งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Pseudoephedrine Hero or murderer ? Sirirat Rattanaarpa M.D.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Pseudoephedrine Hero or murderer ? Sirirat Rattanaarpa M.D."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Pseudoephedrine Hero or murderer ? Sirirat Rattanaarpa M.D.
presented by Kloyjai Kanjanarai M.D. Sirirat Rattanaarpa M.D. supervised by Pramote Euasobhon M.D.

2 @ Suvarnabhumi airport
2 million tablets of pseudoephedrine @ Suvarnabhumi airport

3 Thai FDA has categorized as ‘controlled substance.’
Hot news Thai FDA has categorized PSEUDOEPHEDRINE as ‘controlled substance.’

4 The Thai government told DSI to find suppliers of pseudoephedrine.
Hot news The Thai government told DSI to find suppliers of pseudoephedrine. Suppliers of pseudoephedrine,which the authority believes have been working at hospitals, would receive maximum punishments if found guilty. March 26, 2012 by Thai Financial Post   

5 Health Ministry steps up control over pseudoephedrine production sales
Hot news Health Ministry steps up control over pseudoephedrine production sales – The Public Health Ministry has stepped up its move to tackle the illicit use of pseudoephedrine in the country. April 5, 2012 by Thai Financial Post

6 Pseudoephedrine

7 Any difference? Ephredine Pseudoephredine Stereoisomer
Pseudoephedrine is a diastereomer of ephedrine and is readily reduced into methamphetamine or oxidized into methcathinone Two pairs of enantiomers: ephedrine (top) and pseudoephedrine (bottom) Pseudoephredine Stereoisomer 7

8 Any difference? H OH Pseudoephedrine

9 Pseudoephedrine Synthesis Plant: Ephedra spp.
Commercial: Yeast + Dextrose Although pseudoephedrine occurs naturally as an alkaloid in certain plant species (for example, as a constituent of extracts from the Ephedra species, also known as ma huang, in which it occurs together with other isomers of ephedrine), the majority of pseudoephedrine produced for commercial use is derived from yeast fermentation of dextrose in the presence of benzaldehyde. In this process, specialized strains of yeast (typically a variety of Candida utilis or Saccharomyces cerevisiae) are added to large vats containing water, dextrose and the enzyme pyruvate decarboxylase (such as found in beets and other plants). After the yeast has begun fermenting the dextrose, the benzaldehyde is added to the vats, and in this environment the yeast converts the ingredients to the precursor l-phenylacetylcarbinol (L-PAC). L-PAC is then chemically converted to pseudoephedrine via reductive amination

10 Pseudoephedrine Mechanism of action Sympathomimetic amine
May have weak or no 'direct' agonist activity at α- and β-adrenergic receptors Vasoconstriction Hypertension Vasoconstriciiton __nose throat sinus, decrease inflammation and mucous production It reduces tissue hyperemia, edema, and nasal congestion commonly associated with colds or allergies. Other beneficial effects may include increasing the drainage of sinus secretions, and opening of obstructed Eustachian tubes. The same vasoconstriction action can also result in hypertension, which is a noted side effect of pseudoephedrine.

11 Pseudoephedrine Clinical use Indication: Nasal/sinus congestion
Sinusitis Allergic rhinitis Tracheobronchitis Adverse effect:: HT insomnia anxiety

12 What are the off-label uses of pseudoephedrine?
Appetite suppressant Concentration aid Brain stimulant All of the above

13 Off-label uses of pseudoephedrine
Priaprism. Ear infection. Urinary incontinence. A painful, prolonged erection of the penis (priapism) Fluid buildup in the ear (such as with an ear infection) Involuntary leakage of urine during various activities, such as laughing or coughing (known as stress urinary incontinence).  

