งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PMQA Organization 1 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ปี พ.ศ. 2552 การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA: Public Sector Management Quality.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PMQA Organization 1 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ปี พ.ศ. 2552 การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA: Public Sector Management Quality."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PMQA Organization 1 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ปี พ.ศ. 2552 การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA: Public Sector Management Quality Award) 09/09/09

2 PMQA Organization 2 1.การดำเนินการตัวชี้วัด PMQA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 2.เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 3.แนวทางดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 กรอบการนำเสนอกรอบการนำเสนอ 4. แนวทางการประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 5. การวางแผนการพัฒนาองค์การ 6. การกำหนดตัวชี้วัดผลลัพธ์ ช่วงเช้า ช่วงบ่าย

3 PMQA Organization 3 6. การจัดการ กระบวนการ 5. การมุ่งเน้น ทรัพยากรบุคคล 4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 3. การให้ความสำคัญ กับผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1. การนำ องค์กร 2. การวางแผน เชิงยุทธศาสตร์ P. ลักษณะสำคัญขององค์กร สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และ ความท้าทาย PMQA Model 7. ผลลัพธ์ การดำเนินการ TQM : Framework

4 PMQA Organization ระบบการบริหารจัดการองค์กรตามเกณฑ์ PMQA การนำองค์กรเชิงยุทธศาสตร์การเรียนรู้ขององค์กรการปฏิบัติการที่เป็นเลิศ 4.1 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการ ความรู้ 3.1 ความรู้ เกี่ยวกับ ผู้รับบริการ และผู้มี่ส่วนได้ ส่วนเสีย 2.2 การ ถ่ายทอด กลยุทธ์ หลักเพื่อ เพื่อนำไป ปฎิบัติ 1.2 ความรับผิด ชอบต่อสังคม 1.1 การนำ องค์กร 4.2 การ จัดการ สารสน เทศและ ความรู้ 5.1 ระบบงาน 6.1 กระบวนการ ที่สร้างคุณค่า 5.3 การสร้าง ความผาสุก และความพึง พอใจแก่ บุคลากร 5.2 การเรียนรู้ ของบุคลากร และการสร้าง แรงจูงใจ 6.2 กระบวนการ สนับสนุน 7.2 มิติด้าน คุณภาพ การให้บริการ 7.1 มิติด้าน ประสิทธิผล ตามแผนปฏิบัติ ราชการ 3.2 ความ สัมพันธ์และ ความพึง พอใจของ ผู้รับบริการฯ 7.4 มิติด้าน การพัฒนา องค์กร 7.3 มิติด้านประสิทธิ ภาพของการปฏิบัติ ราชการ 2.1 การ จัดทำ ยุทธ ศาสตร์

5 PMQA Organization วงจรคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 5

6 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551- พ.ศ. 2555)

7 PMQA Organization แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551- พ.ศ. 2555) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : มุ่งสู่การเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง บุคลากรมีความพร้อมและความสามารถในการเรียนรู้ คิดริเริ่ม เปลี่ยนแปลง และปรับตัวได้อย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์ต่างๆ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : มุ่งสู่การเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง บุคลากรมีความพร้อมและความสามารถในการเรียนรู้ คิดริเริ่ม เปลี่ยนแปลง และปรับตัวได้อย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์ต่างๆ เป้าประสงค์ : ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ สามารถพัฒนาขีดสมรรถนะและมีความพร้อมในการดำเนินงาน สามารถพัฒนาขีดสมรรถนะและมีความพร้อมในการดำเนินงาน ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ในการปรับปรุงและยกระดับคุณภาพการบริหารงาน ตามแผนพัฒนาองค์การ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยเฉลี่ย) ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ในการปรับปรุงและยกระดับคุณภาพการบริหารงาน ตามแผนพัฒนาองค์การ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยเฉลี่ย)

8 PMQA Organization การกำหนดตัวชี้วัด PMQA ปี 2552 •มุ่งเน้นให้ส่วนราชการปรับปรุงองค์การ โดยการวัดความสำเร็จของ การดำเนินการและผลลัพธ์ของ แผนพัฒนาองค์การ (Improvement Plan) •ส่งเสริมให้ส่วนราชการมีความเข้าใจ และนำเครื่องมือการบริหาร จัดการที่เหมาะสม มาใช้เพื่อปรับปรุงและพัฒนาองค์การอย่าง ต่อเนื่อง •มุ่งเน้นให้ส่วนราชการสามารถดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์การ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการได้ อย่างเป็นระบบ •พัฒนาเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Fundamental Level) เพื่อเป็นกรอบการประเมินความสำเร็จของ แผนพัฒนาองค์การ ซึ่งถือว่าเป็นกรอบแนวทางในการประเมิน องค์กรเบื้องต้นและเป็นแนวทาง “การเปลี่ยนแปลงทีละขั้น” •มุ่งเน้นให้ส่วนราชการปรับปรุงองค์การ โดยการวัดความสำเร็จของ การดำเนินการและผลลัพธ์ของ แผนพัฒนาองค์การ (Improvement Plan) •ส่งเสริมให้ส่วนราชการมีความเข้าใจ และนำเครื่องมือการบริหาร จัดการที่เหมาะสม มาใช้เพื่อปรับปรุงและพัฒนาองค์การอย่าง ต่อเนื่อง •มุ่งเน้นให้ส่วนราชการสามารถดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์การ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการได้ อย่างเป็นระบบ •พัฒนาเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Fundamental Level) เพื่อเป็นกรอบการประเมินความสำเร็จของ แผนพัฒนาองค์การ ซึ่งถือว่าเป็นกรอบแนวทางในการประเมิน องค์กรเบื้องต้นและเป็นแนวทาง “การเปลี่ยนแปลงทีละขั้น”

9 PMQA Organization เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ “รางวัลมุ่งมั้นพัฒนาองค์การ ดีเด่น หมวด........” เข้าสู่การสมัครขอรับรางวัล PMQA 10 80 100 หมวด 1 หมวด 2หมวด 3 หมวด 4หมวด 5หมวด 6 20 30 40 50 60 70 80 90 100 หมวด 7 “ รางวัลการพัฒนา องค์การดีเด่น” ผ่านการรับรองเกณฑ์ฯ พัฒนาสู่ความโดดเด่นรายหมวด เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Fundamental Level) Successful Level ร้อยละ ของการ ผ่านเกณฑ์

10 PMQA Organization Roadmap การพัฒนาองค์การ 2552 2554 กรมด้านบริการ กรมด้านนโยบาย จังหวัด เน้นความสำคัญของฐานข้อมูลในการผลักดันยุทธศาสตร์ภายใต้ระบบการนำองค์กรที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 1 เน้นความสำคัญกับผู้รับบริการ โดยออกแบบกระบวนงานและพัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นความสำคัญของยุทธศาสตร์และการนำไปปฏิบัติ โดยมีระบบการวัดผลการดำเนินการที่เป็นระบบ 2553 3 5 6 2 4 1 2 4 6 3 5 1 4 2 3 5 6 สถาบันอุดมศึกษา เน้นความสำคัญของการกำหนดทิศทางองค์กรที่ชัดเจน และการพัฒนาบุคลากรเพื่อเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 1 5 3 6 2 4 SuccessfulLevel

11 PMQA Organization 11 ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 วิธีการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐวิธีการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ แนวทางที่ 1 เป็นการดำเนินการตามแนวทางของกรอบการประเมินผล การปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ซึ่งเป็นภาคบังคับที่ส่วน ราชการทุกแห่งจะต้องดำเนินการเพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการให้ ได้มาตรฐาน แนวทางที่ 2 เป็นการสมัครขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีหลักเกณฑ์และกลไกที่แตกต่างจากกรอบการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

12 PMQA Organization 12 การกำหนดตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนา คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐที่ผ่านมาตั้งแต่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 – 2551 2549 2551 2550 • น้ำหนักร้อยละ 5 • กำหนดเป็นตัวชี้วัดเลือก (ส่วนราชการเลือกจำนวน 114 ส่วนราชการ ประกอบด้วย 37 กรม 37 จังหวัด และ 40 มหาวิทยาลัย) • วัดการดำเนินการแบบ Milestone • มุ่งเน้นการเรียนรู้และทำ เข้าใจเกณฑ์คุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ • น้ำหนักร้อยละ 5 • กำหนดเป็นตัวชี้วัดบังคับ • วัดการดำเนินการแบบ Milestone • มุ่งเน้นการเรียนรู้และทำ เข้าใจเกณฑ์คุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ วิเคราะห์ โอกาสในการปรับปรุง • สำหรับส่วนราชการที่ ดำเนินการต่อเนื่องจาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 จัดทำแผนปรับปรุงองค์กร และดำเนินการปรับปรุงองค์กร • น้ำหนักร้อยละ 22 • กำหนดเป็นตัวชี้วัดบังคับ วัดผลการประเมินองค์กรใน เชิงคุณภาพ • มุ่งเน้นการบูรณาการ ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการ พัฒนาองค์กรนำมาผนวกเข้า กับตัวชี้วัดการพัฒนา คุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ โดยได้มีการประเมิน องค์กรตามแนวทางการ บริหารจัดการแบบ “ADLI”

13 PMQA Organization 13 การกำหนดตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนา คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 2552  น้ำหนักร้อยละ 20  กำหนดเป็นตัวชี้วัดบังคับ  วัดความสำเร็จของการดำเนินการและผลลัพธ์ของ แผนพัฒนาองค์การ  มุ่งเน้นให้ส่วนราชการปรับปรุงองค์กร ส่งเสริมให้แต่ละส่วน ราชการมีความเข้าใจและนำเครื่องมือการบริหารจัดการที่ เหมาะสมมาใช้เพื่อปรับปรุงและพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง  เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน เป็นกรอบการประเมินความสำเร็จของแผนพัฒนาองค์การ ซึ่งถือเป็นกรอบแนวทางในการประเมินองค์กรเบื้องต้น และ เป็นแนวทาง “การเปลี่ยนแปลงทีละขั้น”

