งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Research Methods in Computer Science

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Research Methods in Computer Science"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 517 491 Research Methods in Computer Science
Website : การประเมิน Class Attendance 10% (ห้ามขาดเกิน 3 ครั้ง) Midterm 20% Final 20% Presentation + Document Paper presentation % Proposal Defend % NOTES: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 50%

2 สิ่งที่นักศึกษาต้องเตรียม
งาน presentation ของนักศึกษา หางานวิจัยที่เป็น paper (ภาษาอังกฤษ) ที่ตีพิมพ์จากปีปัจจุบันย้อนหลัง 3 ปี วารสารต่างประเทศ (International Journal) งานประชุมวิชาการ (Proceedings of International Conference) พิมพ์เอกสาร (download ที่ website) 3 ชุดให้กรรมการแต่ละท่าน

3 ข้อปฏิบัติที่นักศึกษาต้องทราบ
ระเบียบของวิชานี้ที่แจกให้นักศึกษา วิชานี้และ individual study จะไม่เปิดในภาคการศึกษาฤดูร้อน การทำ poster เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานปริญญานิพนธ์ของนักศึกษาหลังจากที่นักศึกษาสอบประเมินผลรายวิชานี้แล้วและมีผลการสอบ“ผ่าน” นักศึกษาต้องทำการเสนอผลงานปริญญานิพนธ์ให้อยู่ในรูปแบบโปสเตอร์ 1 แผ่นและนำโปสเตอร์ไปจัดแสดงไว้ที่ห้องสมุด วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ หรือนำไปจัดแสดงในสถานที่ที่ภาควิชาจัดเตรียมไว้

4 paper เขียนรายงานสรุป paper ที่เลือกมาตามหัวข้อดังนี้
เขียนเหตุผลว่าทำไมจึงเลือกงานวิจัยชิ้นนี้ วิธีการที่ใช้ที่อ้างอิงในงานวิจัยนี้เป็นอย่างไร เจ้าของงานวิจัยมีวิธีการตรวจสอบความถูกต้องของงานวิจัยอย่างไร วิจารณ์งานวิจัยเป็นอย่างไรข้อดี ข้อด้อยของงานวิจัยนี้ สรุปงานวิจัยนี้เป็นอย่างไร งานวิจัยนี้จะมีประโยชน์กับงานวิจัยหรือปริญญานิพนธ์ของนักศึกษาอย่างไรบ้าง งานวิจัยที่เลือกมานี้ตีพิมพ์ที่ไหน

5 การอ้างอิง ชื่อ นามสกุล, ชื่อ paper, ที่มาของ paper, ปีที่ตีพิมพ์ ตัวอย่าง L. Talavera and E. Gaudioso., “Mining Student Data to Characterize Similar Behavior Groups in Unstructured Collaboration Spaces”, Proceedings of the Sixteenth European Conference on Artificial Intelligence, August 22nd - 27th 2004, Valencia, Spain,2004 A. Klautau, N. Jevtić, and A. Orlitsky, “On nearest-neighbor error-correcting output codes with application to all-pairs multiclass support vector machines”, Journal of Machine Learning Research, vol. 4, December, 2003.

6 ตัวอย่าง paper


ดาวน์โหลด ppt Research Methods in Computer Science

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google