งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างสื่อสิง พิมพ์ ด้วยโปรแกรม สำเร็จรูป พัลลภา สุข เลี้ยง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างสื่อสิง พิมพ์ ด้วยโปรแกรม สำเร็จรูป พัลลภา สุข เลี้ยง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างสื่อสิง พิมพ์ ด้วยโปรแกรม สำเร็จรูป พัลลภา สุข เลี้ยง

2 ความหมายและความสำคัญ ของสื่อสิ่งพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หมายถึง สมุด แผ่นกระดาษ หรือวัตถุ ใด ๆ ที่พิมพ์ขึ้น รวม ตลอดทั้งบทเพลง แผนที่ แผนผัง แผนภาพ ภาพวาด ภาพระบายสี ใบ ประกาศ แผ่นเสียง หรือสิ่งอื่นใดอันมี ลักษณะเช่นเดียวกัน

3 ความหมายและความสำคัญ ของสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อ หมายถึง ทำการติดต่อให้ถึงกัน การชักนำให้รู้จักกัน บุคคลหรือสิ่งที่ ทำการติดต่อให้ถึงกัน หรือชักนำให้รู้จักกัน ”

4 ความหมายและความสำคัญ ของสื่อสิ่งพิมพ์ “ พิมพ์ หมายถึง ถ่ายแบบ ใช้เครื่องจักรกด ตัวหนังสือ หรือภาพ เป็นต้นให้ติด บนวัตถุ เช่น แผ่นกระดาษ ผ้า ทำให้ เป็นตัวหนังสือหรือ รูป รอยอย่างใดๆ โดยการ กดหรือการใช้พิมพ์หิน เครื่องกล วิธีเคมี หรือวิธี อื่นใดอันอาจให้เกิดเป็น สิ่งพิมพ์ขึ้นหลายสำเนา ”

5 ความหมายและความสำคัญ ของสื่อสิ่งพิมพ์ “ สื่อสิ่งพิมพ์ ” จึงมี ความหมายว่า “ สิ่งที่พิมพ์ ขึ้น ไม่ว่าจะเป็น แผ่นกระดาษหรือวัตถุใดๆ ด้วยวิธีการต่าง ๆ เกิดเป็น ชิ้นงาน ที่มีลักษณะเหมือน ต้นฉบับขึ้นหลายสำเนาใน ปริมาณมาก เพื่อเป็นสิ่งที่ ทำการติดต่อ หรือชักนำให้ บุคคลอื่นได้เห็นหรือทราบ ข้อความต่าง ๆ ”

6 ความหมายและความสำคัญ ของสื่อสิ่งพิมพ์

7 ชนิดของสื่อสิ่งพิมพ์ 1. หนังสือเรียน แบบเรียน ตำรา เอกสารการสอน 2. หนังสือพิมพ์ 3. วารสาร นิตยสาร 4. แผ่นปลิว โฆษณา 5. หนังสือการ์ตูน 6. หนังสือนวนิยาย


ดาวน์โหลด ppt การสร้างสื่อสิง พิมพ์ ด้วยโปรแกรม สำเร็จรูป พัลลภา สุข เลี้ยง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google