งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Pseudoephedrine Hero or murderer ? presented by Kloyjai Kanjanarai M.D. Sirirat Rattanaarpa M.D. supervised by Pramote Euasobhon M.D.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Pseudoephedrine Hero or murderer ? presented by Kloyjai Kanjanarai M.D. Sirirat Rattanaarpa M.D. supervised by Pramote Euasobhon M.D."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Pseudoephedrine Hero or murderer ? presented by Kloyjai Kanjanarai M.D. Sirirat Rattanaarpa M.D. supervised by Pramote Euasobhon M.D.

2 2 million tablets of pseudoephedrine @ Suvarnabhumi airport

3 Hot news Thai FDA has categorized PSEUDOEPHEDRINE as ‘controlled substance.’

4 Hot news The Thai government told DSI to find suppliers of pseudoephedrine. Suppliers of pseudoephedrine,which the authority believes have been working at hospitals, would receive maximum punishments if found guilty. March 26, 2012 by Thai Financial Post

5 Hot news Health Ministry steps up control over pseudoephedrine production sales – The Public Health Ministry has stepped up its move to tackle the illicit use of pseudoephedrine in the country. April 5, 2012 by Thai Financial Post

6 Pseudoephedrine

7 Any difference? Ephredine Pseudoephredine Stereoisomer

8 Pseudoephedrine Any difference? OHH

9 Pseudoephedrine •Synthesis –Plant: Ephedra spp. –Commercial: Yeast + Dextrose

10 Pseudoephedrine •Mechanism of action –Sympathomimetic amine –May have weak or no 'direct' agonist activity at α- and β-adrenergic receptors •Vasoconstriction •Hypertension

11 Pseudoephedrine •Clinical use –Indication: •Nasal/sinus congestion •Sinusitis •Allergic rhinitis •Tracheobronchitis

12 What are the off-label uses of pseudoephedrine? 1.Appetite suppressant 2.Concentration aid 3.Brain stimulant 4.All of the above

13 Off-label uses of pseudoephedrine •Priaprism. •Ear infection. •Urinary incontinence.

14 Pseudoephedrine •Rules & regulation –Australia :: •2006 - "Pharmacist Only Medicines" or "Prescription Only Medicines” -United kingdom :: •2008 – “Law” Available over the counter under the supervision of a qualified pharmacist, or on prescription

15 Pseudoephedrine •Rules & regulation –U.S.A :: •Many requirement

16

17 Ephedrine •Mechanism of action –Sympathomimetic amine – β > α -adrenergic receptors

18 Ephedrine •Clinical uses –Decongestant –Hypotension-related to anesthesia •Off-label uses –Appetite suppressant –Concentration aid

19 Ephedrine •Product –Metabolife, Metabolife International, Inc., San Diego, CA –Herbalife, Herbalife, Inc., Century City, CA –Energel, PVL Nutrients, Ltd., Port Coquitlam, BC, CA

20 Ephedrine •Rules & regulation –UK: Pharmacist/Prescription medicine –USA: Same as pseudoephedrine

21 •How many tablets of pseudoephedrine (30 mg) are required to produce one tablet of amphetamine? 1.1/3 2.1 3.3 4.6 How to make Amphetamine

22 6 tablets of pseudoephedrine 1 tablet of amphetamine

23 Drug comparison Drug AlphaBeta1Beta2MAPAirwayCNS Ephedrine++++ --yes Amphetamine +++++NC*yes *NC = not change

24

25 วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท (Psychotropic Substances) • วัตถุออกฤทธิ์ประเภท 1 – สารที่มีศักยภาพในการก่อให้เกิดการใช้ยาในทางที่ ผิด มีความเสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพสูงและไม่มีการ ใช้ในทางการแพทย์ ยาส่วนใหญ่มีฤทธิ์หลอน ประสาท –Amphetamine, Cathinone, DET, DMHP, Etryptamine. Methcathinone, Mescaline, Mescaline derivatives, Mescaline analog, 4-Methylaminorex, Parahexyl, PCE, PHP, Psilocine, Psilocybine, TCP, Tetrahydrocannabinol High risk for abuse, no medical use