14 PMQA Organization ตัวชี้วัดที่ 14 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ น้ำหนัก ร้อยละ 20) ตัวชี้วัดที่ 14 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (น้ำหนัก ร้อยละ 20) ตัวชี้วัดน้ำหนัก (ร้อยละ) ตัวชี้วัดน้ำหนัก (ร้อยละ) 14.1ระดับความสำเร็จของการ ดำเนินการตามแผนการพัฒนา องค์การ แผนที่14.3ระดับความสำเร็จเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ การจัดทำแผนพัฒนาองค์การ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 12 14.1.1 ร้อยละของการผ่านเกณฑ์คุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน 44 1 ความครบถ้วนของการจัดทำรายงานลักษณะ สำคัญขององค์กร (15 คำถาม) 1 14.1.2 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมาย ความสำเร็จของผลลัพธ์ในการ ดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์การ 22 2 ความครบถ้วนของการจัดทำรายงานการ ประเมินองค์กรด้วยตนเองหมวด 1-7 ตาม เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน 1 66 3 ความครบถ้วนของแผนพัฒนาองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (2 แผน) 2 124 14.2ระดับความสำเร็จของร้อยละ เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุ เป้าหมายความสำเร็จของ ผลลัพธ์ในการดำเนินการของ ส่วนราชการ ตามเกณฑ์ คุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐระดับพื้นฐาน (หมวด 7) 4

15 หมวดบังคับและหมวดสมัครใจ ของส่วนราชการระดับกรม 99 กรม 1 กรม8 กรม 2 กรม หมวดสมัครใจ 27 กรม หมวดบังคับ • ปี 2552 PMQA เป็นตัวชี้วัดบังคับน้ำหนักร้อยละ 20 (จำนวนกรมเท่ากับ 136 กรม + 1 กระทรวง) • ดำเนินการปีละ 2 หมวด • หมวดบังคับ 1 หมวด คือ กรมนโยบาย : หมวด 2 กรมบริการ : หมวด 3 • หมวดสมัครใจจำนวน 1 หมวด

16 PMQA Organization 16 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน (Fundamental Level) เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

17 PMQA Organization ที่มาของเกณฑ์คุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Fundamental Level)

18 PMQA Organization ปัญหาและอุปสรรคในการใช้เกณฑ์ PMQA ? PMQA •เกณฑ์ PMQA มีความซับซ้อนเข้าใจยาก •ไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหน •เขียนแล้วแก้ แก้แล้วเขียน ไม่รู้เขียนอย่างไรให้ถูกใจคนอ่าน •คนในหน่วยงานมีมาก ไม่สามารถบูรณาการได้ •ไม่มีผลลัพธ์และข้อมูลที่จะนำมาตอบ •ควรปรับปรุงอะไรก่อน? ระบบงานหรือข้อมูล •ไม่รู้จะปรับปรุงอย่างไรให้ดีขึ้น

19 PMQA Organization

20

21 แนวคิดในการพัฒนาเกณฑ์ฯ ระดับพื้นฐาน •มุ่งเน้นให้ส่วนราชการนำไปปฏิบัติมากกว่าการเขียนรายงาน •เน้นการวิเคราะห์กระบวนการอย่างเป็นระบบและการสร้างความ เชื่อมโยงกับผลลัพธ์ •ใช้ประโยชน์จากข้อมูลและตัวชี้วัดที่ส่วนราชการเก็บอยู่ •เน้นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและบูรณาการ •เน้นการพัฒนามากกว่าการได้รางวัล

22 PMQA Organization เป้าหมายของPMQA(ใหม่) •เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติงานและส่งมอบ บริการสาธารณะ ซึ่งอาศัยวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ กำหนดแนวทางและวิธีการ การนำไปปฏิบัติและติดตาม ประเมินผล การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปบทเรียน บูรณาการ และ การสร้างนวัตกรรม โดยเฉพาะการเทียบเคียงขีดสมรรถนะ (Benchmarking) กับภาคเอกชน หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่มี ประสิทธิภาพสูงกว่า หรือนำกรณีการปฏิบัติงานที่มีความเป็นเลิศ (Best Practices) มาเป็นแบบอย่าง

23 PMQA Organization 1. Continuous improvements 2. Breakthroughs 3. Standardization Continuous improvements Breakthroughs Standardization

24 PMQA Organization ค่าเฉลี่ยผลกราฟการประเมินองค์กรปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ส่วนราชการระดับกรม (ข้อมูล ณ มกราคม 2552) ส่วนราชการระดับกรม

25 PMQA Organization ค่าเฉลี่ยผลกราฟการประเมินองค์กรปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ส่วนราชการระดับจังหวัด (ข้อมูล ณ มกราคม 2552) ส่วนราชการระดับจังหวัด

26 PMQA Organization การเปรียบเทียบกราฟองค์กรของ สกอ. กับค่าเฉลี่ยกลางปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

27 PMQA Organization การนำไปใช้ 1.ส่วนราชการประเมินตนเองภายใต้กรอบ Fundamental Level ระบุจุดที่ยังต้องพัฒนา(OFI) 2.จัดทำแผนพัฒนาและปรับปรุงประจำปีให้สอดคล้อง โดยระบุตัวชี้วัดที่เป็นผลลัพธ์ให้ชัดเจน 3.ดำเนินการปรับปรุงตามแผน 4.วัดผลการปรับปรุง

28 PMQA Organization เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในระดับพื้นฐาน (Fundamental Level) •ประกอบด้วย 7 หมวด รวม 52 ประเด็น •แต่ละประเด็นเป็นการมุ่งเน้นกระบวนการและระบบงาน พื้นฐานที่จำเป็นเพื่อตอบสนองประเด็นต่าง ๆ ของ พรฎ.GG •ส่วนราชการต้องดำเนินการในแต่ละประเด็นให้ครบใน ทุกข้อและทุกหมวด

29 PMQA Organization “ระดับพื้นฐาน” หมายถึง กระบวนการเริ่มได้ผล “ระดับพื้นฐาน” หมายถึง กระบวนการเริ่มได้ผล  มีกระบวนการ/ระบบที่มีประสิทธิภาพและทำอย่างเป็นระบบเพื่อรองรับ กิจกรรมในหัวข้อที่ประเมิน (Approach)  กระบวนการ/ระบบ เป็นที่เข้าใจยอมรับ และเริ่มมีบทบาทสนับสนุน กระบวนการ/กิจกรรมในกิจกรรมด้านนี้ (Deployment)  องค์กรเริ่มมีการประเมินประสิทธิผลของกระบวนการ/ระบบของกิจกรรมด้านนี้ อาจมีการปรับปรุงให้กระบวนการ/ระบบให้ดีขึ้นบ้าง (Learning)  กระบวนการ/ระบบเกี่ยวกับกิจกรรมด้านนี้สอดรับ สนับสนุนกิจกรรมระดับ สำคัญขององค์กรที่ระบุไว้ในภารกิจ/ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ (Integration) เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในระดับพื้นฐาน (Fundamental Level)

30 PMQA Organization เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในระดับพื้นฐาน โดยสรุป •มีแนวทาง (มีระบบ) •มีการนำไปใช้จริง •เริ่มเกิดผล – มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง – มีการพัฒนา – มีความก้าวหน้า – เริ่มบูรณาการกับระบบงานอื่น ๆ

31 เกณฑ์คุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ (7 หมวด 90 คำถาม) เกณฑ์คุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ (7 หมวด 90 คำถาม) เกณฑ์คุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน (Fundamental Level) (7 หมวด 52 ประเด็น) เกณฑ์คุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน (Fundamental Level) (7 หมวด 52 ประเด็น) ปี 2547-2551 ปี 2552 ลักษณะสำคัญขององค์กร (15 คำถาม)

32 โครงสร้างของเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Fundamental Level) HR LD SP CS PM RM IT OP (15 คำถาม) LD 1-7 SP 1-7 CS 1-10 HR 1- 5 RM 1-10 PM 1- 6 IT 1-7

33 PMQA Organization หมวด 1 การนำองค์กร ก. การกำหนด ทิศทาง ของส่วนราชการ 1.1 การนำองค์กร1.2 ความรับผิดชอบต่อสังคม ค. การทบทวนผล การดำเนินการของ ส่วนราชการ ข. การกำกับ ดูแลตนเองที่ดี ก. ความ รับผิดชอบ ต่อสังคม ข. การดำเนินการ อย่างมี จริยธรรม ค. การให้การ สนับสนุนต่อ ชุมชนที่สำคัญ (1)1 ทิศทาง 1.1 วิสัยทัศน์ 1.2 เป้าประสงค์ระยะสั้น/ ยาว 1.3 ค่านิยม 1.4 ผลดำเนินงานที่ คาดหวัง (1) 3 การสื่อสารทิศทาง องค์กร (2)2 นโยบาย 2.1 กระจายอำนาจ 2.2 นวัตกรรม 2.3 ความคล่องตัว 2.4 การเรียนรู้ขององค์กร 2.5 การเรียนรู้ของบุคคล 2.6 การทำถูกกฏหมาย 2.7 ทำตามหลักจริยธรรม (3)3 การกำกับดูแล ตนเองที่ดี 3.1 ด้านการปฏิบัติงาน 3.2 ด้านการเงินป้องกัน ทุจริต 3.3 ด้านปกป้อง ประโยชน์ประเทศและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย (4)4 การทบทวนผล ดำเนินการ 4.1 การทบทวนผล ดำเนินการ 4.2 การนำผลประเมิน ไปเพื่อดูการบรรลุ เป้าหมาย และ เพื่อ ประเมินการตอบสนอง การเปลี่ยนแปลง (5)5 what ตัวชี้วัดสำคัญ 5.1ตัวชี้วัด 5.2ผลการทบทวนที่ ผ่านมา (6) การใช้ผลการ ทบทวนเพื่อจัดลำดับ ความสำคัญและเพื่อ การปรับปรุงทั่วทั้ง องค์กร (7)7 การประเมินผล งานผู้บริหาร 7.1 ประเมินผู้บริหาร 3 ระดับชั้นบังคับบัญชา 7.2 การนำผลประเมิน ไปปรับระบบการนำ องค์กร (8)8 การดำเนินการต่อ งานที่มีผลกระทบทางลบ ต่อสังคม (เกิดเหตุการณ์ แล้ว) (9)9 what การจัดการผลกระทบ 9.1กระบวนการ 9.2เป้าประสงค์ 9.3ตัวชี้วัด 9.4(ค่า)เป้าหมายในการ จัดการผลกระทบ (10)10 การจัดการ ผลกระทบทางลบ 10.1 การคาดการณ์ ผลกระทบทางลบ (ประเมิน) 10.2 การเตรียมการเชิง รุกต่อผลกระทบ (ป้องกัน) (11)11 การกำหนดวิธี ปฏิบัติให้ทำอย่างมี จริยธรรม (ปฏิบัติต่อคนภายนอก) (12)12 การ สนับสนุนชุมชนที่ สำคัญ • การเลือกชุมชน • การเลือกกิจกรรม สนับสนุนชุมชน • การมีส่วนร่วมของ บุคลากร LD 1 LD 2 LD 5,6 LD 3 LD 6 LD 4 LD 7 LD 5,6

