งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Dr.Tunt Chomchuen University of Chiangrai

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Dr.Tunt Chomchuen University of Chiangrai"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Dr.Tunt Chomchuen University of Chiangrai
Equity in Heath System Dr.Tunt Chomchuen University of Chiangrai 2010

2 What’s Equity? General Idea of Equity? Equity in Economics? Equity in Health Sector? Equity in Health Case of Thai?

3 What’s Equity? Equal balance complete sufficiency

4 Equity  By Utilization By Rawlsian or Maximin By Egaritarianism

5 Equity : Utilitarianism
Equity  Social having maximize profit. -Expansion a Social Resources which social having maximize profit

6 Equity : Rawlsian or Maximin Principle
Equity  Inferior persons having maximize profit.  ความเป็นธรรมเกิดขึ้นได้ เมื่อสมาชิกที่ด้อยที่สุดในสังคมได้รับประโยชน์สูงสุดในการจัดสรรทรัพยากร

7 Equity : Egalitarianism
Equity  Alls having profit in equal.  ความเป็นธรรมเกิดขึ้นได้ เมื่อสมาชิกในสังคมได้รับสิ่งที่กำลังพิจารณาอยู่ให้เป็นไปอย่างเท่าเทียม โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ มาเป็นข้อจำกัด เน้นการกระจายสินค้าจำเป็นต่อชีวิตให้กับผู้คนได้รับอย่างเท่าเทียมกัน เน้นสุขภาพของส่วนรวมเป็นหลัก

8 Equity in Economics Holizontal Equity Vertical Equity Equity of Choice

9 Equity in Health Care System
Holizontal Equity Vertical Equity Equity of Choice Equity of Acces Equity of Equal Health Level

10 Vertical Equity in Health Care System
-Non Equal Practice for Different Need -Progressive Financing

11 Holizatal Equity in Health Care System
-Equal Practice in Equal Need

12 Equity of Choice in Health Care System
Facing in Equal of Choice in Health Care  Equity of Health Care in any where

13 Equity of Access in Health Care System
Alls should Facing in same price of Health Care  Alls can consume health care in same quantity

14 Equity of Equal Health Level in Health Care System
Equal Health Care

15 work 1. ให้นักศึกษาอ่านและวิเคราะห์บทความต่อไปนี้
1.1 ความเป็นธรรม เรื่องที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย 1.2 งานวิจัย “ความเป็นธรรมในระบบสุขภาพไทย : ประสบการณ์ของผู้บริหารระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข”

16 2. ให้นักศึกษาศึกษาตอบคำถามต่อไปนี้ (ทำเป็น Paper work)
2.1 จากบทความ เรื่อง ความเป็นธรรม เรื่องที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย 2.1.1 สรุปประเด็นได้ว่าอย่างไร มีความเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยในประเด็นใด อย่างไร เพราะอะไร ถ้าพิจารณาในบริบทของ Health Care System ในระดับท้องถิ่นปัจจุบัน มีปัญหาด้านความเป็นธรรมตามบทความหรือไม่ อย่างไร 2.2 จากงานวิจัย เรื่อง ความเป็นธรรมในระบบสุขภาพไทย : ประสบการณ์ของผู้บริหารระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข” 2.2.1 สะท้อนภาพให้เห็นถึงความเป็นธรรมในระบบสุขภาพไทย ในด้านไหนบ้าง อย่างไร 2.2.2 ปัจจุบันปัญหาเหล่านั้น ยังมีปรากฏหรือไม่ อย่างไร


ดาวน์โหลด ppt Dr.Tunt Chomchuen University of Chiangrai

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google