26 วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท (Psychotropic Substances) • วัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2 – เป็นยาที่มีศักยภาพในการก่อให้เกิดการใช้ในทางที่ ผิดสูง มีอันตรายต่อสุขภาพมาก มีการใช้ในทาง การแพทย์อยู่ในวงจำกัด –Ephedrine, Ketamine, Loprazolam, Midazolam Phenylpropanolamine, Phenthermine, Pseudoephedrine High risk for abuse, restricted medical use

27 วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท (Psychotropic Substances) • วัตถุออกฤทธิ์ประเภท 3 – เป็นยาที่มีศักยภาพในการก่อให้เกิดการใช้ในทางที่ ผิดปานกลาง มีอันตรายต่อสุขภาพปานกลาง แต่มี ใช้ในทางการแพทย์มาก –Amobarbital, Buprenorphine, Butalbital, Cyclobarbital, Glutethimide, Meprobamate, Pentazocine, Pentobarbital Moderate risk for abuse, common use in medicine

28 วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท (Psychotropic Substances) • วัตถุออกฤทธิ์ประเภท 4 – ยาที่มีศักยภาพในการก่อให้เกิดการใช้ในทางที่ผิด ต่ำ มีความเสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพน้อย มีการใช้ ในทางการแพทย์มาก –Alprazolam,Chloral hydrate,Diazepam,Lorazepam,, Phenobarbital Low risk for abuse, common use in medicine

29 Are there any required documents for prescribing pseudoephedrine in Siriraj hospital? 1.None 2.Doctor prescription 3.Doctor prescription + medical document for psychotropic substance ( ย. ว.2) 4.Doctor prescription + medical document for narcotics ( ย. ส.5)

30 •Doctor prescription + medical document for psychotropic substance ( ย. ว.2) are required. •≤ 30 tablets Are there any required documents for prescribing pseudoephedrine in Siriraj hospital?

31 Are there any required documents for prescribing ephedrine in Siriraj hospital? 1.None 2.Doctor prescription 3.Doctor prescription + medical document for psychotropic substance ( ย. ว.2) 4.Doctor prescription + medical document for nacrotics ( ย. ส.5)

32 วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท (Psychotropic Substances) • วัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2 – เป็นยาที่มีศักยภาพในการก่อให้เกิดการใช้ในทางที่ ผิดสูง มีอันตรายต่อสุขภาพมาก มีการใช้ในทาง การแพทย์อยู่ในวงจำกัด –Ephedrine, Ketamine, Loprazolam, Midazolam Phenylpropanolamine, Phenthermine, Pseudoephedrine High risk for abuse, restricted medical use

33 สธ. แจ้งผู้ที่มี " ซูโดอีเฟดรีน " ให้ คืนยาภายใน 3 พ. ค. นี้ กรณีการครอบครองซูโดอีเฟดรีน • ประชาชน คำนวนปริมาณเป็นสารบริสุทธิ์ ไม่เกิน 5 กรัม :: จำคุกตั้งแต่ 1-5 ปี, ปรับตั้งแต่ 2 หมื่นถึง 1 แสนบาท เกิน 5 กรัม :: จำคุก 5-20 ปี, ปรับตั้งแต่ 1-4 แสน บาท 5 grams  166 tablets How many tablets do you have?