34 PMQA Organization หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ก. การจัดทำ ยุทธศาสตร์ 2.1 การจัดทำยุทธศาสตร์ 2.2 การถ่ายทอดกลยุทธ์หลักเพื่อนำไปปฏิบัติ ข. เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ ก. การถ่ายทอด แผนปฏิบัติการ ไปสู่การ ปฏิบัติ ข. การคาดการณ์ ผล การดำเนินการ (13)1 การวางแผนยุทธศาสตร์ 1.1 แผน 4 ปี 1.2 แผน 1 ปี • ขั้นตอนและผู้เกี่ยวข้อง • กรอบเวลาและเหตุผล • กิจกรรมที่สอดคล้องกับกรอบ เวลา (14)2 การนำปัจจัยมา ประกอบการวางแผนยุทธศาสตร์ 2.1 ปัจจัยภายใน 2.2 ปัจจัยภายนอก • ปัจจัยต่างๆ • การรวบรวม • การวิเคราะห์ (15)3 what ประเด็นยุทธศาสตร์ 3.1ยุทธศาสตร์เป้าประสงค์กลยุทธ์ 3.2เป้าหมายและระยะเวลา 3.3ลำดับความสำคัญของ เป้าประสงค์ (16)4 การกำหนดประเด็น ยุทธศาสตร์เป้าประสงค์กลยุทธ์ 4.1 แผน 4 ปี 4.2 แผน 1 ปี • ดูความท้าทาย • ดูความต้องการของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย • ดูความสมดุลของโอกาสระยะสั้น ระยะยาว (17)5 การนำแผนสู่การปฏิบัติ 5.1 วิธีการถ่ายทอด 5.2 การจัดสรรทรัพยากร 5.3 การทำให้ผลมีความยั่งยืน (18)6 แผนปฏิบัติการ 6.1 what แผนปฏิบัติการที่สำคัญ 6.2 แผนการตอบสนองต่อการ เปลี่ยนแปลง (บริหารความเสี่ยง : RM) • จากการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ • จากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย (19)7 what แผนหลักด้านทรัพยากรบุคคล 7.1 4ปี 7.2 1ปี (20)8 ระบบการวัดผลสำเร็จ 8.1 what ตัวชี้วัดติดตามแผนปฏิบัติการ 8.2การทำระบบการวัดผลสำเร็จ ของแผนปฏิบัติการ เพื่อมุ่งไปในทิศทางเดียวกัน (21)9 what เป้าหมาย 9.1เป้าหมายของตัวชี้วัด 9.2เป้าหมายเปรียบเทียบ SP 1 SP 2 SP 1 SP 4 SP 7 SP 3 SP 5 การปรับปรุงกระบวนการวางแผน ยุทธศาสตร์ • นำผลการทบทวนการดำเนินงาน • ผลจากการประเมิน SP 6

35 PMQA Organization หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ก. ความรู้เกี่ยวกับ ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3.1 ความรู้เกี่ยวกับ ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3.2 ความสัมพันธ์และความ พึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ก. การสร้างความสัมพันธ์ กับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข. การวัดความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (22)1 การจำแนกกลุ่มผู้รับบริการและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย • ประเภท/กลุ่ม • การคำนึงถึงผู้รับบริการที่พึงมีใน อนาคต (23)2 การรับฟังและเรียนรู้ 2.1 การรับฟังและเรียนรู้ความต้องการ ความคาดหวัง 2.2 การนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผน ปฏิบัติปรับปรุง (24)3 การทบทวนปรับปรุงการรับฟังและ เรียนรู้ • ให้เหมาะสม • ทันสมัย (25)4 การสร้างความสัมพันธ์เพื่อ • สนองความคาดหวัง • สร้างความประทับใจ • มีภาพลักษณ์ที่ดี • มีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น (26)5 การสร้างระบบที่ให้ผู้รับบริการ 5.1การสร้างระบบที่ให้ผู้รับบริการ และผู้ มีส่วนได้เสีย สามารถติดต่อ • ขอข้อมูล • ขอรับบริการ • ขอร้องเรียน 5.2การกำหนดวิธีปฏิบัติของบุคลากร ระบบติดตามการปฏิบัติ (27)6 การจัดการข้อร้องเรียน • กระบวนการจัดการ • วิธีการแก้ไขที่ทันท่วงที • รวบรวมและวิเคราะห์นำไปเพื่อการ ปรับปรุง (28)7 การทบทวนปรับปรุงการสร้าง ความสัมพันธ์ • ให้เหมาะสม • ทันสมัย (29)8 การวัดความพึงพอใจและไม่พึง พอใจ 8.1การวัดความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ • ผู้รับบริการ • ผู้มีส่วนได้สวนเสีย 8.2การนำข้อมูลไปใช้เพื่อ • สร้างความประทับใจ • ทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี • ปรับปรุงการทำงาน (30)9 การติดตามเรื่องคุณภาพบริการ • ให้ได้ข้อมูลป้อนกลับทันท่วงที • นำไปใช้ต่อได้ (31)10 การเปรียบเทียบข้อมูลความพึง พอใจ • ผู้รับบริการ • ผู้มีส่วนได้สวนเสีย (32)11 การทบทวนปรับปรุงการวัดความพึง พอใจ • ให้เหมาะสม • ทันสมัย CS1 CS2 CS3 CS7CS8 CS9 CS 6 CS5 CS4 CS10

36 PMQA Organization หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 4.1 การวัดและวิเคราะห์ผลการ ดำเนินการของส่วนราชการ 4.2 การจัดการสารสนเทศและ ความรู้ ก. ความพร้อมใช้งานของข้อมูล และสารสนเทศ ก. การวัดผลการดำเนินการ ข. การวิเคราะห์ผลการ ดำเนินการ ข. การจัดการความรู้ (33)1 การเลือกและใช้ข้อมูล 1.1การเลือกรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ • ที่สอดคล้องเชื่อมโยง • เพื่อติดตามผลดำเนินงานองค์กร 1.2การใช้ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อ • สนับสนุนการตัดสินใจ • สนับสนุนให้เกิดนวัตกรรม (34)2 การใช้ข้อมูลและสารสนเทศเชิง เปรียบเทียบเพื่อ • สนับสนุนการตัดสินใจ • สนับสนุนให้เกิดนวัตกรรม (35)3 การปรับปรุงระบบการวัดผล 3.1 การทบทวนปรับปรุงระบบการวัดผล • ให้เหมาะสม • ทันสมัย 3.2 การจัดระบบการวัดผลให้ไวต่อการ บ่งชี้ • จากการเปลี่ยนแปลงภายใน • จากการเปลี่ยนแปลงภายนอก (41)9 การจัดการความรู้ (KM) • รวบรวมถ่ายทอดจากบุคลากรใน องค์กร • รวบรวมถ่ายทอดจากคนอื่น • แลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (42)10 การจัดการให้ข้อมูล สารสนเทศ ความรู้ ให้มีคุณสมบัติที่ดี รวมทั้งสิ้น11ประการ • ความครอบคลุม • ความถูกต้อง • ความทันสมัย • ความรวดเร็ว • ความเชื่อมโยง • ความน่าเชื่อถือ • ความสามารถในการเข้าถึง • ความสามารถในการตรวจสอบ • การมีส่วนร่วมในกระบวนการข้อมูล • ความปลอดภัย • การรักษาความลับ (38)6 การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ (IT) • ให้พร้อมใช้งาน • ผู้เกี่ยวข้องเข้าถึงได้ (39)7 การจัดการระบบอุปกรณ์ที่ เกี่ยวกับสารสนเทศ • ปลอดภัย • ให้เชื่อถือได้ • ใช้งานง่าย (40)8 การทบทวนปรับปรุงระบบ สารสนเทศและอุปกรณ์ • ให้เหมาะสม • ทันสมัย (36)4 what ประเด็นที่มีการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ผู้บริหาร • ทบทวนผลดำเนินงาน • วางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (37)5 การสื่อสารผลวิเคราะห์ให้ ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ IT 1 IT 1 - 3 IT 4 IT 5,6 IT 7

