งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดบริการสุขภาพแก่แรงงานข้ามชาติ อ.คลองใหญ่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดบริการสุขภาพแก่แรงงานข้ามชาติ อ.คลองใหญ่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดบริการสุขภาพแก่แรงงานข้ามชาติ อ.คลองใหญ่
พันจ่าโท สมเจตน์ พูลสุทธิ์ งานโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และเอดส์ กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว รพ.คลองใหญ่

2 อำเภอคลองใหญ่ ภูมิประเทศ ด้านหนึ่งติดสันเขาบรรทัด อีกด้านติดกับทะเล
ภูมิประเทศ ด้านหนึ่งติดสันเขาบรรทัด อีกด้านติดกับทะเล จันทบุรี ตราด เกาะช้าง เกาะกูด คลองใหญ่

3 อำเภอคลองใหญ่ ตำบล ประชากร(ไทย) คลองใหญ่ 14,883 ไม้รูด 4,686 หาดเล็ก
4,625 รวม 24,194

4 อำเภอคลองใหญ่ อาชีพส่วนใหญ่ รับจ้างเป็นส่วนใหญ่ ค้าขาย ประมง

5 อำเภอคลองใหญ่ มีจุดผ่านแดน จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก ทะเลตลอดแนว
แนวสันเขาบรรทัดตลอดแนว จุดผ่อนปรนเขาวง อำเภอคลองใหญ่

6 ตราด พนมเปญ อ.คลองใหญ่ บริบทพฤติกรรม สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมที่เอื้อต่อการระบาดของโรคเอดส์ในประชากร

7 บริการสุขภาพในแรงงานข้ามชาติ อ.คลองใหญ่
ให้บริการด้านสาธารณสุขทุกด้านเหมือนประชาชนคนไทยทุกอย่าง โดยเน้นการส่งเสริมป้องกันโรค มากกว่ารักษา ช่วงก่อน ปี 2550 ช่วงหลัง ปี 2550 – ปัจจุบัน อนาคต * ทั้งหมดนี้โดยความร่วมมือ สสจ.ตราด , รพ.คลองใหญ่ และมูลนิธิรักษ์ไทย

8

9 บริการสุขภาพในแรงงานข้ามชาติ อ.คลองใหญ่
ช่วงก่อนปี 2550 เป็นการพูดคุย ทำความรู้จัก ( เพื่อนช่วยเพื่อ เอาคนไข้เป็นที่ตั้ง ) นำปัญหาแรงงานข้ามชาติ วางแผนเรื่องการส่งต่อ และดำเนินการ ช่วงแรกที่เข้าดำเนินการ AIDS , TB , ANC ปัญหา การดำเนินการทุกอย่างของฝ่ายกัมพูชา เห็นด้วยกับฝ่ายไทย แต่ขอให้เป็นการสั่งการมาจากส่วนบนของกัมพูชา - การเข้าดำเนินการในฝั่งกัมพูชา ฝ่ายไทยต้องออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด

10

11 บริการสุขภาพในแรงงานข้ามชาติ อ.คลองใหญ่
ช่วงหลังปี 2550 ช่วงที่ สสจ.ตราด เข้าร่วม

12 สิ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้ว สสจ.
งานข้อมูล การติดต่อกับผู้รับผิดชอบโดยตรง ส่งแพทย์ พยาบาล และ จนท.สถานีอนามัยเข้าฝึกงานในฝั่งไทย การสร้างและฝึกทีม SRRT ร่วมกัน เมื่อเกิดโรคติดต่อระหว่างชายแดน ทีมนี้จะเข้าดำเนินการร่วมกัน การสร้างแบบการส่งต่อระหว่างประเทศที่เป็นที่ยอมรับทั้ง 2 ฝ่าย ( บส.08 ) + แนบเอกสารที่ฝ่ายกัมพูชาต้องการ ( ภาษาอังกฤษ ) การส่งผู้รับยาต้านฯกลับไปรับยาที่ รพ.เกาะกง

13 The Best Way to help old and new cambodian AIDS case
is Develop referal system between TRAT- Koh Kong 28-29 September 2009

14 Group discussion Gr.1 Counseller/Nurse -guideline for start ARV
-AIDS cases care -referral system between Trat-Kohkong Gr.2 Pharmacist -sample drug -management of drug Gr.3 Laboratory technician -protocol for Anti-HIV testing -management of CD4. VL, drug resistance

