งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Thai National Drug Code

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Thai National Drug Code"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Thai National Drug Code
THINK meeting 3 September 2010 Boonchai Kijsanation MD.,PhD. Ministry of Public Health

2 Information Sources Heavily drawn from these presentations

3 Why we need codes? To get to the same meaning of concepts (entities, things etc) Semantic standard = Meaning standard Sharing information Machine (Computer) understandable

4 Why Health Data Standards?
Interoperability Semantic Interoperability Syntactic Interoperability

5 Interoperability needs STANDARDs
Semantics standards Coding : ICDs, National Drug Codes Medical Terminology: SNOMED-CT, LOINC Syntactic standards : HL7 messaging standards, HL7-CDA (Clinical Document Architecture) Core data sets standards Security and Privacy standards

6 International Drug Codes
AHFS Pharmacologic-Therapeutic Classification 2008 BNF -British National Formulary ATC -The anatomical therapeutic chemical classification system US National Drug Codes, US RxNorm(NLM) IOWA Drug Code Dictionary of Medicines and Devices (dm+d)

7

8

9

10

11 NHS Dictionary of Medicines & Devices dm+d

12

13 รหัสมาตรฐานด้านยา: ประวัติความเป็นมา
มีความพยายามจัดทำรหัสยามาตรฐาน โดยกระทรวงสาธารณสุขมา ตั้งแต่ก่อนปี พ.ศ เพื่อใช้เป็นรหัสกลางสำหรับโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขโดยกำหนดรหัสตามชื่อทั่วไปของยา (Generic name) ซึ่งในตอนนั้นเริ่มที่ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ แต่ไม่ได้ถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลาย เนื่องจาก ไม่ครอบคลุมยาทุกรายการในบัญชียาหลักแห่งชาติ ไม่ได้จัดทำรหัสยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ มีการปรับปรุงบัญชียาหลักแห่งชาติ แต่ไม่ได้จัดทำรหัสยาเพิ่ม รหัสที่จัดทำเป็นเพียงรหัสของตัวยาเท่านั้น ไม่มีการกำหนดรหัสความแรงหรือรูปแบบด้วย

14 สถานการณ์รหัสยาของประเทศไทย
รหัสยาขององค์การเภสัชกรรม รหัสยาของกรมบัญชีกลาง (ระบบสวัสดิการข้าราชการ) รหัสยาของกรมบัญชีกลาง (ระบบ GFMIS) รหัสยาของกรมศุลกากร รหัสยาของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รหัสยาที่กำหนดเองของแต่ละหน่วยบริการ (Local code) รหัสยาของคณะทำงานจัดทำรหัสมาตรฐานข้อมูลและชุดโครงสร้างข้อมูลของยาฯ กระทรวงสาธารณสุข 2551 (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ + อย. + สนย.) สปสช. สนับสนุน

15

16

17 แนวคิดในการกำหนดรหัสมาตรฐานด้านยา ของคณะทำงานจัดทำรหัสมาตรฐานข้อมูลและชุดโครงสร้างข้อมูลของยาฯ
ต้องมีความยืดหยุ่นที่สามารถนำไปใช้งานในระบบต่างๆได้ ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ที่มีการขึ้นทะเบียนตำรับยาในประเทศไทย ยืดหยุ่นให้หน่วยงานต่างๆสามารถใช้รหัสเดิมของตัวเองได้ถ้าต้องการ

18 การออกแบบชุดโครงสร้างรหัสมาตรฐานด้านยา
โครงสร้างของรหัส ประกอบด้วย 5 ส่วน (24 หลัก) คือ 1. รหัสประเภทยา หลัก 2. รหัสตัวยา หลัก 3. รหัสความแรงของยา หลัก 4. รหัสรูปแบบของยา หลัก 5. รหัสเจ้าทะเบียนยา(ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า) หลัก

19 ตัวอย่างรหัสมาตรฐานยา 24 หลัก
PARACETAMOL 500 mg TABLET องค์การเภสัชกรรม รูปแบบ ยาเม็ดรับประทาน ประเภท ยาเดี่ยว ชื่อยา พาราเซตามอล เจ้าของผลิตภัณฑ์ องค์การเภสัชกรรม ความแรง 500 mg

20 ข้อดี เป็นรหัสที่มีการออกแบบครอบคลุมรายละเอียดที่ต้องใช้ในการทำข้อมูล เชิงสถิติของยาได้ สามารถเลือกใช้ตามความละเอียดที่ต้องการ โดยไม่จำเป็นต้องใช้รหัสทั้งหมด รองรับการใช้ทั้งกรณีที่เป็นยาเดี่ยวและยาผสม สามารถปรับปรุงรหัสให้ทันสมัยอยู่เสมอ เนื่องจากมีการดักเก็บข้อมูลตั้งแต่ตอนขึ้นทะเบียนยาที่ อย. ข้อจำกัด เหมาะสมสำหรับยาที่จำหน่ายในประเทศไทยเท่านั้น ยังไม่สามารถใช้ในระดับสากลได้ หลักเกณฑ์ในการกำหนดรหัสยาเดี่ยวและยาผสมใช้มาตรฐานที่ต่างกัน ทำให้ต้องดูแลทั้ง 2 ระบบไปพร้อมกัน ไม่มีรายละเอียดทางด้านเภสัชวิทยา เนื่องจากจัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลเป็นหลัก ยาตัวเดียวกัน ที่ใช้ชื่อการค้าต่างกัน แต่ผลิตโดยผู้ผลิตรายเดียวกัน จะได้รหัสเดียวกัน

21


ดาวน์โหลด ppt Thai National Drug Code

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google