งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำสั่งควบคุมการ ทำงาน. โครงสรางควบคุม การทํางาน แบบเรียงลำดับ (Sequential) แบบทางเลือก (Condition) แบบวนซ้ำ (Iteration) 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำสั่งควบคุมการ ทำงาน. โครงสรางควบคุม การทํางาน แบบเรียงลำดับ (Sequential) แบบทางเลือก (Condition) แบบวนซ้ำ (Iteration) 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำสั่งควบคุมการ ทำงาน

2 โครงสรางควบคุม การทํางาน แบบเรียงลำดับ (Sequential) แบบทางเลือก (Condition) แบบวนซ้ำ (Iteration) 2

3 โครงสรางควบคุม การทํางาน แบบเรียงลำดับ (Sequential)  แบบทางเลือก (Condition) แบบวนซ้ำ (Iteration) 3

4 ตัว ตรวจส อบ ตรวจสอบเงื่อนไข 4  ตรวจสอบเงื่อนไขแบบสองทางเลือก  ตรวจสอบเงื่อนไขแบบหลายทางเลือก ตัว ตรวจส อบ ทางเลือ ก ที่ 1 ทางเลือ ก ที่ 2 ทางเลื อก ที่ 1 ทางเลื อก ที่ 2 ทางเลื อก ที่ 3 …..

5 คำสั่ง IF if ( ) { } 5 if (x>0) printf(“x เป็น จำนวนเต็มบวก ”); รูปแบบ ตัวอย่าง

6 #include void main() { float score_in; printf ("Enter score 001- 100 : \n"); scanf("%f",&score_in); if ( score_in >= 60) printf("PASS\n"); } 6

7 คำสั่ง IF-ELSE if ( ) { } else { } 7 รูปแบบ

8 #include void main() { float score_in; printf ("Enter score 001-100 : \n"); scanf("%f",&score_in); if ( score_in >= 60) printf("PASS\n"); else printf(“Not pass\n"); }

9 คำสั่ง IF ซ้อน if ( ) { } else { if ( ) { } else { } 9 รูปแบบ

10 คำสั่ง IF ซ้อน if ( ) { } else if ( ) { } else { } 10 รูปแบบ

11 11 ต. ย ของการตรวจสอบเงื่อนไขแบบ สองทางเลือก จงเขียนโปรแกรมเพื่อรับจำนวนเต็ม 2 จำนวน หลังจากนั้นทำการ เปรียบเทียบ เลขทั้งสองเพื่อหาตัวเลขที่มีค่ามากที่สุด แล้วนำมาแสดงทางจอภาพ #include void main() { int x,y; //input part printf("Enter x : "); scanf("%d",&x); printf("Enter y : "); scanf("%d",&y); //process and output part if (x>y) { printf("x is greater than y"); } else { if (y>x) { printf("y is greater than x"); } else printf("y is equal to x"); }

12 12 ต. ย การตรวจสอบเงื่อนไขแบบ หลายทางเลือก จงเขียนโปรแกรมเพื่อการตรวจสอบเลขจํานวนใด ๆ ว าเปนจํานวนบวก จํานวนลบ หรือจํานวนศูนย #include void main() { int x; //input part printf("Enter x : "); scanf("%d",&x); //process and output part if (x>0) { printf("x is positive integer"); } else { if (x<0) { printf("x is negative integer"); } else printf("x is equal to 0"); }

13 #include void main() { float score_in; printf ("Enter score 001-100 : \n"); scanf("%f",&score_in); if ( score_in >= 80 && score_in <= 100) { printf(“Excellent\n"); printf(“Good bye”\n); } else if (score_in >=60 && score_in <= 79) printf(“Good\n"); else if(score_in >=1 && score_in <= 59) printf(“Bad\n”); else printf(“Not in range\n”); }

