งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

TOP TWEET NEWS ข่าวเด่นจากการทวีต COE2010-16 นายประโยชน์ บุญชัยสุข 503040239-7 นายกฤษกร ขำคมเขตร์ 503040271-1 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ผศ. ดร. กานดา สายแก้ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "TOP TWEET NEWS ข่าวเด่นจากการทวีต COE2010-16 นายประโยชน์ บุญชัยสุข 503040239-7 นายกฤษกร ขำคมเขตร์ 503040271-1 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ผศ. ดร. กานดา สายแก้ว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 TOP TWEET NEWS ข่าวเด่นจากการทวีต COE2010-16 นายประโยชน์ บุญชัยสุข 503040239-7 นายกฤษกร ขำคมเขตร์ 503040271-1 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ผศ. ดร. กานดา สายแก้ว อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน โครงการ อ. ภาณุพงษ์ วันจันทึก ผศ. อนัตต์ เจ่าสกุล

2 หัวข้อที่จะนำเสนอ • ภาพรวมของโครงการ • การใช้งาน crontab • โปรแกรม lynx • การตั้งค่า crontab • การเขียนโปรแกรมเพื่อเก็บ session ที่จำเป็น • การปรับแก้การส่งอีเมลผ่าน smtp ของ gmail • ผลการพัฒนา • สรุป • ปัญหาและอุปสรรค • แนวทางในพัฒนาและการประยุกต์ใช้ 2

3 ที่มาและความสำคัญ 3

4 จุดประสงค์ของโครงการ • รวบรวมข่าวที่ซ้ำจากการถูกอ้างอิงถึงโดยหลายคนและ หลายครั้งให้เป็นการนำเสนอในข่าวเดียว • เพื่อได้ระบบที่แสดงข้อความที่ถูกจัดอันดับให้แก่ผู้ใช้ ทางช่องทางต่าง ๆ • Twitter Account • Webpage • E-mail • พัฒนา ระบบเพื่อเรียกใช้ Twitter API ในการประมวลผล ข้อความทวีตโดยอัตโนมัติ 4

5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ • ไม่เสียเวลาในการอ่านข่าวซ้ำ ๆ • สามารถอ่านข่าวย้อนหลังได้สะดวกมากขึ้น • มีตัวเลือกในการติดตามข่าวย้อนหลังเพิ่มขึ้น 5

6 สิ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้ว • ฟังก์ชันการเก็บข้อมูล และการจัดอันดับ • หน้าเว็บไซต์แสดงผลการจัดอันดับ • ฟังก์ชันการส่งอีเมล • ฟังก์ชันการ tweet ข้อความ 6

7 การใช้งาน crontab 0 0 * * 1 /home/tuxzilla/getlogs.pl [minute(s)] [hour(s)] [day(s)] [month(s)] [weekday(s)] [command(s)] minute[0-59] เวลาเป็นนาที จะสั่งให้คำสั่งที่กำหนด ทำงานทันทีเมื่อถึง hour[0-23] เวลาเป็นชั่วโมง จะสั่งให้คำสั่งที่กำหนด ทำงานทันทีเมื่อถึง day[1-31] เวลาเป็นวัน จะสั่งให้คำสั่งที่กำหนดทำงาน ทันทีเมื่อถึง month[1-12] เวลาเป็นเดือน จะสั่งให้คำสั่งที่ กำหนดทำงานทันทีเมื่อถึง weekday [0-6] วันของแต่ละสัปดาห์ มีค่าดังนี้ ( อาทิตย์ = 0, จันทร์ = 1, อังคาร = 2, พุธ = 3, พฤหัส = 4, ศุกร์ = 5 และ เสาร์ = 6) 7

8 โปรแกรม lynx 8 Google Chrome lyn x

9 การตั้งค่า crontab # เก็บข้อมูลจาก home timeline ทุก ๆ 1 นาที */1 * * * * root lynx -dump http://localhost/~twitterproject/twitterPage/timeline.php # เก็บข้อมูลจาก list ทุก ๆ 5 นาที */5 * * * * root lynx -dump http://localhost/~twitterproject/twitterPage/listTimeline.php # ทำการจัดอันดับ ทุก ๆ นาทีที่ 0 ของทุกชั่วโมง 0 * * * * root lynx -dump http://localhost/~twitterproject/twitterPage/inHour.php # ส่งอีเมลผลการจัดอันดับของชั่วโมงปัจจุบัน ทุก ๆ นาทีที่ 2 ของ ทุกชั่วโมง 2 * * * * root lynx -dump http://localhost/~twitterproject/twitterPage/email.php # ส่งอีเมลผลการจัดอันดับของชั่วโมงปัจจุบัน ทุก ๆ นาทีที่ 2 ของ ทุกชั่วโมง 2 * * * * root lynx -dump http://localhost/~twitterproject/twitterPage/autotweet.php 9

10 การเขียนโปรแกรมเพื่อเก็บ session ที่จำเป็น 10 ต้องการ การ login การร้องขอ Access Token

11 การเขียนโปรแกรมเพื่อเก็บ session ที่จำเป็น ( ต่อ ) • กด Allow ในครั้งแรก 11 กด Allow เพื่อร้องขอ Access Token Access Token จะถูกเก็บไว้ใน session ของบราวเซอร์ lynx DB

