งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

BC428 : Research in Business Computer 1 การวิเคราะห์ความแปรปรวน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "BC428 : Research in Business Computer 1 การวิเคราะห์ความแปรปรวน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 BC428 : Research in Business Computer 1 การวิเคราะห์ความแปรปรวน

2 BC428 : Research in Business Computer 2 ANOVA เป็นวิธีการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ เพื่อ ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของ ประชากรที่มีตั้งแต่ 3 กลุ่มขึ้นไป ANOVA One Way ANOVA Two Way ANOVA

3 BC428 : Research in Business Computer 3 One way ANOVA เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตัวแปรหรือปัจจัยที่ จะมีผลกระทบกับตัวแปรหลักเพียงแค่ 1 ตัว เท่านั้น เช่น อาชีพ  ทหาร  อาจารย์  วิศวกร ค่าใช้จ่าย …………………………. บาท/เดือน

4 BC428 : Research in Business Computer 4 ข้อตกลงเบื้องต้นของ ANOVA กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ทดสอบในแต่ละกลุ่มจะต้องมีการ แจกแจงแบบปกติ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ทดสอบจะต้องมีความแปรปรวน ไม่แตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้แต่ละกลุ่มจะต้องเป็นอิสระกัน

5 BC428 : Research in Business Computer 5 ตาราง ANOVA Source of Variance (SOV) df Sum Square (SS) Mean Square (MS) F-ratio Between Groups k-1SSBMSBf= Within Groups n-kSSWMSW Totaln-1SST

6 BC428 : Research in Business Computer 6 สมมติฐาน ANOVA H o :  1 =  2 = … =  k H 1 : มี  i อย่างน้อย 1 คู่ที่แตกต่างกัน

7 BC428 : Research in Business Computer 7 ลักษณะของคำถามในแบบสอบถาม 1. ชั้นปี  ชั้นปี 1  ชั้นปี 2  ชั้นปี 3  ชั้นปี 4 2. จำนวนชั่วโมงในการเล่นเกมส์ออนไลน์ ……………….. ชั่วโมง / วัน Data9_1.sav ต้องการทดสอบจำนวนชั่วโมงในการเล่นเกมส์ออนไลน์ ของนักศึกษาทั้ง 4 ชั้นปีว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่

8 BC428 : Research in Business Computer 8 ทดสอบการแจกแจงแบบปกติ และการทดสอบความแปรปรวนของข้อมูล คำสั่ง Analyze  Descriptive Statistics  Explore… ทดสอบการแจกแจงปกติ

9 BC428 : Research in Business Computer 9 การทดสอบการแจกแจงแบบปกติ เมื่อจำแนกตามชั้นปีที่ 1 1)H o : จำนวนชั่วโมงในการเล่นเกมส์ออนไลน์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีการแจก แจงแบบปกติ H 1 : จำนวนชั่วโมงในการเล่นเกมส์ออนไลน์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ไม่มีการแจก แจงแบบปกติ 2)สถิติทดสอบ คือ Shapiro-Wilk = 0.924 3)ค่า Sig = 0.355 4)ระดับนัยสำคัญ(  ) = 0.05 5)ค่า Sig>  แสดงว่ายอมรับสมมติฐานหลัก นั่นคือ จำนวนชั่วโมงในการเล่น เกมส์ออนไลน์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีการแจกแจงแบบปกติที่ระดับ นัยสำคัญ 0.05 ฯลฯ

10 BC428 : Research in Business Computer 10 ผลการวิเคราะห์การแจกแจงปกติ จากการวิเคราะห์จำนวนชั่วโมงในการเล่นเกมส์ ออนไลน์เมื่อจำแนกตามชั้นปี พบว่า จำนวน ชั่วโมงในการเล่นเกมส์ออนไลน์ของแต่ละชั้นปี มีการแจกแจงแบบปกติ ซึ่งค่า Sig. ที่ได้จาก การทดสอบเมื่อจำแนกตามชั้นปีที่ 1 มีค่าเท่ากับ 0.355 ชั้นปีที่ 2 มีค่าเท่ากับ 0.094 ชั้นปีที่ 3 มีค่าเท่ากับ 0.331 ชั้นปีที่ 4 มีค่าเท่ากับ 0.372 โดยทดสอบที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