37 PMQA Organization หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล ก. การจัดและ บริหารงาน 5.1 ระบบงาน ค. การจ้างงาน และความก้าวหน้าใน การงาน ข. ระบบการ ประเมินผลการ ปฏิบัติงานของ บุคลากร ก. การพัฒนาบุคลากร 5.2 การเรียนรู้ของบุคลากร และการสร้างแรงจูงใจ ข. การสร้างแรงจูงใจ และการพัฒนาความ ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน (43)1 การจัดการ ระบบงาน 1.1 ระบบที่เป็นทางการ 1.2 ระบบไม่เป็นทางการ • เพื่อเกิดความร่วมมือ • เพื่อความคล่องตัว • เพื่อการกระจายอำนาจ • เพื่อสร้างความคิดริเริ่ม • เพื่อกระตุ้นนวัตกรรม • เพื่อให้ทันความต้องการ อยู่เสมอ (44)2 การนำวัฒนธรรม และความคิดของบุคลากร และชุมชนมาใช้จัด ระบบงาน (45)3 การจัดระบบสื่อสาร ภายในองค์กร ให้มีประสิทธิผล (46)4 ระบบประเมินผลและ การยกย่องชมเชย (Individual Scorecard) 4.1การจัดระบบประเมินผล การปฏิบัติงานรวมถึงการ แจ้งผลเพื่อให้พัฒนาและ ปรับปรุงงาน 4.2การจัดระบบการยกย่อง ชมเชยจูงใจ • เพื่อให้มีขวัญกำลังใจ • เพื่อให้ทำงานมี ประสิทธิผล • เพื่อให้มีจิตสำนึกที่เน้น ประโยชน์ของผู้รับบริการ (47)5 การกำหนด คุณลักษณะและทักษะ บุคลากร • สมรรถนะหลัก • สมรรถนะประจำสายงาน • สมรรถนะแต่ละกลุ่ม ตำแหน่ง (48)6 การสรรหาว่าจ้าง รักษาบุคลากร 6.1 การสรรหาว่าจ้าง 6.2 การรักษาบุคลากร • ด้วยการคำนึงถึงวัฒนธรรม ความคิดของบุคลากรและ ชุมชน (49)7 การเตรียมบุคลากร และความก้าวหน้าในงาน 7.1 การเตรียมบุคลากรใน ตำแหน่งสำคัญ 7.2 การสร้างความก้าวหน้า ในหน้าที่การงาน (50)8 การพัฒนาบุคลากร ท้องถิ่นให้มีโอกาสก้าวหน้า (51)9 การพัฒนาบุคลากร • เพื่อให้ทำงานได้ตาม แผนปฏิบัติการและบรรลุผล • เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่าง เป้าประสงค์กับความต้องการของ บุคลากร (52)10 การให้การศึกษาและ ฝึกอบรม ให้ครอบคลุมประเด็นสำคัญ • การอบรมบุคลากรใหม่ • จริยธรรม • การบริหารจัดการ • การพัฒนาภาวะผู้นำ • ความปลอดภัยอาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมในการทำงาน • ความต้องการอื่นๆที่สำคัญ (53)11 การบริหารการฝึกอบรม 11.1การหาความต้องการการ ฝึกอบรม 11.2การนำความต้องการการ อบรมมาพัฒนาบุคลากร 11.3การนำความรู้ในองค์กรมา พัฒนาบุคลากร (54)12 การพัฒนาบุคลากร 12.1แบบเป็นทางการ 12.2แบบไม่เป็นทางการ (55)13 การส่งเสริมให้นำ ความรู้และทักษะจากการ อบรม มาใช้ในการปฏิบัติงาน (56)14 การประเมิน ประสิทธิผลของการศึกษา อบรม 14.1 ผลระดับบุคคล 14.2 ผลระดับองค์กร (57)15 การทำให้บุคลากร พัฒนาตนเอง เพื่อความก้าวหน้าในงาน 15.1 การช่วยเหลือองค์กร 15.2 การช่วยเหลือของ หัวหน้างาน HR 3 HR 2 HR 5 HR 3 HR 4 HR 3

38 PMQA Organization หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล ก. สภาพแวดล้อม ในการทำงาน ข. การให้การสนับสนุนและ สร้างความพึงพอใจ แก่ บุคลากร 5.3 ความผาสุกและความ พึงพอใจของบุคลากร (58)16 การจัดระบบสภาพแวดล้อม การทำงาน • ถูกสุขอนามัย • ความปลอดภัย • การป้องกันภัย • อุปกรณ์ให้มีความเหมาะสมในงาน • การกำหนดตัวชี้วัด • การมีส่วนร่วมของบุคลากร (59)17 การเตรียมพร้อมต่อสภาวะ ฉุกเฉินและภัยพิบัติ (60)18 การกำหนดปัจจัยที่มีผลต่อ ความผาสุกพอใจจูงใจ ของบุคลากรทุกระดับทุกประเภท (61)19 การสนับสนุนด้านนโยบาย สวัสดิการการบริการ ให้ตรงความต้องการบุคลากรทุกระดับ ทุกประเภท (62)20 การประเมินความผาสุก ความ พึงพอใจ แรงจูงใจของบุคลากร 20.1การประเมินความผาสุก ความพึง พอใจ แรงจูงใจบุคลากร ทุกระดับทุกประเภทของบุคลากร • เป็นทางการ • ไม่เป็นทางการ 20.2การกำหนดและใช้ตัวชี้วัดประเมิน ความพอใจ (63)21 การเชื่อมโยงผลประเมินความ พอใจกับผลลัพธ์องค์กร เพื่อจัดลำดับการปรับปรุงความพอใจ บรรยากาศและสภาพแวดล้อม HR 1

39 PMQA Organization หมวด 6 การจัดการกระบวนการ ก. กระบวนการที่สร้างคุณค่า 6.1 กระบวนการที่สร้างคุณค่า 6.2 กระบวนการสนับสนุน ก. กระบวนการสนับสนุน (64)1 กระบวนการสร้างคุณค่า 1.1 การกำหนดกระบวนการสร้างคุณค่า 1.2 what กระบวนการสร้างคุณค่าที่สำคัญ (65)2 การจัดทำข้อกำหนด 2.1 การจัดทำข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการสร้างคุณค่า • จากข้อมูลผู้รับบริการ • จากข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2.2 what ข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการ (66)3 การออกแบบกระบวนการสร้างคุณค่า • จากข้อมูลทั้ง4 ประเด็น • รวมถึงกระบวนการที่เกี่ยวข้องบูรณาการกับหน่วยงานอื่น (67)4 การนำกระบวนการไปปฏิบัติ 4.1 what ตัวชี้วัดที่สำคัญของกระบวนการ 4.2การนำกระบวนการไปปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุผลตามข้อกำหนด (68)5 การลดค่าใช้จ่ายและป้องกันข้อผิดพลาด 5.1การลดค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบทดสอบประเมินกระบวนการ 5.2การป้องกันข้อผิดพลาดการทำงานซ้ำความสูญเสีย (69)6 การปรับปรุงกระบวนการ 6.1การปรับปรุงกระบวนการให้ได้ผลดีขึ้น 6.2การเผยแพร่แลกเปลี่ยนประสบการณ์การปรับปรุง • ภายในหน่วยงาน • ระหว่างหน่วยงาน (70)7 กระบวนการสนับสนุน 7.1 การกำหนดกระบวนการสนับสนุน 7.2 what กระบวนการสนับสนุนที่สำคัญ (71)8 การจัดทำข้อกำหนด 8.1 การจัดทำข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการสนับสนุน • จากข้อมูลผู้รับบริการ • จากข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 8.2 what ข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการ (72)9 การออกแบบกระบวนการสนับสนุน • จากข้อมูลทั้ง4 ประเด็น • รวมถึงกระบวนการที่เกี่ยวข้องบูรณาการกับหน่วยงานอื่น (73)10 การนำกระบวนการไปปฏิบัติ 10.1 what ตัวชี้วัดที่สำคัญของกระบวนการ 10.2การนำกระบวนการไปปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุผลตามข้อกำหนด (74)11 การลดค่าใช้จ่ายและป้องกันข้อผิดพลาด 11.1การลดค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบทดสอบประเมินกระบวนการ 11.2การป้องกันข้อผิดพลาดการทำงานซ้ำความสูญเสีย (75)12 การปรับปรุงกระบวนการ 12.1การปรับปรุงกระบวนการให้ได้ผลดีขึ้น 12.2การเผยแพร่แลกเปลี่ยนประสบการณ์การปรับปรุง • ภายในหน่วยงาน • ระหว่างหน่วยงาน PM1 PM2 PM3 PM6 PM4,5

40 PMQA Organization องค์ประกอบ เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในระดับพื้นฐาน (Fundamental Level) ส่วนที่ 1 เกณฑ์ Fundamental Level ส่วนที่ 2 คำอธิบายแนวทางดำเนินการ ส่วนที่ 3 หลักเกณฑ์การพิจารณา การดำเนินการที่ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อให้ผ่านเกณฑ์ Fundamental Level

41 PMQA Organization ตัวอย่างการประเมินตาม เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Fundamental Level) PM 4ส่วนราชการต้องมีระบบรองรับภาวะฉุกเฉินต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อ การจัดการกระบวนการ เพื่อให้ส่วนราชการจะสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง เกณฑ์ หมวด 6 คำอธิบาย ส่วนราชการมีวิธีการเพื่อทำให้มั่นใจว่าระบบงานและสถานที่ทำงานมีการเตรียมพร้อมต่อภัยพิบัติ หรือ ภาวะฉุกเฉิน และระบบการเตรียมความพร้อมต่อภัยพิบัติ และภาวะฉุกเฉิน ซึ่งได้คำนึงถึงการป้องกัน การจัดการความต่อเนื่องของการดำเนินการ และการทำให้คืนสู่สภาพเดิม ภัยพิบัติ และภาวะฉุกเฉินอาจเกี่ยวข้องกับสภาพอากาศ สาธารณูปโภค ความปลอดภัย การจราจล หรือ เกิดจากภาวะฉุกเฉินในระดับท้องถิ่นหรือระดับชาติ วิธีการประเมิน A - แสดงแผนสำรองฉุกเฉิน เพื่อป้องกับผลกระทบกับการจัดการกระบวนการ ในกรณีที่เกิดภาวะฉุกเฉิน D - สื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนสำรองฉุกเฉินรับทราบถึงแนวทางปฏิบัติ L - มีการทบทวนเพื่อปรับปรุงแผนสำรองฉุกเฉินให้เหมาะสมทันสมัยอยู่เสมอ I - แสดงให้เห็นความเชื่อมโยงของระบบรองรับภาวะฉุกเฉินต่อการดำเนินการ ตามพันธกิจหลักของส่วนราชการว่าจะสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง ผ่าน / ไม่ผ่าน – จะผ่านต่อเมื่อทำครบทุก bullet

