งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทบทวน & ลุยโจทย์ (Midterm). Expression  Arithmetic  Relational  Logical.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทบทวน & ลุยโจทย์ (Midterm). Expression  Arithmetic  Relational  Logical."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทบทวน & ลุยโจทย์ (Midterm)

2 Expression  Arithmetic  Relational  Logical

3 1. Arithmetic Operators  ( )  ++, -- ( ขวา -> ซ้าย )  *, /, % (Modulus)  +, -

4 2. Relational Operators  == (Equal)  != (Not Equal)  <= (Less Than or Equal)  >= (More Than or Equal)  > (More Than)  < (Less Than)

5 3.Logical Operators &&& (And) ||| (Or) !! (Not) Arithmetic RelationalLogical ลำดับความสำคัญของนิพจน์แบบต่างๆ

6 ตัวอย่าง 1) 3*2+5%9 >= 14/(8-1)*6

7 2) (2+7)/3!=9%4 && 6-(12/2)==0

8 คำสั่งรับค่าและแสดงผล  scanf  getchar()  getch()  getche()  printf  putchar()  puts()

9 คำสั่ง if…else if (condition) { statement1; statement2; } else { statement3; statement4; } if (condition1) { if (condition2) statement1; statement2; } else { if (condition3) statement3; else statement4; statement5; }

10 คำสั่ง switch…case… switch(ตัวแปร/นิพจน์) { case ค่า1 : คำสั่งชุดที่1; break; case ค่า 2 : คำสั่งชุดที่2; break; case ค่า 3 : คำสั่งชุดที่3; break; ……... default : คำสั่ง; }

11 คำสั่ง for for (ค่าเริ่มต้น;เงื่อนไข;การเพิ่ม/ลดค่า) { statement1; statement2; …………… } ใช้เมื่อทราบว่าทำซ้ำกี่รอบ เพิ่ม/ลดค่าด้วยตัวเอง

12 คำสั่ง for ซ้อน for for (ค่าเริ่มต้น;เงื่อนไข;การเพิ่ม/ลดค่า) { for (ค่าเริ่มต้น;เงื่อนไข;การเพิ่ม/ลดค่า) statement1; statement2; statement3; }

13 คำสั่ง while while (condition) { statement1; statement2;..... } while (condition) { if (…) statement1; for (…;…;…) statement2; } ใช้ในกรณีที่ไม่ทราบว่าทำซ้ำกี่รอบ ใช้เงื่อนไขเป็น ตัวหยุด ต้องมีคำสั่งเพิ่ม/ลดค่าอยู่ภายใน loop

14 คำสั่ง do…while do { statement1; statement2;..... } while (condition) ใช้ในกรณีที่ไม่ทราบว่าทำซ้ำกี่รอบโดย ทำรอบแรกแน่นอน ใช้เงื่อนไขเป็นตัว หยุด ต้องมีคำสั่งเพิ่ม / ลดค่าอยู่ภายใน loop

15 Example I จงเขียนโปรแกรมเพื่อเขียนสูตรคูณ โดยกำหนดแม่ สูตรคูณ แล้วแสดงผลลัพธ์ตั้งแต่แม่ 2 จนถึงแม่ที่ ต้องการ 2*1 = 2 2*2 = 3 2*3 = 6 2*4 = 8 2*5 = 10 2*6 = 12 2*7 = 14 2*8 = 16 2*9 = 18 2*10 = 20 2*11= 22 2*12 = 24 3*1 = 3 3*2 = 6 3*3 = 9 3*4 = 12 3*5 = 15 3*6 = 18 3*7 = 21 3*8 = 18 3*9 = 27 3*10 = 30 3*11= 33 3*12 = 36 Enter number : 3