14 Pseudoephedrine Rules & regulation Australia :: United kingdom ::
"Pharmacist Only Medicines" or "Prescription Only Medicines” United kingdom :: 2008 – “Law” Available over the counter under the supervision of a qualified pharmacist, or on prescription Illicit diversion of pseudoephedrine in Australia has caused significant changes to the way the products are regulated. As of 2006[update], all products containing pseudoephedrine have been rescheduled as either "Pharmacist Only Medicines" (Schedule 3) or "Prescription Only Medicines" (Schedule 4), depending on the amount of pseudoephedrine in the product. A Pharmacist Only Medicine may only be sold to the public if a pharmacist is directly involved in the transaction. These medicines must be kept behind the counter, away from public access In the UK, pseudoephedrine is available over the counter under the supervision of a qualified pharmacist, or on prescription. In 2007, the MHRA reacted to concerns over diversion of ephedrine and pseudoephedrine for the illicit manufacture of methamphetamine by introducing voluntary restrictions limiting over the counter sales to one box containing no more than 720 mg of pseudoephedrine in total per transaction. These restrictions became law in April, 2008.[27] However no form of ID is required

15 Pseudoephedrine Rules & regulation U.S.A :: Many requirement
Required a retrievable record of all purchases, identifying the name and address of each party, to be kept for two years Required verification of proof of identity of all purchasers Required protection and disclosure methods in the collection of personal information Required reports to the Attorney General of any suspicious payments or disappearances of the regulated products Required training of employees with regard to the requirements of the CMEA. Retailers must self-certify as to training and compliance. The non-liquid dose form of regulated products may only be sold in unit dose blister packs Regulated products must be stored behind the counter or in a locked cabinet in such a way as to restrict public access Sales limits (per customer): Daily sales limit—must not exceed 3.6 grams of pseudoephedrine base without regard to the number of transactions 30-day (not monthly) sales limit—must not exceed 7.5 grams of pseudoephedrine base if sold by mail order or "mobile retail vendor" 30-day purchase limit—must not exceed 9 grams of pseudoephedrine base.

16

17 Ephedrine β > α -adrenergic receptors Mechanism of action
Sympathomimetic amine β > α -adrenergic receptors Most of the L-ephedrine produced today for official medical use is made synthetically as the extraction and isolation process from Herba Ephedra is tedious and no longer cost effective

18 Ephedrine Clinical uses Off-label uses Decongestant
Hypotension-related to anesthesia Off-label uses Appetite suppressant Concentration aid

19 Ephedrine Product Metabolife, Metabolife International, Inc., San Diego, CA Herbalife, Herbalife, Inc., Century City, CA Energel, PVL Nutrients, Ltd., Port Coquitlam, BC, CA

20 Ephedrine Rules & regulation UK: Pharmacist/Prescription medicine
USA: Same as pseudoephedrine A retrievable record of all purchases identifying the name and address of each party to be kept for two years Required verification of proof of identity of all purchasers Required protection and disclosure methods in the collection of personal information Reports to the Attorney General of any suspicious payments or disappearances of the regulated products Non-liquid dose form of regulated product may only be sold in unit dose blister packs Regulated products are to be sold behind the counter or in a locked cabinet in such a way as to restrict access Daily sales of regulated products not to exceed 3.6 grams without regard to the number of transactions Monthly sales not to exceed 9 grams of pseudoephedrine base in regulated products The law gives similar regulations to mail-order purchases, except the monthly sales limit is only 7.5 grams. As a pure herb or tea, má huáng, containing ephedrine, is still sold legally in the USA. The law restricts/prohibits its being sold as a dietary supplement(pill) or as an ingredient/additive to other products, like diet pills. As of December 31, 2011, all nasal decongestants containing ephedrine have been discontinued from manufacture and sale

21 How to make Amphetamine
How many tablets of pseudoephedrine (30 mg) are required to produce one tablet of amphetamine? 1/3 1 3 6

22 How to make Amphetamine
The proper pseudoephedrine-based stuff . everywhere due to the fact it can be used to make . if you take about 6 tabs of Sudafed, you get an Amphetamine . isopropyl alcohol, lye, iodine, salt, matches, and other products are used in a relatively simple chemical extraction For years people have been turning Pseudoephedrine ( C10H15NO ) into Methamphetamine . if even possible, would it be to remove the two oxygen atoms to make Amphetamine . 6 tablets of pseudoephedrine 1 tablet of amphetamine

23 Drug comparison Drug Ephedrine ++ + -- yes NC* *NC = not change
Alpha Beta1 Beta2 MAP Airway CNS Ephedrine ++ + -- yes Amphetamine NC* *NC = not change