42 PMQA Organization 42 รหัสแนวทางการดำเนินการ การนำองค์การ LD1ส่วนราชการ/ผู้บริหารต้องมีการกำหนดทิศทางการทำงานที่ชัดเจน ครอบคลุมในเรื่อง วิสัยทัศน์ ค่านิยม เป้าประสงค์หรือผลการดำเนินการที่คาดหวังขององค์การ โดยมุ่งเน้น ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งมีการสื่อสารเพื่อถ่ายทอดทิศทางดังกล่าวสู่ บุคลากร เพื่อให้เกิดการรับรู้ ความเข้าใจ และการนำไปปฏิบัติของบุคลากร อันจะส่งผลให้ การดำเนินการบรรลุผลตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 8) LD 2ผู้บริหารส่วนราชการมีการเพิ่มอำนาจในการตัดสินใจ(empowerment) ให้แก่เจ้าหน้าที่ ระดับต่างๆ ภายในองค์การ โดยมีการมอบอำนาจให้กับผู้ดำรงตำแหน่งอื่นในส่วนราชการ เดียวกัน หรือในส่วนราชการอื่นๆ (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 27) LD 3ผู้บริหารของส่วนราชการส่งเสริมให้มีกระบวนการและกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดการบูร ณาการและสร้างความผูกพัน ร่วมมือภายในองค์การ รวมถึงการสร้างแรงจูงใจเพื่อให้ บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 11) LD 4ส่วนราชการ/ผู้บริหารต้องกำหนดตัวชี้วัดที่สำคัญ และกำหนดให้มีระบบการติดตามและ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ สำหรับใช้ในการทบทวนผลการปฏิบัติงานและนำผลการ ทบทวนดังกล่าวมาจัดลำดับความสำคัญ เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงการดำเนินงานของส่วน ราชการให้ดีขึ้น (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 8) หมวด 1 การนำองค์การ

43 PMQA Organization 43 รหัสแนวทางการดำเนินการ ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม LD 5 ส่วนราชการ/ผู้บริหารต้องมีการกำหนดนโยบายในการกำกับดูแลองค์การที่ดี (Organizational Governance) เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของส่วนราชการ และ เพื่อให้การดำเนินการบรรลุผล ส่วนราชการต้องจัดทำแนวทางปฏิบัติ มาตรการ/โครงการ รองรับนโยบายการกำกับดูแลตนเองที่ดีดังกล่าว (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 8 (2)) LD 6 ส่วนราชการต้องจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่ดี รวมถึง พัฒนา ระบบตรวจสอบภายในให้เป็นไป ตามแนวทางของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 8 (2)) LD 7ส่วนราชการ/ผู้บริหารต้องกำหนดให้มีวิธีการหรือมาตรการในการจัดการผลกระทบทางลบที่ เกิดขึ้นต่อสังคม อันเป็นผลมาจากการดำเนินการของส่วนราชการ รวมทั้งต้องนำวิธีการหรือ มาตรการที่กำหนดไว้ไปปฏิบัติ(พ.ร.ฎ.GG มาตรา 8(3)) หมวด 1 การนำองค์การ

44 PMQA Organization หมวด 1 กำหนดทิศทาง องค์กร สื่อสาร สร้าง ความเข้าใจ วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ ค่านิยม ผลการดำเนินการ ที่คาดหวัง Stakeholder โดยยึด หลักโปร่งใส 2 ways แต่ละกลุ่ม OP 3,8 สร้างบรรยากาศ เป็นตัวอย่างที่ดี (role model) ทบทวนผลการ ดำเนินการ ตัวชี้วัด (5) (หมวด 4.1) ประเมินความสำเร็จการบรรลุเป้าประสงค์ หมวด 2 ประเมินความสามารถ การตอบสนองการเปลี่ยนแปลง จัดลำดับ ความสำคัญ ปรับปรุงทั่วทั้ง องค์กร ผ่านกลไกการกำกับดูแลตนเองที่ดี (OP 6) การนำองค์กรการนำองค์กร LD 1 LD 2LD 3 LD 4 LD 3 ทำงานอย่างมี จริยธรรม LD 5,6 LD 6 • นโยบายกำกับดูแล องค์การที่ดี • สื่อสาร สร้างความเข้าใจ • ติดตามผล การทำงานมีผลกระทบ ต่อสังคม • เชิงรับ- แก้ไข • เชิงรุก คาดการณ์ ป้องกัน LD 7 ความรับผิดชอบต่อสังคมความรับผิดชอบต่อสังคม

45 PMQA Organization 45 รหัสแนวทางการดำเนินการ การวางยุทธศาสตร์ SP1 ส่วนราชการต้องมีการกำหนดขั้นตอน กรอบเวลาที่เหมาะสม รวมถึงมีการระบุผู้รับผิดชอบ อย่างชัดเจนในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยมุ่งเน้น ที่จะผลักดันให้บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจของ ส่วนราชการ บรรลุเป้าหมายตามแผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนปฏิบัติราชการของ กระทรวงและกลุ่มภารกิจ(พ.ร.ฎ.GG มาตรา 9,16) SP2 ในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ (4 ปี และ 1 ปี) ต้องมีการนำปัจจัยทั้ง ภายในและภายนอกที่สำคัญและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป มาใช้ ประกอบการวิเคราะห์ อย่างน้อยประกอบด้วย วิสัยทัศน์และพันธกิจของส่วนราชการ ความ ต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา กฎหมาย ระเบียบ และโครงสร้างส่วนราชการ (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 8(3)) SP3ส่วนราชการต้องมีการวางแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของส่วนราชการ รวมทั้งต้องการ วางแผนเตรียมการจัดสรรทรัพยากรอื่น ๆ เพื่อรองรับการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 16) หมวด 2 การวางแผนยุทธศาสตร์

46 PMQA Organization 46 รหัสแนวทางการดำเนินการ การสื่อสารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์เพื่อนำไปปฏิบัติ SP4 ผู้บริหารมีการสื่อสารและทำความเข้าใจในเรื่องยุทธศาสตร์และการนำยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ ไปยังบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บุคลากรได้รับรู้เข้าใจ และนำไปปฏิบัติ เพื่อให้การถ่ายทอด แผนไปสู่การปฏิบัติดังกล่าวบรรลุผล (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 16) SP5 ส่วนราชการมีการถ่ายทอด (cascading) ตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับองค์การลงสู่ระดับ หน่วยงาน(ทุกหน่วยงาน) และระดับบุคคลอย่างน้อย 1 สำนัก/กอง รวมทั้ง มีการจัดทำ ข้อตกลงการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน เพื่อให้สอดคล้องไปในทิศทาง เดียวกันกับเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 12) SP6 ส่วนราชการต้องจัดทำรายละเอียดโครงการเพื่อใช้ในการติดตามผลการดำเนินงานให้ สามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการได้สำเร็จ ซึ่งประกอบด้วย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ การจัดสรรทรัพยากรให้แก่แผนงานโครงการ/กิจกรรม (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 20) SP7ส่วนราชการต้องมีการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อเตรียมการรองรับสภาวะ การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ซึ่งต้องครอบคลุมถึงความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ ความเสี่ยงด้าน ธรรมาภิบาล ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านกระบวนการ หมวด 2 การวางแผนยุทธศาสตร์

47 PMQA Organization ทิศทางองค์กร ความรับผิดชอบต่อสังคม วางแผน ยุทธศาสตร์ ปัจจัย (9 ตัว) ภายนอก ภายใน ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์/กลยุทธ์หลัก ถ่ายทอดแผน ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) สื่อสาร สร้างความเข้าใจ แผนปฏิบัติการ การบริหารความ เสี่ยง ตัวชี้วัด ใช้ติดตาม เป้าหมาย การคาดการณ์ - ผลปีที่ผ่านมา การคาดการณ์ - ผลปีที่ผ่านมา จัดสรร ทรัพยากร นำไปปฏิบัติ แผนหลักด้าน ทรัพยากรบุคคล โอกาส/ความท้าทาย (OP) ระยะสั้น ยาว Stakeholder (OP) การวางแผน ยุทธศาสตร์ ผู้รับบริการ/IT/คู่เทียบ/ บุคลากร/จุดแข็ง จุดอ่อน/ การปรับเปลี่ยนทรัพยากร SP 1 SP 2 SP 1 SP 6 SP 7 SP 3 SP 5 SP 6 SP 4 SP 3 หมวด 2 การสื่อสารและ ถ่ายทอด ยุทธศาสตร์ -ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ -ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล - ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ - ความเสี่ยงด้านกระบวนการ

