งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ครั้งที่ 8 Function. 2 การเขียนโปรแกรมโดยทั่วไป #include void main() { printf(“…………………….”); if (………) printf(“…………”); else printf(“…………”); for(…………………)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ครั้งที่ 8 Function. 2 การเขียนโปรแกรมโดยทั่วไป #include void main() { printf(“…………………….”); if (………) printf(“…………”); else printf(“…………”); for(…………………)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ครั้งที่ 8 Function

2 2 การเขียนโปรแกรมโดยทั่วไป #include void main() { printf(“…………………….”); if (………) printf(“…………”); else printf(“…………”); for(…………………) printf(“…………”); }

3 3 การเขียนโปรแกรมแบบมีฟังก์ชันย่อย #include void sub1() { if (………) printf(“…………”); else printf(“…………”); } void sub2() { for(…………………) printf(“…………”); } void main() { printf(“…………………….”); sub1(); sub2(); } ฟังก์ชันย่อย sub1 ฟังก์ชันย่อย sub2

4 4 ฟังก์ชันย่อยควรอยู่ตรงไหน ? ทำได้ 2 แบบ 1. วางไว้ก่อนโปรแกรมหลัก  ไม่ต้องประกาศ Function Prototype 2. วางไว้หลังโปรแกรมหลัก  ต้องประกาศ Function Prototype

5 5 วางไว้ก่อนโปรแกรมหลัก

6 6 วางไว้หลังโปรแกรมหลัก

7 7 สิ่งที่ต้องรู้จัก  parameter (ตัวส่ง)  ฟังก์ชัน main() จะเป็นผู้ส่ง parameter ไปยัง ฟังก์ชันย่อย  argument (ตัวรับ)  ฟังก์ชันย่อยจะทำการกำหนด argumentขึ้นเพื่อ รองรับ parameter จาก main()

8 8 ประเภทของฟังก์ชัน 1. ไม่มีการส่งค่า parameter 1. ไม่มีการส่งค่ากลับไปที่ main 2. มีการส่งค่ากลับไปที่ main 2. มีการส่งค่า parameter 1. ไม่มีการส่งค่ากลับไปที่ main 2. มีการส่งค่ากลับไปที่ main

9 9  ฟังก์ชันที่ไม่มีการส่งค่า parameter และไม่ส่งค่ากลับ mainEx1 #include void hello() { printf(“Hello my student\n”); pritnf(“How are you today?”); } void main() { hello(); } #include void hello(); void main() { hello(); } void hello() { printf(“Hello my student\n”); pritnf(“How are you today?”); } เขียน แบบที่ มี function prototype

10 10 Ex2 จงเขียนโปรแกรมย่อยชื่อ line() เพื่อแสดงเสร็จ ทั้งหมด 5 เสร็จ #include void line(); void main() { ผลรัน ===============

11 11 ตัวอย่างผลรัน Select choice (1:Area, 2: Circum) : 1 Input Radius : 2 Result = 12.56 ************************************* Select choice (1:Area, 2: Circum) : 2 Input Radius : 4 Result = 25.12 ************************************* Ex3 : จงเขียนฟังก์ชันชื่อ find_area เพื่อรับค่า รัศมีและคำนวณหาพื้นที่วงกลม และฟังก์ชันชื่อ find_circum เพื่อรับค่ารัศมีและ คำนวณหาความยาวเส้นรอบวงกลม

12 12 #include #define pi 3.14 void main() {int choice; printf(“Select choice (1:Area, 2: Circum) :”);........................................................................................................................................................................................................................ }.................. find_area(....................) { int r; float result; printf("Input Radius : ");......................................................................................................... } void find_circum() { int r; float result; printf("Input Radius : ");......................................................................................................... }

13 13  ฟังก์ชันที่ไม่มีการส่งค่า parameter แต่ส่ง ค่ากลับ main #include float triarea(void) { float base, high, area; printf(“Enter base : ”); scanf(“%f”,&base); printf(“Enter high : ”); scanf(“%f”,&high); area = base * high / 2; return(area) } void main() { float area; area = triarea(); printf(“Triangle Area is %.2f\n”,area); } Ex4

14 14  ฟังก์ชันที่มีการส่งค่า parameter และไม่มีการส่งค่ากลับไปที่ main #include void calculate(int n1,int n2) { int result; result = n1+n2; printf("Result = %d",result); } void main() { int num1,num2; printf("Please enter number1 : "); scanf("%d",&num1); printf("Please enter number2 : "); scanf("%d",&num2); calculate(num1,num2); } Please enter number1: 10 Please enter number2: 5 Result = 15 Ex5

15 15 Ex6 จงเขียนโปรแกรมเพื่อวนพิมพ์ข้อความ “BC322 is very easy” โดยที่  ฟังก์ชัน main() ทำหน้าที่ในการเรียกใช้ฟังก์ชัน print_string() โดยรับจำนวนรอบที่ต้องการให้ทำซ้ำ  ฟังก์ชัน print_string() ทำหน้าที่ในการพิมพ์ข้อความ ดังกล่าว ตัวอย่างผลรัน Please enter line : 10 Line1 : BC322 is very easy Line2 : BC322 is very easy ……………………………….. Line10 : BC322 is very easy