11 BC428 : Research in Business Computer 11 การทดสอบความแปรปรวน

12 BC428 : Research in Business Computer 12 การทดสอบความแปรปรวนของข้อมูล 1.H o : จำนวนชั่วโมงในการเล่นเกมส์ออนไลน์ของ นักศึกษาทั้ง 4 ชั้นปี มีความแปรปรวนไม่แตกต่างกัน H 1 : จำนวนชั่วโมงในการเล่นเกมส์ออนไลน์ของ นักศึกษาอย่างน้อย 2 ชั้นปี มีความแปรปรวนแตกต่างกัน 2.สถิติทดสอบ คือ Levence statistic = 0.411 3.ค่า Sig = 0.746 4.ระดับนัยสำคัญ(  ) = 0.05 5.ค่า Sig>  แสดงว่ายอมรับสมมติฐานหลัก นั่นคือ จำนวนชั่วโมงในการเล่นเกมส์ออนไลน์ของนักศึกษาทั้ง 4 ชั้นปี มีความแปรปรวนไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

13 BC428 : Research in Business Computer 13 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนของจำนวนชั่วโมง ในการเล่นเกมส์ออนไลน์ของนักศึกษาทั้ง 4 ชั้น ปี พบว่า มีความแปรปรวนไม่แตกต่างกัน ค่า Sig ที่ได้จากการทดสอบมีค่าเท่ากับ 0.746 โดย ทดสอบที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

14 BC428 : Research in Business Computer 14 ทดสอบ One-Way ANOVA คำสั่ง Analyze  Compare Means  One-Way ANOVA…

15 BC428 : Research in Business Computer 15

16 BC428 : Research in Business Computer 16 ทดสอบ ANOVA 1.H o : จำนวนชั่วโมงในการเล่นเกมส์ออนไลน์เฉลี่ย ของนักศึกษาทั้ง 4 ชั้นปี ไม่แตกต่างกัน H 1 : จำนวนชั่วโมงในการเล่นเกมส์ออนไลน์เฉลี่ย ของนักศึกษาอย่างน้อย 2 ชั้นปี แตกต่างกัน 2.สถิติทดสอบ คือ F = 3.044 3.ค่า Sig = 0.041 4.ระดับนัยสำคัญ(  ) = 0.05 5.ค่า Sig <  แสดงว่าปฏิเสธสมมติฐานหลัก นั่นคือ จำนวนชั่วโมงในการเล่นเกมส์ออนไลน์เฉลี่ยของ นักศึกษาอย่างน้อย 2 ชั้นปี แตกต่างกัน ที่ระดับ นัยสำคัญ 0.05 ในกรณีที่ Reject H 0 จะต้องดูตาราง Post Hoc ต่อ

17 BC428 : Research in Business Computer 17 Post Hoc Tests

18 BC428 : Research in Business Computer 18 ตรวจสอบว่าคู่ใดแตกต่างกันมาก วิธีหาจำนวนคู่ = k(k-1)/2 เมื่อข้อมูลถูกจำแนกเป็น 4 กลุ่ม จะต้องทดสอบข้อมูล = 4(4-1) /2 = 6 คู่

19 BC428 : Research in Business Computer 19 ตัวอย่าง การทดสอบความแตกต่างระหว่างจำนวนชั่วโมง ในการเล่นเกมส์ออนไลน์ ระหว่าง ชั้นปีที่ 1 กับปีที่ 2 1.H o : จำนวนชั่วโมงในการเล่นเกมส์ออนไลน์เฉลี่ย ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 ไม่แตกต่างกัน H 1 : จำนวนชั่วโมงในการเล่นเกมส์ออนไลน์เฉลี่ย ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 แตกต่างกัน 2.ค่า Sig = 0.493 3.ระดับนัยสำคัญ(  ) = 0.05 4.ค่า Sig >  แสดงว่ายอมรับสมมติฐานหลัก นั่นคือ จำนวนชั่วโมงในการเล่นเกมส์ออนไลน์เฉลี่ยของ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับ นัยสำคัญ 0.05 ฯลฯ

