งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Delirium, Depression and Dementia อาจารย์แพทย์หญิงสิรินทร ฉันศิริกาญจน หน่วยเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Delirium, Depression and Dementia อาจารย์แพทย์หญิงสิรินทร ฉันศิริกาญจน หน่วยเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 Delirium, Depression and Dementia อาจารย์แพทย์หญิงสิรินทร ฉันศิริกาญจน หน่วยเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

2 2 Contents  Clinical feature and diagnosis  Delirium  Depression  Dementia  Differential diagnosis of DDD

3 3 Delirium หมายถึง “ acute, transient organic mental syndrome characterized by a global disorder of cognition and attention, a reduced level of consciousness, abnormality increased or reduced psychomotor activity, and a disturbed sleep wake cycle

4 4 ท่านถูกตามตอนตี 2 จาก ICU ศัลยกรรมกระดูก หญิง 85 ปี third day post-op for total hip replacement มีอาการ เอะอะ โวยวาย ดึงสายน้ำเกลือออกและ พยายามจะปีนเตียง

5 5 PE : T 36.5 O C, BP 140/90 mmHg, P 96/min,R 16/min ผู้ป่วยนอนในเตียง ตอบคำถามไม่ ค่อยถูก จำของ 3 อย่างไม่ได้ บอกว่าจะลงมาหุงข้าว ใส่บาตรเพราะ เช้าแล้ว ไม่รู้ว่าอยู่ที่โรงพยาบาลจำ ไม่ได้ว่าขาหัก และมาผ่าตัดขา ตรวจร่างกายอื่นๆ ปกติ Dx ? Mx ?

6 6 Diagnostic Criteria for Delirium 1 Disturbance of consciousness 2 A change in cognition 3 Brief period and fluctuation during the course of the day

7 7 Diagnostic Criteria for Delirium 4 Caused by a. a general medical condition b. a substance intoxication or side effect c. a substance withdrawal d. multiple factors

8 8 Disturbance of conscious: alter in  awareness  alert  attention

9 9 Disturbance in cognition: What does it mean ?

10 10 - memory - perceiving - reasoning - judgment - imagining - thinking Cognitive function

11 11 Disturbance of cognition 1. Perceptual disturbance 2. Disorientation 3. Memory disturbance

12 12 Perceptual disturbance  illusion  delusion  hallucination

13 13 Abnormal of psychomotor activities 1. Hyperactive psychomotor activities 2. Hypoactive psychomotor activities 3. Mixed type

14 14 Factors Predisposing to Delirium  Advance age  Recent surgical procedure  Trauma (including burns and hip fractures)  Substance or drug use to dependence

15 15 Factors Predisposing to Delirium  Low serum albumin level  Proteinuria

16 16 Factors Predisposing to Delirium  Medical condition  CNS disease esp. dementia others are  stroke  seizure  head injury  metastasis to brain  primary brain tumor

17 17 Factors Predisposing to Delirium  Cardiopulmonary problems eg.  myocardial infarction  congestive heart failure  hypertensive encephalopathy  pulmonary embolus  pneumonia  hypoxia from any cardiopulmonary condition

18 18 Factors Predisposing to Delirium  Metabolic disturbance eg.  electrolyte abnormalities  severe vitamin deficiency or malnutrition  fluid imbalances  hyperglycemia or hypoglycemia  hyperthyroidism or hypothyroidism

19 19 Factors Predisposing to Delirium  Genitourinary problems  uremia  urinary tract infection  severe urinary retention  Infections potentially all infection

20 20 Factors Predisposing to Delirium  Gestrointestinal  Hepatic encephalopathy  Severe fecal impaction  Rheumatologic  Vasculitis

21 21 Primary prevention of delirium in the elderly  minimized drugs prescribed for the elderly  avoid more than one drug with ant cholinergic effect  identify who high risk for delirium