48 PMQA Organization 48 รหัสแนวทางการดำเนินการ ความรู้เกี่ยวกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย CS1 ส่วนราชการมีการกำหนดกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามพันธกิจ เพื่อให้ตอบสนองความต้องการ ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ครอบคลุมทุกกลุ่ม (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 8) CS2 ส่วนราชการมีช่องทางการรับฟังและเรียนรู้ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อนำมาใช้ ในการปรับปรุงและเสนอรูปแบบการบริการต่าง ๆ โดยแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของช่องทางการสื่อสาร ดังกล่าว (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 38,40) การสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย CS3 ส่วนราชการมีการกำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนในการรวบรวมข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/ ข้อคิดเห็น/ คำ ชมเชย ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งมีระบบการจัดการข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/ ข้อคิดเห็น/ คำชมเชย เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถตอบสนองต่อผู้รับบริการและผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียได้อย่าง ทันท่วงที (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 8,39,41) CS4 ส่วนราชการได้นำข้อร้องเรียน /ข้อเสนอแนะ/ ข้อคิดเห็น/ คำชมเชย ใน CS 3 มาวิเคราะห์เพื่อกำหนด วิธีการและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและหรือการปฏิบัติงานให้เหมาะสม (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 8,39,41) CS5ส่วนราชการมีการสร้างเครือข่ายและจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 30,31,38-41) หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

49 PMQA Organization 49 รหัสแนวทางการดำเนินการ การสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย CS6 ส่วนราชการต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมผ่านกิจกรรมต่างๆอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และร่วมติดตามประเมินผลการบริหารจัดการของ ส่วนราชการ โดยการให้ข้อมูลข่าวสาร แก่ประชาชน (Inform) ให้โอกาสร่วมแสดงความคิดเห็น (Consult) มีการดำเนินการร่วมกัน(Collaborate) ร่วมกันติดตามตรวจสอบ (Involve) รวมทั้งให้การเสริม อำนาจ (Empower) แก่ประชาชน (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 30,31,38-41) CS7 ส่วนราชการมีการวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละกลุ่มตามที่ได้กำหนดไว้ เพื่อนำผลไปปรับปรุงการให้บริการและการดำเนินงานของส่วนราชการ (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 38,41-42) CS8 ส่วนราชการมีการวัดความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละกลุ่มตามที่ได้กำหนด ไว้ เพื่อนำผลไปปรับปรุงการให้บริการและการดำเนินงานของส่วนราชการ (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 38,41-42) CS9 ส่วนราชการต้องกำหนดมาตรฐาน คู่มือ แนวทางการปฏิบัติของบุคลากรในการให้บริการ ระยะเวลาแล้ว เสร็จของงานบริการในแต่ละงาน โดยมีการจัดทำแผนภูมิหรือคู่มือการติดต่อราชการโดยประกาศให้ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจในการรับบริการ (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 38,41) CS10ส่วนราชการต้องกำหนดวิธีการติดตามคุณภาพการให้บริการเพื่อนำมาวิเคราะห์และปรับปรุงการบริการให้ สามารถสนองตอบความต้องการได้อย่างเหมาะสม (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 8,45) หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

50 PMQA Organization หมวด 3 แบ่งกลุ่ม ผู้รับบริการ ผู้รับบริการที่พึงมี ในอนาคต หาเครื่องมือที่เหมาะสม แต่ละกลุ่ม รับฟังความต้องการ/ ความคาดหวัง หาความต้องการร่วมของแต่ละกลุ่ม (Common Need) ออกแบบกระบวนการสร้าง ความสัมพันธ์ที่ดี สื่อสาร สร้างความเข้าใจ / กำหนดวิธีปฏิบัติ วัดความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ ปรับปรุงกระบวนการ (หมวด 6) - ขอข้อมูล - ขอรับบริการ - ร้องเรียน - กิจกรรม วางแผนปฏิบัติงาน (หมวด 2) ปรับปรุงกระบวนการ (หมวด 6) พัฒนาบริการ (หมวด 6) ติดตามคุณภาพบริการ กระบวนการจัดการ ข้อร้องเรียน ความรู้เกี่ยวกับ ผู้รับบริการ สอดคล้องตาม OP (8) CS1 CS2 CS3 CS7 CS8 CS9 CS 6 CS5 CS4 CS10 การสร้าง ความสัมพันธ์ กับผู้รับบริการ

51 PMQA Organization 51 รหัสแนวทางการดำเนินการ การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการดำเนินการ IT1ส่วนราชการต้องมีระบบฐานข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ รวมทั้งผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ที่ครอบคลุม ถูกต้อง และ ทันสมัย (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 9 (3)) การจัดการ สารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และความรู้ IT2ส่วนราชการทบทวนฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกระบวนการที่สร้างคุณค่า ที่จัดทำไว้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 และต้องมีฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกระบวนการที่สร้าง คุณค่าเพิ่มเติม อย่างน้อย 2 กระบวนการ IT3ส่วนราชการต้องมีฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกระบวนการสนับสนุน อย่างน้อย 2 กระบวนการ IT4ส่วนราชการต้องมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่าง เหมาะสม (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 39)) IT5ส่วนราชการต้องมีระบบการติดตาม เฝ้าระวัง และเตือนภัย (Warning System) เช่น การกำหนดระบบ การเตือนภัยแบบสัญญาณไฟจราจร การจัดตั้งห้องปฏิบัติการ (Operation Room, Management Cockpit, War Room) ที่บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น IT6ส่วนราชการต้องมีระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ IT7ส่วนราชการต้องจัดทำแผนการจัดการความรู้ และนำแผนไปปฏิบัติ (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 11) หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้

52 PMQA Organization ระบบการวัด เลือกข้อมูลสารสนเทศ - leading/lagging indicator ข้อมูลเปรียบเทียบ ติดตามผลการปฏิบัติงาน (หมวด 6) Daily Management ผลการดำเนินการโดยรวม (หมวด 2/7) นวัตกรรม (หมวด 2/6) รวบรวม วิเคราะห์ผล สื่อสารผล การวิเคราะห์ ทบทวนผลการดำเนินการ (หมวด 1) วางแผนยุทธศาสตร์ (หมวด 2) วางระบบการจัดการ - ข้อมูลสารสนเทศ - อุปกรณ์สารสนเทศ - ความพร้อมใช้งาน - การเข้าถึง - เชื่อถือได้ - ปลอดภัย - ใช้งานง่าย การจัดการความรู้ ข้อมูลสารสนเทศครอบคลุมถูกต้องทันสมัยข้อมูลสารสนเทศครอบคลุมถูกต้องทันสมัย ความรู้ รวบรวม จัดให้เป็นระบบ ถ่ายทอด/Sharing บุคลากร ผู้รับบริการ/องค์กรอื่น Best Practices การวัด การวิเคราะห์ สอดคล้องตาม OP (15) สอดคล้องตาม OP (4) IT 1 IT 1 - 3 IT 4 IT 5,6 IT 7 หมวด 4 การจัดการ สารสนเทศ IT และความรู้

53 PMQA Organization หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล รหัสแนวทางการดำเนินการ การสร้างบรรยากาศการทำงาน ความผาสุกและความพึงพอใจแก่บุคลากร เพื่อก่อให้เกิดความผูกพันต่อองค์กร HR 1 ส่วนราชการต้องกำหนดปัจจัยทีมีผลต่อความผาสุก และความพึงพอใจ ของบุคลากร รวมทั้งต้องมีการวิเคราะห์และปรับปรุงปัจจัย ดังกล่าวให้มีความเหมาะสม เพื่อสร้าง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานและให้เกิดความผูกพันต่อองค์การ HR 2 ส่วนราชการมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่มีประสิทธิผล และเป็น ธรรม รวมทั้งมีการแจ้งผลการประเมินให้บุคลากรทราบ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงาน ให้ดีขึ้น (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 47) การพัฒนาบุคลากรและภาวะผู้นำ HR 3 ส่วนราชการต้องดำเนินการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่กำหนดไว้ใน SP3 ไปปฏิบัติ เพื่อให้มีขีดสมรรถนะที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุผลตาม เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 47) HR 4 ส่วนราชการต้องมีระบบการประกันคุณภาพของการฝึกอบรม รวมถึงการประเมิน ประสิทธิผลและความคุ้มค่าของการพัฒนา/ฝึกอบรมบุคลากร (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 20) HR 5ส่วนราชการมีแผนการสร้างความก้าวหน้าในสายงานให้แก่บุคลากร เพื่อสร้างขวัญและ กำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร

54 PMQA Organization หมวด 5 สภาพแวดล้อมการทำงาน ความพึงพอใจ สถานที่ อุปกรณ์ การทำงาน - ตัวชี้วัด/เป้าหมาย - การมีส่วนร่วม เตรียมพร้อมภาวะ ฉุกเฉิน หาปัจจัยหาปัจจัย กำหนดตัวชี้วัด/ วิธีการประเมิน สร้างแรงจูงใจ/จัดระบบ สวัสดิการ ประเมินผลประเมินผล จัดลำดับ ความสำคัญ ปรับปรุงปรับปรุง สอดคล้องกับผลลัพธ์องค์กร HR 1 ระบบประเมินผล ระบบยกย่อง/จูงใจ กำหนดคุณลักษณะและ ทักษะที่จำเป็น สร้างความก้าวหน้าในการทำงานให้ชัดเจน พัฒนาบุคลากร ทางการ/ไม่ทางการ ทำงานตามแผนปฏิบัติงาน (หมวด 2) สมดุลทั้งความต้องการองค์กรและความ ต้องการบุคลากร (หมวด 5.1) • ความจำเป็น (Training Need) • ความต้องการใน การฝึกอบรม • ความจำเป็น (Training Need) • ความต้องการใน การฝึกอบรม ความรู้ในองค์กร (หมวด 4.2) ความรู้ในองค์กร (หมวด 4.2) บุคลากร หน.งาน/ ผู้บังคับบัญชา องค์กร ส่งเสริมนำไปปฏิบัติ HR 2 HR 5 HR 3 ประเมินผลประสิทธิผลการฝึกอบรม - ผลการปฏิบัติงานของบุคคล - ผลการดำเนินงานขององค์กร ประเมินผลประสิทธิผลการฝึกอบรม - ผลการปฏิบัติงานของบุคคล - ผลการดำเนินงานขององค์กร HR 4 ความผาสุกความผาสุก การพัฒนาบุคลากร และภาวะผู้นำ

