งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวแปรชุด. ประเภทข้อมูลแบบ ข้อมูลเดี่ยว ประเภทข้อมูลที่กล่าวมาเป็น แบบข้อมูลแบบเดี่ยว เช่น int, char, float, double ตัวแปรหนึ่งตัวสามารถเก็บ ข้อมูลได้หนึ่งค่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวแปรชุด. ประเภทข้อมูลแบบ ข้อมูลเดี่ยว ประเภทข้อมูลที่กล่าวมาเป็น แบบข้อมูลแบบเดี่ยว เช่น int, char, float, double ตัวแปรหนึ่งตัวสามารถเก็บ ข้อมูลได้หนึ่งค่า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวแปรชุด

2 ประเภทข้อมูลแบบ ข้อมูลเดี่ยว ประเภทข้อมูลที่กล่าวมาเป็น แบบข้อมูลแบบเดี่ยว เช่น int, char, float, double ตัวแปรหนึ่งตัวสามารถเก็บ ข้อมูลได้หนึ่งค่า ถ้าต้องการเก็บข้อมูลหลาย ค่าจะต้องประกาศตัวแปรหลาย ตัว 2

3 ตัวอย่าง เก็บข้อมูลอุณหภูมิของวันต่าง ๆ ใน 1 สัปดาห์ แล้วหาวันที่มีอุณหภูมิที่สูงที่สุด 3 // ประกาศ float day1, day2, day3, day4, day5, day6, day7; // รับค่า printf(“Enter the temp. of Monday”); scanf(“%f”,&day1); printf(“Enter the temp. of Tuesday”); scanf(“%f”,&day2); ….. printf(“Enter the temp. of Sunday”); scanf(“%f”,&day7);

4 4 // ทดสอบหาวันที่มีอุณหภูมิที่สูงที่สุด if ((day1 > day2) && (day1 > day3) && ………….. printf(“Monday is the Highest temp. day of this week”); else if ((day2 > day1) && (day3 > day2) && ………….. printf(“Tuesday is the Highest temp. day of this week”); ………

5 ปัญหา ใช้ตัวแปรจำนวนมาก การประกาศและการทดสอบ ค่อนข้างยาก 5

6 float day1, day2, day3, day4, day5, day6, day7; 6 30.5 32.9 31.5 29.7 30.8 28.5 day5 day1 day2 day3 day4 day6 30.1 day7 float day[7]; 30.5 32.9 31.5 29.7 30.8 28.5 30.1 day

7 7 float day[7]; 30.5 32.9 31.5 29.7 30.8 28.5 30.1 day[0] ทั้งหมดเรียก รวมว่า Array day day[1] day[2] day[3] day[4] day[5] day[6]

8 Array หรือตัวแปร ชุด คือ ตัวแปรที่มีการเก็บข้อมูลใน หน่วยความจำที่เก็บข้อมูลหลาย ค่า และต้องเป็นประเภทข้อมูล แบบเดียวกัน แต่ใช้เพียงชื่อเดียว ข้อมูลแต่ละตัวในกลุ่มนั้น จะ เรียกว่า element หรือ cell ในการอ้างถึงข้อมูลจะใช้ index เป็นตัวบอกว่าเป็นตัวแปรที่เก็บค่า เท่าไหร่ในตัวแปรชุดนั้น ค่าของ index เริ่มต้นที่ ___ 8

9 30.5 32.9 31.5 29.7 30.8 28.5 30.1 day[0] day[1] day[2] day[3] day[4] day[5] day[6] ข้อมูลอยู่ใน array ชื่อ __day____ แต่ละ element เก็บ ข้อมูลอุณหภูมิที่มี ประเภทข้อมูลแบบ __float_____ และมี __7___ element float day[7]; 9

10 30.5 32.9 31.5 29.7 30.8 28.5 30.1 day[0] day[1] day[2] day[3] day[4] day[5] day[6] printf(“%d”,day[0]);  __ 30.5 ___ printf(“%d”,day[5]);  __ 28.5 ___ printf(“%d”,day[7]);  __error__ printf(“%d”,day[-1]);  _ error _ printf(“%d”,day[0]+day[6]);  _60.6____ printf(“%d”,day[0+6]);  __30.1___ printf(“%d”,day[3]+1);  ___30.7__

11 การประกาศ ARRAY datatype varname[size]; 11 int score[ 10]; รูปแบบ ตัวอย่าง score[0] score[_] score[1] ……

12 12 char name[30 ]; ตัวอย่าง name[0] name[_] name[1] …… ตัวอย่าง int pw[ ] = {1,5,7,199}; char name[ ] = “Nintendo”;

