งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาร์เรย์ (Array ). int num1, num2,num3, num4, num5, num6, num7, num8, num9, num10, num11, num12, num13, num14, ………., num30 scanf(“%d”, &num1); scanf(“%d”,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาร์เรย์ (Array ). int num1, num2,num3, num4, num5, num6, num7, num8, num9, num10, num11, num12, num13, num14, ………., num30 scanf(“%d”, &num1); scanf(“%d”,"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อาร์เรย์ (Array )

2 int num1, num2,num3, num4, num5, num6, num7, num8, num9, num10, num11, num12, num13, num14, ………., num30 scanf(“%d”, &num1); scanf(“%d”, &num2); ……… scanf(“%d”, &num29); scanf(“%d”, &num30);

3 int num[30]; for i=0; i<=30 ; i++ { scan(“%d”, $num[i];) }

4 อาร์เรย์ 1 มิติ ชนิดของข้อมูล ชื่อตัวแปร [ ขนาดของอาเรย์ ] เช่น int a[10]; float b[5]; char c[100];

5 char ch[3]={‘a’,’b’};  ab\0 [0][1][2] int a[5] ={1,2,3 }  1 2 3 0 0 Int b[5]={‘a’,’b’,’c’}  a b c \0 \0 การกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับ อาร์เรย์ int a[ ] ={1,2,3,4,5 } int a[ ];

6 อาร์เรย์ 2 มิติ ชนิดของข้อมูล ชื่อตัวแปร [row][colume] เช่น int num[3][5]; การกำหนดค่าเริ่มต้น

7 http://10.36.4.54/

8 จงเขียนโปรแกรมรับค่าเลข จำนวนเต็ม 7 จำนวน จากนั้น ให้ทำการหาค่ามากที่สุดและ น้อยที่สุดของตัวเลขเหล่านั้น Save File ชื่อ Quiz_4.cpp ส่ง งานในระบบ เสร็จ กลับบ้าน ได้ ให้เขียน comment ชื่อ รหัส นิสิตด้วย ** หมดเวลาส่ง 18.45 ** http://10.36.4.54/

9

10

11


ดาวน์โหลด ppt อาร์เรย์ (Array ). int num1, num2,num3, num4, num5, num6, num7, num8, num9, num10, num11, num12, num13, num14, ………., num30 scanf(“%d”, &num1); scanf(“%d”,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google