งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดบริการสุขภาพแก่ แรงงานข้ามชาติ อ. คลองใหญ่ พันจ่าโท สมเจตน์ พูลสุทธิ์ งานโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และเอดส์ กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว รพ. คลอง ใหญ่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดบริการสุขภาพแก่ แรงงานข้ามชาติ อ. คลองใหญ่ พันจ่าโท สมเจตน์ พูลสุทธิ์ งานโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และเอดส์ กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว รพ. คลอง ใหญ่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดบริการสุขภาพแก่ แรงงานข้ามชาติ อ. คลองใหญ่ พันจ่าโท สมเจตน์ พูลสุทธิ์ งานโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และเอดส์ กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว รพ. คลอง ใหญ่

2 อำเภอคลองใหญ่ ภูมิประเทศ ด้านหนึ่งติดสันเขาบรรทัด อีกด้านติดกับทะเล ตรา ด คลอง ใหญ่ เกาะ ช้าง จันท บุรี เกาะกูด

3 อำเภอคลอง ใหญ่ตำบล ประชากร ( ไ ทย ) คลองใหญ่14,883 ไม้รูด4,686 หาดเล็ก4,625 รวม24,194

4 อำเภอคลองใหญ่ อาชีพส่วนใหญ่ – รับจ้างเป็นส่วนใหญ่ – ค้าขาย – ประมง

5 อำเภอคลองใหญ่ มีจุดผ่านแดน – จุดผ่านแดนถาวรบ้าน หาดเล็ก – ทะเลตลอดแนว – แนวสันเขาบรรทัด ตลอดแนว – จุดผ่อนปรนเขาวง อำเภอคลองใหญ่

6 บริบทพฤติกรรม สังคม เศรษฐกิจ และ วัฒนธรรมที่เอื้อต่อการระบาดของโรค เอดส์ในประชากร พนมเป ญ อ. คลอง ใหญ่ ตราด

7 บริการสุขภาพในแรงงานข้าม ชาติ อ. คลองใหญ่ ช่วงก่อน ปี 2550 ช่วงหลัง ปี 2550 – ปัจจุบัน อนาคต ให้บริการด้านสาธารณสุขทุกด้านเหมือน ประชาชนคนไทยทุกอย่าง โดยเน้นการส่งเสริมป้องกันโรค มากกว่ารักษา * ทั้งหมดนี้โดยความร่วมมือ สสจ. ตราด, รพ. คลองใหญ่ และมูลนิธิรักษ์ไทย

8

9 บริการสุขภาพในแรงงานข้าม ชาติ อ. คลองใหญ่ ช่วงก่อนปี 2550 – เป็นการพูดคุย ทำความรู้จัก ( เพื่อนช่วย เพื่อ เอาคนไข้เป็นที่ตั้ง ) – นำปัญหาแรงงานข้ามชาติ วางแผนเรื่อง การส่งต่อ และดำเนินการ – ช่วงแรกที่เข้าดำเนินการ AIDS, TB, ANC ปัญหา - การดำเนินการทุกอย่างของฝ่ายกัมพูชา เห็นด้วยกับฝ่ายไทย แต่ขอให้เป็นการสั่ง การมาจากส่วนบนของกัมพูชา - การเข้าดำเนินการในฝั่งกัมพูชา ฝ่าย ไทยต้องออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด

10

11 บริการสุขภาพในแรงงานข้าม ชาติ อ. คลองใหญ่ ช่วงหลังปี 2550 – ช่วงที่ สสจ. ตราด เข้าร่วม

12 สิ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้ว สสจ. งานข้อมูล การติดต่อกับผู้รับผิดชอบ โดยตรง ส่งแพทย์ พยาบาล และ จนท. สถานี อนามัยเข้าฝึกงานในฝั่งไทย การสร้างและฝึกทีม SRRT ร่วมกัน เมื่อ เกิดโรคติดต่อระหว่างชายแดน ทีมนี้จะ เข้าดำเนินการร่วมกัน การสร้างแบบการส่งต่อระหว่างประเทศ ที่เป็นที่ยอมรับทั้ง 2 ฝ่าย ( บส.08 ) + แนบเอกสารที่ฝ่ายกัมพูชาต้องการ ( ภาษาอังกฤษ ) การส่งผู้รับยาต้านฯกลับไปรับยาที่ รพ. เกาะกง

13 The Best Way to help old and new cambodian AIDS case Develop referal system between TRAT- Koh Kong is 28-29 September 2009

14 Group discussion Gr.1 Counseller/Nurse -guideline for start ARV -AIDS cases care -referral system between Trat-Kohkong Gr.2 Pharmacist -sample drug -management of drug Gr.3 Laboratory technician - protocol for Anti-HIV testing -management of CD4. VL, drug resistance

