งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Equity in Heath System Dr.Tunt Chomchuen University of Chiangrai 2010.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Equity in Heath System Dr.Tunt Chomchuen University of Chiangrai 2010."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Equity in Heath System Dr.Tunt Chomchuen University of Chiangrai 2010

2 What’s Equity? General Idea of Equity? Equity in Economics? Equity in Health Sector? Equity in Health Case of Thai?

3 What’s Equity? Equalbalancecomplete sufficiency

4  By Utilization  By Rawlsian or Maximin  By Egaritarianism Equity

5 Equity : Utilitarianism -Expansion a Social Resources which social having maximize profit Equity  Social having maximize profit.

6 Equity : Rawlsian or Maximin Principle Equity  Inferior persons having maximize profit.  ความเป็นธรรมเกิดขึ้นได้ เมื่อสมาชิกที่ ด้อยที่สุดในสังคมได้รับประโยชน์สูงสุดใน การจัดสรรทรัพยากร

7 Equity : Egalitarianism  ความเป็นธรรมเกิดขึ้นได้ เมื่อสมาชิกใน สังคมได้รับสิ่งที่กำลังพิจารณาอยู่ให้เป็นไป อย่างเท่าเทียม โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ มาเป็น ข้อจำกัด  เน้นการกระจายสินค้าจำเป็นต่อชีวิตให้กับ ผู้คนได้รับอย่างเท่าเทียมกัน  เน้นสุขภาพของส่วนรวมเป็นหลัก Equity  Alls having profit in equal.

8 Equity in Economics  Holizontal Equity  Vertical Equity  Equity of Choice

9 Equity in Health Care System  Holizontal Equity  Vertical Equity  Equity of Choice  Equity of Acces  Equity of Equal Health Level

10 -Non Equal Practice for Different Need Vertical Equity in Health Care System -Progressive Financing

11 -Equal Practice in Equal Need Holizatal Equity in Health Care System

12 Facing in Equal of Choice in Health Care  Equity of Health Care in any where Equity of Choice in Health Care System

13  Alls should Facing in same price of Health Care  Alls can consume health care in same quantity Equity of Access in Health Care System

14 Equal Health Level = Equal Health Care Equity of Equal Health Level in Health Care System

15 1. ให้นักศึกษาอ่านและวิเคราะห์บทความ ต่อไปนี้ 1.1 ความเป็นธรรม เรื่องที่ใหญ่ที่สุดของ ประเทศไทย 1.2 งานวิจัย “ ความเป็นธรรมในระบบสุขภาพ ไทย : ประสบการณ์ของผู้บริหารระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข ” 1. ให้นักศึกษาอ่านและวิเคราะห์บทความ ต่อไปนี้ 1.1 ความเป็นธรรม เรื่องที่ใหญ่ที่สุดของ ประเทศไทย 1.2 งานวิจัย “ ความเป็นธรรมในระบบสุขภาพ ไทย : ประสบการณ์ของผู้บริหารระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข ” work

16 2. ให้นักศึกษาศึกษาตอบคำถามต่อไปนี้ ( ทำ เป็น Paper work) 2.1 จากบทความ เรื่อง ความเป็นธรรม เรื่อง ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย 2.1.1 สรุปประเด็นได้ว่าอย่างไร 2.1.2 มีความเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยใน ประเด็นใด อย่างไร เพราะอะไร 2.1.3 ถ้าพิจารณาในบริบทของ Health Care System ในระดับท้องถิ่นปัจจุบัน มี ปัญหาด้านความเป็นธรรมตามบทความหรือไม่ อย่างไร 2. ให้นักศึกษาศึกษาตอบคำถามต่อไปนี้ ( ทำ เป็น Paper work) 2.1 จากบทความ เรื่อง ความเป็นธรรม เรื่อง ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย 2.1.1 สรุปประเด็นได้ว่าอย่างไร 2.1.2 มีความเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยใน ประเด็นใด อย่างไร เพราะอะไร 2.1.3 ถ้าพิจารณาในบริบทของ Health Care System ในระดับท้องถิ่นปัจจุบัน มี ปัญหาด้านความเป็นธรรมตามบทความหรือไม่ อย่างไร 2.2 จากงานวิจัย เรื่อง ความเป็นธรรมในระบบ สุขภาพไทย : ประสบการณ์ของผู้บริหาร ระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข ” 2.2.1 สะท้อนภาพให้เห็นถึงความเป็นธรรม ในระบบสุขภาพไทย ในด้านไหนบ้าง อย่างไร 2.2.2 ปัจจุบันปัญหาเหล่านั้น ยังมีปรากฏ หรือไม่ อย่างไร


ดาวน์โหลด ppt Equity in Heath System Dr.Tunt Chomchuen University of Chiangrai 2010.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google