งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Arrays. / array หรือแถวลำดับ คือโครงสร้างข้อมูลที่ สามารถเก็บข้อมูลชนิดเดียวกัน เป็นกลุ่มหรือ ชุดที่เรียงต่อกันเป็นแถว / array จะมีโครงสร้างเป็นแบบเชิงเส้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Arrays. / array หรือแถวลำดับ คือโครงสร้างข้อมูลที่ สามารถเก็บข้อมูลชนิดเดียวกัน เป็นกลุ่มหรือ ชุดที่เรียงต่อกันเป็นแถว / array จะมีโครงสร้างเป็นแบบเชิงเส้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Arrays

2 / array หรือแถวลำดับ คือโครงสร้างข้อมูลที่ สามารถเก็บข้อมูลชนิดเดียวกัน เป็นกลุ่มหรือ ชุดที่เรียงต่อกันเป็นแถว / array จะมีโครงสร้างเป็นแบบเชิงเส้น (Linear) ดังนั้น เราสามารถระบุค่าถัดไปหรือ ก่อนหน้าของแต่ละค่าใน array ได้ / array หรือแถวลำดับ คือโครงสร้างข้อมูลที่ สามารถเก็บข้อมูลชนิดเดียวกัน เป็นกลุ่มหรือ ชุดที่เรียงต่อกันเป็นแถว / array จะมีโครงสร้างเป็นแบบเชิงเส้น (Linear) ดังนั้น เราสามารถระบุค่าถัดไปหรือ ก่อนหน้าของแต่ละค่าใน array ได้

3 การระบุตำแหน่งหรือค่าใน array จะใช้ ตัวเลข index / score[0] คือ คะแนนสอบของนักเรียน คนที่ 1 / score[23] คือ คะแนนสอบของนักเรียน คนที่ 24 จะเห็นว่า ตัวแปร array ง่ายต่อการอ้างอิงเพื่อ ใช้งาน ซึ่งถ้าไม่ใช้ array จะต้องประกาศตัว แปรถึง 24 ตัว เช่น score1, score2, …, score24 / score[0] คือ คะแนนสอบของนักเรียน คนที่ 1 / score[23] คือ คะแนนสอบของนักเรียน คนที่ 24 จะเห็นว่า ตัวแปร array ง่ายต่อการอ้างอิงเพื่อ ใช้งาน ซึ่งถ้าไม่ใช้ array จะต้องประกาศตัว แปรถึง 24 ตัว เช่น score1, score2, …, score24

4 Array 1 มิติ / การประกาศตัวแปร ชนิดข้อมูล ชื่อตัวแปร [ ขนาดของ array ] ; เช่น int a[20]; char c[15]; float score[24]; / การประกาศตัวแปร ชนิดข้อมูล ชื่อตัวแปร [ ขนาดของ array ] ; เช่น int a[20]; char c[15]; float score[24];

5 int score[5]; score[0] = 13; //set first element random values เพราะยังไม่มีการ กำหนดค่าให้ 6570-56731825322541-1068 score score[0] score[1] score[2] score[3] score[4] ใน memory score[4] = 42; //set last element 13 42

6 {int score[5]; scanf(“%d”,&score[0]); scanf(“%d”,&score[1]); scanf(“%d”,&score[2]); scanf(“%d”,&score[3]); scanf(“%d”,&score[4]); printf(“%d ”,score[0]); printf(“%d ”,score[1]); printf(“%d ”,score[2]); printf(“%d ”,score[3]); printf(“%d ”,score[4]); } {int score[5]; } {int score[5]; } int i; for(i=0;i<5;i++) scanf(“%d”,&score[i]); for(i=0;i<5;i++) printf(“%d”,score[i]);

7 โจทย์ 1 / รับเลขจำนวนเต็ม 5 ตัวแล้วหาผลรวมของ ตัวเลขที่มีค่ามากกว่าค่าเฉลี่ยของตัวเลขทั้ง 5 ตัวนี้ เช่น input : 10 3 2 6 4 average : 5.00 output : 16 / รับเลขจำนวนเต็ม 5 ตัวแล้วหาผลรวมของ ตัวเลขที่มีค่ามากกว่าค่าเฉลี่ยของตัวเลขทั้ง 5 ตัวนี้ เช่น input : 10 3 2 6 4 average : 5.00 output : 16

8 โจทย์ 2 / รับเลขจำนวนเต็ม 5 ตัว เก็บไว้ในเซต A และอีก 5 ตัวเก็บไว้ในเซต B แล้วหา / A union B / A intersect B / A – B / B - A / รับเลขจำนวนเต็ม 5 ตัว เก็บไว้ในเซต A และอีก 5 ตัวเก็บไว้ในเซต B แล้วหา / A union B / A intersect B / A – B / B - A

9 Multidimensional Arrays / ตัวอย่างการประกาศ array 2 มิติ ขนาด 10 x 10 โดยเก็บเลขจำนวนเต็ม กำหนดค่าแรก และค่าสุดท้ายเป็น 13 int board[10][10]; board[0][0] = 13; board[9][9] = 13; / ตัวอย่างการประกาศ array 2 มิติ ขนาด 10 x 10 โดยเก็บเลขจำนวนเต็ม กำหนดค่าแรก และค่าสุดท้ายเป็น 13 int board[10][10]; board[0][0] = 13; board[9][9] = 13;

