งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 2 -test. เห็น ด้วย ไม่ เห็น ด้วย การเป็น ผู้บริหาร จำเป็นต้อง มีใบ ประกอบ วิชาชีพ 8069.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " 2 -test. เห็น ด้วย ไม่ เห็น ด้วย การเป็น ผู้บริหาร จำเป็นต้อง มีใบ ประกอบ วิชาชีพ 8069."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1  2 -test

2 เห็น ด้วย ไม่ เห็น ด้วย การเป็น ผู้บริหาร จำเป็นต้อง มีใบ ประกอบ วิชาชีพ 8069

3 การสูบบุหรี่ สูบไม่สูบ เพศ ชาย 5138 หญิง 4533

4 การทดสอบโดยใช้  2 จะมีอยู่ 2 กรณี 1. การทดสอบกรณีตัว แปรเดียว (the  2 - one variable case หรือ บางครั้งอาจเรียกว่าการ ทดสอบความพอดี (Goodness – of – fit test)

5 2. การทดสอบกรณีสองตัว แปร (the  2 two – variable case) เป็น การทดสอบเพื่อดูว่าตัวแปร สองตัวมีความสัมพันธ์หรือ เกี่ยวข้องกันหรือไม่ ดังนั้น บางทีจึงเรียกว่าการทดสอบ ความเป็นอิสระ (the  2 test for independence)

6 สูตรการคำนวณ กรณีที่ 1

7 สมมติฐานการวิจัย ความถี่ที่สังเกตได้กับความถี่ ที่คาดหวังแตกต่างกัน สมมติฐานทางสถิติ H0 : ความถี่ที่สังเกตได้กับความถี่ที่ คาดหวังไม่แตกต่างกัน H1 : ความถี่ที่สังเกตได้กับความถี่ที่ คาดหวังแตกต่างกัน

8 ตัวอย่างการคำนวณ เห็น ด้วย ไม่เห็น ด้วย การเป็น ผู้บริหาร จำเป็นต้องมีใบ ประกอบ วิชาชีพ 70105

9

10 หาความถี่คาดหวัง = 87.5

11 แทนค่าในสูตร =7.0

12 นำค่า  2 ที่คำนวณได้ไป เทียบกับ  2 วิกฤต ที่ df = 1 ดูตาราง พบว่า  2.01,1 = 6.635 จะเห็นว่าค่า  2 ที่ คำนวณได้สูงกว่าค่าวิกฤต ซึ่ง ตกในพื้นที่วิกฤต จึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1

13 ตัวอย่าง การหาความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปร อาชีพ ระดับความพึง พอใจ มากปาน กลาง น้อย ข้าราช การ 3020 7 เกษตร กร 40 4030 12 ค้าขาย 4733 19

14 หา E ได้จาก E = (R X C )/ N

15 อาชีพ ระดับความพึงพอใจ รวม มากปาน กลาง น้อย ข้ารา ชการ 3020 757 เกษต รกร 40 4030 1282 ค้าขา ย 4733 1999 รวม 11783 38238

16 O1 = 30, R = 57, C = 117 E = = 28.02 O2 = 20, R = 57, C = 83 E = = 19.88 O3 = 7, R = 57, C = 38 E = = 9.10 O4 = 40, R = 82, C = 117 E = = 40.31 O5 = 30, R = 82, C = 83 E = = 28.60

17 O6 = 12, R = 82, C = 38 E = = 13.09 O7 = 47, R = 99, C = 117 E = = 48.67 O8 = 35, R = 99, C = 83 E = = 15.81 O8 = 19, R = 99, C = 38 E = = 15.81

18 อาชีพ ระดับความพึงพอใจรวม มากปาน กลาง น้อย ข้ารา ชการ 30 (28.02)20(19.88)7(9.10) 57 เกษต รกร 40 (40.31)30(28.60)12(13.09) 82 ค้าขา ย 47 (48.67)33(34.53)19(15.81) 99 รวม 11783 38238

19 แทนค่าลงในสูตร =1.0704

20 นำค่า  2 ที่คำนวณได้ ไปเทียบกับค่าวิกฤติจาก ตาราง ซึ่งมีค่า  2.05, 4 = 9.488 จะเห็นว่าค่า  2 คำนวณ   2 วิกฤต จึงยอมรับ H 0

21 สรุป ได้ว่า อาชีพกับความพึงพอใจไม่มี ความสัมพันธ์กัน หรือ ความ พึงพอใจไม่ขึ้นอยู่กับอาชีพ

22 การหาขนาดความสัมพันธ์ของ  2 แบบ 2 x 2 เท่านั้น

23 การหาขนาดความสัมพันธ์ของ  2 แบบ 2 x 2, 3 x 3,4 x4,…

24 การหาขนาดความสัมพันธ์ของ  2 ใช้ได้กับตาราง ทุกแบบ


ดาวน์โหลด ppt  2 -test. เห็น ด้วย ไม่ เห็น ด้วย การเป็น ผู้บริหาร จำเป็นต้อง มีใบ ประกอบ วิชาชีพ 8069.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google