งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PLC : Professional Learning Community สอนเฉพาะสาระสำคัญ(Essential) Teach less, Learn More.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PLC : Professional Learning Community สอนเฉพาะสาระสำคัญ(Essential) Teach less, Learn More."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PLC : Professional Learning Community สอนเฉพาะสาระสำคัญ(Essential) Teach less, Learn More

2 พัฒนาการใหม่ ของการวัดและประเมินทางการศึกษา ในศตวรรษที่ 21 รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์...มสธ. ประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

3 องค์ประกอบของหลักสูตร วัตถุประสงค์ (Objectives) การประเมินผล (Evaluation) E = M+J การจัดประสบการณ์ (Learning Experience )

4 เยาวชน/ผู้เรียน/คนไทย ในศตวรรษที่ 21 Our children live in a global, digital world Borderless Education System

5 คุณภาพคนไทยยุคใหม่ (ตามแนวปฏิรูป ทศวรรษที่ 2) •คุณลักษณะคนไทยยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ –สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง รักการอ่าน และมีนิสัยใฝ่เรียนรู้ตลอด ชีวิต –มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ –มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม สามารถ ทำงานเป็นกลุ่ม –มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสำนึกและภูมิใจในความ เป็นไทย ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รังเกียจการทุจริต และต่อต้านการ ซื้อสิทธิ์ขายเสียง และสามารถก้าวทันโลก

6 ไทยคณิตสังคมภาษาวิทย์การงาน ศิลปะ พลานามัย ทักษะ สื่อสาร ทักษะ การคิด ทักษะ แก้ปัญหา รักชาติฯซื่อสัตย์ฯมีวินัยใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่าง พอเพียง มุ่งมั่นใน การทำงาน รักความ เป็นไทย มีจิต สาธารณะ ทักษะ การใช้ชีวิต ทักษะ ICT

7 ในหนังสือ “Five Mind for the Future” ของ Harvard Business School เขียนโดย ศาสตราจารย์ฮาวเวิร์ด การ์ดเนอร์ (Howard Gardner) จิต 5 ประการ ที่ควรจะเป็น ควรจะมี สำหรับคนยุค ศตวรรษที่ 21 จิต 5 ประการ ที่ควรจะเป็น ควรจะมี สำหรับคนยุค ศตวรรษที่ 21 •1. จิตชำนาญการ (Disciplined Mind) เป็นวิธีคิด ความมุ่งมั่นในการประยุกต์ พร้อมทั้ง ปรับปรุงสิ่งที่เล่าเรียนมาให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง •2. จิตสังเคราะห์ (Synthesizing Mind) เป็นการเลือกข้อมูลที่สำคัญจากข้อมูลมากมาย ที่ ได้รับจากหลายๆ แหล่ง และจัดการกับข้อมูลได้อย่างสมเหตุสมผล ทำความเข้าใจกับข้อมูลและ ประเมินข้อมูลโดยปราศจากอคติ ผสมผสานให้กลายเป็นข้อมูลใหม่ ที่มีความหมายต่อตนเองและผู้อื่น •3. จิตสร้างสรรค์ (Creating Mind) เป็นยิ่งกว่าจิตชำนาญการและจิตสังเคราะห์ โดยเป็นการ ผลิตความคิดใหม่ๆ พร้อมตั้งคำถามที่แตกต่างไปจากเดิม และกำเนิดเป็นวิธีคิดที่สดใหม่ ซึ่งก็อาจจะ กลายเป็นคำตอบที่คาดไม่ถึง •4. จิตเคารพ (Respectful Mind) เป็นการตอบสนองต่อคน อย่างเห็นอกเห็นใจ และเป็นไป ในทางสร้างสรรค์ เป็นความพยายามที่จะเข้าใจ และทำงานร่วมกันกับคนที่แตกต่างกัน เป็นการขยาย ขอบเขตของความอดกลั้น และความถูกต้องเหมาะสมของสังคมและการเมือง •5. จิตจริยธรรม (Ethical Mind) เป็นคุณลักษณะที่มีความสำคัญในเชิงบทบาทในหน้าที่การ งานและบทบาทในการเป็นพลเมือง เป็นการไตร่ตรองถึงธรรมชาติของงาน รวมทั้งความต้องการและ ความปรารถนาของสังคมที่เราดำรงอยู่ โดยมีแนวคิดสำคัญว่า “บุคคลจะตอบสนองต่อจุดประสงค์ที่ เหนือไปกว่าประโยชน์ส่วนตนได้อย่างไร” และ “จะทำงานโดยปราศจากความเห็นแก่ตัว และพัฒนา ส่วนรวมได้อย่างไร”