14 #include void main() { float score_in; printf ("Enter score 001-100 : \n"); scanf("%f",&score_in); if ( score_in <=59) printf(“Bad\n”); else if (score_in <=79) printf(“Good\n"); else if(score_in <= 100) printf(“Excellent\n”); else printf(“Not in range\n”); }

15 15 จงเขียนอัลกอลึทึมเพื่อตัดเกรด โดยใส่ให้ผู้ใช้ใส่ คะแนน โดยมีเงื่อนไข การให้เกรดดังนี้ คะแนน 80 ขึ้นไปได้เกรด “A” คะแนน 70 ขึ้นไปได้เกรด “B” คะแนน 60 ขึ้นไปได้เกรด “C” คะแนน 50 ขึ้นไปได้เกรด “D” ต่ำกว่า 50 ลงไปได้เกรด “F” แล้วแสดงผลเกรดบนหน้าจอ ต. ย การตรวจสอบเงื่อนไขแบบ หลายทางเลือก #include void main() { int score; char grade; clrscr(); printf("Enter Score : "); scanf("%d",&score);

16 16 Algorithm : ต. ย การตรวจสอบเงื่อนไข แบบหลายทางเลือก if (score < 50) grade = 'F'; else if (score < 60) grade = 'D'; else if (score < 70) grade = 'C'; else if (score < 80) grade = 'B'; else if (score <= 100) grade = 'A'; printf("you get %c",grade); }

17 17 เขียนโปรแกรมเพื่อคํานวณหาพื้นที่วงกลมหรือพื้นที่ สี่เหลี่ยม โดยให้เลือกเป็น Menu ถ้าเลือก 1 จะเป็น การคำนวณพื้นที่วงกลม และถ้าเลือก 2 เป็นการ คำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยม #include void main() { int ch; float area; //Menu printf(" MENU\n " "1. Circle Area Calculator\n" "2. Rectangular Area Calculator\n" "++++++++++++++++++++++++\n" ); printf("Enter choice : "); scanf("%d",&ch);

18 18 //process and output part if (ch == 1) { float radius; printf("\nEnter circle 's radius : "); scanf("%f",&radius); area = 3.14*radius*radius; //printf("This circle 's area is %f",3.14*radius*radius); printf("This circle 's area is %f",area); } else { if (ch == 2) { float width,length; printf("\nEnter rectangular 's width : "); scanf("%f",&width); printf("\nEnter rectangular 's length : "); scanf("%f",&length); printf("This rectangular 's area is %f",width*length); } else printf("\nPlese try again!!! you enter wrong choice"); }

19 คำสั่ง SWITCH switch (expression) { case const-expr1 : ; break; case const-expr2 : ; break; ….…… default : ; } 19 รูปแบบ const-expr จะต้องเป็น int หรือ char เท่านั้น

20 int n = 1; switch (n) { case 1 : printf(“one”); break; case 2 : printf(“two”); break; default : printf(“this number is greater than 2”); } 20

21 โครงสรางควบคุม การทํางาน แบบเรียงลำดับ (Sequential) แบบทางเลือก (Condition)  แบบวนซ้ำ (Iteration) 21

22 แบบวนซ้ำ (Iteration) 22  ลักษณะการตรวจสอบเงื่อนไข  ทำกิจกรรมก่อนการตรวจสอบ เงื่อนไขการวน คำสั่ง DO …. WHILE  ทำกิจกรรมหลังการตรวจสอบ เงื่อนไขการวน คำสั่ง WHILE  คำสั่ง FOR

23 ส่วนประกอบสำคัญ ค่าเริ่มต้น เพื่อเข้า Loop (Expression1) เงื่อนไขในการออกจาก Loop (Expression2) ค่าที่ทำให้เงื่อนไขในการออก จาก Loop เป็นจริง (Expression3) 23

24 คำสั่ง DO-WHILE expression1; do { expression3; } while (expression2); 24 รูปแบบ i=1; do { i++; } while (i<5) ; ตัวอย่าง

