งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

@ Hot Issue ชุมชนพึ่งตนเอง ยุทธศาสตร์การป้องกันและ แก้ไขปัญหา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "@ Hot Issue ชุมชนพึ่งตนเอง ยุทธศาสตร์การป้องกันและ แก้ไขปัญหา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 @ Hot Issue ชุมชนพึ่งตนเอง ยุทธศาสตร์การป้องกันและ แก้ไขปัญหา
การเข้ารับมอบนโยบายการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ป้องกันและแก้ไข ปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม โดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ในวันจันทร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ อาคาร EH ๑๐๖ ศูนย์ นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์การป้องกันและ แก้ไขปัญหา ๑ ด้านการป้องกัน ๒ ด้านการช่วยเหลือและบำบัดฟื้นฟู ๓ การขจัดสิ่งยั่วยุและอิทธิพลจากสื่อ ๔ การ ผลักดันนโยบาย ๕ การเสริมสร้างบทบาทและองค์ความรู้แก่ผู้นำทางความคิด ของเด็กและเยาวชน ๖ การสำรวจข้อมูล พัฒนาระบบงาน และติดตามผล ชุมชนพึ่งตนเอง กองทุนสวัสดิการชุมชนพื้นที่จังหวัดกระบี่ ได้รับ การอนุมัติงบประมาณสมทบ จากรัฐบาล ประจำปี 2554 รอบที่ 1 ผ่าน ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสนับสนุนการ ขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชน จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 1/ วันที่ 12 มกราคม 2554 องค์การอนามัยโลก : WHO ให้คำนิยามว่า วัยรุ่น (adolescent) หมายถึง ผู้ที่มีอายุ 10 – 19 ปี และให้กำหนดเกณฑ์มาตรฐานเฝ้า ระวังสถานการณ์การตั้งครรภ์ของวัยรุ่น โดยร้อยละของผู้หญิง อายุต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์ที่ตั้งครรภ์ ต่อผู้หญิงทุกกลุ่มอายุที่ ตั้งครรภ์ ต้องไม่เกิน ร้อยละ 10 ที่ ชื่อกองทุน เงินกองทุน สมาชิก (รวม) จำนวนสมาชิก ที่ครบปี (คน) วงเงินอนุมัติ (บาท) กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเขาทอง ๙๙,๖๓๐ ๒๖๘ ๙๗,๘๒๐ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแหลมสัก ๗๐,๕๒๗ ๑๑๕ ๔๑,๙๗๕ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองทะเล ๕๑,๑๐๐ ๑๔๐ ๕๑๑๐๐ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคลองหิน ๖๔,๘๐๐ ๑๕๐ ๕๔๗๕๐ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลอ่าวลึกใต้ ๗๔,๓๐๑ ๑๔๕ ๕๒,๙๒๕ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเหนือคลอง ๗๔,๑๕๐ ๕๔,๗๕๐ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคลองเขม้า ๑๑๔,๓๒๑ ๒๖๕ ๙๖,๗๒๕ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคลองขนาน ๗๕,๐๐๐ ๑๒๐ ๔๓,๘๐๐ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลดินอุดม ๕๙,๔๐๐ ๑๑๗ ๔๒,๗๐๕ ๑๐ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลไสไทย ๒๐๐,๓๒๗ ๔๕๑ ๑๖๔,๖๑๕ ๑๑ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคลองประสงค์ ๑๕๑,๓๖๕ ๔๐๑ ๑๔๖,๓๖๕ ๑๒ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเขาต่อ ๑๓๒,๖๔๐ ๓๓๖ ๑๒๒,๖๔๐ ๑๓ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเพหลา ๖๗,๕๖๐ ๑๕๑ ๕๕,๑๑๕ ๑๔ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเกาะลันตาน้อย ๘๒,๑๑๕ ๕๑๑,๐๐ ๑๕ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลอ่าวลึกเหนือ ๗๕,๔๕๐ ๑๙๐ ๖๙,๓๕๐ รวมทั้งสิ้น ๑,๓๙๒,๖๘๖ ๓,๑๓๙ ๑,๑๔๕,๗๓๕ ตารางแสดงอัตราการคลอดบุตรของมารดาอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ที่ จังหวัด มารดาทุกอายุ (คน) อายุต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ จำนวน ร้อยละ ระดับความรุนแรง เกณฑ์การเฝ้าระวังการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร > = 10 รวมทั้งประเทศ 787,739 3,299 0.42 106,726 13.55 1 กระบี่ 7,687 19 0.25 1,057 13.77 53 2 กรุงเทพฯ 104,935 306 0.29 9,282 8.85 74

2 ระฆังสังคม จุลสารฉบับที่ 1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2554 มีอะไรใหม่ในเดือนหน้า ขอเชิญร่วมงานวันสตรีสากล และรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และครอบครัว จังหวัดกระบี่ ประจำปี ๒๕๕๔ วันอังคารที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๔ ๐๗.๓๐ – ๐๘.๓๐ น. เดินรณรงค์ ปกป้องสถาบันครอบครัวและยุติความรุนแรง ต่อเด็ก สตรี และครอบครัว ณ บริเวณลานปูดำ เทศบาลเมืองกระบี่ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ ประกาศเกียรติ คุณสตรีดีเด่น , บรรยายการสร้างกระแส สังคมไทยกับบทบาทสตรีและความเสมอภาค, การป้องกันและการแก้ไขปัญหา ความรุนแรงต่อเด็กและสตรี, ฐานการเรียนรู้, การแสดงบนเวที ณ โรงแรม มาริไทม์ ปาร์ค แอนด์สปา รี สอร์ท จังหวัดกระบี่ งานวันทุ่งทะเล “มิติสังคมไม่ทอดทิ้งกัน” และ กระทรวง พม. เคลื่อนที่ วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ ณ ชายหาดทุ่งทะเล จ.กระบี่ นายสมัย เจริญช่าง ประธานคณะกรรมาธิการสวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฎร และคณะ ให้เกียรติร่วมงาน นายประสิทธิ์ โอสถานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวเปิดงานพร้อม มอบชุดของขวัญแก่ผู้ประสบปัญหาฯ และมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลน ผู้ร่วมงานกล่าวปฏิญาณตนต่อต้านยาเสพติด และรับชมกิจกรรมบนชายหาดของชาวตำบลเกาะกลาง รวมทั้งร่วมกิจกรรมของซุ้มหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ แจกลูกโป่งรณรงค์ ยุติความรุนแรงแก่เยาวชนที่มาร่วมงาน


ดาวน์โหลด ppt @ Hot Issue ชุมชนพึ่งตนเอง ยุทธศาสตร์การป้องกันและ แก้ไขปัญหา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google