งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Scanf(“%d”,&a); a = (2+3)*4/5; b= a*5/100; if(a<0) …….. printf(“hello”); printf(“%d”,a);

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Scanf(“%d”,&a); a = (2+3)*4/5; b= a*5/100; if(a<0) …….. printf(“hello”); printf(“%d”,a);"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 scanf(“%d”,&a); a = (2+3)*4/5; b= a*5/100; if(a<0) …….. printf(“hello”); printf(“%d”,a);

2 โครงสร้างควบคุม • 1. โครงสร้างควบคุมแบบวนทางเลือก 1.1 คำสั่ง if • 2. โครงสร้างควบคุมแบบวนซ้ำ 2.1 คำสั่ง while 2.2 คำสั่ง do… while 2.3 คำสั่ง for

3 คำสั่ง for • คำสั่ง for จะใช้เงื่อนไขเป็นตัวควบคุม ลูป ลูป while นี้จะเป็นลูปแบบ pre-test loop ซึ่งจะทำการตรวจสอบเงื่อนไขก่อนที่ จะไปทำคำสั่งในลูป for( ค่าเริ่มต้น ; เงื่อนไข ; ค่าที่เปลี่ยน ) { คำสั่ง ; }

4 pre-test loop

5 a=1; while(a<=10) { printf(“%d”,a); a=a+1; } pre-test loop คำสั่ง while คำสั่ง for for(a=1;a<=10;a++) { printf(“%d”,a); }

6

7 for(a=1; a<=10; a++) { printf(“ a= %d \n”,a); } int main() { int a; printf(“End of job”); } ส่วนกำหนดค่า ส่วนเงื่อนไข ส่วนปลียนค่า

8

9 for(count=1; count<=5; count++) { scanf (“%d”,&data); sum = sum+data; } average=sum/5.0; printf(“%.2f”,average); int count,sum=0; float average;

10

11 for(i=1; i<=12; i++) { answer = i * 2; printf(“%d”,answer); } printf(“Bye bye”);

12

13

14 สรุป คำสั่ง for เป็นคำสั่งให้มีการทำงานวนซ้ำ เหมือนคำสั่ง while โดยมีรูปแบบดังนี้ for( ค่าเริ่มต้น ; เงื่อนไข ; ค่าที่เปลี่ยน ) { …. }

15 แบบฝึกหัด •1. จงเขียนโปรแกรม รับค่าจำนวนเต็ม 1 จำนวน แล้วแสดงผลเป็นสูตรคูณ โดย ใช้ คำสั่ง for ตัวอย่าง Enter number : 5 5 * 1 = 5 5 * 2 = 10 5 * 3 = 15 : 5*12 = 60 End of job…. Thanks.

16 แบบฝึกหัด • 2. จากข้อ 1 กำหนดให้รับเฉพาะค่า 2-12 เท่านั้น ( ถ้าไม่ใช้ 2-12 ต้องรับเลขใหม่ ตัวอย่าง Enter number : 15 Enter number : 5 5 * 1 = 5 5 * 2 = 10 5 * 3 = 15 : 5*12 = 60 End of job…. thanks.

17 แบบฝึกหัด • 3. จงเขียนโปรแกรมแสดงการหาผลบวกของ เลข 1 ถึง 100 ออกมาบนจอภาพ โดยใช้ คำสั่ง for • 4. จงเขียนโปรแกรมเปลี่ยนค่าองศาเซลเซียส ให้เป็นองศาฟาเรนไฮท์ จาก 0 ถึง 20 องศา โดยให้เพิ่มค่าองศาเซลเซียสขึ้นครั้งละ 1 ให้ แสดงเป็นค่าองศาเซลเซียสและองศาฟาเรน ไฮท์ ทุกครั้ง ดังนี้ ( โดยใช้ คำสั่ง for) CelsiusFahrenheit (F = C/5*9+32) 032.00 133.00 235.00 337.40 ( แสดงถึง 20 68.00)

18 •1. ค่าที่เพิ่มขึ้นในแต่ละรอบของตัวแปรควบคุม นั้นจะเป็นเท่าไรก็ได้ เช่น for (x=0; x<=100; x = x + 5) printf(“%d \n”,x); หมายความว่า จะพิมพ์ค่า x จาก 5, 10, 15 ไปเรื่อยๆ จนถึง 100 นั่นคือ ค่าของ x เพิ่มขึ้น ครั้งละ 5 กฎการใช้คำสั่ง for

19 •2. ค่าของตัวแปรควบคุมอาจถูกกำหนดให้ลดลง ก็ได้ เช่น for (x=100; x>0; x - - ) printf(“d \n “, x); หมายความว่า จะพิมพ์ค่า x จาก 100, 99, 98 ลงไปเรื่อยๆ จนถึง 0 นั่นคือค่าของ x จะถูก กำหนดให้ลดลงลงรอบละ 1 นั่นเอง

20 •3. ตัวแปรควบคุมอาจเป็นชนิด character ก็ได้ เช่น for (ch = ‘a’; ch<‘z’; ch + +) printf(“asscii = %c decimal = %d”, ch, ch); หมายความว่า ให้พิมพ์รหัส asscii กับค่า decimal ของตัวอักษร a ถึง z ออกมาบน หน้าจอ

21 •4. ตัวแปรควบคุมสามารถมีได้มากกว่า 1 ตัวแปร เช่น for (x = 0, y = 0; x + y <= 100; x++, y++) printf(“%d \n “, x + y); หมายความว่า ตัวแปร x, y จะทำหน้าที่เป็น ตัวควบคุมการทำงานของวงจรทั้ง 2 ตัว โดยจะ หยุดการทำงานเมื่อ x + y มีค่ามากกว่า 100 และค่า x, y จะเพิ่มขึ้นครั้งละ 1 เสมอ

22 •5. ถ้ามีการละส่วนของ การปรับเปลี่ยนค่า จะทำ ให้เกิดการทำงานเป็นวงจรซึ่งค่าของตัวแปร ควบคุมจะไม่เปลี่ยนแปลงและจะออกจาก loop เมื่อเงื่อนไขเป็นเท็จ เช่น for (x=0; x != 100; ) { printf(“ Enter value x = “); scanf(“%d”, &x); }

23 •6. ถ้าไม่มี การกำหนดค่าเริ่มต้น เงื่อนไข และ การเปลี่ยนแปลงค่า ( ตัวควบคุม ) จะเป็นการสั่งให้ ทำงานเป็น loop โดยไม่รู้จบ เช่น for ( ; ; ) printf(“Hello \n”); ซึ่งถ้าต้องการให้จบ ก็ทำได้โดยใช้คำสั่ง break เข้า มาช่วย เช่น for ( ; ; ) { scanf(“%d” &x); if( x == 999) break; } printf(“End of job”);

24 •7. คำสั่ง for สามารถมีคำสั่ง for ซ้อนอยู่ภายใน ได้อีก เช่น for (x=1; x <=3; x + +) { printf (“x = %d \n”, x); for (y=1; y<=5; y+ +) printf(“y = %d “, y); }

25 แบบฝึกหัด • เขียนโปรแกรมเพื่อพิมพ์ค่าเลขคู่ จาก 0 ถึง 100 ออกทางจอภาพ


ดาวน์โหลด ppt Scanf(“%d”,&a); a = (2+3)*4/5; b= a*5/100; if(a<0) …….. printf(“hello”); printf(“%d”,a);

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google