55 PMQA Organization หมวด 6 การจัดการกระบวนการ รหัสแนวทางการดำเนินการ การออกแบบกระบวนการ PM 1 ส่วนราชการต้องกำหนดกระบวนการที่สร้างคุณค่าจากยุทธศาสตร์ พันธกิจ และความต้องการของ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของส่วนราชการ PM 2 ส่วนราชการต้องจัดทำข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการที่สร้างคุณค่าจากความต้องการของ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข้อกำหนดด้านกฎหมาย และข้อกำหนดที่สำคัญที่ช่วยวัดผลการ ดำเนินงาน และ / หรือปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า PM 3 ส่วนราชการต้องออกแบบกระบวนการจากข้อกำหนดที่สำคัญใน PM 2 และนำปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่ สำคัญ มาประกอบการออกแบบกระบวนการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและปรับปรุง กระบวนอย่างต่อเนื่อง (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 20,27-29) PM 4 ส่วนราชการต้องมีระบบรองรับภาวะฉุกเฉินต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อการจัดการ กระบวนการ เพื่อให้ส่วนราชการจะสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง การจัดการและปรับปรุงกระบวนการ PM 5 ส่วนราชการต้องกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน ของกระบวนการที่สร้างคุณค่า และกระบวนการ สนับสนุนโดยมีวิธีการในการนำมาตรฐานการปฏิบัติงานดังกล่าวให้บุคลากรนำไปปฏิบัติ เพื่อให้ บรรลุผลตามข้อกำหนดที่สำคัญ (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 27,28) PM 6 ส่วนราชการต้องมีการปรับปรุงกระบวนการที่สร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน เพื่อให้ผลการ ดำเนินการดีขึ้นและป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด การทำงานซ้ำ และความสูญเสียจากผลการ ดำเนินการ

56 PMQA Organization หมวด 6 กำหนดกระบวนการ ข้อกำหนดที่สำคัญ ความต้องการผู้รับบริการ (หมวด 3) กฎหมาย กฎ ระเบียบ (OP) ออกแบบ กระบวนการ องค์ความรู้/IT เป้าหมายภารกิจ ระยะเวลา/ค่าใช้จ่าย/ ผลิตภาพ ความต้องการผู้รับบริการ การจัดการกระบวนการ สู่การปฏิบัติ กำหนดตัวชี้วัดควบคุม กระบวนการ ลดค่าใช้จ่ายใน การตรวจสอบ ป้องกัน ความผิดพลาด ปรับปรุงกระบวนการ สอดคล้องตาม OP แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นวัตกรรม การจัดการ กระบวนการ PM 1 PM 2 PM 3 PM6 PM 4 PM 5 การออกแบบ กระบวนการ

57 PMQA Organization หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ รหัสแนวทางการดำเนินการเกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ) 12345 มิติด้านประสิทธิผล RM 1ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของแผนปฏิบัติการที่ส่วนราชการดำเนินการ ได้สำเร็จตามเป้าหมาย 6065707580 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ RM 2ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ6570758085 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ RM 3ร้อยละเฉลี่ยของความสำเร็จในการดำเนินการตามมาตรฐานระยะเวลา ที่กำหนดของกระบวนการที่สร้างคุณค่า (จำนวน 2 กระบวนการที่ได้ จัดทำคู่มือปฏิบัติงานในปี งปม. 2551 หลักฐานที่ 39) 6065707580 RM 4ร้อยละเฉลี่ยของความสำเร็จในการดำเนินการตามมาตรฐานระยะเวลา ที่กำหนดของกระบวนการสนับสนุน (จำนวน 2 กระบวนการที่ได้จัดทำ คู่มือปฏิบัติงานในปี งปม. 2551 หลักฐานที่ 40) 6065707580 RM 5กรณีส่วนราชการที่มีงบลงทุน - ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน กรณีส่วนราชการไม่มีงบลงทุน - ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายในภาพรวม 68 92 71 93 74 94 77 95 80 96 RM 6ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง6065707580

58 PMQA Organization หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ รหัสแนวทางการดำเนินการ เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ) 12345 มิติด้านการพัฒนาองค์กร RM 7ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาขีดสมรรถนะตามแผนพัฒนาขีด สมรรถนะของบุคลากร หรือแผนพัฒนาบุคลากร 6065707580 RM 88.1 ร้อยละของความครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัยของฐานข้อมูล ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์อย่างน้อย 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ 6065707580 8.2 ร้อยละของข้อมูลสถิติสำคัญของหน่วยงาน ที่นำเข้าระบบ บูรณาการข้อมูลสถิติภาครัฐ(statXchange) โดยหน่วยงาน เจ้าของข้อมูลและสำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)และหน่วยงาน ได้มีการปรับปรุงให้มีความครบถ้วน และถูกต้อง เพื่อแลกเปลี่ยน และใช้ประโยชน์ร่วมกัน (Interoperability) 6065707580 RM 9ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตาม แผนการจัดการความรู้ อย่างน้อย 3 องค์ความรู้ 60708090100 RM 10ร้อยละความสำเร็จของโครงการตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การ ที่ดีอย่างน้อยด้านละ 1 โครงการ 6065707580

59 บทเรียน : Risk Management ปีงบประมาณ พ. ศ. 2551

60 •ไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์การประเมิน หรือกำหนดแต่นิยาม ไม่สามารถใช้ประเมิน ความเสี่ยงได้ชัดเจน เป็นการประเมินตามความรู้สึก •ปัจจัยเสี่ยงที่ระบุ ไม่ใช่ปัจจัยเสี่ยง แต่เป็นข้อเสนอแนะหรือระบุตัวโครงการ เป็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง •ไม่ได้จำแนกระหว่างปัจจัยเสี่ยงที่ควบคุมหรือบริหารจัดการได้และไม่ได้ •นำผลการวิเคราะห์ของกิจกรรมการควบคุมภายในมารายงานผลเป็นการ วิเคราะห์และจัดการความเสี่ยง ซึ่งไม่ครอบคลุมความเสี่ยงทั้งหมด •พยายามประเมินความเสี่ยงให้ต่ำ เพราะถ้าประเมินสูงมากจะเป็นภาระในการ จัดทำแผน บทเรียน : Risk Management

61 •กำหนดมาตรการ กิจกรรม หรือแผนบริหารความเสี่ยง ไม่สอดคล้องกับผลการ วิเคราะห์ความเสี่ยง โดยไม่ส่งผลต่อการลดโอกาสและ/หรือผลกระทบ เป็นต้น •แผนงาน/มาตรการบริหารความเสี่ยงไม่ชัดเจน กำหนดไว้เป็นมาตรการกว้าง ๆ ไม่มีกิจกรรมรองรับ •จัดทำแผนงาน/มาตรการจัดการความเสี่ยง หลังจากที่ดำเนินการตามกิจกรรม ต่าง ๆ แล้วเสร็จไปแล้ว หรือแผนได้รับความเห็นชอบภายหลังจาก ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนไปแล้ว •จัดทำแผนงาน/มาตรการบริหารความเสี่ยงแล้วเสร็จใกล้สิ้นปีงบประมาณ (เดือน ส.ค. และ ก.ย. เป็นต้น) แต่รายงานสรุปผลว่าดำเนินการตามแผนฯ ได้แล้วเสร็จโดยมีระดับความเสี่ยงลดลง ซึ่งเป็นการดำเนินการตามแบบฟอร์ม หรือหลักการจัดการความเสี่ยง แต่ไม่สะท้อนการมีการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่เป็นระบบหรือการใช้ประโยชน์จากการบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างแท้จริง บทเรียน : Risk Management

62 • ไม่มีแผนปฏิบัติการหรือกิจกรรมในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ บริหารความเสี่ยง • ส่วนราชการมักจะนำรายงานผลการจัด Workshop เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงและ จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงมารายงานเป็นผลการดำเนินงาน ไม่ได้สื่อสาร ให้บุคลากรทุกระดับและทุกหน่วยงานในสังกัดมีความเข้าใจด้านการบริหาร ความเสี่ยง • ไม่ได้สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง หรือสรุปแต่ไม่ได้ ประเมินความเสี่ยงที่เหลืออยู่หรือไม่ได้ประเมินผลลัพธ์ของการจัดการความเสี่ยง • ไม่ให้ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินการในปีต่อไป บทเรียน : Risk Management

63 บทเรียน : Knowledge Management ปีงบประมาณ พ. ศ. 2551

64 บทเรียน : KM • มีการตั้งเป้าการรวบรวมองค์ความรู้เฉพาะจากภายในองค์กร ไม่ได้พิจารณาถึง การรวบรวมองค์ความรู้จากภายนอกองค์กร หรือไม่เข้าใจว่าการรวบรวมองค์ ความรู้จากภายนอกองค์กรคืออะไร จะหาได้ที่ใด • จัดทำแผน KM โดยระบุกิจกรรมหลัก 7 ขั้นตอนได้ครบถ้วน แต่กิจกรรมย่อย ภายใต้กิจกรรมหลักไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนฯ ในแต่ละขั้นตอน หรือระบุกิจกรรมในขั้นตอนตามแผน KM ไม่ตรงตาม concept ของ KM เช่น  ขั้นตอนการบ่งชี้องค์ความรู้ กำหนดกิจกรรม เช่น แต่งตั้งคณะทำงาน KM เป้าหมายคือ ได้คณะทำงาน 1 ชุด หรือจัดทำแผน KM ตัวชี้วัด คือมีแผน KM เป้าหมาย คือ ได้แผน KM 2 แผน เป็นต้น

