งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการการป้องกันเอชไอวีในกลุ่มประชากรที่มี พฤติกรรมเสี่ยง ด้วยการส่งเสริมการลงชุมชนในการสร้าง เครือข่ายแบบบูรณาการ Comprehensive HIV-Prevention Among.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการการป้องกันเอชไอวีในกลุ่มประชากรที่มี พฤติกรรมเสี่ยง ด้วยการส่งเสริมการลงชุมชนในการสร้าง เครือข่ายแบบบูรณาการ Comprehensive HIV-Prevention Among."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการการป้องกันเอชไอวีในกลุ่มประชากรที่มี พฤติกรรมเสี่ยง ด้วยการส่งเสริมการลงชุมชนในการสร้าง เครือข่ายแบบบูรณาการ Comprehensive HIV-Prevention Among MARPs by Promoting Integrated Outreach and Networking (CHAMPION) สนับสนุนโดย และ กองทุนโลกด้านเอดส์ วัณโรค และมาลาเรีย

2 FSW MSM IDU MW ครอบคลุมพนักงานบริการ หญิงทุกรูปแบบ ครอบคลุมชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย และ Transgender ในสถานบันเทิง และกลุ่ม MSW ครอบคลุมผู้ฉีดสารเสพติดทุกชนิด ครอบคลุมแรงงานข้ามชาติ ทั้งที่จด ทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียน จาก เมียนม่าร์ สปป. ลาว และกัมพูชา

3 CCM / TC- HIV PR-DDC FSW, MSM, HSS PR-RTF MW PR-PSI IDU Joint Strategic Committee SR-RTF SR-AHRN SR-CPAT SR-Metta Khao Khao House SSR-Alden House SSR-Siam Care SSR-Thai Red Cross SR-BATS (STI cluster) SR-BATS (AIDS cluster) SR-DOC SR-DMS SR-PPAT SR-RSAT SR-BoE SR- OTDSAR SSR-TDN SR-DHSS SR-MAP SR-WVFT SR-Stella SR-IOM SR-AIDNET SR- Pattanarak SR-FAR SSR-SDA

4 1. เพื่อสร้างความเข้มแข็งและขยายผลการให้บริการ ป้องกันเอชไอวีเอชแบบบูรณาการแก่กลุ่มประชากร ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง 2. เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการให้บริการ ด้านเอชไอวีอย่างเท่าเทียมและยั่งยืนแก่กลุ่ม ประชากรที่มีพฤติกรรมเสี่ยง 3. เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบสารสนเทศเชิง ยุทธศาสตร์เพื่อใช้ในการปรับปรุงนโยบายและ โครงการที่มีต่อกลุ่มประชากรที่มีพฤติกรรมเสี่ยง

5

6 เป้าหมายโครงการ : ลดจำนวนผู้ติดเชื้อราย ใหม่ด้วยการให้บริการการป้องกันเอชไอวี ที่สามารถเข้าถึงได้อย่างกว้างขวางใน จังหวัดเป้าหมาย แก่กลุ่มประชากรแรงงาน ข้ามชาติ 3 สัญชาติ ได้แก่ สัญชาติลาว พม่า และกัมพูชา เป้าหมายแรงงานข้ามชาติ ( โครงการ ฟ้ามิตร 2 )

7 1. ประมง 2. ประมงต่อเนื่อง 3. โรงงาน 4. การก่อสร้าง 5. เกษตร

8  ดำเนินการทั้งหมด 36 จังหวัด ( 115 อำเภอ )  พื้นที่ดำเนินการ เอดส์เน็ท 3 จังหวัด ( 8 อำเภอ ) - จังหวัดหนองคาย : อำเภอเมือง ท่าบ่อ และอำเภอโพนพิสัย - จังหวัดขอนแก่น : อำเภอเมือง และ อำเภอหนองเรือ - จังหวัดนครพนม : อำเภอเมือง บ้านแพง และอำเภอธาตุพนม

9 1. การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ อาสาสมัครฯ เพื่อเป็นผู้ดำเนินการ เรื่องให้ความรู้ เรื่องเอดส์ การรณรงค์ การให้คำปรึกษา (VCCT) และ STIs 2. การพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และดร อปอินศูนย์ 3. การพัฒนาสื่อ / กระจายสื่อข้อมูล : วิทยุ แผ่นพับ 4. การแจกจ่ายถุงยางอนามัย, เจล ผ่านกิจกรรม 5. การให้คำปรึกษาและตรวจเลือด แบบสมัครใจ เรื่องเอดส์ และ โรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ 6. การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรับบริการ 7. การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ ในการทำงานระดับจังหวัด * กลุ่มผู้ให้บริการสุขภาพ ( งาน สาธารณสุข / งานปกครอง - อปท. / ชุมชน / นายจ้างหรือผู้ประกอบการ / PCM ) เป็นต้น เ กิจกรรมโครงการ

10 กิจกรรมเป้าหมายเข้าถึง 1. การเข้าถึงแรงงานข้ามชาติ - กิจกรรมกลุ่มย่อย - ดรอปอิน - รณรงค์ - แกนนำ 600803 2. กระจายถุงยางอนามัย, เจล - กล่อง, ดรอปอิน, รณรงค์, แกนนำ 8,5326,448 3. เข้ารับคำปรึกษา และตรวจเลือด HIV 82 4. เข้ารับคำปรึกษา และตรวจ STIs 195


ดาวน์โหลด ppt โครงการการป้องกันเอชไอวีในกลุ่มประชากรที่มี พฤติกรรมเสี่ยง ด้วยการส่งเสริมการลงชุมชนในการสร้าง เครือข่ายแบบบูรณาการ Comprehensive HIV-Prevention Among.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google