20 BC428 : Research in Business Computer 20 ผลการวิเคราะห์ ANOVA จำนวนชั่วโมงในการ เล่นเกมส์ออนไลน์ ชั้นปี NSDFSig 12341234 11 12 6 11 5.18 4.33 4.83 7.82 3.13 2.93 2.48 2.96 3.0440.041 จากตาราง เป็นการวิเคราะห์หาความแตกต่างระหว่างจำนวนชั่วโมงใน การเล่นเกมส์ออนไลน์ของนักศึกษา 4 ชั้นปี พบว่า มีอย่างน้อย 2 ชั้นปีที่ มีจำนวนชั่วโมงในการเล่มเกมส์ออนไลน์แตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ซึ่งค่า Sig ที่ได้จากการทดสอบครั้งนี้มีค่าเท่ากับ 0.041 ดังนั้น จึงต้องทดสอบเพื่อหาความแตกต่างระหว่างชั้นปี โดยใช้วิธีการทดสอบ Multiple Comparison Test และเลือกใช้ค่าสถิติ LSD ในการทดสอบ ซึ่ง แสดงผลลัพธ์ในตาราง ดังนี้

21 BC428 : Research in Business Computer 21 ชั้นปี1234 1- 20.848- 30.348-0.500- 4-2.636*-3.485*-2.985- * แสดงชั้นปีที่มีจำนวนชั่วโมงในการเล่นเกมส์ออนไลน์ที่แตกต่างกัน จากตารางพบว่า มีจำนวนชั้นปีที่มีจำนวนชั่วโมงในการเล่น เกมส์ออนไลน์ที่แตกต่างกัน 2 คู่ ดังนี้คือ ชั้นปีที่ 1 กับ ชั้นปีที่ 4 และ ชั้นปีที่ 2 กับชั้นปีที่ 4 โดยทดสอบที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 และคู่ที่มีจำนวนชั่วโมงในการเล่นเกมส์ออนไลน์ที่ แตกต่างกันมากที่สุดคือ ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 4 ซึ่งมีค่าความ แตกต่างเท่ากับ 3.485 ชั่วโมง

22 BC428 : Research in Business Computer 22 Two-Way ANOVA เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตัวแปรหรือปัจจัยที่จะมี ผลกระทบกับตัวแปรหลัก 2 ตัว เช่น อาชีพ  ทหาร  อาจารย์  วิศวกร อายุ  ต่ำกว่า 20 ปี  21-35 ปี  ตั้งแต่ 36 ปี ค่าใช้จ่าย …………………………. บาท/เดือน

23 BC428 : Research in Business Computer 23 ตาราง Two-Way ANOVA Source of Variance (SOV) df Sum Square (SS) Mean Square (MS) F-ratio Between Row r-1SSRMSRf= Between Column c-1SSCMSCf= Interaction effect (r-1) (c-1) SSRCMSRCf= Errorrc(n-1)SSEMSE Totalnrc-1SSTMST

24 BC428 : Research in Business Computer 24 สมมติฐาน Two-Way ANOVA ทดสอบ 3 เรื่อง 1. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มตัวอย่างที่ เกิดขึ้นจากการมีความผันแปรร่วมระหว่างแถว กับคอลัมน์ 2. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มตัวอย่างที่ เกิดขึ้นในแถว 3. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มตัวอย่างที่ เกิดขึ้นในคอลัมน์

25 BC428 : Research in Business Computer 25 ลักษณะของคำถามในแบบสอบถาม 1.ชั้นปี  ชั้นปี 1  ชั้นปี 2  ชั้นปี 3  ชั้นปี 4 2.คณะ  บริหารธุรกิจ  บัญชี  วิทยาศาสตร์ 3.จำนวนชั่วโมงในการสนทนาออนไลน์ ……………….. ชั่วโมง/วัน Data9_2.sav จากแบบสอบถามเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจำนวนชั่วโมง ในการเล่นสนทนาออนไลน์(Chat) ของนักศึกษาทั้ง 4 ชั้นปี จากนักศึกษาทั้งหมด 3 คณะ เพื่อทดสอบ Two- way ANOVA