15 เริ่มยา ARV เมื่อติดตามต่อเนื่องครบ 3 ครั้ง,
Gr.1 Counseller/Nurse -guideline for start ARV -AIDS cases care -referral system between Trat-Kohkong เริ่มยา ARV เมื่อติดตามต่อเนื่องครบ 3 ครั้ง, หญิงตั้งครรภ์เริ่ม ARV เมื่อ CD4<350ml/ul ไม่มีการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก, ซิฟิลิส จ่ายยาฟรีทุกสิทธิ รวมต่างชาติ มีสมุดบันทึกประจำตัวผู้ป่วย มีระบบติดตามผู้ป่วยโดยอาสาสมัคร

16 Item ยาเดียวกันแต่ลักษณะเม็ดยาต่างกัน ไม่มีเภสัชกรประจำห้องยา
Gr.2 Pharmacist -sample drug -management of drug Item ยาเดียวกันแต่ลักษณะเม็ดยาต่างกัน ไม่มีเภสัชกรประจำห้องยา พยาบาลเป็นผู้จ่ายยาตามคำสั่งการรักษาของแพทย์ การเบิกยาผ่านโปรแกรมที่กรุงพนมเปญ

17

18 การตรวจ lab ตามองค์การอนามัยโลก ใช้เวลารอฟังผล lab นาน
Gr.3 Laboratory technician -protocol for Anti-HIV testing -management of CD4. VL, drug resistance การตรวจ lab ตามองค์การอนามัยโลก ใช้เวลารอฟังผล lab นาน พนมเปญเป็นผู้จัดซื้อน้ำยา/ชุดทดสอบ ไม่มีระบบควบคุมคุณภาพ

19 Foreign Patient Referral Approach to Koh Kong Hospital
Patients are able to go back to Koh Kong on their own. Hospital manages documents for the patients and let them go by themselves. Hospital informs coordination center. 1.Missives 2.Referral form 3.Patient ID record book 4.Lab. result Had Lek Quarantine Office Tel Office Head :

20 ร่วมกับใบส่งต่อ ซึ่งมีรายละเอียด เดียวกับ บส.08 และใบแสดงผล lab ทั้งหมด

21 Patient,s record book

22 การติดตามผลการส่งต่อ
มีการประชุมติดตามผลการส่งต่อร่วมระหว่างตราด-เกาะกง 2 ครั้ง พบปัญหาการตรวจสอบความถูกต้องตรงกันระหว่างเอกสารและตัวผู้ป่วย ไม่ทราบผลหลังส่งต่อ การพัฒนาระบบส่งต่อ ปรับปรุงใบส่งต่อโดยเพิ่มเนื้อหา เลขประจำตัวประชาชนประเทศกัมพูชา, หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ในประเทศกัมพูชา ,ที่อยู่ในประเทศกัมพูชา ให้แจ้งผลการส่งต่อกลับทาง ของผู้ส่งผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ ปรับรูปแบบหนังสือราชการให้ถูกต้อง

23

24

25 สิ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้ว สสจ. ( ต่อ )
การส่งต่อของรพ.ทุกอำเภอในจังหวัด ส่งต่อไป รพ.เสาธง ( ให้ สสจ. อำเภอคลองใหญ่ เป็น center )

26

27 สิ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ในส่วนอำเภอ
พัฒนา รพ.สต.ที่ติดกับชายแดนให้มีความสามารถรองรับชาวต่างชาติได้ เปิดรับคนไข้ 24 ชม. มีระบบการตรวจใน case ที่มีปัญหาได้รับการตรวจโดยแพทย์ ผ่านทางสื่ออิเล็กโทนิค ( ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง , อุบัติเหตุฉุกเฉิน ) ให้มี EMS ใน Case ที่มีปัญหาเข้า รพ. จัดให้มีล่ามแปลภาษาใน รพ.สต. จัดให้มีล่ามแปลภาษาใน รพ.

28 สิ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ในส่วนอำเภอ ( ต่อ )
การนำหมอตำแยกัมพูชา มาทบทวนการดูแลหญิงฝากครรภ์ถึงคลอด 100% การสร้างและให้ทำงานพนักงานสาธารณสุขต่างด้าว ( พสต.) ในพื้นที่ ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ควบคุมโรค และระเบียบบ้านเช่าของท้องถิ่น

29 สิ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ในส่วนอำเภอ ( ต่อ )
ในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ส่งเสริมให้ได้รับยาต้านฯ และติดตาม นโยบายฝากครรภ์ 5,000 บาท ในกลุ่มเด็ก ส่งเสริมให้ได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ และติดตามพัฒนาการ

30 อนาคต ( AEC ) Mobile Clinic HIV EMS โรงงานอุตสาหกรรม

31


ดาวน์โหลด ppt การจัดบริการสุขภาพแก่แรงงานข้ามชาติ อ.คลองใหญ่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google