8 กระบวนทัศน์ในการจัดการศึกษา ศตวรรษที่ 21 •“กระบวนการเรียนรู้สำคัญกว่าความรู้” และ “ครูมิใช่ผู้มอบ ความรู้” แต่เป็น “ผู้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ไปพร้อม กับเด็กและเยาวชน” •เป้าหมายของการเรียนรู้มิใช่ตัวความรู้อีกต่อไป เพราะตัว ความรู้นั้นมีมายมายมหาศาลเกินกว่าที่จะมอบให้นักเรียน แต่ละชั้นปี ได้ อีกทั้งนักเรียนในศตวรรษใหม่มีหนทาง ค้นหาความรู้ด้วยตนเองจากทุกหนแห่ง ทั้ง ใน สิ่งแวดล้อมและอินเทอร์เน็ต

9 เป้าหมายของการพัฒนาผู้เรียน •จะต้องพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ ตลอดชีวิต •เด็กและเยาวชนจะเรียนรู้อะไรบ้างขึ้นอยู่กับ บริบทของแต่ละคน แต่ที่ทุกคนควรมีคือ ความสามารถในการเรียนรู้ตลอดเวลา ตลอด ชีวิตและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

10 สาระความรู้ ทะยานสู่ เป้าหมาย -ความรู้เกี่ยวกับโลก -การเงิน เศรษฐกิจและการเป็นผู้ประกอบการ -การเป็นพลเมืองดี-ความรู้ด้านสุขภาพ-ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม

11 ทักษะสำคัญสำหรับเยาวชน ทะยานสู่ เป้าหมาย • ทักษะชีวิตและการทำงาน • ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม • ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี

12 Basic Skills ทะยานสู่ เป้าหมาย • express in writing, Orally, ability to read • do mathematic • use Digital tool Competence Aim • ท้องถิ่น และ โรงเรียน ต้องร่วมกันกำหนดและประเมินตนเอง Standard Base Education

13 Educational Assessment Educational Evaluation Learning Assessment

14 Educational Assessment Educational Evaluation •A Key activities of teachers •A key focus educational research •การประเมินการปฏิบัติงาน มีเรื่องวัฒนธรรม+บริบท เข้ามา เกี่ยวข้อง •การประเมินเพื่อ การเทียบเคียงในระดับนานาชาติ จะมีบทบาท มากขึ้น เช่น PISA ของกลุ่ม OECD

15 การประเมินในศตวรรษที่ 21 • การประเมินผลที่แท้จริง/การประเมินตามสภาพ จริง(Authentic Assessment) เป็นพื้นฐาน สำคัญสำหรับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 •การประเมินต้องวัดผลลัพธ์สำคัญห้าประการ ได้แก่ –วิชาแกน –เนื้อหาสำหรับศตวรรษที่ 21 –ทักษะการเรียนรู้และการคิด –ความรู้ พื้นฐานไอซีที และ –ทักษะชีวิต

16 •การประเมินทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ควรทำควบคู่ไป กับการประเมินวิชาแกน เพราะการประเมินที่แยกขาดกัน จะบั่นทอน เป้าหมายในการหลอมรวมทักษะแห่ง ศตวรรษที่ 21 เข้ากับวิชาแกน •เทคโนโลยีสมัยใหม่จะช่วยการประเมินให้มีประสิทธิผล มีความยั่งยืน และเสียค่าใช้จ่ายน้อยลง •แบบทดสอบมาตรฐานเพียงอย่างเดียวใช้วัดทักษะและ ความรู้ที่เรียนได้ไม่กี่ อย่าง การประเมินต้องผสมผสาน ให้สมดุลระหว่างแบบทดสอบมาตรฐานที่มีคุณภาพ กับ การประเมินตามสภาพจริง ที่มีประสิทธิภาพ

17 Educational Assessment Educational Evaluation Project Evaluation

18 การประเมินนโยบาย แผนงาน โครงการ •การวิเคราะห์เชิงลึก ปัจจัย/ตัวแปรที่เกี่ยวข้อง กับความสำเร็จ •การควบคุมตัวแปรวัฒนธรรม บริบทในการจัด การศึกษา •การใช้ ICT ในงานประเมิน

19 เชิญ อภิปราย ซักถาม ทะยานสู่ เป้าหมาย

20 โครงสร้างพื้นฐาน 4 ด้าน ทะยานสู่ เป้าหมาย • หลักสูตรและการเรียนการสอน • การพัฒนาวิชาชีพครู • การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม • มาตรฐานการประเมิน

21 Digital-Age Literacy •Basic, Scientific, Economic,and Technological Literacies •Visual and Information Literacies •Multicultural Literacy and Global Awareness

22 Inventive Thinking •Adaptability, Managing Complexity, and Self-Direction •Curiosity, Creativity, and Risk Taking •Higher-Order Thinking and Sound Reasoning

23 Effective Communication •Teaming, Collaboration,and Interpersonal Skills •Personal, Social, and Civic Responsibility •Interactive Communication

24 High Productivity •Prioritizing, Planning, andManaging for Results •Effective Use of Real-World Tools •Ability to Produce Relevant,High-Quality Products

25 เอกสารอ้างอิง ทักษะแห่งอนาคตใหม่: การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21 วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง และ อธิป จิตตฤกษ์ แปล


ดาวน์โหลด ppt PLC : Professional Learning Community สอนเฉพาะสาระสำคัญ(Essential) Teach less, Learn More.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google