16 Example II จงเขียนโปรแกรมเพื่อวนรับข้อมูลจำนวนสินค้าที่ขายได้ (Amount) จาก 5 สาขา และคำนวณจำนวนสินค้า คงเหลือ (Balance) ของแต่ละสาขา กำหนดให้ทุกสาขา มีจำนวนสินค้าเริ่มต้น 200 ชิ้น หลังจากนั้นให้แสดง สถานะ ของแต่ละสาขา กำหนดเงื่อนไขดังนี้  จำนวนสินค้าเหลือมากกว่า 100 ชิ้น แสดงสถานะเป็น upper limit  จำนวนสินค้าเหลือไม่ถึง 100 ชิ้น แสดงสถานะเป็น lower limit เมื่อรับข้อมูลครบทุกสาขา ให้แสดงจำนวนสินค้าที่ขายได้ น้อยที่สุด (Min) และมากที่สุด (Max)

17 =====Branch1==== Amount : 80 Balance > 120 Status > upper limit =====Branch2==== Amount : 140 Balance > 60 Status > lower limit =====Branch3==== Amount : 170 Balance > 30 Status > lower limit =====Branch4==== Amount : 80 Balance > 120 Status > upper limit =====Branch5==== Amount : 45 Balance > 155 Status > upper limit ================ Minimum Amount = 45 Maximum Amount = 170

18 Example III จงเขียนโปรแกรมเพื่อทำบัญชีรายรับของร้านอาหาร โดยจะรับข้อมูล ค่าอาหาร (Food) และค่าเครื่องดื่ม (Drink) ทางร้านมีส่วนลด (Discount) ให้กับลูกค้าโดยกำหนดเงื่อนไขดังนี้  ราคารวม (Total) ตั้งแต่ 500 บาท แต่ไม่ถึง 1000 บาท ลดให้ 5% ของราคา รวม  ราคารวม (Total) ตั้งแต่ 1000 บาท ขึ้นไป ลดให้ 10% ของราคารวม กำหนดให้วนรับข้อมูลจนกระทั่งใส่ค่าอาหารเป็น 0 แล้วจึงหยุดการ ทำงาน แล้วแสดงจำนวนโต๊ะรวมพร้อมทั้งผลรวมของรายได้ทั้งหมด (รายได้หลังจากหักส่วนลดแล้ว)

19 Enter food expense : 480 Enter drink expense : 150 Total expense = 630 Discount 5% = 31.50 Net Total expense = 598.50 ************************************ Enter food expense : 850 Enter drink expense : 370 Total expense = 1220 Discount 10% = 122 Net Total expense = 1098.00 ************************************ Enter food expense : 0 ************************************ Total table = 2 Total revenue = 1696.50 ***************** Goodbye ***************

20 Text file FILE *pointer-name; pointer-name = fopen(“filename”, “mode”); fclose(Pointer-name);

21 คำสั่งอ่านและเขียนข้อมูล fprintf(fp, “format”, arg-list); fscanf(fp, “format”, arg-list);

22 Example IV จงเขียนโปรแกรมเพื่อรับข้อมูลรหัส ชื่อ อายุ ของนักศึกษาจำนวน 5 คน จากหน้าจอแล้ว แสดงผลลัพธ์ลงในแฟ้มข้อมูลชื่อ output.txt พร้อมทั้งแสดงอายุเฉลี่ยออกทางจอภาพด้วย

23 ID: 150021234 Name:Sara Age: 15 ***************** ID : 150024563 Name: Paul Age: 16 ***************** ID: 150021234 Name:Lily Age: 14 ***************** ID : 150024214 Name: Dolly Age: 13 ***************** ID : 150024785 Name: Dolly Age: 17 ตัวอย่างการรับข้อมูล 150021234 Sara 15 150024563 Paul 16 150021234 Lily 14 150024214 Dolly 13 150024785 Dolly 17 output.txt Average age = 15.00 Completely !!! **************************************** ตัวอย่างผลลัพธ์ที่จอภาพ


ดาวน์โหลด ppt ทบทวน & ลุยโจทย์ (Midterm). Expression  Arithmetic  Relational  Logical.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google