งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

BOON Array. BOON ตัวแปรอาร์เรย์แบบหนึ่งมิติ (One Dimension) Type array_name [Nmax],…; Ex. char fname[5]; char sname[5];

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "BOON Array. BOON ตัวแปรอาร์เรย์แบบหนึ่งมิติ (One Dimension) Type array_name [Nmax],…; Ex. char fname[5]; char sname[5];"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 BOON Array

2 BOON ตัวแปรอาร์เรย์แบบหนึ่งมิติ (One Dimension) Type array_name [Nmax],…; Ex. char fname[5]; char sname[5];

3 BOON ตัวแปรอาร์เรย์แบบหนึ่งมิติ (One Dimension) char fname[5]; char sname[5]; scanf(“%s”,fname); scanf(“%s”, sname); printf(“%s %s”,fname,sname);

4 BOON ตัวแปรอาร์เรย์แบบหนึ่งมิติ (One Dimension) char fname[5]={‘B’, ‘O’, ‘O’, ‘N’, ‘\0’}; printf(“%c”,fname[0]); printf(“%c”,fname[1]); printf(“%c”,fname[2]); printf(“%c”,fname[3]); printf(“\n%s\n”,fname)

5 BOON ตัวแปรอาร์เรย์แบบหนึ่งมิติ (One Dimension) char fname[5]={‘B’, ‘\0’, ‘O’, ‘O’, ‘N’}; printf(“%c”,fname[0]); printf(“%c”,fname[1]); printf(“%c”,fname[2]); printf(“%c”,fname[3]); printf(“%c”,fname[4]); printf(“\n%s\n”,fname)

6 BOON ตัวแปรอาร์เรย์แบบหนึ่งมิติ (One Dimension) char fname[5]={‘B’, ‘O’, ‘O’, ‘N’}; int i=0; printf(“%c\n”,fname[i]); i++; printf(“%c\n”,fname[i]);

7 BOON ตัวแปรอาร์เรย์แบบหนึ่งมิติ (One Dimension) char fname[5]={‘B’, ‘O’, ‘O’, ‘N’} for(int i = 0; i<4;i++) printf(“%c\n”,fname[i]);

8 BOON ตัวแปรอาร์เรย์แบบหนึ่งมิติ (One Dimension) char fname[20]; scanf(“%s”,fname); for(int i = 0; i<19;i++) printf(“%c\n”,fname[i]);

9 BOON ตัวแปรอาร์เรย์แบบหนึ่งมิติ (One Dimension) char fname[20]; scanf(“%s”,fname); for(int i = 0; fname[i]!=‘\0’;i++) printf(“%c\n”,fname[i]);

10 BOON ตัวแปรอาร์เรย์แบบหนึ่งมิติ (One Dimension) int i = 0; char fname[15]; clrscr(); scanf("%s",fname); while(i<15){ printf("%c\n",fname[i]); i++; }

11 BOON ตัวแปรอาร์เรย์แบบหนึ่งมิติ (One Dimension) int i = 0; char fname[10]; clrscr(); scanf("%s",fname); while(fname[i]!='\0'){ printf("%c\n",fname[i]); i++; }

12 BOON ตัวแปรอาร์เรย์แบบหนึ่งมิติ (One Dimension) char fname[15]; clrscr(); scanf("%s",fname); printf(“%d”,strlen(fname));

13 BOON ตัวแปรอาร์เรย์แบบหนึ่งมิติ (One Dimension) int i = 0; char fname[15]; clrscr(); scanf("%s",&fname); for(i=0;i { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/7/1954128/slides/slide_13.jpg", "name": "BOON ตัวแปรอาร์เรย์แบบหนึ่งมิติ (One Dimension) int i = 0; char fname[15]; clrscr(); scanf( %s ,&fname); for(i=0;i

14 BOON ตัวแปรอาร์เรย์แบบหนึ่งมิติ (One Dimension) int i = 0,count=0; char fname[10]; clrscr(); scanf("%s",fname); while(fname[i]!='\0'){ if(fname[i]=='a‘) count++; i++; } if(count>0) printf("Yes,Count A = %d",count); else printf("No, Count A = 0");

15 BOON ตัวแปรอาร์เรย์แบบหนึ่งมิติ (One Dimension) int i = 0,count=0; char fname[10]; clrscr(); scanf("%s",fname); while(fname[i]!='\0'){ if(fname[i]=='a‘ || fname[i]=='A') count++; i++; } if(count>0) printf("Yes,Count A = %d",count); else printf("No, Count A = 0");