25 25 จงเขียนโปรแกรมเพื่อหาคา 2 3 ใช้คำสั่ง DO-WHILE #include void main() { int sum = 1,i=1; do { sum *= 2; ++i; } while (i<=3); printf("The value of 2^3 is %d",sum); }

26 26 จงเขียนอัลกอลึทึมเพื่อหาคา X N เมื่อ N เป นจํานวนเต็มบวกใด ๆ ใช้คำสั่ง DO-WHILE #include void main() { int sum = 1,i=1,x,n; printf("Enter x : "); scanf("%d",&x); printf("Enter n : "); scanf("%d",&n); if (n != 0) { do { sum *= x; ++i; }while (i<=n); } printf("The value of x^n is %d",sum); }

27 คำสั่ง WHILE expression1; while (expression2) { expression3; } 27 รูปแบบ i=1; while (i<5) { i++; } ตัวอย่าง

28 28 จงเขียนโปรแกรมเพื่อหาคา 2 3 ใช้คำสั่ง WHILE #include void main() { int sum = 1,i=1; while (i<=3) { sum *= 2; ++i; } printf("The value of 2^3 is %d",sum); }

29 29 จงเขียนอัลกอลึทึมเพื่อหาคา X N เมื่อ N เป นจํานวนเต็มบวกใด ๆ ใช้คำสั่ง WHILE #include void main() { int sum = 1,i=1,x,n; printf("Enter x : "); scanf("%d",&x); printf("Enter n : "); scanf("%d",&n); if (n != 0) { while (i<=n){ sum *= x; ++i; } printf("The value of x^n is %d",sum); }

30 คำสั่ง FOR for (expression1; expression2; expression3) { } 30 รูปแบบ for (i=1;i<5;i++) { } ตัวอย่าง

31 31 จงเขียนโปรแกรมเพื่อหาคา 2 3 ใช้คำสั่ง FOR #include void main() { for (int i=1,sum=1;i<=3;++i) { sum *= 2; } printf("The value of 2^3 is %d",sum); }

32 #include void main() { int sum = 1; for (int i=1;i<=3;++i) { sum *= 2; } printf("The value of 2^3 is %d",sum); } #include void main() { int sum,i; sum = 1; for ( i=1;i<=3;++i) { sum *= 2; } printf("The value of 2^3 is %d",sum); }

33 33 จงเขียนอัลกอลึทึมเพื่อหาคา X N เมื่อ N เป นจํานวนเต็มบวกใด ๆ ใช้คำสั่ง FOR #include void main() { int sum = 1,x,n; printf("Enter x : "); scanf("%d",&x); printf("Enter n : "); scanf("%d",&n); if (n != 0) { for (int i=1;i<=3;++i) { sum *= x; } printf("The value of x^n is %d",sum); }

34 #include void main() { int sum,x,n; sum = 1; printf("Enter x : "); scanf("%d",&x); printf("Enter n : "); scanf("%d",&n); if (n != 0) { for (int i=1;i<=n;++i) { sum *= x; } printf("The value of x^n is %d",sum); } #include void main() { int sum,x,n,i; sum = 1; printf("Enter x : "); scanf("%d",&x); printf("Enter n : "); scanf("%d",&n); if (n != 0) { for (i=1;i<=n;++i) { sum *= x; } printf("The value of x^n is %d",sum); }

35 ข้อควรระวังของ FOR for (; ;) { } 35 จะเกิด infinite loop

36 แบบฝึกหัด

37 37 จงเขียนโปรแกรมเพื่อทำการตรวจสอบว่าตัวเลขที่ รับมาเป็นเลขคู่ หรือเลขคี่ #include void main() { int x; printf("Enter x : "); scanf("%d",&x); if (x%2 == 1) { printf("x is odd number"); } else { if (x%2 == 0) { printf("x is even number"); }

