งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Top Tweet News ข่าวเด่นจากการทวีต COE

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Top Tweet News ข่าวเด่นจากการทวีต COE"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Top Tweet News ข่าวเด่นจากการทวีต COE2010-16
นายประโยชน์ บุญชัยสุข นายกฤษกร ขำคมเขตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ อาจารย์ผู้ร่วมประเมินโครงการ ผศ.ดร.กานดา สายแก้ว อ.ภาณุพงษ์ วันจันทึก ผศ.อนัตต์ เจ่าสกุล

2 หัวข้อที่จะนำเสนอ ภาพรวมของโครงการ การใช้งาน crontab โปรแกรม lynx
การเขียนโปรแกรมเพื่อเก็บ session ที่จำเป็น การปรับแก้การส่งอีเมลผ่าน smtp ของ gmail ผลการพัฒนา สรุป ปัญหาและอุปสรรค แนวทางในพัฒนาและการประยุกต์ใช้

3 ที่มาและความสำคัญ

4 จุดประสงค์ของโครงการ
รวบรวมข่าวที่ซ้ำจากการถูกอ้างอิงถึงโดยหลายคนและหลายครั้งให้เป็นการนำเสนอในข่าวเดียว เพื่อได้ระบบที่แสดงข้อความที่ถูกจัดอันดับให้แก่ผู้ใช้ทางช่องทางต่าง ๆ Twitter Account Webpage พัฒนา ระบบเพื่อเรียกใช้ Twitter API ในการประมวลผลข้อความทวีตโดยอัตโนมัติ

5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ไม่เสียเวลาในการอ่านข่าวซ้ำ ๆ
สามารถอ่านข่าวย้อนหลังได้สะดวกมากขึ้น มีตัวเลือกในการติดตามข่าวย้อนหลังเพิ่มขึ้น

6 สิ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้ว
ฟังก์ชันการเก็บข้อมูล และการจัดอันดับ หน้าเว็บไซต์แสดงผลการจัดอันดับ ฟังก์ชันการส่งอีเมล ฟังก์ชันการ tweet ข้อความ

7 การใช้งาน crontab 0 0 * * 1 /home/tuxzilla/getlogs.pl [minute(s)] [hour(s)] [day(s)] [month(s)] [weekday(s)] [command(s)] minute [0-59] เวลาเป็นนาที จะสั่งให้คำสั่งที่กำหนดทำงานทันทีเมื่อถึง hour [0-23] เวลาเป็นชั่วโมง จะสั่งให้คำสั่งที่กำหนดทำงานทันทีเมื่อถึง day [1-31] เวลาเป็นวัน จะสั่งให้คำสั่งที่กำหนดทำงานทันทีเมื่อถึง month [1-12] เวลาเป็นเดือน จะสั่งให้คำสั่งที่กำหนดทำงานทันทีเมื่อถึง weekday [0-6] วันของแต่ละสัปดาห์ มีค่าดังนี้ (อาทิตย์ = 0, จันทร์ = 1, อังคาร = 2, พุธ = 3, พฤหัส = 4, ศุกร์ = 5 และ เสาร์ = 6)

8 โปรแกรม lynx lynx Google Chrome

9 การตั้งค่า crontab #เก็บข้อมูลจาก home timeline ทุก ๆ 1 นาที */1 * * * * root lynx -dump #เก็บข้อมูลจาก list ทุก ๆ 5 นาที */5 * * * * root lynx -dump #ทำการจัดอันดับ ทุก ๆ นาทีที่ 0 ของทุกชั่วโมง 0 * * * * root lynx -dump #ส่งอีเมลผลการจัดอันดับของชั่วโมงปัจจุบัน ทุก ๆ นาทีที่ 2 ของทุกชั่วโมง 2 * * * * root lynx -dump 2 * * * * root lynx -dump

10 การเขียนโปรแกรมเพื่อเก็บ session ที่จำเป็น
การร้องขอ Access Token ต้องการ การ login

11 การเขียนโปรแกรมเพื่อเก็บ session ที่จำเป็น (ต่อ)
กด Allow ในครั้งแรก กด Allow เพื่อร้องขอ Access Token Access Token จะถูกเก็บไว้ใน session ของบราวเซอร์ lynx DB

12 การเขียนโปรแกรมเพื่อเก็บ session ที่จำเป็น (ต่อ)

