งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Thai National Drug Code THINK meeting 3 September 2010 Boonchai Kijsanation MD.,PhD. Ministry of Public Health.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Thai National Drug Code THINK meeting 3 September 2010 Boonchai Kijsanation MD.,PhD. Ministry of Public Health."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Thai National Drug Code THINK meeting 3 September 2010 Boonchai Kijsanation MD.,PhD. Ministry of Public Health

2 Information Sources Heavily drawn from these presentations

3 Why we need codes? To get to the same meaning of concepts (entities, things etc) Semantic standard = Meaning standard Sharing information Machine (Computer) understandable

4 Why Health Data Standards? Interoperability Semantic Interoperability Syntactic Interoperability

5 STANDARDs Interoperability needs STANDARDs  Semantics standards  Coding : ICDs, National Drug Codes  Medical Terminology: SNOMED-CT, LOINC  Syntactic standards : HL7 messaging standards, HL7-CDA (Clinical Document Architecture)  Core data sets standards  Security and Privacy standards

6 International Drug Codes AHFS Pharmacologic-Therapeutic Classification 2008 BNF -British National Formulary ATC -The anatomical therapeutic chemical classification system US National Drug Codes, US RxNorm(NLM) IOWA Drug Code Dictionary of Medicines and Devices (dm+d)

7

8

9

10

11 NHS Dictionary of Medicines & Devices dm+d

12

13 รหัสมาตรฐานด้านยา : ประวัติ ความเป็นมา มีความพยายามจัดทำรหัสยามาตรฐาน โดย กระทรวงสาธารณสุขมา ตั้งแต่ก่อนปี พ. ศ. 2529 เพื่อใช้เป็นรหัสกลางสำหรับโรงพยาบาล ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขโดยกำหนดรหัส ตามชื่อทั่วไปของยา (Generic name) ซึ่งในตอน นั้นเริ่มที่ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ แต่ไม่ได้ถูก นำไปใช้อย่างแพร่หลาย เนื่องจาก ไม่ครอบคลุมยาทุกรายการในบัญชียาหลัก แห่งชาติ ไม่ได้จัดทำรหัสยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ มีการปรับปรุงบัญชียาหลักแห่งชาติ แต่ไม่ได้ จัดทำรหัสยาเพิ่ม รหัสที่จัดทำเป็นเพียงรหัสของตัวยาเท่านั้น ไม่มี การกำหนดรหัสความแรงหรือรูปแบบด้วย

14 สถานการณ์รหัสยาของประเทศไทย รหัสยาขององค์การเภสัชกรรม รหัสยาของกรมบัญชีกลาง ( ระบบสวัสดิการ ข้าราชการ ) รหัสยาของกรมบัญชีกลาง ( ระบบ GFMIS) รหัสยาของกรมศุลกากร รหัสยาของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รหัสยาที่กำหนดเองของแต่ละหน่วยบริการ (Local code) รหัสยาของคณะทำงานจัดทำรหัสมาตรฐาน ข้อมูลและชุดโครงสร้างข้อมูลของยาฯ กระทรวงสาธารณสุข 2551 ( กรมสนับสนุน บริการสุขภาพ + อย. + สนย.) สปสช. สนับสนุน

15

16

17 แนวคิดในการกำหนด รหัสมาตรฐานด้านยา ของคณะทำงานจัดทำรหัสมาตรฐานข้อมูลและชุด โครงสร้างข้อมูลของยาฯ ต้องมีความยืดหยุ่นที่สามารถนำไปใช้ งานในระบบต่างๆได้ ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ที่มีการขึ้นทะเบียน ตำรับยาในประเทศไทย ยืดหยุ่นให้หน่วยงานต่างๆสามารถใช้ รหัสเดิมของตัวเองได้ถ้าต้องการ

18 18 การออกแบบชุดโครงสร้าง รหัสมาตรฐานด้านยา โครงสร้างของรหัส ประกอบด้วย 5 ส่วน (24 หลัก ) คือ 1. รหัสประเภทยา 1 หลัก 2. รหัสตัวยา 10 หลัก 3. รหัสความแรงของยา 5 หลัก 4. รหัสรูปแบบของยา 3 หลัก 5. รหัสเจ้าทะเบียนยา ( ผู้ผลิต / ผู้นำเข้า ) 5 หลัก

19 19 ตัวอย่างรหัสมาตรฐานยา 24 หลัก PARACETAMOL 500 mg TABLET องค์การเภสัช กรรม 1 0075200000 44931 203 81506 ประเภท ยาเดี่ยว ชื่อยา พาราเซตา มอล ความแรง 500 mg รูปแบบ ยาเม็ด รับประท าน เจ้าของ ผลิตภัณฑ์ องค์การเภสัช กรรม

20 20 ข้อดี เป็นรหัสที่มีการออกแบบ ครอบคลุมรายละเอียดที่ ต้องใช้ในการทำข้อมูล เชิงสถิติของยาได้ สามารถเลือกใช้ตามความ ละเอียดที่ต้องการ โดยไม่ จำเป็นต้องใช้รหัสทั้งหมด รองรับการใช้ทั้งกรณีที่เป็น ยาเดี่ยวและยาผสม สามารถปรับปรุงรหัสให้ ทันสมัยอยู่เสมอ เนื่องจากมี การดักเก็บข้อมูลตั้งแต่ตอน ขึ้นทะเบียนยาที่ อย. ข้อจำกัด เหมาะสมสำหรับยาที่ จำหน่ายในประเทศไทย เท่านั้น ยังไม่สามารถใช้ใน ระดับสากลได้ หลักเกณฑ์ในการกำหนด รหัสยาเดี่ยวและยาผสมใช้ มาตรฐานที่ต่างกัน ทำให้ ต้องดูแลทั้ง 2 ระบบไปพร้อม กัน ไม่มีรายละเอียดทางด้าน เภสัชวิทยา เนื่องจากจัดทำขึ้นเพื่อใช้ใน การเชื่อมโยงข้อมูลเป็นหลัก ยาตัวเดียวกัน ที่ใช้ชื่อการค้า ต่างกัน แต่ผลิตโดยผู้ผลิต รายเดียวกัน จะได้รหัส เดียวกัน

21


ดาวน์โหลด ppt Thai National Drug Code THINK meeting 3 September 2010 Boonchai Kijsanation MD.,PhD. Ministry of Public Health.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google