งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พฤติกรรมของ การเรียน • แรงจูงใจ • ความรับผิดชอบ • การมีส่วนร่วม Traditional classroom.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พฤติกรรมของ การเรียน • แรงจูงใจ • ความรับผิดชอบ • การมีส่วนร่วม Traditional classroom."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 พฤติกรรมของ การเรียน • แรงจูงใจ • ความรับผิดชอบ • การมีส่วนร่วม Traditional classroom

3 LectureLabTestLectureLabTest Self learning: Computer Based Training On-line Material

4 CAI Web Based Instruction: WBI ALN ; Asynchronous Learning Network OnOn

5 • การติดต่อสื่อสารระหว่าง ผู้สอน - ผู้เรียน • course materials • การถาม - ตอบ และการสนทนา • การติดต่อสื่อสารระหว่าง ผู้สอน - ผู้สอน • การเชื่อมโยงข้อมูล • การเข้าถึงข้อมูลสะดวก • เทคนิคการนำเสนอให้แก่ผู้เรียน ข้อดี - ข้อเสีย WBI

6 • ความคุ้นเคย กับระบบ • ผู้เรียน การ เข้าใช้ • ผู้สอน การ พัฒนา • ความเร็วของ internet • การเชื่อมโยง ข้อมูลมาก • Browser หลายตัว

7 1. เครื่องมือที่ใช้ใน WBI • Computer • Server • Tools: • HTML editors • Multimedia (graphic, sound etc) • Interaction • Database: ขั้นตอนการ จัดทำ WBI

8 การจัดทำ WBI ( ต่อ ) 2. โครงสร้าง Subdirectories Files 3. การจัดทำ และการใช้ 4. การประเมิน และการ พัฒนา

9 เครื่องมือที่ใช้จัดทำ WBI HTML documents Basic HTML Editors: Netscape composer Front page Dreamweaver Net object PowerPoint, Msword etc

10 เครื่องมือที่ใช้จัดทำ WBI Multimedia 1. Graphic/ Animation: Drawing: Adobe illustrator CoralDraw Macromedia Freehand

11 เครื่องมือที่ใช้จัดทำ WBI Multimedia 1.Graphic/ Animation: Image Editing: Adobe Photoshop Animation: GIF animator Macromedia Flash 3D: 3D Studio Infinite 3D VRML

12 เครื่องมือที่ใช้จัดทำ WBI Multimedia 2. Sound Editing: Real jukebox (mp3) Realproducer (ram) 3. Authoring:Macromedia Director Macromedia Authorware ToolBook 4. Video: Adobe Premiere

13 เครื่องมือที่ใช้จัดทำ WBI Interaction: HTML Form E-mail Client side Javascript Server side Java CGI : Perl script

14 เครื่องมือที่ใช้จัดทำ WBI Database : Cold Fusion Internet Database Connector (IDC; from NT 4.0)

15 การจัดทำ >> WBI Environment 1. Tutorial 2. Lab simulation 3. PreTest / PostTest 4. Board / E-mail 5. FAQ 6. Link - Search Database

16 Self learning classroomLab Tutorial PhysiolBoardLab Simulation E-mail Self TestLab ClassroomExamination

17 ขั้นตอนและการจัดเตรียม WBI 1. สร้างสิ่งแวดล้อมตามที่กำหนด 2. อย่าซับซ้อน : Multimedia : File size Script : Script Error Java applet : เท่าที่จำเป็น 3. บุคลากรจัดทำ : ระดับง่าย / ระดับยาก

18 End.. จบ แล้ว :)


ดาวน์โหลด ppt พฤติกรรมของ การเรียน • แรงจูงใจ • ความรับผิดชอบ • การมีส่วนร่วม Traditional classroom.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google