งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภารกิจ  ดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แก้ปัญหา การให้รหัส ICD กรณีต่างๆ  สร้างคลังความรู้ด้านการให้รหัส ICD เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงสำหรับผู้ให้รหัส ทั่วไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภารกิจ  ดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แก้ปัญหา การให้รหัส ICD กรณีต่างๆ  สร้างคลังความรู้ด้านการให้รหัส ICD เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงสำหรับผู้ให้รหัส ทั่วไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ภารกิจ  ดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แก้ปัญหา การให้รหัส ICD กรณีต่างๆ  สร้างคลังความรู้ด้านการให้รหัส ICD เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงสำหรับผู้ให้รหัส ทั่วไป  สร้างความรู้ใหม่ เพื่อพัฒนา ICD-10- TM, Standard Coding Guidelines version ต่อๆไป

3 การจัดตั้ง  กลุ่มชำนาญการ 3 ด้าน  1. อายุรกรรม – กุมารเวชกรรม  2. ศัลยกรรม – ออร์โธปิดิกส์  3. สูตินรีเวชกรรม – อื่นๆ

4 หน่วยย่อยในแต่ละกลุ่ม  หน่วยวันต่างๆ หน่วยละ 6 คน  อาทิตย์  จันทร์  อังคาร  พุธ  พฤหัส  ศุกร์  เสาร์

5 บทบาทภายในกลุ่ม  หัวหน้ากลุ่ม 1 คน  สมาชิกกลุ่ม 4 คน  เลขานุการกลุ่ม 1 คน

6 หน้าที่เฉพาะในกลุ่ม  Case presenter  นำเสนอ case, กรณีปัญหาต่างๆ เข้าสู่ Forum  Moderator  จัดการให้มีการอภิปราย ตอบปัญหา  ปิด case แล้วนำเข้าสู่คลังความรู้  Resource person  ตอบปัญหา  นำเสนอข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อการอ้างอิง

7 การจัดตั้งทีมประจำวัน  เลือก กลุ่ม + หน่วยวันที่ต้องการ ( อันดับ 1-2-3)  แต่ละทีมมีสมาชิกไม่เกิน 6 คน  ประชุมทีม ตั้ง หัวหน้าทีม + เลขา  กำหนดบทบาทในทีม case presenter, moderator, resource person

8 คะแนนสะสม  case presenter  ได้คะแนนสะสม 5 คะแนน ต่อปัญหา 1 ปัญหา  moderator, resource person  ได้คะแนนสะสม 10-20 คะแนน ต่อการ จัดการ หรือตอบปัญหา 1 ปัญหา  คะแนนสะสม นำไปใช้เมื่อสอบ Advance level

9 เทคโนโลยีที่นำมาใช้  Forum  ใช้ตั้งปัญหา ตอบปัญหา อภิปรายกัน  Wikipedia  สร้างคลังความรู้  Twitter  แจ้งข่าวสาร

10 การใช้ Forum  www.thcc.or.th/icdforum www.thcc.or.th/icdforum  Login  ฝึกตั้งปัญหาโดยการใช้ Forum  ฝึกอภิปรายปัญหา  ฝึกตอบปัญหา  ฝึกปิด case

11 การใช้ Wikipedia  www.thcc.or.th/icdwiki www.thcc.or.th/icdwiki  Create account, Login  ฝึกการเขียนคลังความรู้ใน wiki  ฝึกการสร้างหน้าใหม่  ฝึกการตั้งหมวดหมู่ความรู้

12 การใช้ Twitter http://twitter.com  สมัครสมาชิก  Follow icd10tm  twitter.com/icd10tm

13

14

15

16 ปัญหาที่เข้าสู่ Forum  แหล่งที่ 1 เปิดให้ผู้สนใจทั่วไป ส่ง ปัญหาเข้ามาใน Forum  แหล่งที่ 2 สมาชิก ปฏิบัติหน้าที่ case presenter นำ case เข้าสู่ Forum

17 กระบวนการจัดการปัญหาที่ เข้า Forum  มีโจทย์ปัญหาใหม่เข้ามา  Moderator ทีม 1 ( ประจำวัน ) ตอบรับ เข้า ดูแล ติดต่อหา resource persons ใช้ช่วย ตอบ  ถ้าผ่าน 2 วัน ยังไม่มีคนตอบ Moderator ทีม 2 เข้าช่วยดูแลเพิ่มเติม  ถ้าผ่าน 5 วัน ยังหาคนตอบไม่ได้ ติดต่อ อาจารย์  ปิด case ให้ได้ภายใน 7 วัน

18 การปิด Case  Moderator พิมพ์ข้อความ ขอ ปิด Case  Moderator สรุปแนวคำตอบต่อท้าย ข้อความ ปิด Case  เขียน case เข้าสู่ icdwiki  ติดต่อ อาจารย์ ตรวจสอบความถูกต้อง

19 Kick off  ทุกกลุ่ม Key โจทย์ปัญหาเข้าสู่ Forum  Key กลุ่มละ 3 ข้อ แยกเป็น 3 ประเภทๆละ 1 ข้อ  พรุ่งนี้ กลุ่มวันพุธ เริ่มทำหน้าที่ Moderator  ปิด case แรกของทุกกลุ่มให้ในภายในวันพุธหน้า  Icdwiki เริ่มมีข้อมูลเข้าวันพุธหน้า  ติดตามงานที่ ประธาน และเลขากลุ่ม  ประเมินผลกลุ่ม ครั้งแรก 3 เดือน ( พฤศจิกายน )  ทีมงานส่วนกลางประเมินผลงาน คะแนนส่วนบุคคล  Feedback เพื่อพัฒนาระบบ ธันวาคม


ดาวน์โหลด ppt ภารกิจ  ดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แก้ปัญหา การให้รหัส ICD กรณีต่างๆ  สร้างคลังความรู้ด้านการให้รหัส ICD เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงสำหรับผู้ให้รหัส ทั่วไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google