10 ถ้ากำหนด int b[4][3]; 723 501 280 -300 0 1 2 01230123 Rows Columns 7 2 3 5 0 1 2 8 0 -3 0 0 … Memory b[0][0] b[0][1] b[0][2] b[1][0] b[1][1] b[1][2] b[2][0] b[2][1] b[2][2] b[3][0] b[3][1] b[3][2] Row 0 Row 1 Row 2 Row 3

11 ถ้ากำหนด int b[2][4][3]; 0 1 2 01230123 Rows Columns 7 2 3 5 0 1 2 8 0 -3 0 0 … Memory b[0][0] b[0][1] b[0][2] b[1][0] b[1][1] b[1][2] b[2][0] b[2][1] b[2][2] b[3][0] b[3][1] b[3][2] Row 0 Row 1 Row 2 Row 3 723 501 280 -300 Page 0 Page 1

12 โจทย์ 3 / เขียนโปรแกรมคำนวณหาผลบวก ลบ และ ผลคูณเมตริกซ์ขนาด 3 x 3 / A + B / A – B / A x B / เขียนโปรแกรมคำนวณหาผลบวก ลบ และ ผลคูณเมตริกซ์ขนาด 3 x 3 / A + B / A – B / A x B

13 C Strings / ในภาษาซีใช้ array of character ในการ เก็บสายอักขระ (string) / เพิ่ม null character “\0” ต่อท้ายอักขระ ตัวท้าย เป็นการบอกจุดสิ้นสุดสตริง / ในภาษาซีใช้ array of character ในการ เก็บสายอักขระ (string) / เพิ่ม null character “\0” ต่อท้ายอักขระ ตัวท้าย เป็นการบอกจุดสิ้นสุดสตริง

14 C Strings / ในภาษาซีมี standard library function เกี่ยวกับสตริงให้ใช้งาน / ที่ใช้งานบ่อยๆ ได้แก่ strcpy( สตริงปลายทาง, สตริงต้นทาง ) strlen( ตัวแปรสตริง ) / ในภาษาซีมี standard library function เกี่ยวกับสตริงให้ใช้งาน / ที่ใช้งานบ่อยๆ ได้แก่ strcpy( สตริงปลายทาง, สตริงต้นทาง ) strlen( ตัวแปรสตริง )

15 ตัวอย่าง char s[10]; strcpy(s, “MWIT”); char s[10]; strcpy(s, “MWIT”); MWIT\0 s 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 memory

16 Note!! / assignment operator หรือ เครื่องหมาย เท่ากับ (=) ไม่สามารถใช้กำหนดค่าให้กับตัว แปรสตริงได้ ต้องใช้ฟังก์ชัน strcpy() เท่านั้น strcpy(s, “MWIT”);  S = “MWIT” ;  / assignment operator หรือ เครื่องหมาย เท่ากับ (=) ไม่สามารถใช้กำหนดค่าให้กับตัว แปรสตริงได้ ต้องใช้ฟังก์ชัน strcpy() เท่านั้น strcpy(s, “MWIT”);  S = “MWIT” ; 

17 Question / จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าเราเก็บข้อความ “Mahidol Wittayanusorn” ลงในตัวแปร char s[10]; / จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าเราเก็บข้อความ “Mahidol Wittayanusorn” ลงในตัวแปร char s[10]; / ข้อความจะถูกเก็บไว้ในตัวแปร s และจะ บันทึกตัวอักษรที่เกินไปด้วย ซึ่งอาจไปบันทึก ทับข้อมูลที่ถูกเก็บไว้ถัดจากตัวแปร s

18 ตัวอย่าง char s[10]; int len; strcpy(s, “MWIT”); len = strlen(s); printf(“%d”, len); char s[10]; int len; strcpy(s, “MWIT”); len = strlen(s); printf(“%d”, len); ผลลัพธ์ 4

19 string.h / strcpy(dest_string, source_string); / int a = strlen(string); / strcat(dest_string, source_string); / int a = strcmp(string1, string2); / string1 == string2 if a == 0 / string1 < string2 if a is negative (-) / string1 > string2 if a is positive (+) / strcpy(dest_string, source_string); / int a = strlen(string); / strcat(dest_string, source_string); / int a = strcmp(string1, string2); / string1 == string2 if a == 0 / string1 < string2 if a is negative (-) / string1 > string2 if a is positive (+)

20 โจทย์ 4 / ตรวจสอบ string ที่ผู้ใช้ป้อนเข้ามาว่าเป็น palindrome หรือไม่ เช่น level  success  deed  maimai  / ตรวจสอบ string ที่ผู้ใช้ป้อนเข้ามาว่าเป็น palindrome หรือไม่ เช่น level  success  deed  maimai 


ดาวน์โหลด ppt Arrays. / array หรือแถวลำดับ คือโครงสร้างข้อมูลที่ สามารถเก็บข้อมูลชนิดเดียวกัน เป็นกลุ่มหรือ ชุดที่เรียงต่อกันเป็นแถว / array จะมีโครงสร้างเป็นแบบเชิงเส้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google