26 BC428 : Research in Business Computer 26 คำสั่ง Analyze  General Linear Model  Univariate… Univariate Analysis of Variance

27 BC428 : Research in Business Computer 27

28 BC428 : Research in Business Computer 28

29 BC428 : Research in Business Computer 29 การทดสอบการมีความผันแปรร่วมระหว่างชั้นปีและ คณะ H o : ความผันแปรร่วมระหว่างชั้นปีและคณะไม่มีผล ต่อจำนวนชั่วโมงในการสนทนาออนไลน์ของ นักศึกษา H 1 : ความผันแปรร่วมระหว่างชั้นปีและคณะมีผลต่อ จำนวนชั่วโมงในการสนทนาออนไลน์ของนักศึกษา 2. สถิติทดสอบ คือ F = 0.647 3. ค่า Sig = 0.692 4. ระดับนัยสำคัญ (  ) = 0.05 5. ค่า Sig >  แสดงว่ายอมรับสมมติฐานหลัก นั่นคือ ความผันแปรร่วมระหว่างชั้นปีและคณะไม่มีผลต่อ จำนวนชั่วโมงในการสนทนาออนไลน์ของนักศึกษา ที่ ระดับนัยสำคัญ 0.05

30 BC428 : Research in Business Computer 30 การทดสอบค่าเฉลี่ยของการสนทนาออนไลน์ระหว่าง นักศึกษาทั้ง 4 ชั้นปี 1.H o : จำนวนชั่วโมงในการสนทนาออนไลน์เฉลี่ยของนักศึกษา ทั้ง 4 ชั้นปี ไม่แตกต่างกัน H 1 : จำนวนชั่วโมงในการสนทนาออนไลน์เฉลี่ยของนักศึกษา อย่างน้อย 2 ชั้นปี แตกต่างกัน 2. สถิติทดสอบ คือ F = 2.495 3. ค่า Sig = 0.080 4. ระดับนัยสำคัญ (  ) = 0.05 5. ค่า Sig >  แสดงว่ายอมรับสมมติฐานหลัก นั่นคือ จำนวน ชั่วโมงในการสนทนาออนไลน์เฉลี่ยของนักศึกษาทั้ง 4 ชั้นปี ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ในกรณีที่ Accept H 0 ไม่ต้องดูตาราง Post Hoc ต่อ

31 BC428 : Research in Business Computer 31 การทดสอบค่าเฉลี่ยของการสนทนาออนไลน์ ระหว่างนักศึกษาทั้ง 3 คณะ 1.Ho : จำนวนชั่วโมงในการสนทนาออนไลน์เฉลี่ยของ นักศึกษาทั้ง 3 คณะ ไม่แตกต่างกัน H1 : จำนวนชั่วโมงในการสนทนาออนไลน์เฉลี่ยของ นักศึกษาอย่างน้อย 2 คณะ แตกต่างกัน 2. สถิติทดสอบ คือ F = 6.380 3. ค่า Sig = 0.005 4. ระดับนัยสำคัญ (  ) = 0.05 5. ค่า Sig <  แสดงว่าปฏิเสธสมมติฐานหลัก นั่นคือ จำนวนชั่วโมงในการสนทนาออนไลน์เฉลี่ยของ นักศึกษาอย่างน้อย 2 คณะ แตกต่างกัน ที่ระดับ นัยสำคัญ 0.05 ในกรณีที่ Reject H 0 จะต้องดูตาราง Post Hoc ต่อ

32 BC428 : Research in Business Computer 32 faculty

33 BC428 : Research in Business Computer 33 ทั้งหมดที่จะต้องทดสอบ = 3(3-1)/2 = 3 คู่ ตัวอย่าง การทดสอบความแตกต่างระหว่างจำนวน ชั่วโมงในการสนทนาออนไลน์ ระหว่างคณะ บริหารธุรกิจและคณะบัญชี 1.H o : จำนวนชั่วโมงในการสนทนาออนไลน์เฉลี่ยของ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและคณะบัญชีไม่แตกต่างกัน H 1 : จำนวนชั่วโมงในการสนทนาออนไลน์เฉลี่ยของ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและคณะบัญชีแตกต่างกัน 2. ค่า Sig = 0.003 3. ระดับนัยสำคัญ (  ) = 0.05 4. ค่า Sig <  แสดงว่าปฏิเสธสมมติฐานหลัก นั่นคือ จำนวน ชั่วโมงในการสนทนาออนไลน์เฉลี่ยของนักศึกษาคณะ บริหารธุรกิจและคณะบัญชีแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ฯลฯ