38 38 จงเขียนโปรแกรมเพื่อทำการตรวจสอบว่าอักษรที่ รับมาเป็นสระ หรือพยัญชนะ #include void main() { char ch; printf("Enter x : "); scanf("%c",&ch); ch = tolower(ch); if ((ch == 'a')||(ch == 'e')||(ch == 'i')||(ch == 'o')||(ch == 'u')) printf("This character is vowel"); else printf("This character is consonant"); }

39 39 จงเขียนโปรแกรมเพื่อทำการบวกเลขตั้งแต่ 1 ถึงค่าที่รับเข้ามา ใช้คำสั่ง DO-WHILE #include void main() { int n,i=1,sum=0; printf(“Enter n”); scanf(“%d”,&n); do { sum += i; ++i; } while (i<=n); printf(“sum is = %d\n”,sum); }

40 40 จงเขียนโปรแกรมเพื่อทำการบวกเลขตั้งแต่ 1 ถึงค่าที่รับเข้ามา ใช้คำสั่ง WHILE #include void main() { int n,i=1,sum=0; printf(“Enter n”); scanf(“%d”,&n); while (i<=n) { sum += i; ++i; } printf(“sum is = %d\n”,sum); }

41 41 จงเขียนโปรแกรมเพื่อทำการบวกเลขตั้งแต่ 1 ถึงค่าที่รับเข้ามา ใช้คำสั่ง FOR #include void main() { int n; printf(“Enter n”); scanf(“%d”,&n); for (int i=1,sum=0;i<=n; ++i) sum += i; printf(“sum is = %d\n”,sum); }

42 #include void main() { int n,sum; sum = 0; printf("Enter n : "); scanf("%d",&n); for (int i=1;i<=n;++i) sum += i; printf("sum is = %d\n",sum); } #include void main() { int n,sum,i; sum = 0; printf("Enter n : "); scanf("%d",&n); for (i=1;i<=n;++i) sum += i; printf("sum is = %d\n",sum); }

43 43 จงเขียนโปรแกรมเพื่อแสดงตารางสูตรคูณของ 2 ใช้คำสั่ง DO-WHILE 2 x 1 = 2 2 x 2 = 4 …. 2 x 12 = 24 #include void main() { int i=1; do { printf("2 X %d = %d\n",i,i*2); ++i; } while (i<=12); }

44 44 ใช้คำสั่ง WHILE จงเขียนโปรแกรมเพื่อแสดงตารางสูตรคูณของ 2 2 x 1 = 2 2 x 2 = 4 …. 2 x 12 = 24 #include void main() { int i=1; while (i<=12){ printf("2 X %d = %d\n",i,i*2); ++i; }

45 45 ใช้คำสั่ง FOR จงเขียนโปรแกรมเพื่อแสดงตารางสูตรคูณของ 2 2 x 1 = 2 2 x 2 = 4 …. 2 x 12 = 24 #include void main() { for(int i=1;i<=12;++i) printf("2 X %d = %d\n",i,i*2); }

46 46 ใช้คำสั่ง FOR 1234512345 #include void main() { for(int i=1;i<=5;++i) printf("%d",i); } #include void main() { for(int i=1;i<=5;++i) printf("%d\n",i); }

47 47 ใช้คำสั่ง FOR +1 ++2 +++3 ++++4 +++++5 #include void main() { for(int i=1;i<=5;++i) { for(int j=1;j<=i;++j) printf("+"); printf("%d\n",i); }

48 48 ใช้คำสั่ง FOR 5 5 5 5 5 4 4 3 3 3 2 1 #include void main() { for(int i=5;i>=1;--i) { for(int j=1;j<=i;++j) printf("%d",i); printf("\n"); }


ดาวน์โหลด ppt คำสั่งควบคุมการ ทำงาน. โครงสรางควบคุม การทํางาน แบบเรียงลำดับ (Sequential) แบบทางเลือก (Condition) แบบวนซ้ำ (Iteration) 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google