22 22 Common Medications causing Delirium in the Elderly DisorderMedicationCommon examples Cardio- vascular conditions Antiarrhythmics Antihypertensives Cardiac glycosides Coronary vasodilartors Procainamide, propranolol quinidine, Clonidine, methyldopa, reserpine Digitalis Nitrates

23 23 DisorderMedicationCommon examples Gastro- intestinal conditions Antidiarrheals Antinauseants Antispasmotics Atropine, belladonna, hyoscyamine, scopolamine Cimetidine, cyclizine, phenothiazines Methanthelene, propantheline Common Medications causing Delirium in the Elderly

24 24 DisorderMedicationCommon examples Musculo-skeletal conditions Anti- inflammatory agents Muscle relaxants Corticosteroids, indomethacin, salicylates Carisoprodol, diazepam Common Medications causing Delirium in the Elderly

25 25 DisorderMedication Common examples Neurologic- psychiatric conditions Anticonvulsants Antiparkinsonism agents Barbiturates, carbamazepine, diazepam, phenytoin Amantadine, benztropine, levopoda, trihexyphenidyl Common Medications causing Delirium in the Elderly

26 26 DisorderMedication Common examples Neurologic- psychiatric conditions Hypnotics and sedatives Barbiturates, belladonna alkaloids, bromides, chloral hydrate, glutethimide Benzodiazepines, Common Medications causing Delirium in the Elderly

27 27 DisorderMedication Common examples Neurologic- psychiatric conditions Psychotropics Benzodiazepines, hydroxyzines, lithium salts, meprobamate, monoamine oxidase inhibitors, neuroleptics, tricyclic antidepressants Common Medications causing Delirium in the Elderly

28 28 DisorderMedication Common examples Respiratory- allergic conditions Antihistamines Brompheniramine, chlorpheniramine, cyproheptadine, diphenhydramine Common Medications causing Delirium in the Elderly

29 29 DisorderMedication Common examples Respiratory- allergic conditions Antitussives Decongestants and expectorants Opiates, synthetic narcotics Phenylephrine, phenylpropanolamine, potassium preparations Common Medications causing Delirium in the Elderly

30 30 DisorderMedication Common examples Miscellaneous conditions Analgesics Anaesthetics Dextropropoxyphene, opiates, phenacetin, salicylates, synthetic narcotics Lidocaine, methohexital, methoxyflurane Common Medications causing Delirium in the Elderly

31 31 DisorderMedication Common examples Miscellaneous conditions Antidiabetic agents Antineoplastics Insulin, oral hypoglycemics Corticosteroids, mitomycin, procarbazine Common Medications causing Delirium in the Elderly

32 32 DisorderMedication Common examples Miscellaneous conditions Antituberculosis agents Antibiotics Isoniazid, rifampin Ciprofloxacin, penicillin Common Medications causing Delirium in the Elderly

33 33 Depression  Detinstion  DSM-IV At least five of the following nine symptoms

34 34 Depression ต้องมี  A depressed mood or lose of interest / pleasure  Present most of the day, nearly everyday อย่างน้อยติดต่อกัน 2 สัปดาห์

35 35 Depression  Depressed mood  Loss of interests / pleasure  Change in sleep  Change in appetite or weight  Change in psychomotor activity

36 36 Depression  Loss of energy  Trouble concentration  Thoughts of worthlessness of guilt  Thoughts about death or suicide

37 37 Depression-defined  s leep disturbances  loss of i nterest  feelings of g uilt  decreased e nergy

38 38 Depression-defined  c oncentration/memory problem  a ppetite/weight changes  p sychomotor changes (agitation/retardation)  thoughts of death or s uicide

39 39 Pharmacological Causes of Depression  Cardiac and hypertensive drugs  Reserpine, methyldopa, propanolol  Sedatives and hypnotics  Barbiturates, benzodiazepines  Steroids and hormones  Corticosteroid, estrogen, oral contraceptives