65 บทเรียน : KM •ไม่ได้กำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายในแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน •กำหนดกลุ่มเป้าหมาย แต่ไม่ระบุจำนวนผู้ที่จะเข้าร่วมกิจกรรม KM หรือกำหนดแต่ไม่ชัดเจน เช่น ระบุเฉพาะชื่อหน่วยงานที่กำหนดให้เข้าร่วมกิจกรรม •ดำเนินการตามแผนแล้วเสร็จไม่ครบทุกกิจกรรม หรือแสดงเอกสาร หลักฐานของ บางกิจกรรมซ้ำกัน โดยเข้าใจว่าเป็นเรื่องเดียวกัน เช่น เข้าใจว่าขั้นตอนการประมวล และกลั่นกรององค์ความรู้ กับ การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นขั้นตอน เดียวกัน

66 บทเรียน : KM •ดำเนินการตามกิจกรรมที่ระบุไว้ในแผน แต่ไม่ได้บันทึกข้อมูลองค์ความรู้ไว้ หรือ ไม่มีเอกสารหลักฐานมาแสดงได้ว่าดำเนินการตามกิจกรรมนั้นจริง เช่น มีหลักฐานว่าจัดกิจกรรม COP แต่ไม่ได้บันทึกองค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ หรือรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติที่ดีเลิศไว้อย่างเป็นรูปธรรม •องค์ความรู้ที่นำมาดำเนินการตามกิจกรรมที่ระบุอยู่ภายใต้ทั้ง 7 ขั้นตอน ไม่ใช่เรื่องเดียวกัน และไม่ใช่องค์ความรู้เป้าหมายที่เลือกมาดำเนินการ • จัดทำแผนฯ และผู้บริหารให้ความเห็นชอบแผนฯ ใกล้สิ้นปีงบประมาณ กิจกรรมที่ระบุในแผนฯ บางเรื่องดำเนินการไปแล้วก่อนแผนได้รับอนุมัติ แล้วจึงรวบรวมมาบรรจุในแผน

67 บทเรียน : Information Technology ปีงบประมาณ พ. ศ. 2551

68 บทเรียน : IT ส่วนราชการระดับกรม ส่วนราชการระดับกรม : ไม่ได้จัดทำแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ เนื่องจาก คิดว่ามีระบบ IT อยู่แล้ว หรือไม่มีงบประมาณในการดำเนินการทำให้ขาดการติดตามประเมินผล ตามแผนฯ และไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น ที่ไม่ได้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ยกเว้นในหน่วยงานที่ผู้บริหารระดับสูงลงมาร่วมติดตามหรือให้ความสนใจเป็นพิเศษ จึงจะประสบ ความสำเร็จ รวมทั้งมักจ้างที่ปรึกษาภายนอกมาดำเนินการทั้งหมด โดยส่วนราชการไม่มีความรู้ ความเข้าใจ ทำให้การพัฒนาระบบสารสนเทศในอนาคตไม่มีความยั่งยืน ส่วนราชการระดับจังหวัด ส่วนราชการระดับจังหวัด : การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด ขาดการมองในภาพรวม ส่วนใหญ่จะเป็นการสำรวจว่าข้อมูลที่หน่วยงานใดมีอยู่บ้างก็จะนำมาแสดงเป็นข้อมูลตามยุทธศาสตร์ ของจังหวัด และมีความซ้ำซ้อนของการพัฒนาระบบ โดยมีระบบ IT ซึ่งจัดทำโดยหน่วยงานต้นสังกัด (ส่วนกลาง) และระบบที่จังหวัดจัดทำขึ้นเอง ซึ่งมีโครงการพื้นฐานของระบบฯ ไม่สอดคล้องกัน ทำให้การถ่ายโอนข้อมูลมีอุปสรรค เกิดข้อผิดพลาด บางจังหวัดจึงเลือกดำเนินการควบคู่กันไปทั้ง 2 ระบบ นอกจากนี้ยังพบปัญหาที่ส่วนราชการและจังหวัดมีเหมือนกัน เช่น ผู้บริหารไม่ให้ความสำคัญ กับการใช้ประโยชน์จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเท่าที่ควร ไม่เข้าใจว่า Contingency Plan หรือ แผนแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอน และภัยพิบัติที่อาจจะเกิดกับระบบสารสนเทศ คืออะไร มีการตรวจสอบการทำงานของระบบฯ แต่ไม่ได้นำปัญหา ที่พบมาแก้ไขปรับปรุง เป็นต้น

69 ข้อพึงระวังเกี่ยวกับการดำเนินการ ปี 2552  เกณฑ์การผ่านวัดจากการผ่าน FL ไม่ใช่วัดจากความสำเร็จ ของแผนพัฒนาองค์การ  อย่าลืมเก็บรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดผลลัพธ์ในแบบฟอร์มที่ 2 ด้วย  เกณฑ์การผ่านจะพิจารณาจากส่วนที่ 3 ของภาคผนวก ค ในคู่มือตัวชี้วัด PMQA  อย่าลืมมอบหมายผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลหมวด 7 ด้วย

70 เคล็ด ( ไม่ ) ลับการบรรลุ FL 1. ต้องรู้จักตัวตนก่อนเริ่มบริหารจัดการ ( ลักษณะสำคัญองค์กรต้องชัด ) เพื่อเชื่อมโยงถึงกิจกรรมที่ดำเนินการ 2. ผู้บริหารมีความสำคัญในกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินการ (Driver) 3. หมวด 1  การสื่อสารทิศทาง นโยบาย อย่างทั่วทั้งองค์การ (Deployment) 4. หมวด 2  คุณภาพของการวางแผน ( คุณภาพของปัจจัยที่นำมาใช้ ประกอบการวางแผน ) 5. หมวด 3  หัวใจสำคัญ คือ การกำหนดกลุ่มผู้รับบริการ ( การมี Customer Profile) และประสิทธิภาพของช่องทาง 6. หมวด 4  ความครอบคลุม ถูกต้อง ทันสมัย 7. หมวด 5  เพิ่มคุณค่าด้วยการพัฒนาและการสร้างความผาสุก 8. หมวด 6  ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการ 9. หมวด 7  กำหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน เพื่อติดตามผลเป็นระยะ 10. การบริหารจัดการแบบบูรณาการ

71 ตัวชี้วัดที่ 10 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ น้ำหนัก ร้อยละ 20) ปีงบประมาณ พ. ศ. 2553 ตัวชี้วัดที่ 10 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ ( น้ำหนัก ร้อยละ 20) ปีงบประมาณ พ. ศ. 2553

72 ตัวชี้วัดที่10 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ น้ำหนัก ร้อยละ 20) ตัวชี้วัดที่10 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (น้ำหนัก ร้อยละ 20) ตัวชี้วัด น้ำหนัก (ร้อยละ) ตัวชี้วัดน้ำหนัก (ร้อยละ) 10.1ระดับความสำเร็จของการดำเนินการ ผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐระดับพื้นฐาน หมวด10.3 ระดับความสำเร็จเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ การจัดทำแผนพัฒนาองค์การ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 บังคับ สมัคร ใจ 10.1.1 ร้อยละของการผ่านเกณฑ์คุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (วัดกระบวนการในการดำเนินการพัฒนา องค์การในหมวดที่ดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2553) 4410.3.1 ความครบถ้วนของการจัดทำรายงานลักษณะ สำคัญขององค์กร (15 คำถาม) 1 10.1.2 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วง น้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายความสำเร็จ ของผลลัพธ์ในการดำเนินการพัฒนา องค์การ(วัดผลลัพธ์ของการพัฒนา องค์การในหมวดที่ดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553) 1110.3.2 ความครบถ้วนของการจัดทำรายงานการ ประเมินองค์กรด้วยตนเองหมวด 1-7 ตาม เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน 1 10.1.3 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตาม เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน ในหมวดที่ส่วนราชการ ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 11 6610.3.3 ความครบถ้วนของแผนพัฒนาองค์การประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2554 (2 แผน) 2 124 10.2ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วง น้ำหนักในการบรรลุเป้าหมาย ความสำเร็จของผลลัพธ์ในการ ดำเนินการของส่วนราชการ ตาม เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐระดับพื้นฐาน (หมวด 7) 4 10.3 ดำเนินการเช่นเดียวกับปี 52 10.2 ปรับตัวชี้วัดหมวด 7 ให้เหมาะสมเน้นผลลัพธ์ 10.1.2 กำหนดตัวชี้วัดผลลัพธ์ จากตัวชี้วัดแนะนำ + เพิ่มเติม (ถ้ามี) 10.1.3 ซ่อม FL ในกรณีที่ไม่ผ่าน กรณีที่ผ่าน FL แล้ว จะได้ค่าคะแนนนี้โดยปริยาย 10.1.1 ปรับ FL บางตัวให้เหมาะสม

73 FL ที่ต้องปรับให้เหมาะสม • หมวด 1 – ปรับ LD6 (ควบคุมภายใน) และ OG • หมวด 2 - SP7 ความเสี่ยงปรับให้ง่ายขึ้น (ปรับแล้ว) • หมวด 3 - ปรับจำนวนประเด็นให้กระชับ ไม่ซ้ำซ้อน และปรับเข้าสู่ Learning มากขึ้น • หมวด 4 – ปรับ KM เรื่ององค์ความรู้ ควรเริ่มเข้าสู่ LO • หมวด 5 - ปรับ HR3 การพัฒนาบุคลากรให้ชัดเจนยิ่งขึ้น • หมวด 6 - เรียงลำดับข้อใหม่ (แต่จุดอ่อนคือ ความไม่เข้าใจในการกำหนดกระบวนการ สร้างคุณค่า)

74 PMQA Organization รายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติม Download ข้อมูลได้ที่ Website http//: www.opdc.go.th Download ข้อมูลได้ที่ Website http//: www.opdc.go.th 0 – 2356 9999 ต่อ 9948 8841 8806 8916 0 – 2356 9999 ต่อ 9948 8841 8806 8916


ดาวน์โหลด ppt PMQA Organization 1 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ปี พ.ศ. 2552 การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA: Public Sector Management Quality.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google