12 การเขียนโปรแกรมเพื่อเก็บ session ที่จำเป็น ( ต่อ ) 12

13 การเขียนโปรแกรมเพื่อเก็บ session ที่จำเป็น ( ต่อ ) • กดด้วยมือในครั้งแรก • เมื่อทำงานเป็นอัตโนมัติ 13 กด Allow เพื่อร้องขอ Access Token Access Token จะถูกเก็บไว้ใน session ของบราวเซอร์ lynx DB นำ Access Token ไป เรียกใช้ API ดึง Access Token ไปเก็บ ไว้ใน session ของบราวเซอร์ lynx

14 การปรับแก้การส่งอีเมลผ่าน smtp ของ gmail $mail = new PHPMailer(); $mail->CharSet = "utf-8"; $mail->IsSMTP(); $mail->SMTPDebug = 0; $mail->SMTPAuth = true; $mail->Host = 'smtp.gmail.com'; // SMTP server $mail->SMTPSecure = "ssl"; $mail->Port = 465; // port $mail->Username = "topthainews@gmail.com"; $mail->Password = “********"; // รหัสผ่าน SMTP $mail- >SetFrom("topthainews@gmail.co m", "$sen"); $mail- >AddReplyTo("topthainews@gmail. com", "$sen"); $mail->Subject = "$subject"; $mail->MsgHTML($message); while($row = mysql_fetch_array($emailList)){ $address = $row[0]; $mail->AddAddress($address, "$rec"); } if(!$mail->Send()) { echo "Mailer Error: ". $mail->ErrorInfo; } else { echo "Message sent!"; } 14

15 ผลการพัฒนา 15

16 ผลการพัฒนา ( ต่อ ) 16

17 ผลการพัฒนา ( ต่อ ) 17

18 สรุปผลการดำเนินงาน ระบบการจัดอันดับข่าวที่พัฒนาขึ้นมา สามารถ ทำงานเป็นระบบอัตโนมัติที่มีฟังก์ชันการทำงาน ดังต่อไปนี้  เก็บข้อมูลจาก home timeline  เก็บข้อมูลจาก list ที่สร้างขึ้น  จัดอันดับข่าวอัตโนมัติทุก ๆ ต้นชั่วโมง  แสดงผลการจัดอันดับทางหน้าเว็บไซต์  ส่งผลการจัดอันดับทางอีเมล  ทวีตผลการจัดอันดับทางบัญชี topthainews 18

19 สรุปผลการดำเนินงาน ( ต่อ ) จากการทดสอบการทำงานของระบบ พบว่า สามารถทำงานตามช่วงเวลาที่กำหนดได้ดี ไม่มีการทับ ซ้อนของข้อมูลในช่วงเวลาใกล้เคียง และผลการจัดอันดับ ออกมาถือว่าเป็นข่าวที่น่าสนใจและฟังก์ชันการแสดงผล ข้อความที่ถูกจัดอันดับทางช่องทางต่าง ๆ สามารถ ทำงานได้ดี 19

20 ปัญหาและอุปสรรค • เนื่องจากปัญหาข้อจำกัดของสิทธิ์ในการดึงข้อมูลผ่าน อินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย ทำให้ใช้เวลาใน การศึกษาวิธีหาวิธีเพื่อดึงค่าของข้อมูลเป็นเวลานาน • ความไม่พร้อมในเรื่องเครื่อง server เพื่อทำการทดสอบ ระบบอัตโนมัติ ทำให้การทดสอบระบบทำได้ในช่วงท้าย ของเทอมปลายของปีการศึกษา • ปัญหาในการ authentication ผ่าน OAuth อัน เนื่องมาจากโปรแกรม lynx นั้นไม่ทำการเก็บ session ไว้ จึงต้องใช้เวลาในการศึกษาเพิ่มเติม 20

21 แนวทางในพัฒนาและการประยุกต์ใช้ • บัญชี topthainews นั้น สามารถนำไป follow บัญชีอื่น ๆ เพิ่มเติม เป็นฐานข้อมูลในการจัดอันดับ เพื่อเพิ่มความ หลากหลาย หรือความน่าสนใจของข่าวที่ถูกจัดอันดับ • สามารถนำไปพัฒนาต่อได้โดยนำปรับปรุงอัลกอลิทึมใน การจัดอันดับ การนับคะแนนและการตัดข้อความข่าวที่ เป็นเรื่องเดียวกันออกไป เพื่อลดความซ้ำซ้อนของข่าว เพื่อการตัดสินใจเลือกข้อความที่ดียิ่งขึ้น • สามารถนำไปใช้เพื่อเก็บข้อมูลสำหรับการศึกษา หรือ ลักษณะนิสัยการทวีตข่าวของผู้ใช้ รวมทั้งช่วงเวลาการ ใช้และลักษณะของข้อความที่ผู้ใช้มักจะรีทวีตเพื่อใช้ สำหรับการวิจัยได้ 21

22 Q&A


ดาวน์โหลด ppt TOP TWEET NEWS ข่าวเด่นจากการทวีต COE2010-16 นายประโยชน์ บุญชัยสุข 503040239-7 นายกฤษกร ขำคมเขตร์ 503040271-1 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ผศ. ดร. กานดา สายแก้ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google