งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

517 491 Research Methods in Computer Science Website : การประเมิน  Class Attendance10% (ห้ามขาดเกิน 3 ครั้ง)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "517 491 Research Methods in Computer Science Website : การประเมิน  Class Attendance10% (ห้ามขาดเกิน 3 ครั้ง)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 517 491 Research Methods in Computer Science Website : http://www.cs.su.ac.th/course/bscs-project/ การประเมิน  Class Attendance10% (ห้ามขาดเกิน 3 ครั้ง)  Midterm20%  Final20%  Presentation + Document  Paper presentation 20 %  Proposal Defend 30 % 50%

2 สิ่งที่นักศึกษาต้องเตรียม งาน presentation ของนักศึกษา  หางานวิจัยที่เป็น paper ( ภาษาอังกฤษ ) ที่ตีพิมพ์จากปีปัจจุบัน ย้อนหลัง 3 ปี  วารสารต่างประเทศ (International Journal)  งานประชุมวิชาการ (Proceedings of International Conference) พิมพ์เอกสาร (download ที่ website) 3 ชุดให้กรรมการแต่ละท่าน

3 ข้อปฏิบัติที่นักศึกษาต้องทราบ ระเบียบของวิชานี้ที่แจกให้นักศึกษา วิชานี้และ individual study จะไม่เปิดในภาคการศึกษาฤดูร้อน การทำ poster – เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานปริญญานิพนธ์ของนักศึกษาหลังจากที่นักศึกษา สอบประเมินผลรายวิชานี้แล้วและมีผลการสอบ “ ผ่าน ” นักศึกษาต้องทำการ เสนอผลงานปริญญานิพนธ์ให้อยู่ในรูปแบบโปสเตอร์ 1 แผ่นและนำ โปสเตอร์ไปจัดแสดงไว้ที่ห้องสมุด วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ หรือ นำไปจัดแสดงในสถานที่ที่ภาควิชาจัดเตรียมไว้

4 paper เขียนรายงานสรุป paper ที่เลือกมาตามหัวข้อดังนี้ – เขียนเหตุผลว่าทำไมจึงเลือกงานวิจัยชิ้นนี้ – วิธีการที่ใช้ที่อ้างอิงในงานวิจัยนี้เป็นอย่างไร เจ้าของงานวิจัยมีวิธีการ ตรวจสอบความถูกต้องของงานวิจัยอย่างไร – วิจารณ์งานวิจัยเป็นอย่างไรข้อดี ข้อด้อยของงานวิจัยนี้ – สรุปงานวิจัยนี้เป็นอย่างไร – งานวิจัยนี้จะมีประโยชน์กับงานวิจัยหรือปริญญานิพนธ์ของนักศึกษา อย่างไรบ้าง – งานวิจัยที่เลือกมานี้ตีพิมพ์ที่ไหน

5 การอ้างอิง ชื่อ นามสกุล, ชื่อ paper, ที่มาของ paper, ปีที่ตีพิมพ์ ตัวอย่าง –L. Talavera and E. Gaudioso., “Mining Student Data to Characterize Similar Behavior Groups in Unstructured Collaboration Spaces”, Proceedings of the Sixteenth European Conference on Artificial Intelligence, August 22nd - 27th 2004, Valencia, Spain,2004 –A. Klautau, N. Jevtić, and A. Orlitsky, “On nearest- neighbor error-correcting output codes with application to all-pairs multiclass support vector machines”, Journal of Machine Learning Research, vol. 4, December, 2003.

6 ตัวอย่าง paper


ดาวน์โหลด ppt 517 491 Research Methods in Computer Science Website : การประเมิน  Class Attendance10% (ห้ามขาดเกิน 3 ครั้ง)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google