งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการการป้องกันเอชไอวีในกลุ่มประชากรที่มีพฤติกรรมเสี่ยง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการการป้องกันเอชไอวีในกลุ่มประชากรที่มีพฤติกรรมเสี่ยง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการการป้องกันเอชไอวีในกลุ่มประชากรที่มีพฤติกรรมเสี่ยง
ด้วยการส่งเสริมการลงชุมชนในการสร้างเครือข่ายแบบบูรณาการ Comprehensive HIV-Prevention Among MARPs by Promoting Integrated Outreach and Networking (CHAMPION) สนับสนุนโดย และ กองทุนโลกด้านเอดส์ วัณโรค และมาลาเรีย

2 ครอบคลุมพนักงานบริการหญิงทุกรูปแบบ
FSW ครอบคลุมชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย และ Transgender ในสถานบันเทิง และกลุ่ม MSW MSM ครอบคลุมผู้ฉีดสารเสพติดทุกชนิด IDU ครอบคลุมแรงงานข้ามชาติ ทั้งที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียน จากเมียนม่าร์ สปป.ลาว และกัมพูชา MW

3 Joint Strategic Committee
CCM / TC-HIV PR-DDC FSW, MSM, HSS PR-RTF MW PR-PSI IDU Joint Strategic Committee SR-RTF SR-AHRN SR-CPAT SR-Metta Khao Khao House SSR-Alden House SSR-Siam Care SSR-Thai Red Cross SR-BATS (STI cluster) SR-BATS (AIDS cluster) SR-DOC SR-DMS SR-PPAT SR-RSAT SR-BoE SR-OTDSAR SSR-TDN SR-DHSS SR-MAP SR-WVFT SR-Stella SR-IOM SR-AIDNET SR-Pattanarak SR-FAR SSR-SDA

4 วัตถุประสงค์ 1.เพื่อสร้างความเข้มแข็งและขยายผลการให้บริการป้องกันเอชไอวีเอชแบบบูรณาการแก่กลุ่มประชากรที่มีพฤติกรรมเสี่ยง 2.เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการให้บริการด้านเอชไอวีอย่างเท่าเทียมและยั่งยืนแก่กลุ่มประชากรที่มีพฤติกรรมเสี่ยง 3.เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์เพื่อใช้ในการปรับปรุงนโยบายและโครงการที่มีต่อกลุ่มประชากรที่มีพฤติกรรมเสี่ยง

5

6 เป้าหมายแรงงานข้ามชาติ ( โครงการฟ้ามิตร 2 )
เป้าหมายโครงการ : ลดจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ด้วยการให้บริการการป้องกันเอชไอวี ที่สามารถเข้าถึงได้อย่างกว้างขวางในจังหวัดเป้าหมาย แก่กลุ่มประชากรแรงงานข้ามชาติ 3 สัญชาติ ได้แก่ สัญชาติลาว พม่า และกัมพูชา

7 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์ จำแนกอาชีพ
กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์ จำแนกอาชีพ 1. ประมง 2. ประมงต่อเนื่อง 3.โรงงาน 4. การก่อสร้าง 5. เกษตร

8 พื้นที่ดำเนินการ ดำเนินการทั้งหมด 36 จังหวัด ( 115 อำเภอ )
ดำเนินการทั้งหมด 36 จังหวัด ( 115 อำเภอ ) พื้นที่ดำเนินการ เอดส์เน็ท 3 จังหวัด ( 8 อำเภอ ) - จังหวัดหนองคาย : อำเภอเมือง ท่าบ่อ และอำเภอโพนพิสัย - จังหวัดขอนแก่น : อำเภอเมือง และอำเภอหนองเรือ - จังหวัดนครพนม :อำเภอเมือง บ้านแพง และอำเภอธาตุพนม

9 กิจกรรมโครงการ 1. การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ อาสาสมัครฯ เพื่อเป็นผู้ดำเนินการ เรื่องให้ความรู้เรื่องเอดส์ การรณรงค์ การให้คำปรึกษา (VCCT) และ STIs 2. การพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และดรอปอินศูนย์ 3. การพัฒนาสื่อ/กระจายสื่อข้อมูล : วิทยุ แผ่นพับ 4. การแจกจ่ายถุงยางอนามัย,เจล ผ่านกิจกรรม 5. การให้คำปรึกษาและตรวจเลือดแบบสมัครใจ เรื่องเอดส์ และ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 6. การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรับบริการ 7. การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการทำงานระดับจังหวัด * กลุ่มผู้ให้บริการสุขภาพ (งานสาธารณสุข / งานปกครอง- อปท. / ชุมชน / นายจ้างหรือผู้ประกอบการ / PCM ) เป็นต้น

10 เป้าหมายและตัวชี้วัดปีที่ 1 ( จ.ขอนแก่น)
กิจกรรม เป้าหมาย เข้าถึง 1. การเข้าถึงแรงงานข้ามชาติ - กิจกรรมกลุ่มย่อย - ดรอปอิน - รณรงค์ - แกนนำ 600 803 2. กระจายถุงยางอนามัย,เจล - กล่อง,ดรอปอิน,รณรงค์,แกนนำ 8,532 6,448 3. เข้ารับคำปรึกษา และตรวจเลือด HIV 8 2 4. เข้ารับคำปรึกษา และตรวจ STIs 19 5


ดาวน์โหลด ppt โครงการการป้องกันเอชไอวีในกลุ่มประชากรที่มีพฤติกรรมเสี่ยง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google