งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Asynchronous and Synchronous Learning. สมาชิกกลุ่ม ( สาขาสังคมศึกษา ) สมาชิกกลุ่ม ( สาขาสังคมศึกษา ) 1. นางสาวนันทพร นำมา รหัส 53181100214 1. นางสาวนันทพร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Asynchronous and Synchronous Learning. สมาชิกกลุ่ม ( สาขาสังคมศึกษา ) สมาชิกกลุ่ม ( สาขาสังคมศึกษา ) 1. นางสาวนันทพร นำมา รหัส 53181100214 1. นางสาวนันทพร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Asynchronous and Synchronous Learning

2 สมาชิกกลุ่ม ( สาขาสังคมศึกษา ) สมาชิกกลุ่ม ( สาขาสังคมศึกษา ) 1. นางสาวนันทพร นำมา รหัส 53181100214 1. นางสาวนันทพร นำมา รหัส 53181100214 2. นางสาวภักจิรา ไชยาวุฒิ รหัส 53181100228 2. นางสาวภักจิรา ไชยาวุฒิ รหัส 53181100228 3. นางสาววสุมนี ใจไว รหัส 53181100236 3. นางสาววสุมนี ใจไว รหัส 53181100236 4. นางสาวศิริพร อัดแอ รหัส 53181100242 4. นางสาวศิริพร อัดแอ รหัส 53181100242

3 Asynchronous หมายถึง Asynchronous หมายถึง รูปแบบการเรียนการสอนที่ ผู้สอน และผู้เรียนไม่จำเป็นต้องพบ กันตามเวลาในตาราง ที่กำหนดไว้ แต่ผู้สอนและผู้เรียนสามารถ ติดต่อกันได้ตลอดเวลา โดยใช้ เครื่องมือสื่อ สารต่าง ๆ ซึ่งเป็นการ เรียนรู้ที่ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของ เวลา และสถานที่ ผู้เรียนสามารถ เรียนที่ไหน เวลาใดก็ได้ และเป็นการ ใช้การสื่อสารระยะไกล เพื่อช่วยให้ การเรียนรู้มีลักษณะใกล้เคียงกับการ เรียนในระบบห้องเรียนหรือการเรียน การสอนที่ผู้สอนกับผู้เรียนได้พบหน้า กัน

4 Synchronous Learning หมายถึง ผู้เรียนและผู้สอนอยู่ในเวลา เดียวกัน เป็นการเรียนแบบ เรียลไทม์ เน้นผู้เรียน เป็น ศูนย์กลาง เช่นห้องเรียนที่มี อาจารย์สอนนักศึกษาอยู่แล้วแต่นำ ไอทีเข้ามาเสริมการสอน

5 องค์ประกอบ E – Mail Course Homepage Chat Talk online Video Conference FTP Course Syllabus Lecture Note Tutorials Homework Assignments twitter Hypermedia Courseware face book Multimedia Courseware Slides 1. แหล่งข้อมูลระยะไกล (Remote Resource)

6 2. การเรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive Learning) 3. การเรียนแบบร่วมมือกัน (Collabrative Learning) 4. การเรียนการสอน ที่ไม่จำเป็นต้องเรียน ตามตารางสอน 5. เทคนิคการเรียนแบบ Asynchronous 6. การใช้ Web Based Course


ดาวน์โหลด ppt Asynchronous and Synchronous Learning. สมาชิกกลุ่ม ( สาขาสังคมศึกษา ) สมาชิกกลุ่ม ( สาขาสังคมศึกษา ) 1. นางสาวนันทพร นำมา รหัส 53181100214 1. นางสาวนันทพร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google