40 40 Pharmacological Causes of Depression  Psychotropic drugs  Neurological agents  Levodopa, amantadine  Analgesics and anti-inflamatory drugs  Antibacterial and antifungal drugs  Antineoplastic drugs  Vincristine, vinblastine

41 41 Pharmacological Causes of Depression  Stimulants and appetite suppressants  amphetamine  Miscellaneous drugs  cimetidine

42 42 Dementia

43 43 Criteria for diagnosis of dementia (DSM IV) Development of multiple cognitive memory impairment deficits including memory impairment and at least one of the following: • aphasia (deterioration in language) • apraxia (impaired ability to execute motor abilities, sensory functions and comprehension of the task)

44 44 • agnosia (failure to recognise and identify objects despite intact sensory functions) • disturbance in executive functioning (ability to think abstractly, to plan, sequence, initiate, monitor and stop complex behaviour) Criteria for diagnosis of dementia (DSM IV)

45 45 Must be sufficiently severe to cause impairment in occupation and social functioning, and represent a decline from previous higher level of functioning, should not be made during the course of delirium

46 46 สมองเสื่อม สมองเดิมต้องดี ต้องทำได้แล้วเลวลง เกี่ยวกับ ความรอบรู้ ความสามารถของสมองจนมีผลต่อ การใช้ชีวิตของผู้ป่วย (การงาน ส่วนตัว)

47 47 สมองเสื่อมจะสูญเสีย ความสามารถ ของสมอง หลายส่วน

48 ความสามารถของสมอง  การรับรู้  ความจำ  เหตุผล  จินตนาการ  ความคิด  การตัดสินใจ 48

49 49 เกณฑ์การวินิจฉัย โรคสมองเสื่อม (DSM IV) ผู้ป่วยจะต้องสูญเสียความสามารถ ของสมองหลาย ๆ ด้าน โดยจะต้องมีความจำเสื่อม ความเสื่อมอย่างอื่นอีก 1 อย่าง ร่วมกับ ความเสื่อมอย่างอื่นอีก 1 อย่าง

50 50 ความเสื่อมอย่างอื่น 1 อย่าง ในเรื่องต่อไปนี้  พูดไม่ถูก เรียกไม่ถูก พูดไม่ได้  ทำกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ได้ ทำไม่เป็น  ไม่รู้จัก ไม่รู้เรื่อง  คิด วางแผน จัดลำดับไม่ได้

51 51 ต้องรุนแรงจนทำให้มีผลกระทบต่อ อาชีพและสังคม บกพร่องลงจากระดับเดิม ต้องรู้ตัวดี มีพฤติกรรมแปลก ๆ

52 52 ความผิดปกติอื่น ๆ  บุคลิกภาพเปลี่ยนแปลง  อาการทางจิตประสาท

53 53 1. การเสื่อมสลายของสมอง เช่น โรคอัลไซเมอร์ โรคพาร์กินสัน เป็นต้น 2. ปัญหาหลอดเลือดสมอง 3. การติดเชื้อในสมอง 4. ขาดสารอาหารบางชนิด เช่น วิตามิน บี 1 บี 12 โฟลิค แอซิค สมองเสื่อมเกิดจากสาเหตุอะไรบ้าง

54 54

55 55 สาเหตุของสมองเสื่อม  จากหลอดเลือด สมอง  สมองขาดเลือด  เนื้อสมองตาย

56 56 สาเหตุของสมองเสื่อม  การติดเชื้อในสมอง  ซิฟิลิส  ติดเชื้อเอชไอวี  สมอง/เยื่อบุสมองอักเสบ

57 57 การขาดวิตามิน บี 1 พบในผู้ที่ดื่มสุราเป็นประจำ การขาดวิตามินบี 12 พบใน  ผู้ที่กินอาหารมังสวิรัติ์ติดต่อกันเป็น เวลานาน (> 10 ปี)  ผู้ที่ได้รับการผ่าตัดกระเพาะอาหาร และลำไส้เล็กออกไป

