งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Case study 4 Ext. ปานเกล้า ศิริอาชาวัฒนา. Case 4 Case ผู้ป่วยชายไทย อายุ 79 ปี ญาตินำส่ง โรงพยาบาลด้วยอาการเพ้อ สับสน ประมาณ 2 วันก่อนมาโรงพยาบาล ผู้ป่วยมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Case study 4 Ext. ปานเกล้า ศิริอาชาวัฒนา. Case 4 Case ผู้ป่วยชายไทย อายุ 79 ปี ญาตินำส่ง โรงพยาบาลด้วยอาการเพ้อ สับสน ประมาณ 2 วันก่อนมาโรงพยาบาล ผู้ป่วยมี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Case study 4 Ext. ปานเกล้า ศิริอาชาวัฒนา

2 Case 4 Case ผู้ป่วยชายไทย อายุ 79 ปี ญาตินำส่ง โรงพยาบาลด้วยอาการเพ้อ สับสน ประมาณ 2 วันก่อนมาโรงพยาบาล ผู้ป่วยมี เห็นภาพหลอน กลัวผีจะมาทำร้าย พูดเพ้อ คนเดียว ไม่รู้วัน เวลา สถานที่ นอนไม่หลับ กินข้าวไม่ได้ ( ไม่ยอมกินข้าว ) อ่อนเพลีย ไม่มีแรง ผู้ป่วยไม่เคยมีอาการอย่างนี้มา ก่อน V/S BT 38.5 ˚ c, BP 110/70, RR 20, PR 80, ท่านเป็นแพทย์เวรที่ ER

3 PROBLEM LIST ของผู้ป่วยรายนี้คืออะไรบ้าง

4 Approach Always consider medical disorders esp. if no previous psych HX Anticipate need for psychiatry consult and restraints (meds, physical) early

5 Problem list Old patient: 79 years-old Psychosis for 2 days: delusion, hallucinations, bizarre behavior, disorganized speech Fever: BT 38.5 ˚ c

6 ท่านจะซักประวัติเพิ่มเติม อะไรบ้าง

7 History Ask open-ended ?’s re: thoughts, feelings, personal relationships; drug use; prior hospitalizations/psych hx; psychiatric medications; physical/sexual abuse Psychosis: delusion, hallucinations, bizarre behavior, disorganized speech

8 ท่านจะตรวจร่างกาย เพิ่มเติมอะไรบ้าง, MSE อะไรบ้าง

9 Findings Abnormal vital signs; appearance, mental status exam Head-to-toe exam: E/O trauma, pupils, nystagmus, thyroid, pulm/cardia/abdomen, skin Neuro: CNs, DTRs, motor, sensory, cerebellar, asterixis, gait, catatonia (consider NMS)

10 ท่านจะส่ง LAB INVESTIGATION เพิ่มเติมอะไรบ้าง

11 Evaluation Consider ECG and psych med levels (ie, Li) Tox: if concern for unreported drug abuse or ingestion (id, acetaminophen) Psychiatry consult: if ? Need for hospitaliz, suicide/homicide attempt, uncertain @ risk of danger to self/other

12 Evaluation Other labs: if concern for “organic” d/o or required for psychiatric hospital: CBC, chem7, LFTs, UA, TSH, ammonia, CXR More thorough w/u is necessary for new onset psychiatric dx: consider RPR, CT head, LP, EEG

13 จงให้การวินิจฉัยผู้ป่วยราย นี้

14 Diagnosis Acute Psychosis due to medical disorder

15 จงให้การวินิจฉัยแยกโรค ผู้ป่วยรายนี้

16 Differential diagnosis “Organic” Disorders that Mimic Psychiatric Diseases PathophysiologyDifferential NeurologicBrain tumor, head trauma,meningitis, encephalopathy, temporal lobe epilepsy, dementia OtherPorphyria ToxicologicETOH, illicit drug, overdoses Metabolic/EndocrineHypoglycemia, hypoxia, thyroid disease

17 จงให้การ MANAGEMENT ผู้ป่วยรายนี้

18 Treatment Treat any underlying medical illness Meds ◦ Haldol (IM/IV), loanzapine (PO/SL/IM); side effects; QT, akathisia, dystonia ◦ Lorazepam/diazepam (PO/SL/IM): preferred for drug-related agitation; avoid in the elderly

19 Treatment Physical restraints: soft/leather (1-4 points), posy: use as temporizing measure in conjunction with pharmacologic treatment and 1:1 sitter

20 Pearls Signs suggestive of “organic disorder” age > 40 w/ no prior psych hx, abnl VS, recent memory loss, clouded consciousness Engage family member/friends/partners whenever possible

21 THANK YOU FOR YOUR ATTENTION.


ดาวน์โหลด ppt Case study 4 Ext. ปานเกล้า ศิริอาชาวัฒนา. Case 4 Case ผู้ป่วยชายไทย อายุ 79 ปี ญาตินำส่ง โรงพยาบาลด้วยอาการเพ้อ สับสน ประมาณ 2 วันก่อนมาโรงพยาบาล ผู้ป่วยมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google