13 13 การกำหนดค่าเริ่มต้น ให้กับแถวลำดับ รูปแบบ ชนิดข้อมูล ชื่อตัวแปรแถวลำดับ = { ค่าเริ่มต้น }; int num[10] = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}; char fname[10] = {‘s’,’w’,’e’,’e’,’t’,’\0’}; char last[10] = “Honey”; int guess[] = {1,2,5,7,9}; int emp[3][7] = {{10,20,30,40,50,60,70}, {11,21,31,41,51,61,71}, {12,22,32,42,52,62,72}};

14 14 การกำหนดค่าเริ่มต้น ให้กับแถวลำดับ char paint[2][5] = {{‘r’,’e’,’d’,’\0’}, {‘p’,’i’,’n’,’k’,’\0’}}; char paint[2][5] = {“red”,“pink”}; int t[2[[3][4] = { { {1,2,3,4}, {5,6,7,8}, {9,10,11,12} } { {13,14,15,16}, {17,18,19,20}, {21,22,23,24} } };

15 15 เขียนโปรแกรมเพื่อรับจำนวนเต็ม 10 จำนวนใส่ในตัว แปร array แล้วแสดงผลทาง จอภาพ #include void main() { int data[10]; //input for (int i =0;i<10 ;i++ ) { printf("enter data[%d] : ",i); scanf("%d",&data[i]); }

16 16 printf("\nSave them to array completely\n"); printf("\nRetrieval----->\n"); for (i =0;i<10 ;i++) printf("entered data[%d] : %d\n",I,data[i]); } int i =0; do{ printf("entered data[%d] : %d\n",i,data[i]); i++; } while (i<10);

17 17 จงเขียนโปรแกรมเพื่อรับค่าคะแนนสอบย่อย 4 ครั้งจาก คีย์บอร์ด และจัดเก็บไว้ในตัวแปรแถวลำดับ จากนั้น คำนวณค่าเฉลี่ยและแสดงผลออกทางหน้าจอ #include void main() { int score[4],i,sum =0; float avg; for(i=0;i<4;i++) { printf(“Enter Number %d”, i); scanf(“%d”,&score[i]); sum += score[i]; } avg = (float)sum/4; printf(“The Average = %.2f\n”,avg); getch(); }

18 18 จงเขียนโปรแกรมเพื่อรับค่าอุณหภูมิจาก คีย์บอร์ด – จัดเก็บไว้ในตัวแปรแถวลำดับชื่อ temper กี่จำนวนก็ได้ แต่ไม่เกิน 50 จำนวน – หยุดป้อนข้อมูลเมื่อป้อนค่าอุณหภูมิ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0 โดยแต่ละค่า เป็นเลขทศนิยม – จากนั้นอ่านค่าอุณหภูมิจากตัวแปร แถวลำดับชื่อ temper – คำนวณอุณหภูมิรวม อุณหภูมิเฉลี่ย และแสดงผลออกทางหน้าจอ

19 19 void main() { int count,i,quit = 0,sum=0,min=(1<<15)-1,max=1<<15; // max = -32768, min = 32767 float avg; int temper[50]; printf(“Stopping input data by keying number <= 0 ); for(i=0; quit==0 && i<50;i++) { printf(“Pls Enter Temperature %d”,i+1); scanf(“%d”,&temper[i]); if (temper[i] <= 0) quit = 1; } count = i-1; // amount of temperature for(i=0; i temper[i]) min = temper[i]; } avg = (float)sum/(float)count; printf(“Average is %.2f”,avg ); printf(“Max is %d”,max ); printf(“Min is %d”,min ); }

20 20 35143 array1[1] = array1[4]; array1[1] = array2[2]; int array1[5] 2691222 int array2[5] 33143 2691222 39143 2691222

21 21 35143 ++array1[0]; array2[array1[0]]+2; int array1[5] 2691222 int array2[5] 45143 2691222 35143 2691422

22 35143 --array1[array1[2]]; int array1[5] 2691222 int array2[5] 34143 2691222 35243 2691222 int i = 2; ++array1[i];

23 23 35143 int array1[5] 2691222 int array2[5] int i = array2[1]; --array1[i]; error

24 24 เขียนโปรแกรมเพื่อเก็บข้อมูลอุณหภูมิของวันต่าง ๆ ใน 1 สัปดาห์ หลังจากนั้นหา วันที่มีอุณหภูมิที่สูงที่สุด #include void main() { float day[7]; int i; for (i=0;i<=6;++i) { printf("Enter temperature of day no. %d : ",i); scanf("%f",&day[i]); }

25 25 printf("\n++++++++++++++++\n"); float Htemp = day[0]; int Hday = 0; for (i=1;i<=6;++i) { if (Htemp < day[i]) { Htemp = day[i]; Hday = i; } printf("\nDay no. %d is the highest temp. day of this week",Hday); }

