งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชุมชนพึ่งตนเอง กองทุนสวัสดิการชุมชนพื้นที่จังหวัดกระบี่ ได้รับการอนุมัติงบประมาณสมทบ จากรัฐบาล ประจำปี 2554 รอบที่ 1 ผ่านความ เห็นชอบจากคณะกรรมการสนับสนุนการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชุมชนพึ่งตนเอง กองทุนสวัสดิการชุมชนพื้นที่จังหวัดกระบี่ ได้รับการอนุมัติงบประมาณสมทบ จากรัฐบาล ประจำปี 2554 รอบที่ 1 ผ่านความ เห็นชอบจากคณะกรรมการสนับสนุนการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชุมชนพึ่งตนเอง กองทุนสวัสดิการชุมชนพื้นที่จังหวัดกระบี่ ได้รับการอนุมัติงบประมาณสมทบ จากรัฐบาล ประจำปี 2554 รอบที่ 1 ผ่านความ เห็นชอบจากคณะกรรมการสนับสนุนการ ขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชน จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 1/ 2554 วันที่ 12 มกราคม 2554 ที่ชื่อกองทุนเงินกอง ทุน สมาชิก ( รวม ) จำนวน สมาชิก ที่ ครบปี ( คน ) วงเงิน อนุมัติ ( บาท ) ๑กองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลเขาทอง ๙๙, ๖๓๐๒๖๘๙๗, ๘๒ ๐ ๒กองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลแหลมสัก ๗๐, ๕๒๗๑๑๕๔๑, ๙๗ ๕ ๓กองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลหนองทะเล ๕๑, ๑๐๐๑๔๐๕๑๑๐๐ ๔กองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลคลองหิน ๖๔, ๘๐๐๑๕๐๕๔๗๕๐ ๕กองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลอ่าวลึกใต้ ๗๔, ๓๐๑๑๔๕๕๒, ๙๒ ๕ ๖กองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลเหนือคลอง ๗๔, ๑๕๐๑๕๐๕๔, ๗๕ ๐ ๗กองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลคลองเขม้า ๑๑๔, ๓๒๑๒๖๕๙๖, ๗๒ ๕ ๘กองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลคลองขนาน ๗๕, ๐๐๐๑๒๐๔๓, ๘๐๐ ๙กองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลดินอุดม ๕๙, ๔๐๐๑๑๗๔๒, ๗๐ ๕ ๑๐๑๐ กองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลไสไทย ๒๐๐, ๓๒ ๗ ๔๕๑๑๖๔, ๖๑ ๕ ๑ กองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลคลองประสงค์ ๑๕๑, ๓๖ ๕ ๔๐๑๑๔๖, ๓๖ ๕ ๑๒๑๒ กองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลเขาต่อ ๑๓๒, ๖๔๐๓๓๖๑๒๒, ๖๔ ๐ ๑๓๑๓ กองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลเพหลา ๖๗, ๕๖๐๑๕๑๕๕, ๑๑๕ ๑๔๑๔ กองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลเกาะลันตาน้อย ๘๒, ๑๑๕๑๔๐๕๑๑, ๐๐ ๑๕๑๕ กองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลอ่าวลึกเหนือ ๗๕, ๔๕๐๑๙๐๖๙, ๓๕๐ รวมทั้งสิ้น ๑, ๓๙๒, ๖ ๘๖ ๓, ๑๓๙๑, ๑๔๕, ๗๓๕ Hot Issue @ Hot Issue การเข้ารับมอบนโยบายการดำเนินงานตาม ยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไข ปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม โดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ในวันจันทร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๐๘. ๐๐ น. ณ อาคาร EH ๑๐๖ ศูนย์นิทรรศการ และการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไข ปัญหา ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไข ปัญหา ๑ ด้านการป้องกัน ๒ ด้านการช่วยเหลือ และบำบัดฟื้นฟู ๓ การขจัดสิ่งยั่วยุและอิทธิพลจากสื่อ ๔ การผลักดัน นโยบาย ๕ การเสริมสร้างบทบาทและองค์ความรู้แก่ผู้นำทาง ความคิดของเด็กและเยาวชน ๖ การสำรวจข้อมูล พัฒนาระบบงาน และติดตามผล ที่จังหวัดมารดา ทุกอายุ ( คน ) อายุต่ำกว่า 15 ปี บริบูรณ์ อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ จำนว น ร้อย ละ จำนว น ร้อยละ ระดับ ความ รุนแรง เกณฑ์การเฝ้าระวังการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร > = 10 รวมทั้งประเทศ 787,739 3,2990.42106,72613.55 1 กระบี่ 7,687190.251,05713.77 53 2 กรุงเท พฯ 104,9353060.299,2828.85 74 ตารางแสดงอัตราการคลอดบุตรของมารดาอายุต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์ องค์การอนามัยโลก : WHO ให้คำนิยาม ว่าวัยรุ่น ( adolescent ) หมายถึง ผู้ที่มีอายุ 10 – 19 ปี และให้กำหนดเกณฑ์มาตรฐานเฝ้า ระวังสถานการณ์การตั้งครรภ์ของวัยรุ่น โดย ร้อยละของผู้หญิง อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ที่ตั้งครรภ์ ต่อผู้หญิงทุกกลุ่มอายุที่ตั้งครรภ์ ต้องไม่เกิน ร้อยละ 10

2 ขอเชิญร่วมงานวันสตรีสากลและ รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และ ครอบครัว จังหวัดกระบี่ ประจำปี ๒๕๕๔ วันอังคารที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๔ ๐๗. ๓๐ – ๐๘. ๓๐ น. เดินรณรงค์ปกป้อง สถาบันครอบครัวและยุติความรุนแรง ต่อเด็ก สตรี และครอบครัว ณ บริเวณลานปูดำ เทศบาลเมืองกระบี่ ๐๘. ๓๐ – ๑๖. ๓๐ ประกาศเกียรติคุณสตรีดีเด่น, บรรยายการสร้างกระแส สังคมไทยกับบทบาทสตรีและความเสมอภาค, การป้องกันและการแก้ไขปัญหา ความรุนแรงต่อเด็กและสตรี, ฐานการเรียนรู้, การแสดงบนเวที ณ โรงแรม มาริไทม์ ปาร์ค แอนด์สปา รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ มีอะไรใหม่ในเดือนหน้า นายสมัย เจริญช่าง ประธานคณะกรรมาธิการสวัสดิการ สังคม สภาผู้แทนราษฎร และคณะ ให้เกียรติร่วมงาน นายประสิทธิ์ โอสถานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าว เปิดงานพร้อม มอบชุดของขวัญแก่ผู้ประสบปัญหาฯ และมอบทุนการศึกษา แก่นักเรียนที่ขาดแคลน ผู้ร่วมงานกล่าวปฏิญาณตนต่อต้านยาเสพติด และ รับชมกิจกรรมบนชายหาดของชาวตำบลเกาะ กลาง รวมทั้งร่วมกิจกรรมของซุ้มหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ระฆังสังคม จุลสารฉบับที่ 1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2554 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกระบี่ แจกลูกโป่งรณรงค์ ยุติความรุนแรงแก่เยาวชนที่มาร่วมงาน งานวันทุ่งทะเล “ มิติสังคมไม่ทอดทิ้งกัน ” และกระทรวง พม. เคลื่อนที่ วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ชายหาดทุ่งทะเล จ. กระบี่ งานวันทุ่งทะเล “ มิติสังคมไม่ทอดทิ้งกัน ” และกระทรวง พม. เคลื่อนที่ วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ชายหาดทุ่งทะเล จ. กระบี่


ดาวน์โหลด ppt ชุมชนพึ่งตนเอง กองทุนสวัสดิการชุมชนพื้นที่จังหวัดกระบี่ ได้รับการอนุมัติงบประมาณสมทบ จากรัฐบาล ประจำปี 2554 รอบที่ 1 ผ่านความ เห็นชอบจากคณะกรรมการสนับสนุนการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google