34 BC428 : Research in Business Computer 34 ผลการวิเคราะห์ จำนวนชั่วโมงในการสนทนาออนไลน์(ชั่วโมง/วัน) บริหารธุรกิจบัญชีวิทยาศาสตร์ รวม SD ชั้นปี 1 8.502.1215.142.9112.000.0005.183.125 ชั้นปี 2 6.203.4213.001.4143.002.0004.332.934 ชั้นปี 3 6.002.6462.500.7076.000.0004.832.483 ชั้นปี 4 10.251.7086.000.0006.502.8817.822.960 รวม7.643.0544.422.5394.572.875 ชั้นปี F= 2.495;Sig of F= 0.080 คณะ F= 6.380;Sig of F=0.005 ชั้นปี*คณะ F=0.647 ;Sig of F= 0.692

35 BC428 : Research in Business Computer 35 จากตาราง เป็นการวิเคราะห์หาความแตกต่างระหว่างจำนวน ชั่วโมงในการสนทนาออนไลน์โดยจำแนกตามชั้นปี และ คณะ พบว่า เมื่อวิเคราะห์ความผันแปรร่วมระหว่างชั้นปีและคณะ พบว่า ความผันแปรร่วมระหว่างชั้นปีและคณะ ไม่มีผลต่อจำนวนชั่วโมง ในการสนทนาออนไลน์ของนักศึกษา ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ซึ่ง ค่า Sig ที่ได้จากการทดสอบครั้งนี้มีค่าเท่ากับ 0.692 เมื่อจำแนกตามชั้นปี พบว่าทั้ง 4 ชั้นปีมีจำนวนชั่วโมงในการ สนทนาออนไลน์ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ซึ่งค่า Sig ที่ได้จากการทดสอบครั้งนี้มีค่าเท่ากับ 0.080 เมื่อจำแนกตามคณะ พบว่ามีอย่างน้อย 2 คณะที่มีจำนวน ชั่วโมงในการสนทนาออนไลน์แตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ซึ่งค่า Sig ที่ได้จากการทดสอบครั้งนี้มีค่าเท่ากับ 0.041 ดังนั้น จึงต้องทดสอบเพื่อหาความแตกต่างระหว่างชั้นปี โดยใช้วิธีการ สอบสอบ Multiple Comparison Test และเลือกใช้ค่าสถิติ LSD ในการทดสอบ ซึ่ง แสดงผลลัพธ์ในตาราง ดังนี้

36 BC428 : Research in Business Computer 36 คณะบริหารธุรกิจบัญชีวิทยาศาสตร์ บริหารธุรกิจ- บัญชี3.23*- วิทยาศาสตร์3.07*-0.15- * แสดงคณะที่มีจำนวนชั่วโมงในการเล่นเกมส์ออนไลน์ที่แตกต่างกัน จากตารางพบว่า มีจำนวนคณะที่มีจำนวนชั่วโมงในการ สนทนาออนไลน์ที่แตกต่างกัน 2 คู่ ดังนี้คือ คณะ บริหารธุรกิจกับคณะบัญชี และคณะบริหารธุรกิจกับคณะ วิทยาศาสตร์ โดยทดสอบที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 และคู่ที่มี จำนวนชั่วโมงในการเล่นเกมส์ออนไลน์ที่แตกต่างกันมาก ที่สุดคือ คณะบริหารธุรกิจกับคณะบัญชี ซึ่งมีค่าความ แตกต่างเท่ากับ 3.23 ชั่วโมง


ดาวน์โหลด ppt BC428 : Research in Business Computer 1 การวิเคราะห์ความแปรปรวน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google