26 Array หลายมิติ Array แบบ 2 มิติ Array แบบหลายมิติ 26

27 Array แบบ 2 มิติ ใช้ index 2 ตัวเพื่อระบุจำนวน สมาชิกในแต่ละ row และ column 27 datatype varname[row_size][col_ size]; รูปแบบ float day[7][4 ]; ตัวอย่าง แถว/สดมภ์01234 0a[0][0]a[0][1]a[0][2]a[0][3]a[0][4] 1a[1][0]a[1][1]a[1][2]a[1][3]a[1][4] 2a[2][0]a[2][1]a[2][2]a[2][3]a[2][4] หน่วยของแถวลำดับหน่วยความจำ a[0][0] a[0][1] a[0][2] a[0][3] a[0][4] a[1][0]... a[2][3] a[2][4] int a[3][5];

28 30.5 32.9 31.5 29.7 30.8 28.5 30.1 day[0] day[1] day[2] day[3] day[4] day[5] day[6] นี่คือ array ที่ใช้เก็บ ข้อมูลของอุณหภูมิของ แต่ละวันใน 1 สัปดาห์ (7 วัน ) ถ้าต้องการ array ที่เก็บ ข้อมูลของทุกวันใน 1 สัปดาห์ (7 วัน ) เป็นเวลา 1 เดือน (4 สัปดาห์ ) = เก็บอุณหภูมิของทุกวัน ใน 1 เดือน float day[7]; 28

29 Day[0][0]Day[0][1]Day[0][2]Day[0][3]Day[0][4]Day[0][5]Day[0][6] Day[1][0]Day[1][1]Day[1][2]Day[1][3]Day[1][4]Day[1][5]Day[1][6] Day[2][0]Day[2][1]Day[2][2]Day[2][3]Day[2][4]Day[2][5]Day[2][6] Day[3][0]Day[3][1]Day[3][2]Day[3][3]Day[3][4]Day[3][5]Day[3][6] float day[4][7]; int sqr[3][3] = { 1,2,3, 4,5,6, 7,8,9 }; int sqr[][3] = { 1,2,3, 4,5,6, 7,8,9 }; int b [2][2] = {{1,2},{3,4}}; ตัวอย่าง

30 30 ตัวอย่าง เก็บข้อมูลอุณหภูมิของวันต่าง ๆ ในทุกสัปดาห์ ของ 1 เดือน หลังจากนั้น หาวันที่มีอุณหภูมิที่สูงที่สุด #include void main() { float day[4][7]; for (int i=0;i<=3;++i) { printf("\n+++++++ Week no. %d +++++++\n",i); for (int j=0;j<=6;++j) { printf("Enter temp. of day no. %d : ",j); scanf("%f",&day[i][j]); } printf("\n++++++++++++++++\n");

31 31 float Htemp = day[0][0]; int Hday = 0; int Hweek = 0; for (int i=0;i<=3;++i) { for (int j=0;j<=6;++j) if (Htemp < day[i][j]) { Htemp = day[j][j]; Hday = j; Hweek = i; } printf("\nDay no. % d of Week no. %d is the highest temp. day of this month",Hday,Hweek); }

32 Array แบบ 3 มิติ ใช้ index 3 ตัวเพื่อระบุจำนวน สมาชิก 32 DATATYPE varname[table_size][row_size][ col_size]; รูปแบบ float day[12][4 ][7]; ตัวอย่าง ตารางที่ 0a[0][0][0]a[0][0][1]a[0][0][2]a[0][0][3] a[0][1][0]a[0][1][1]a[0][1][2]a[0][1][3] a[0][2][0]a[0][2][1]a[0][2][2]a[0][2][3] ตารางที่ 1a[1][0][0]a[1][0][1]a[1][0][2]a[1][0][3] a[1][1][0]a[1][1][1]a[1][1][2]a[1][1][3] a[1][2][0]a[1][2][1]a[1][2][2]a[1][2][3] int a[2][3 ][4];

33 array ที่ใช้เก็บข้อมูลของ อุณหภูมิของแต่ละวันใน 1 สัปดาห์ (7 วัน ) array ที่เก็บข้อมูลของทุกวัน ใน 1 สัปดาห์ (7 วัน ) เป็น เวลา 1 เดือน (4 สัปดาห์ ) = เก็บอุณหภูมิของทุกวันใน 1 เดือน array ที่เก็บข้อมูลของทุกวัน ใน 1 สัปดาห์ (7 วัน ) เป็น เวลา 1 เดือน (4 สัปดาห์ ) ตลอด 1 ปี (12 เดือน ) = เก็บอุณหภูมิของทุกวันใน 1 ปี 33 int day[7]; int day[4][7]; int day[12][4][7];


ดาวน์โหลด ppt ตัวแปรชุด. ประเภทข้อมูลแบบ ข้อมูลเดี่ยว ประเภทข้อมูลที่กล่าวมาเป็น แบบข้อมูลแบบเดี่ยว เช่น int, char, float, double ตัวแปรหนึ่งตัวสามารถเก็บ ข้อมูลได้หนึ่งค่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google