งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

BC322 Computer Programming-Array Processing 1 BC322 ครั้งที่ 10 ตัวแปรชุด (Array) เรื่องที่เรียนวันนี้  อาร์เรย์ 1 มิติ  อาร์เรย์ 1 มิติ + ฟังก์ชัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "BC322 Computer Programming-Array Processing 1 BC322 ครั้งที่ 10 ตัวแปรชุด (Array) เรื่องที่เรียนวันนี้  อาร์เรย์ 1 มิติ  อาร์เรย์ 1 มิติ + ฟังก์ชัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 BC322 Computer Programming-Array Processing 1 BC322 ครั้งที่ 10 ตัวแปรชุด (Array) เรื่องที่เรียนวันนี้  อาร์เรย์ 1 มิติ  อาร์เรย์ 1 มิติ + ฟังก์ชัน

2 BC322 Computer Programming-Array Processing2 Array คืออะไร Array หมายถึง กลุ่มของตัวแปรที่ถูกประกาศ ขึ้นมาใช้งาน โดยที่สมาชิกในกลุ่มทั้งหมด จะเป็น ตัวแปรชนิดเดียวกัน สมาชิกในตัวแปรในกลุ่มทุก ตัว จะมีชื่อเดียวกัน แต่การอ้างถึงสมาชิกแต่ละตัว จะใช้ เลขในการระบุตำแหน่ง (index) Array Array 1 มิติ Array 2 มิติ

3 BC322 Computer Programming-Array Processing3 การประกาศตัวแปร Array 1 มิติ [0][1][2][3][4][6][5][7][8][9] Age int Age[10]; ชนิดตัวแปร ชื่อตัวแปร[จำนวนสมาชิก]; รูปแบบ ตัวอย่าง

4 BC322 Computer Programming-Array Processing4 ความแตกต่างระหว่าง ตัวแปรอาร์เรย์กับตัวแปรธรรมดา เช่น ตัวแปร Age กับ Age[10]  ตัวแปร Age เป็นตัวแปรธรรมดา ที่สามารถเก็บ ค่าตัวเลขได้ 1 ค่า  ตัวแปร Age[10] เป็นตัวแปรชุด ที่สามารถเก็บ ค่าตัวเลขได้ 10 ค่า

5 BC322 Computer Programming-Array Processing5 จงประกาศตัวแปรอาร์เรย์ต่อไปนี้ 1. เก็บส่วนสูงของนักศึกษา 50 คน 2. เก็บปีพ.ศ.เกิดของเพื่อน 20 คน 3. เก็บเงินเดือนของพนักงานบริษัท 100 คน (พนักงานมีเงินเดือนสูงสุดเป็นหลักแสน)

6 BC322 Computer Programming-Array Processing6 เปรียบเทียบการเก็บข้อมูลลงในตัวแปร อาร์เรย์กับตัวแปรแบบธรรมดา printf(“Enter age: “); scanf(“%d”, &Age1); printf(“Enter age: “); scanf(“%d”, &Age2); printf(“Enter age: “); scanf(“%d”, &Age3); printf(“Enter age: “); scanf(“%d”, &Age4); … printf(“Enter age: “); scanf(“%d”, &Age10); for(i=0; i<10; i++) { printf(“Enter age: “); scanf(“%d”, &Age[i]); } แบบธรรมดา แบบตัวแปรArray Ex1 เมื่อต้องการเก็บค่าอายุ 10 ของนักศึกษา 10 คน

7 BC322 Computer Programming-Array Processing7 ผลรัน Enter age: 18 Enter age: 17 Enter age: 21 Enter age: 20 Enter age: 19 Enter age: 20 Enter age: 17 Enter age: 19 Enter age: 18 Enter age: 18 การเก็บข้อมูลลงในตัวแปรอาร์เรย์ for(i=0; i<10; i++) { printf(“Enter age: “); scanf(“%d”, &Age[i]); } 181721201920171918 [0][1][2][3][4][6][5][7][8][9] Age

8 BC322 Computer Programming-Array Processing8 for(i=0; i<10; i++) { printf(“%d\n”, Age[i]); }การแสดงผลข้อมูลในตัวแปรอาร์เรย์

9 BC322 Computer Programming-Array Processing9 Enter student age: Enter student age: 18 Enter student age: Enter student age: 17 Enter student age: Enter student age: 18 Enter student age: Enter student age: 17 Enter student age: Enter student age: 19 = = = = = = = = = = = Age of students 18 17 18 17 19 Average of student age is: 17.8 EX2 จงเขียนโปรแกรมเพื่อรับค่าอายุนักศึกษาจำนวน 5 คน และแสดงผลอายุนักศึกษาพร้อมทั้งคำนวณหา ค่าเฉลี่ย ผลการรัน

10 BC322 Computer Programming-Array Processing10 EX3 โปรแกรมหาน้ำหนักนักศึกษาสูงสุด ในกลุ่มอายุ นักศึกษาจำนวน 10 คน และแสดงผลน้ำหนัก ตัวอย่างผลรัน Enter student Weight1: 48.7 Enter student Weight2: 63.5 Enter student Weight3: 42.1 Enter student Weight4: 55.5 Enter student Weight5: 60.0 Enter student Weight6: 90.5 Enter student Weight7: 53.4 Enter student Weight8: 66.3 Enter student Weight9: 44.2 Enter student Weight10: 52.8 Maximum of student weight is: 90.5 kg.