16 16 Solution Ex6 #include

17 17  ฟังก์ชันที่มีการส่งค่า parameter และมีการส่งค่ากลับไปที่ main #include int cal_and_show(int n1,int n2) { int sum; sum = n1+n2; return(sum); } void main() { int result,num1,num2; printf("Please enter number1 : "); scanf("%d",&num1); printf("Please enter number2 : "); scanf("%d",&num2); result = cal_and_show(num1,num2); printf("Result = %d",result); } Please enter number1: 10 Please enter number1: 5 Result = 15 Ex7

18 18 Ex8 จงเขียนโปรแกรมเพื่อรับตัวเลือก (choice) และตัวเลข (num) ถ้าตัวเลือก = 1 ให้แสดงผลลัพธ์ของเลขยกกำลัง 2 ถ้าตัวเลือก = 2 ให้แสดงผลลัพธ์เป็นค่ารากที่ 2 ถ้าตัวเลือกอื่น ๆ ให้แสดงข้อความ “Menu Error!!!” กำหนดให้main() รับค่า choice และ num แล้วส่งค่าไปให้ ฟังก์ชัน ฟังก์ชัน power หาค่ายกกำลังสอง แล้วคืนค่ากลับ main ฟังก์ชัน sqroot หาค่ารากที่สอง แล้วคืนค่ากลับ main ตัวอย่างผลรัน Enter number : 4 Please select choice (1 = power, 2 = square root) : 1 Result = 16.000000 ********************************************* Enter number : 4 Please select choice (1 = power, 2 = square root) : 2 Result = 2.000000 ********************************************* Enter number : 4 Please select choice (1 = power, 2 = square root) : 3 Menu Error!!!

19 19 Solution Ex8 #include double power(double n); double sqroot(double n);

20 20

21 21 สรุป การเรียกใช้ฟังก์ชันทั้ง 4 แบบ แบบที่ 1 void calculate() {... } void main() { caculate(); } แบบที่ 2 int calculate(void) { int x;... return(x); } void main() { int ans; ans=caculate(); printf(“Answer = %d”,ans); }

22 22 แบบที่ 3 void calculate(float a) {... } void main() { float m;.... caculate(m); } แบบที่ 4 float calculate(float a) { float x; x= a*2; return(x); } void main() { float m,n; n=caculate(m); printf(“answer = “,n); }

23 23 Ex9 จงเขียนโปรแกรมเพื่อทำการคำนวณเกรด (grade) ที่ได้ จากคะแนนสอบ (score) โดยมีเงื่อนไขดังนี้ เกรด A คะแนน 80-100 เกรด B คะแนน 70-79 เกรด C คะแนน 70-79 เกรด D คะแนน 50-59 เกรด F คะแนนน้อยกว่า 50 กำหนดให้ ฟังก์ชัน main() ทำหน้าที่รับคะแนน และ แสดงผลเกรดที่ได้ ฟังก์ชัน cal_grade() ทำหน้าที่รับคะแนนมาจาก main() แล้วคำนวณเกรดแล้วส่งกลับไปแสดงผลที่ main() Enter score : 58.6 You get D !!! Enter score : 89.7 You get A !!! Enter score : 48 You get F !!!

24 24 #include Solution Ex9

25 25 Ex10 จงเขียนโปรแกรมเพื่อรับเลขจำนวนเต็ม 2 จำนวนแล้ว หาค่าเฉลี่ยของตัวเลขทั้ง 2 จำนวนนั้น กำหนดให้ ฟังก์ชัน main() ทำหน้าที่รับตัวเลข 2 จำนวน และแสดงผล ฟังก์ชัน cal_avg() ทำหน้าที่คำนวณค่าเฉลี่ยแล้วส่งค่า กลับ ตัวอย่างผลรัน Enter a: 10 Enter b: 20 Average is 15.00

26 26 Solution Ex10

27 27 ประเภทของตัวแปร (Variable)  Local Variable คือตัวแปรที่ใช้เฉพาะภายใน ฟังก์ชันย่อยเท่านั้น  Global Variable คือตัวแปรที่ใช้ได้ในทุก ฟังก์ชันของโปรแกรม

28 28 ตัวอย่างการใช้ตัวแปร Global #include int num1,num2; float average; void avg() { average = (float)(num1+num2)/2; } void main() { printf("Enter num1: "); scanf("%d", &num1); printf("Enter num2: "); scanf("%d", &num2); avg(); printf("Average is %.2f\n", average); getch(); }

29 29 หมายเหตุ การใช้ตัวแปร Global อาจทำให้สับสนได้ หากมีการเรียกใช้ตัวแปรนั้นในหลายฟังก์ชัน

30 30 #include int x,y,z; void print_out1() { x++; y++; printf("X = %d\n",x); printf("Y = %d\n",y); } void print_out2() { x--; y--; z = x+y ; printf("X = %d\n",x); printf("Y = %d\n",y); printf("Z = %d\n",z); } void main() { printf("Input X : "); scanf("%d",&x); printf("Input Y : "); scanf("%d",&y); print_out1(); print_out2(); } Input X: 10 Input Y: 5 Input Output


ดาวน์โหลด ppt 1 ครั้งที่ 8 Function. 2 การเขียนโปรแกรมโดยทั่วไป #include void main() { printf(“…………………….”); if (………) printf(“…………”); else printf(“…………”); for(…………………)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google