58 58 อาการขาดวิตามินบี 12  ซีด  เดินไม่ไหว ขาชา  สมองเสื่อม

59 59 สมองเสื่อมเกิดจากสาเหตุอะไรบ้าง 5. การปรวนของเมตาโบลิกของร่างกาย เช่น การทำงานของต่อมไร้ท่อบางชนิดผิดปกติไป การทำงานของตับผิดปกติไป 6. การกระทบกระเทือน กระแทกเสมอ ๆ ( เช่นนักมวย) 7. เนื้องอกในสมอง โดยเฉพาะส่วนด้านหน้า ของสมอง

60 60 สาเหตุของสมองเสื่อม  การปรวนของเมตาโบลิกของร่างกาย  ต่อมทัยรอยด์ทำงานผิดปกติมาก/น้อย  ระดับแคลเซียมผิดปกติมาก/น้อย  โรคตับ  โรคไต

61 61 สมองเสื่อมเกิดจากสาเหตุอะไรบ้าง 8. ช่องในสมองขยายใหญ่จากน้ำเลี้ยง สมองคั่ง 9. ยาหรือสารที่เป็นพิษ โดยเฉพาะยาที่มีผลต่อ การทำงานของสมอง

62 62 สมองเสื่อมที่รักษาได้ 1 ใน 10  ต่อมทัยรอยด์ทำงานผิดปกติ (ต่ำ / สูง)  ขาดวิตามินบี 12  ช่องในสมองขยายใหญ่ เนื่องจากน้ำเลี้ยง สมองคั่ง  ยาหรือสารที่เป็นพิษ

63 63 Differential diagnosis of DDD  Onset  Clinical features  Associated symptoms

64 64 แสดงลักษณะทางคลินิกของ Delirium, Dementia และ Depression Characteristic DeliriumDementiaDepression Onset SuddenInsidious Course over 24 h Fluctuating, with nocturnal exacerbation Stable

65 65 แสดงลักษณะทางคลินิกของ Delirium, Dementia และ Depression CharacteristicDeliriumDementiaDepression ConsciousnessReducedClear AttentionGlobally disordered Normal, except in severe cases May be disordered CognitionGlobally disordered Globally impaired May be selectively impaired : memory

66 66 แสดงลักษณะทางคลินิกของ Delirium, Dementia และ Depression Characteristic DeliriumDement ia Depression Hallucinations Usually visual or visual and auditory Often absent Except in psychotic depression-rare Delusions Fleeting, poorly systematized Often absent

67 67 แสดงลักษณะทางคลินิกของ Delirium, Dementia และ Depression Characteristic DeliriumDementiaDepression Orientation Usually impaired, at least for a time Often impaired Normal

68 68 แสดงลักษณะทางคลินิกของ Delirium, Dementia และ Depression Characteristic Delirium DementiaDepression Psychomotor activity Increased, reduced, or shifting unpredictably Often normal Varies from psychomotor retardation to hyperactivity depending on the type of depression

69 69 แสดงลักษณะทางคลินิกของ Delirium, Dementia และ Depression CharacteristicDeliriumDementiaDepression SpeechOften incoherent, show or rapid Patient has difficulty finding words :perseveration Normal, show, or rapid Involuntary movements Often asterixis or coarse tremor Often absentUsually absent, some fine tremor

70 70 แสดงลักษณะทางคลินิกของ Delirium, Dementia และ Depression CharacteristicDeliriumDementiaDepression Physical illness or drug toxicity One or both are present Often absent, especially in senile dementia of the Alzheimer,s type Usually multiple complaints, poly pharmacy

71 71


ดาวน์โหลด ppt 1 Delirium, Depression and Dementia อาจารย์แพทย์หญิงสิรินทร ฉันศิริกาญจน หน่วยเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google