งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

HO 343 -- Session 13: Database System Concept & Tools EK BUNCHUA Room # 528 Thammasat Business School.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "HO 343 -- Session 13: Database System Concept & Tools EK BUNCHUA Room # 528 Thammasat Business School."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 HO 343 -- Session 13: Database System Concept & Tools EK BUNCHUA ek@alpha.tu.ac.th Room # 528 Thammasat Business School

3 ฐานข้อมูล กับ ตู้ เอกสาร  ใช้เนื้อที่เก็บ น้อย  ค้นหาข้อมูล ได้ง่าย  ค้นหาข้อมูล ได้เร็ว  ลดความน่า เบื่อ  ความถูกต้อง สูง  ใช้เนื้อที่เก็บ มาก  ค้นหาข้อมูล ยาก  ใช้เวลา ค้นหานาน  เป็นงานที่น่า เบื่อ  ผิดพลาดง่าย

4 Database...  A collection of data organized to serve many applications efficiently by centralizing the data and minimizing redundant data Database Sales data Personnel data Accounting data Sales analysis Training needs analysis Payroll Data from different sourcesApplications

5 Database System...  A computerized record keeping system  Database system must represent the real world  GIGO : Garbage In, Garbage Out

6 รายชื่อพนักงาน แผนก, ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน การศึกษา, การฝึกอบรม วันเริ่มทำงาน ฯลฯ ฝ่ายบุคคล รายชื่อพนักงาน แผนก, ตำแหน่ง ยอดขาย ฯลฯ ฝ่ายขาย รายชื่อพนักงาน แผนก, ตำแหน่ง การศึกษา, การฝึกอบรม ฯลฯ ฝ่ายฝึกอบรม ฝ่ายบัญชี รายชื่อพนักงาน แผนก, ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน ยอดขาย คอมมิชชั่น ฯลฯ ผู้บริหาร รายชื่อพนักงาน แผนก, ตำแหน่ง วันเริ่มทำงาน ยอดขาย ฯลฯ Without Database … Data Redundancy

7 รหัส 105 สมชาย เข็มกลัด พนักงานขาย เงินเดือน 8000 บาท ฯลฯ ฝ่ายบุคคล สมชาย เข็มกลัด พนักงานขาย ยอดขาย 15000 บาท ฯลฯ ฝ่ายขาย สมชาย เข็มกลัด พนักงานส่งของ ฯลฯ ฝ่ายฝึกอบรม ฝ่ายบัญชี สมชาย เข็มกลัด พนักงานขาย เงินเดือน 8500 บาท ยอดขาย 12000 บาท คอมฯ 1200 บาท ฯลฯ ผู้บริหาร สมชาย เข็มกลัด พนักงานขาย ยอดขาย 8000 บาท ฯลฯ Without Database … Data Inconsistency

8 รหัส 105 สมชาย เข็มกลัด พนักงานขาย ฯลฯ ฝ่ายบุคคล รหัส 105 สมชาย เข็มหมุด พนักงานขาย ฯลฯ ฝ่ายขาย รหัส 105 สมชาย เข็มขัด พนักงานขาย ฯลฯ ฝ่ายฝึกอบรม ฝ่ายบัญชี รหัส 105 ** ขออภัย รหัสไม่ถูกต้อง ผู้บริหาร รหัส 105 ชาย ชาตโยดม พนักงานขาย ฯลฯ Without Database … Lack of Integrity

9 Why Database?...  Data can be shared  Redundanc y can be reduced  Inconsisten cy can be avoided  Integrity can be maintained  Security restrictions can be applied HRIS Database

10 ระบบจัดการฐานข้อมูล...  Database Management System (DBMS)  Special software to create and maintain a database and enable individual business applications to access the data Database Data Entry Inquiry Update DBMS Software

11 ตัวอย่างระบบจัดการ ฐานข้อมูล...  Client/Serve r  DB2  Oracle  Ingres  Sybase  Progress  PC  dBASE  FoxPro  Access  Paradox

12 หน้าที่พื้นฐานของ ฐานข้อมูล...  Data Definition การ นิยามข้อมูล  Create Tables and Relationships  Data Manipulation การจัดการข้อมูล  Add, Delete, Update  Query and Report

13 หน้าที่อื่น ๆ ของ ฐานข้อมูล...  Data Security ความ ปลอดภัย  Data Integrity ความ ครบถ้วนสมบูรณ์  Data Concurrency การ ใช้ข้อมูลพร้อมกัน  Data Recovery การ ฟื้นฟูสภาพ  Data Dictionary พจนานุกรมข้อมูล  Performance ประมวลผลได้เร็ว

14 Computer Workshop Microsoft Access 97

15 Next Classes Sep. 131. HRIS Database Content 2. Database Design Principles 3. Computer Workshop: Database Design 4. HRIS Database Development Sep. 201. HRIS Database Applications 2. HR Research System 3. HR Intelligence System 4. Integrated HRIS Sep. 271. Presentation 2. Wrap Up


ดาวน์โหลด ppt HO 343 -- Session 13: Database System Concept & Tools EK BUNCHUA Room # 528 Thammasat Business School.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google