งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Asynchronous and Synchronous Learning. สมาชิกกลุ่ม ( สาขาสังคมศึกษา ) สมาชิกกลุ่ม ( สาขาสังคมศึกษา ) 1. นางสาวนันทพร นำมา รหัส 53181100214 1. นางสาวนันทพร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Asynchronous and Synchronous Learning. สมาชิกกลุ่ม ( สาขาสังคมศึกษา ) สมาชิกกลุ่ม ( สาขาสังคมศึกษา ) 1. นางสาวนันทพร นำมา รหัส 53181100214 1. นางสาวนันทพร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Asynchronous and Synchronous Learning

2 สมาชิกกลุ่ม ( สาขาสังคมศึกษา ) สมาชิกกลุ่ม ( สาขาสังคมศึกษา ) 1. นางสาวนันทพร นำมา รหัส นางสาวนันทพร นำมา รหัส นางสาวภักจิรา ไชยาวุฒิ รหัส นางสาวภักจิรา ไชยาวุฒิ รหัส นางสาววสุมนี ใจไว รหัส นางสาววสุมนี ใจไว รหัส นางสาวศิริพร อัดแอ รหัส นางสาวศิริพร อัดแอ รหัส

3 Asynchronous หมายถึง Asynchronous หมายถึง รูปแบบการเรียนการสอนที่ ผู้สอน และผู้เรียนไม่จำเป็นต้องพบ กันตามเวลาในตาราง ที่กำหนดไว้ แต่ผู้สอนและผู้เรียนสามารถ ติดต่อกันได้ตลอดเวลา โดยใช้ เครื่องมือสื่อ สารต่าง ๆ ซึ่งเป็นการ เรียนรู้ที่ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของ เวลา และสถานที่ ผู้เรียนสามารถ เรียนที่ไหน เวลาใดก็ได้ และเป็นการ ใช้การสื่อสารระยะไกล เพื่อช่วยให้ การเรียนรู้มีลักษณะใกล้เคียงกับการ เรียนในระบบห้องเรียนหรือการเรียน การสอนที่ผู้สอนกับผู้เรียนได้พบหน้า กัน

4 Synchronous Learning หมายถึง ผู้เรียนและผู้สอนอยู่ในเวลา เดียวกัน เป็นการเรียนแบบ เรียลไทม์ เน้นผู้เรียน เป็น ศูนย์กลาง เช่นห้องเรียนที่มี อาจารย์สอนนักศึกษาอยู่แล้วแต่นำ ไอทีเข้ามาเสริมการสอน

5 องค์ประกอบ E – Mail Course Homepage Chat Talk online Video Conference FTP Course Syllabus Lecture Note Tutorials Homework Assignments twitter Hypermedia Courseware face book Multimedia Courseware Slides 1. แหล่งข้อมูลระยะไกล (Remote Resource)

6 2. การเรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive Learning) 3. การเรียนแบบร่วมมือกัน (Collabrative Learning) 4. การเรียนการสอน ที่ไม่จำเป็นต้องเรียน ตามตารางสอน 5. เทคนิคการเรียนแบบ Asynchronous 6. การใช้ Web Based Course


ดาวน์โหลด ppt Asynchronous and Synchronous Learning. สมาชิกกลุ่ม ( สาขาสังคมศึกษา ) สมาชิกกลุ่ม ( สาขาสังคมศึกษา ) 1. นางสาวนันทพร นำมา รหัส 53181100214 1. นางสาวนันทพร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google