งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 5 แบบจำลองข้อมูลสำหรับ คลังข้อมูล Part 3 (Data Modeling for Data Warehouse) 321452 Data Warehouse Design.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 5 แบบจำลองข้อมูลสำหรับ คลังข้อมูล Part 3 (Data Modeling for Data Warehouse) 321452 Data Warehouse Design."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 5 แบบจำลองข้อมูลสำหรับ คลังข้อมูล Part 3 (Data Modeling for Data Warehouse) 321452 Data Warehouse Design

2 หัวข้อภายในบทนี้  Dimensional Data Model แบบจำลองหลายมิติ 2

3 Dimensional Data Model  การพิจารณา Measure คือ การวัด Dimension คือ มิติ และ การออกแบบ Fact Table คือ ข้อเท็จจริง  ซึ่งในการออกแบบ Fact Table สิ่งที่ต้องคํานึงถึงคือ Measure, Dimension 3

4 Measure  ข้อมูลที่ต้องการใช้เพื่อการวัด ทั้งในเชิงปริมาณ (Quantitative) และเชิงคุณภาพ (Qualitative) ของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น  ยอดขายรวม กําไร เป็นการวัดเชิงคุณภาพ ค่าธรรมเนียม เป็นต้น  ซึ่งจะมีชนิดของข้อมูลเป็นตัวเลขเสมอ 4

5 Dimensions  ข้อมูลที่เป็นมุมมองให้แก่ Measure  เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น เวลา จังหวัด อําเภอ เป็นต้น 5

6 Facts  ชุดของค่าที่เกิดจากการจับคู่กันของ Dimension และ Measure ที่ทําให้เกิดค่าใดค่าหนึ่งที่มี ความหมายสามารถวัดค่าได้ และบอกเล่าข้อเท็จจริง อย่างใดอย่างหนึ่ง 6

7 ตัวอย่าง Measure Dimension Facts and Fact Table 7

8 8

9 การออกแบบ Dimensional Data Model  สามารถสร้าง E-R Diagram เพื่อแสดงความสัมพันธ์ ระหว่าง Measure Dimension และ Fact Table ได้ โดยอาศัยหลักการเช่นเดียวกับการออกแบบ Logical Data Model 9

10 Star schema  Star schema หมายถึง Dimensional Data Model ที่ มี Fact table ขนาดใหญ่เพียงหนึ่งเดียวอยู่ตรงกลาง 10

11 ตัวอย่าง Star schema  รูป E-R Diagram ที่แสดง Fact Table, Measure, Dimension ที่มีความสัมพันธ์กันแบบ Star Schema 11

12 ตัวอย่าง Star schema 12

13 ตัวอย่าง Star schema 13

14 Snowflakes Schema  Snowflakes Schema หมายถึง Dimensional Data Model ที่มี Fact table ขนาดใหญ่เพียงหนึ่งเดียวอยู่ตรง กลางและมี Dimension table จํานวนหนึ่งอยู่รายรอบ เพื่อกําหนดมุมมองที่จะมีต่อ Measure ใน fact table โดยจํานวนมุมมองที่มองได้จะเท่ากับจํานวน Dimension 14

15 ตัวอย่าง Snowflakes Schema  รูปตัวอย่างของ E-R Diagram ที่แสดง Fact Table Measure and Dimension แบบ Snowflakes Schema 15

16 ตัวอย่าง Snowflakes Schema 16

17 ตัวอย่าง Snowflakes Schema 17

18 Dimension Hierarchies 18

19 19


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 5 แบบจำลองข้อมูลสำหรับ คลังข้อมูล Part 3 (Data Modeling for Data Warehouse) 321452 Data Warehouse Design.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google