งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Chapter 12 Riveted, Bolted & Welded Connections.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Chapter 12 Riveted, Bolted & Welded Connections."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 Chapter 12 Riveted, Bolted & Welded Connections

2 2 Riveted, bolted and welded connections Friction type connections High strength bolt Bearing type connections Ordinary bolt (or rivet)

3 3 Lab joints ( ต่อทาบ ) Butt joints ( ต่อชน ) cover plate main plate

4 4 Repeating group Boiler joints (pressure joints) Repeating group Inner cover plate outer cover plate Structural joints

5 5 Multiple rows

6 6 long pitch back pitch diagonal pitch short pitch intermediate pitch

7 7 Efficiency: compares the strength of the joint with that of solids plates P0P0 P0P0 ถ้าชิ้นส่วนที่ไม่มีรอยต่อรับแรงได้ ไม่เกิน P 0 ประสิทธิภาพของรอยต่อ หมายถึง : รอยต่อรับแรงดึงได้เป็นกี่ % ของกำลังของชิ้นส่วนเดิม ( ที่ไม่มีรอยต่อ ) Efficiency = P 1 /P 0 P1P1 P1P1 และชิ้นส่วนที่มีรอยต่อรับแรง ได้ไม่เกิน P 1

8 8 (1) Shearing (at connector) (2) Tearing (of plate)  tt

9 9 (3) Bearing (of plate) (4) Unlikely to occur if the distance from the edge of the plate to the connector is large enough (1.75-2 times the diameter of the connector) bb

10 10 (1) Rivet capacity (shearing of rivet and bearing failure) Shearing: D

11 11 (1) Rivet capacity (shearing of rivet and bearing failure) (cont’)  b = 19 ksi (2) Tearing capacity (tension failure of plate)  t = 11 ksi bearing: tearing: Hence the strength of the repeating section is 6533.5 lb per 3.25 in. 3.25 ”

12 12 Internal pressure

13 13 (1) Preliminary calculation: load that can transmitted by one rivet (shear or bearing) (2) Possible method of failure

14 14

15 15 d = 20.5 mm

16 16 P -19.8 kN 19.8 kN Row 1 (has 1-rivet) 19.8 kN single shear main plate cover plate

17 17 P -37.3 kN 37.3 kN P -26.7 kN 26.7 kN Row 1 (has 1-rivet) Hence strength of row-1 is 19.8 kN main plate cover plate main plate cover plate crash in the main plate 37.3 kN P crash in the cover plate 26.7 kN P

18 18 Row 2 (has 2-rivets) 19.8 kN 59.4 kN double shear 2 x 19.8 kN 19.8 kN 39.6 kN P-99 kN Shear strength at row-2 is 2 x 19.8 kN

19 19 crushing at cover plate 53.4 kN 19.8 kN P-126.6 kN 4 x 26.7 kN 73.2 kN 2 x 26.7 kN One possible bearing strength at row-2 is 2 x 26.7 kN Row 2 (has 2-rivets) crushing at main plate 37.3 kN One possible bearing strength at row-2 is 19.8 kN P-94.4 kN 2 x 37.3 kN 37.3 kN 57.1 kN 37.3 kN Hence strength of row 2 is 74.6 kN

20 20 Row 3 (has 2-rivets) Hence strength of row 3 is also 74.6 kN 2 x 37.3 kN 37.3 kN crushing at main plate 4 x 26.7 kN 2 x 26.7 kN crushing at cover plate 2 x 19.8 kN double shear

21 21 Total rivet capacity 19.8 kN 74.6 kN

22 22 Tearing at row 1 of main plate Tearing at row 2 of main plate

23 23 19.8 kN 74.6 kN Row 1 Row 2 Row 3 main plate 19.8 kN main plate 19.8 kN 37.3 kN Tearing capacity of main plate

24 24 Tearing capacity of cover plate Row 1 Row 3 Row 2 19.8 kN

25 25 Row 1 Row 3 Row 2 19.8 kN outer cover plate 19.8 kN 9.9 kN 79.2 kN inner cover plate

26 26 Rivets failure: 169.0 kN Tearing of main plate: 175.5 kN Tearing of cover plate: 190.4 kN

27 27 Assume each rivet carries a load proportional to its resisting shear area 1/2 1 1 2 2 2 Totally 9 shear areas: the average load transmitted by 1 shear area is 12-5 STRESSES IN BEARING-TYPE CONNECTIONS

28 28 the average shearing stress is Row1 Row2Row3 4 kips the maximum average bearing stress is

29 29 main plate (Row 2) 2 kips main plate (Row 1) main plate (Row 3) 8 kips 2 kips

30 30 Upper cover plate 4 kips 2 kips 4 kips Lower cover plate 4 kips 2 kips 4 kips

31 31 Lower cover plate 4 kips 2 kips 4 kips

32 32

33 33 Lab joints ( ต่อทาบ ) Butt joints ( ต่อชน )

34 34 shearing capacity of 1-rivet bearing capacity of 1-rivet upper plate Total rivets capacity Row1

35 35 upper plate 26.94 kN Row2 Row3 26.94 kN Hence the joint capacity is Efficiency =

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43 (1.5,4) (1.5,0) (1.5,-4) (4.5,4) (-4.5,0) (-4.5,4) (-4.5,-4) (4.5,0) (4.5,-4) (-1.5,0) (-1.5,4) (-1.5,-4) Twisting moment

44 44

45 45

46 46 ให้นิสิตพยายามทำโจทย์ข้อ 1220 ถึงข้อ 1240 ให้ได้นะครับ

47 47

48 48 สำหรับรอยต่อแบบ friction type ให้คิดแบบเดียวกับรอยต่อแบบ bearing type ยกเว้นไม่ต้องคำนวณค่าหน่วยแรงแบกทาน (Bearing stress) ที่เกิดขึ้นระหว่าง bolt และ plate

49 49

50 50 Butt Weld ( เชื่อมแบบต่อชน )

51 51 Fillet Weld ( เชื่อมแบบ พอก ) base on AISC, for E70 electrodes, A36 steel

52 52

53 53 Ans

54 54 Ans

55 55

56 56

57 57 Centroid: Torsional couple: Polar moment of inertia:

58 58

59 59

60 60

61 61


ดาวน์โหลด ppt 1 Chapter 12 Riveted, Bolted & Welded Connections.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google