13 การเขียนโปรแกรมเพื่อเก็บ session ที่จำเป็น (ต่อ)
กดด้วยมือในครั้งแรก เมื่อทำงานเป็นอัตโนมัติ กด Allow เพื่อร้องขอ Access Token Access Token จะถูกเก็บไว้ใน session ของบราวเซอร์ lynx DB ดึง Access Token ไปเก็บไว้ใน session ของบราวเซอร์ lynx นำ Access Token ไปเรียกใช้ API DB

14 การปรับแก้การส่งอีเมลผ่าน smtp ของ gmail
$mail = new PHPMailer(); $mail->CharSet = "utf-8"; $mail->IsSMTP(); $mail->SMTPDebug = 0; $mail->SMTPAuth = true; $mail->Host = 'smtp.gmail.com'; // SMTP server $mail->SMTPSecure = "ssl"; $mail->Port = 465; // port $mail->Username = $mail->Password = “********"; // รหัสผ่าน SMTP "$sen"); "$sen"); $mail->Subject = "$subject"; $mail->MsgHTML($message); while($row = mysql_fetch_array($ List)){ $address = $row[0]; $mail->AddAddress($address, "$rec"); } if(!$mail->Send()) { echo "Mailer Error: " . $mail->ErrorInfo; } else { echo "Message sent!";

15 ผลการพัฒนา

16 ผลการพัฒนา (ต่อ)

17 ผลการพัฒนา (ต่อ)

18 สรุปผลการดำเนินงาน ระบบการจัดอันดับข่าวที่พัฒนาขึ้นมา สามารถทำงานเป็นระบบอัตโนมัติที่มีฟังก์ชันการทำงานดังต่อไปนี้ เก็บข้อมูลจาก home timeline เก็บข้อมูลจาก list ที่สร้างขึ้น จัดอันดับข่าวอัตโนมัติทุก ๆ ต้นชั่วโมง แสดงผลการจัดอันดับทางหน้าเว็บไซต์ ส่งผลการจัดอันดับทางอีเมล ทวีตผลการจัดอันดับทางบัญชี topthainews

19 สรุปผลการดำเนินงาน (ต่อ)
จากการทดสอบการทำงานของระบบ พบว่าสามารถทำงานตามช่วงเวลาที่กำหนดได้ดี ไม่มีการทับซ้อนของข้อมูลในช่วงเวลาใกล้เคียง และผลการจัดอันดับออกมาถือว่าเป็นข่าวที่น่าสนใจและฟังก์ชันการแสดงผลข้อความที่ถูกจัดอันดับทางช่องทางต่าง ๆ สามารถทำงานได้ดี

20 ปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากปัญหาข้อจำกัดของสิทธิ์ในการดึงข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย ทำให้ใช้เวลาในการศึกษาวิธีหาวิธีเพื่อดึงค่าของข้อมูลเป็นเวลานาน ความไม่พร้อมในเรื่องเครื่อง server เพื่อทำการทดสอบระบบอัตโนมัติ ทำให้การทดสอบระบบทำได้ในช่วงท้ายของเทอมปลายของปีการศึกษา ปัญหาในการ authentication ผ่าน OAuth อันเนื่องมาจากโปรแกรม lynx นั้นไม่ทำการเก็บ session ไว้ จึงต้องใช้เวลาในการศึกษาเพิ่มเติม

21 แนวทางในพัฒนาและการประยุกต์ใช้
บัญชี topthainews นั้น สามารถนำไป follow บัญชีอื่น ๆ เพิ่มเติม เป็นฐานข้อมูลในการจัดอันดับ เพื่อเพิ่มความหลากหลาย หรือความน่าสนใจของข่าวที่ถูกจัดอันดับ สามารถนำไปพัฒนาต่อได้โดยนำปรับปรุงอัลกอลิทึมในการจัดอันดับ การนับคะแนนและการตัดข้อความข่าวที่เป็นเรื่องเดียวกันออกไป เพื่อลดความซ้ำซ้อนของข่าว เพื่อการตัดสินใจเลือกข้อความที่ดียิ่งขึ้น สามารถนำไปใช้เพื่อเก็บข้อมูลสำหรับการศึกษา หรือลักษณะนิสัยการทวีตข่าวของผู้ใช้ รวมทั้งช่วงเวลาการใช้และลักษณะของข้อความที่ผู้ใช้มักจะรีทวีตเพื่อใช้สำหรับการวิจัยได้

22 Q&A


ดาวน์โหลด ppt Top Tweet News ข่าวเด่นจากการทวีต COE

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google