24

25 วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท (Psychotropic Substances)
วัตถุออกฤทธิ์ประเภท 1 สารที่มีศักยภาพในการก่อให้เกิดการใช้ยาในทางที่ผิด มีความเสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพสูงและไม่มีการใช้ในทางการแพทย์ ยาส่วนใหญ่มีฤทธิ์หลอนประสาท Amphetamine, Cathinone, DET, DMHP, Etryptamine. Methcathinone, Mescaline, Mescaline derivatives, Mescaline analog, 4-Methylaminorex, Parahexyl, PCE, PHP , Psilocine, Psilocybine, TCP, Tetrahydrocannabinol High risk for abuse, no medical use

26 วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท (Psychotropic Substances)
วัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2 เป็นยาที่มีศักยภาพในการก่อให้เกิดการใช้ในทางที่ผิดสูง มีอันตรายต่อสุขภาพมาก มีการใช้ในทางการแพทย์อยู่ในวงจำกัด Ephedrine, Ketamine, Loprazolam, Midazolam Phenylpropanolamine, Phenthermine, Pseudoephedrine High risk for abuse, restricted medical use

27 วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท (Psychotropic Substances)
วัตถุออกฤทธิ์ประเภท 3 เป็นยาที่มีศักยภาพในการก่อให้เกิดการใช้ในทางที่ผิดปานกลาง มีอันตรายต่อสุขภาพปานกลาง แต่มีใช้ในทางการแพทย์มาก Amobarbital, Buprenorphine, Butalbital, Cyclobarbital, Glutethimide, Meprobamate, Pentazocine, Pentobarbital Moderate risk for abuse, common use in medicine

28 วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท (Psychotropic Substances)
วัตถุออกฤทธิ์ประเภท 4 ยาที่มีศักยภาพในการก่อให้เกิดการใช้ในทางที่ผิดต่ำ มีความเสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพน้อย มีการใช้ในทางการแพทย์มาก Alprazolam,Chloral hydrate,Diazepam,Lorazepam,, Phenobarbital Low risk for abuse, common use in medicine

29 Doctor prescription + medical document for narcotics (ย.ส.5)
Are there any required documents for prescribing pseudoephedrine in Siriraj hospital? None Doctor prescription Doctor prescription + medical document for psychotropic substance (ย.ว.2) Doctor prescription + medical document for narcotics (ย.ส.5) สั่งได้ครั้งละไม่เกิน 30 เม็ด

30 Are there any required documents for prescribing pseudoephedrine in Siriraj hospital?
Doctor prescription + medical document for psychotropic substance (ย.ว.2) are required. ≤ 30 tablets

31 Are there any required documents for prescribing ephedrine in Siriraj hospital?
None Doctor prescription Doctor prescription + medical document for psychotropic substance (ย.ว.2) Doctor prescription + medical document for nacrotics (ย.ส.5)

32 วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท (Psychotropic Substances)
วัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2 เป็นยาที่มีศักยภาพในการก่อให้เกิดการใช้ในทางที่ผิดสูง มีอันตรายต่อสุขภาพมาก มีการใช้ในทางการแพทย์อยู่ในวงจำกัด Ephedrine, Ketamine, Loprazolam, Midazolam Phenylpropanolamine, Phenthermine, Pseudoephedrine High risk for abuse, restricted medical use

33 สธ.แจ้งผู้ที่มี"ซูโดอีเฟดรีน"ให้คืนยาภายใน 3 พ.ค.นี้
กรณีการครอบครองซูโดอีเฟดรีน   ประชาชน คำนวนปริมาณเป็นสารบริสุทธิ์ ไม่เกิน 5 กรัม :: จำคุกตั้งแต่ 1-5 ปี,ปรับตั้งแต่ 2 หมื่นถึง 1 แสนบาท เกิน 5 กรัม :: จำคุก 5-20 ปี ,ปรับตั้งแต่ 1-4 แสนบาท 5 grams  166 tablets How many tablets do you have?