15 Gr.1 Counseller/Nurse -guideline for start ARV -AIDS cases care -referral system between Trat-Kohkong - เริ่มยา ARV เมื่อติดตามต่อเนื่องครบ 3 ครั้ง, - หญิงตั้งครรภ์เริ่ม ARV เมื่อ CD4<350ml/ul - ไม่มีการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก, ซิฟิลิส - จ่ายยาฟรีทุกสิทธิ รวมต่างชาติ - มีสมุดบันทึกประจำตัวผู้ป่วย - มีระบบติดตามผู้ป่วยโดยอาสาสมัคร

16 Gr.2 Pharmacist -sample drug -management of drug -Item ยาเดียวกันแต่ลักษณะเม็ดยาต่างกัน - ไม่มีเภสัชกรประจำห้องยา - พยาบาลเป็นผู้จ่ายยาตามคำสั่งการรักษาของแพทย์ - การเบิกยาผ่านโปรแกรมที่กรุงพนมเปญ

17

18 Gr.3 Laboratory technician - protocol for Anti-HIV testing -management of CD4. VL, drug resistance - การตรวจ lab ตามองค์การอนามัยโลก - ใช้เวลารอฟังผล lab นาน - พนมเปญเป็นผู้จัดซื้อน้ำยา / ชุดทดสอบ - ไม่มีระบบควบคุมคุณภาพ

19 Foreign Patient Referral Approach to Koh Kong Hospital Hospital informs coordination center. Hospital manages documents for the patients and let them go by themselves. 1.Missives 2.Referral form 3.Patient ID record book 4.Lab. result Had Lek Quarantine Office Tel. 0-3958-8145 Office Head : 08-9864-8340 1.Patients are able to go back to Koh Kong on their own.

20 ร่วมกับใบส่งต่อ ซึ่งมีรายละเอียด เดียวกับ บส.08 และใบแสดงผล lab ทั้งหมด

21 Patient, s record book

22 มีการประชุมติดตามผลการส่งต่อร่วมระหว่างตราด-เกาะกง 2 ครั้ง พบปัญหาการตรวจสอบความถูกต้องตรงกันระหว่างเอกสารและตัวผู้ป่วย ไม่ทราบผลหลังส่งต่อ ปรับปรุงใบส่งต่อโดยเพิ่มเนื้อหา เลขประจำตัวประชาชนประเทศ กัมพูชา, หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ในประเทศกัมพูชา,ที่อยู่ใน ประเทศกัมพูชา ให้แจ้งผลการส่งต่อกลับทาง E-mail ของผู้ส่งผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ ปรับรูปแบบหนังสือราชการให้ถูกต้อง การพัฒนาระบบส่งต่อ การติดตามผลการส่ง ต่อ

23

24

25 สิ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้ว สสจ. ( ต่อ ) การส่งต่อของรพ. ทุกอำเภอใน จังหวัด ส่งต่อไป รพ. เสาธง ( ให้ สสจ. อำเภอคลองใหญ่ เป็น center )

26

27 สิ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ในส่วน อำเภอ พัฒนา รพ. สต. ที่ติดกับชายแดนให้มี ความสามารถรองรับชาวต่างชาติได้ เปิดรับคนไข้ 24 ชม. มีระบบการตรวจใน case ที่มีปัญหาได้รับการตรวจโดยแพทย์ ผ่านทางสื่ออิเล็กโทนิค ( ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง, อุบัติเหตุฉุกเฉิน ) ให้มี EMS ใน Case ที่มีปัญหาเข้า รพ. จัดให้มีล่ามแปลภาษาใน รพ. สต. จัดให้มีล่ามแปลภาษาใน รพ.

28 สิ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ในส่วน อำเภอ ( ต่อ ) การนำหมอตำแยกัมพูชา มาทบทวน การดูแลหญิงฝากครรภ์ถึงคลอด 100% การสร้างและให้ทำงานพนักงาน สาธารณสุขต่างด้าว ( พสต.) ในพื้นที่ ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเรื่องสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ควบคุม โรค และระเบียบบ้านเช่าของท้องถิ่น

29 สิ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ใน ส่วนอำเภอ ( ต่อ ) ในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ส่งเสริมให้ได้รับยา ต้านฯ และติดตาม นโยบายฝากครรภ์ 5,000 บาท ในกลุ่มเด็ก ส่งเสริมให้ได้รับวัคซีนตาม เกณฑ์ และติดตามพัฒนาการ

30 อนาคต ( AEC ) Mobile Clinic HIV EMS โรงงาน อุตสาหกรรม

31


ดาวน์โหลด ppt การจัดบริการสุขภาพแก่ แรงงานข้ามชาติ อ. คลองใหญ่ พันจ่าโท สมเจตน์ พูลสุทธิ์ งานโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และเอดส์ กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว รพ. คลอง ใหญ่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google