16 BOON ตัวแปรอาร์เรย์แบบหนึ่งมิติ (One Dimension) An = 7 A = {1, 2, 3, 4, 7, 10, 11} Bn = 6 B = {2, 5, 7, 8, 11, 20}

17 BOON ตัวแปรอาร์เรย์แบบหนึ่งมิติ (One Dimension) int An,Bn, A[20],B[20],AUB[40];

18 BOON ตัวแปรอาร์เรย์แบบหนึ่งมิติ (One Dimension) int i,An,Bn, A[20],B[20],AUB[40]; scanf(“%d”,&An); for(i=0; i { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/7/1954128/slides/slide_18.jpg", "name": "BOON ตัวแปรอาร์เรย์แบบหนึ่งมิติ (One Dimension) int i,An,Bn, A[20],B[20],AUB[40]; scanf( %d ,&An); for(i=0; i

19 BOON ตัวแปรอาร์เรย์แบบหนึ่งมิติ (One Dimension) int i,An,Bn, A[20],B[20],AUB[40]; scanf(“%d”,&An); for(i=0; i { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/7/1954128/slides/slide_19.jpg", "name": "BOON ตัวแปรอาร์เรย์แบบหนึ่งมิติ (One Dimension) int i,An,Bn, A[20],B[20],AUB[40]; scanf( %d ,&An); for(i=0; i

20 BOON ตัวแปรอาร์เรย์แบบหนึ่งมิติ (One Dimension) int i, An,Bn, A[20],B[20],AUB[40],AIB[40]; scanf(“%d”,&An); for(i=0; i { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/7/1954128/slides/slide_20.jpg", "name": "BOON ตัวแปรอาร์เรย์แบบหนึ่งมิติ (One Dimension) int i, An,Bn, A[20],B[20],AUB[40],AIB[40]; scanf( %d ,&An); for(i=0; i

21 BOON ตัวแปรอาร์เรย์แบบหนึ่งมิติ (One Dimension) int i,j,k,c, An,Bn, A[20],B[20],AUB[40],AIB[40]; scanf(“%d”,&An); for(i=0; i { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/7/1954128/slides/slide_21.jpg", "name": "BOON ตัวแปรอาร์เรย์แบบหนึ่งมิติ (One Dimension) int i,j,k,c, An,Bn, A[20],B[20],AUB[40],AIB[40]; scanf( %d ,&An); for(i=0; i

22 BOON ตัวแปรอาร์เรย์แบบหนึ่งมิติ (One Dimension) int i,j,k,c, An,Bn, A[20],B[20],AUB[40],AIB[40]; scanf(“%d”,&An); for(i=0; i { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/7/1954128/slides/slide_22.jpg", "name": "BOON ตัวแปรอาร์เรย์แบบหนึ่งมิติ (One Dimension) int i,j,k,c, An,Bn, A[20],B[20],AUB[40],AIB[40]; scanf( %d ,&An); for(i=0; i

23 BOON ตัวแปรอาร์เรย์แบบหนึ่งมิติ (One Dimension) int i,j,k,c, An,Bn, A[20],B[20],AUB[40],AIB[40]; scanf(“%d”,&An); for(i=0; i { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/7/1954128/slides/slide_23.jpg", "name": "BOON ตัวแปรอาร์เรย์แบบหนึ่งมิติ (One Dimension) int i,j,k,c, An,Bn, A[20],B[20],AUB[40],AIB[40]; scanf( %d ,&An); for(i=0; i

24 BOON ตัวแปรอาร์เรย์แบบหนึ่งมิติ (One Dimension) int i,j,k,c, An,Bn, A[20],B[20],AUB[40],AIB[40]; scanf(“%d”,&An); for(i=0; i { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/7/1954128/slides/slide_24.jpg", "name": "BOON ตัวแปรอาร์เรย์แบบหนึ่งมิติ (One Dimension) int i,j,k,c, An,Bn, A[20],B[20],AUB[40],AIB[40]; scanf( %d ,&An); for(i=0; i


ดาวน์โหลด ppt BOON Array. BOON ตัวแปรอาร์เรย์แบบหนึ่งมิติ (One Dimension) Type array_name [Nmax],…; Ex. char fname[5]; char sname[5];

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google