11 BC322 Computer Programming-Array Processing11 Ex4 จงเขียนโปรแกรมเพื่อคิดเกรดของ นักศึกษา 5 คน โดยที่   รับคะแนนสอบเป็นเลขทศนิยม เก็บในตัวแปรอาร์เรย์ ชื่อ Score   คิดเกรดแต่ละคนเก็บในอาร์เรย์ชื่อ Grade โดยมี เงื่อนไขดังนี้ ถ้าได้ คะแนน 0-49 คะแนน ได้เกรด U คะแนน 50-100 คะแนน ได้เกรด S   แสดงผลลัพธ์ของคะแนนและเกรดนักศึกษาแต่ละคน

12 BC322 Computer Programming-Array Processing12 ตัวอย่างผลรัน Input score1: 48.7 Input score2: 63.5 Input score3: 42.1 Input score4: 55.5 Input score5: 80.0 * * Result ** Student1 got grade U. Student2 got grade S. Student3 got grade U. Student4 got grade S. Student5 got grade S.

13 BC322 Computer Programming-Array Processing 13 การใช้อาร์เรย์ 1 มิติ + ฟังก์ชัน

14 BC322 Computer Programming-Array Processing14 Ex5 จงเขียนโปรแกรมเพื่อรับค่าตัวเลข 5 ตัวและ แสดงผลโดยกำหนดให้มีโปรแกรมย่อย ดังนี้  โปรแกรมย่อยชื่อ Inputdata ใช้สำหรับรับค่าตัวเลข 5 ตัวเก็บใน อาร์เรย์  โปรแกรมย่อยชื่อ Displaydata ใช้สำหรับแสดงผลตัวเลข 5 ตัว ทีเก็บอยู่ในอาร์เรย์ ตัวอย่างผลรัน Please enter number1: 7 Please enter number2: 10 Please enter number3: 4 Please enter number4: 9 Please enter number5: 17 ---------------------------- Number1 is 7 Number2 is 10 Number3 is 4 Number4 is 9 Number5 is 17

15 BC322 Computer Programming-Array Processing15 #include int i; void Inputdata(int n[]) { for(i=0;i<5;i++) { printf("Please enter number%d : ",i+1); scanf("%d",&n[i]); } void Displaydata(int n[]) { for(i=0;i<5;i++) printf("Number%d is %d \n",i+1,n[i]); } void main() { int num[5]; Inputdata(num); printf("----------------------\n"); Displaydata(num); }

16 BC322 Computer Programming-Array Processing16 Ex6 จงเขียนโปรแกรมเพื่อคิดเงินให้กับ ลูกค้า 5 คน ที่มาซื้อสินค้า โดยมี โปรแกรมย่อยดังนี้  โปรแกรมย่อยชื่อ Customer สำหรับรับจำนวนสินค้า และราคา สินค้าเก็บในอาร์เรย์ amt,price พร้อมทั้งคำนวณยอดเงินรวม เก็บในอาร์เรย์ total  โปรแกรมย่อยชื่อ Calculate คำนวณส่วนลด แล้วเก็บค่าใน อาร์เรย์ Discount โดยมีเงื่อนไขในการคิดส่วนลดดังนี้ • ยอดเงินรวม 0-199 บาท ลด 5 % • ยอดเงินรวม 200-499 บาท ลด 10% • ยอดเงินรวม ตั้งแต่ 500 บาท ลด 20%  โปรแกรมย่อยชื่อ Payment เพื่อคิดยอดเงินที่ต้องชำระสุทธิ โดยเก็บค่าในอาร์เรย์ pay พร้อมทั้งแสดงผล

17 BC322 Computer Programming-Array Processing17 **Customer 1** Please enter amount : 10 Please enter price : 15 = = = = = = = = = = = **Customer 2** Please enter amount : 2 Please enter price : 40 = = = = = = = = = = = **Customer 3** Please enter amount : 500 Please enter price : 2 = = = = = = = = = = = **Customer 4** Please enter amount : 200 Please enter price : 1 = = = = = = = = = = = **Customer 5** Please enter amount : 300 Please enter price : 2 = = = = = = = = = = = ** Customer report *** Customer 1 must pay = 142.50 baht. Customer 2 must pay = 76.00 baht. Customer 3 must pay = 800.00 baht. Customer 4 must pay = 180.00 baht. Customer 5 must pay = 480.00 baht. ตัวอย่างผลรัน รับค่า แสดงผล

18 BC322 Computer Programming-Array Processing18 Solution Ex6 #include void Customer(int a[],float p[],float tot[]); void Calculate(float tot[],float d[]); void Payment(float tot[],float d[],float p[]) #define MAX 5 int i; void main() { int amt[5]; float price[5],discount[5],pay[5],total[5]; Customer(........................................................); Calculate(.........................................................); Payment(.........................................................); }

19 BC322 Computer Programming-Array Processing19 void Customer(..............................................................) {

20 BC322 Computer Programming-Array Processing20 void Calculate(..............................................................) {

21 BC322 Computer Programming-Array Processing21 void Payment(..................................................................) {


ดาวน์โหลด ppt BC322 Computer Programming-Array Processing 1 BC322 ครั้งที่ 10 ตัวแปรชุด (Array) เรื่องที่เรียนวันนี้  อาร์เรย์ 1 มิติ  อาร์เรย์ 1 มิติ + ฟังก์ชัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google