34 Nasal congestion Take pseudoephedrine Imprison

35 If you have pseudoephedrine, these documents are required.
Doctor’s document Patient’s name Hospital’s name

36 สธ.แจ้งผู้ที่มี"ซูโดอีเฟดรีน"ให้คืนยาภายใน 3 พ.ค.นี้
กรณีการครอบครองซูโดอีเฟดรีน   ร้านขายยา ภายใน 30 วันนับจากวันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ ให้ส่งคืนยาสูตรผสม Pseudoephedrine ทุกสูตร ให้กับผู้ผลิต / ผู้นำเข้า ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาเพื่อการค้า - ขอให้ยกเลิกโฆษณายาสูตรผสม Pseudoephedrine ที่เกิดขึ้นก่อนประกาศมีผลใช้บังคับ ทั้งนี้หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ( มาตรา 104 )

37 สธ.แจ้งผู้ที่มี"ซูโดอีเฟดรีน"ให้คืนยาภายใน 3 พ.ค.นี้
กรณีการครอบครองซูโดอีเฟดรีน   บริษัทยา ต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ทันทีที่กฎหมายมีผลใช้บังคับ ทำฉลากยาอันตราย ส่งแบบฟอร์มขอซื้อ ส่งรายงานที่ อย. ทุกเดือน

38 สธ.แจ้งผู้ที่มี"ซูโดอีเฟดรีน"ให้คืนยาภายใน 3 พ.ค.นี้
กรณีการครอบครองซูโดอีเฟดรีน โรงพยาบาลของรัฐในสังกัดกระทรวง ทบวง กรม สภากาชาดไทย องค์การเภสัชกรรม และสถาบันอื่นของทางราชการที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานครเฉพาะสำนักการแพทย์และสำนักอนามัย โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ( องค์การมหาชน ) ได้รับการยกเว้นจากพระราชบัญญติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ ไม่ต้องขอใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์

39 สธ.แจ้งผู้ที่มี"ซูโดอีเฟดรีน"ให้คืนยาภายใน 3 พ.ค.นี้
กรณีการครอบครองซูโดอีเฟดรีน โรงพยาบาลของรัฐที่มิใช่สังกัดกระทรวง ทบวง กรม สภากาชาดไทย องค์การเภสัชกรรม และสถาบันอื่นของทางราชการที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ไม่ประสงค์จะครอบครองให้คืนยาทั้งหมด หากประสงค์จะมีไว้ในครอบครอง ต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามแบบ คจ.1 พร้อมแนบเอกสารหลักฐานตามที่กำหนด ณ กองควบคุมวัตถุเสพติด การสั่งซื้อยาสูตรผสม Pseudoephedrine ผู้รับอนุญาต หรือผู้ดำเนินกิจการจะต้องเป็นผู้ลงนามในแบบคำขอซื้อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ทุกครั้งที่มีการสั่งซื้อ กรณีฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย จะมีบทลงโทษ

40 Would you still take pseudoephedrine if you have nasal congestion ?
Yes No

41 Alternatives Phenylephrine: Pure alpha-adrenergic antagonist
Less decongestant activity Half-life of 2.5 hours Dose: 10 mg every four hours

42 Differences? Phenylephrine Pseudoephedrine Receptor alpha beta & alpha
Half life 2.5 hours 9-16 hours Dose 10 mg q 4 hours 60 mg q 6 hours

43 Drug comparison Drug Ephedrine ++ + -- yes NC* +++ no *NC = not change
Alpha Beta1 Beta2 MAP Airway CNS Ephedrine ++ + -- yes Amphetamine NC* Phenylephrine +++ no *NC = not change

44 Refference Textbook of Pharmacology. Von W. C. Bowman, M. J. Rand und G. B. West S., Blackwell Scientific Publications, Oxford u. Edinburgh 1968.

45 Take home messages Pseudoephedrine Phenylephrine
Psychotropic substance category 2 Doctor prescription + medical document for psychotropic substance Phenylephrine Less decongestant Short duration No brain stimulation

46 Any comments or discussion
Thank you Any comments or discussion


ดาวน์โหลด ppt Pseudoephedrine Hero or murderer ? Sirirat Rattanaarpa M.D.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google