งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิถีชุมชน เครื่องมือทางมานุษยวิทยา ที่ทำให้งานชุมชนง่าย ได้ผล และสนุก สร้าง ความรู้ ร่วมเรียนรู้ สู่การ ปฏิบัติ สร้าง ความรู้ ร่วมเรียนรู้ สู่การ ปฏิบัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิถีชุมชน เครื่องมือทางมานุษยวิทยา ที่ทำให้งานชุมชนง่าย ได้ผล และสนุก สร้าง ความรู้ ร่วมเรียนรู้ สู่การ ปฏิบัติ สร้าง ความรู้ ร่วมเรียนรู้ สู่การ ปฏิบัติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิถีชุมชน เครื่องมือทางมานุษยวิทยา ที่ทำให้งานชุมชนง่าย ได้ผล และสนุก สร้าง ความรู้ ร่วมเรียนรู้ สู่การ ปฏิบัติ สร้าง ความรู้ ร่วมเรียนรู้ สู่การ ปฏิบัติ

2 ๗ มหัศจรรย์เชื่อม สัมพันธ์ชุมชน 1 แผนที่เดินดิน 2 ผังเครือญาติ 3 โครงสร้าง องค์กรชุมชน 4 ระบบสุขภาพ ชุมชน 5 ปฏิทินชุมชน 6 ประวัติศาสตร์ ชุมชน 7 ประวัติชีวิต เครื่องมือเพื่อการเรียนรู้มิติ ทางสังคมวัฒนธรรม และ ความเป็นมนุษย์

3 1 แผนที่เดินดิน สำคัญที่สุดเพราะ …. รู้จักโลกของชาวบ้าน ได้ข้อมูลมาก / เร็ว / เชื่อถือได้ เห็นภาพรวม / เป้าหมาย ได้ความสัมพันธ์ / คุ้นเคย

4 แผนที่นั่งโต๊ะใช้อ่านหา ตำแหน่งที่ตั้ง แผนที่เดินดินใช้ทำ ความเข้าใจสังคม • เดินทั่วทั้ง ชุมชน • ดูด้วยตา ตนเองทุกบ้าน • เห็นพื้นที่ทาง กายภาพ • เข้าใจพื้นที่ ทางสังคม

5 แผนที่ นั่งโต๊ะ

6 แผนที่เดิน ดิน

7 2 ผังเครือ ญาติ ความสัมพันธ์ รากฐานของชีวิต 80% ของการเจ็บป่วย เกิดขึ้นและถูกเยียวยา ใน ครอบครัวและเครือญาติ

8 ประธาน กลุ่มแม่บ้าน ประธาน กลุ่มแม่บ้าน 2 1 เป็นโรคเบาหวาน 2 3 1 4 HIV ทำง าน ไต้ห วัน ทำง าน ไต้ห วัน ปรียา 2 3 DHF ก. ค. 44 1 HIV? ผังเครือ ญาติ 1 2 แต่ง งาน มี ลู ก ลำดับที่ = หญิ ง = ชาย = ตาย หย่ า (42) = อายุ ไม่ถูก กัน # 11/2 = บ้านเลขที่ อยู่ ร่วมกั น

9 3 โครงสร้างองค์กรชุมชน เน้นองค์กรที่มีปฏิบัติการ / ผู้นำทางการ / ไม่เป็นทางการ โครงสร้างคือระบบ ความสัมพันธ์

10 ผญบ. อัสรี บัง ดึ๋ง บังโอบ ( อบต.) บังทอง ( อสม ) จะ ซ้อ มะ สร้อย มะ เหนีย จะ นา จะ สาว กลุ่มสานเสื่อ, ทำ กล้วยฉาบ บัง สั้น อู เส็ง บังสัก บัง หลน กอ เฉม ดำรง ( อสม ) สา แหละ กอ ดาด ปะหยีด กลุ่มผู้นำ ทางการ กลุ่มผู้นำไม่ เป็นทางการ ผัง โครงสร้า ง องค์กร ชุมชน น้องช าย ภรรยา


ดาวน์โหลด ppt วิถีชุมชน เครื่องมือทางมานุษยวิทยา ที่ทำให้งานชุมชนง่าย ได้ผล และสนุก สร้าง ความรู้ ร่วมเรียนรู้ สู่การ ปฏิบัติ สร้าง ความรู้ ร่วมเรียนรู้ สู่การ ปฏิบัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google