34 Nasal congestion Take pseudoephedrine Imprison

35 If you have pseudoephedrine, these documents are required. •Doctor’s document •Patient’s name •Hospital’s name

36 สธ. แจ้งผู้ที่มี " ซูโดอีเฟดรีน " ให้ คืนยาภายใน 3 พ. ค. นี้ กรณีการครอบครองซูโดอีเฟดรีน • ร้านขายยา – ภายใน 30 วันนับจากวันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ ให้ส่งคืนยาสูตรผสม Pseudoephedrine ทุกสูตร ให้กับผู้ผลิต / ผู้นำเข้า – ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาเพื่อการค้า - ขอให้ยกเลิก โฆษณายาสูตรผสม Pseudoephedrine ที่เกิดขึ้น ก่อนประกาศมีผลใช้บังคับ – ทั้งนี้หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ( มาตรา 104 )

37 สธ. แจ้งผู้ที่มี " ซูโดอีเฟดรีน " ให้ คืนยาภายใน 3 พ. ค. นี้ กรณีการครอบครองซูโดอีเฟดรีน • บริษัทยา – ต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตครอบครองหรือใช้ ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ทันทีที่กฎหมายมีผลใช้ บังคับ – ทำฉลากยาอันตราย – ส่งแบบฟอร์มขอซื้อ – ส่งรายงานที่ อย. ทุกเดือน

38 สธ. แจ้งผู้ที่มี " ซูโดอีเฟดรีน " ให้ คืนยาภายใน 3 พ. ค. นี้ กรณีการครอบครองซูโดอีเฟดรีน • โรงพยาบาลของรัฐในสังกัดกระทรวง ทบวง กรม สภากาชาดไทย องค์การเภสัชกรรม และสถาบันอื่นของ ทางราชการที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ได้แก่ – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานครเฉพาะสำนักการแพทย์ และสำนักอนามัย โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ( องค์การมหาชน ) • ได้รับการยกเว้นจากพระราชบัญญติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิต และประสาท พ. ศ. 2518 ไม่ต้องขอใบอนุญาตให้มีไว้ ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์

39 สธ. แจ้งผู้ที่มี " ซูโดอีเฟดรีน " ให้ คืนยาภายใน 3 พ. ค. นี้ กรณีการครอบครองซูโดอีเฟดรีน • โรงพยาบาลของรัฐที่มิใช่สังกัดกระทรวง ทบวง กรม สภากาชาดไทย องค์การเภสัชกรรม และสถาบันอื่นของ ทางราชการที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา – ไม่ประสงค์จะครอบครองให้ คืนยา ทั้งหมด – หากประสงค์จะมีไว้ในครอบครอง ต้องยื่นคำขอรับ ใบอนุญาตตามแบบ คจ.1 พร้อมแนบเอกสารหลักฐานตามที่ กำหนด ณ กองควบคุมวัตถุเสพติด • การสั่งซื้อยาสูตรผสม Pseudoephedrine ผู้รับอนุญาต หรือผู้ ดำเนินกิจการจะต้องเป็นผู้ลงนามในแบบคำขอซื้อวัตถุออกฤทธิ์ ในประเภท 2 ทุกครั้งที่มีการสั่งซื้อ • กรณีฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย จะมี บทลงโทษ

40 Would you still take pseudoephedrine if you have nasal congestion ? 1.Yes 2.No

41 Alternatives •Phenylephrine: –Pure alpha-adrenergic antagonist –Less decongestant activity –Half-life of 2.5 hours –Dose: 10 mg every four hours

42 Differences? PhenylephrinePseudoephedrine Receptoralphabeta & alpha Half life2.5 hours9-16 hours Dose10 mg q 4 hours60 mg q 6 hours

43 Drug comparison Drug AlphaBeta1Beta2MAPAirwayCNS Ephedrine++++ --yes Amphetamine +++++NC*yes Phenylephrine +++00 NC*no *NC = not change

44 Refference •Textbook of Pharmacology. Von W. C. Bowman, M. J. Rand und G. B. West. 1025 S., Blackwell Scientific Publications, Oxford u. Edinburgh 1968.

45 Take home messages •Pseudoephedrine –Psychotropic substance category 2 –Doctor prescription + medical document for psychotropic substance •Phenylephrine –Less decongestant –Short duration –No brain stimulation

46 Thank you Any comments or discussion


ดาวน์โหลด ppt Pseudoephedrine Hero or murderer ? presented by Kloyjai Kanjanarai M.D. Sirirat Rattanaarpa M.D. supervised by Pramote Euasobhon M.D.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google