มฟัง เสียง ปุ่มหา ข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google