งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กราฟที่ 1 อัตราป่วยไข้เลือดออกในประเทศไทย จำแนกตามรายเขตตรวจราชการ 1-19 ข้อมูลสะสมตั้งแต่ 1 มกราคม - 13 ตุลาคม 2550 เขตตรวจราชการ ต่อแสนประชากร ที่มา :

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กราฟที่ 1 อัตราป่วยไข้เลือดออกในประเทศไทย จำแนกตามรายเขตตรวจราชการ 1-19 ข้อมูลสะสมตั้งแต่ 1 มกราคม - 13 ตุลาคม 2550 เขตตรวจราชการ ต่อแสนประชากร ที่มา :"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กราฟที่ 1 อัตราป่วยไข้เลือดออกในประเทศไทย จำแนกตามรายเขตตรวจราชการ 1-19 ข้อมูลสะสมตั้งแต่ 1 มกราคม - 13 ตุลาคม 2550 เขตตรวจราชการ ต่อแสนประชากร ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จัดทำโดย กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง สคร.6 ขก

2 กราฟที่ 2 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขต ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ที่ 10 และ 12 ณ สัปดาห์ที่ 41 ( ข้อมูล ตั้งแต่ 1 มกราคม - 13 ตุลาคม 2550 ) ที่มา : รายงาน E2 จากสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดในเขตตรวจราชการเขต 10 และ 12 จัดทำโดย : กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง สคร. 6 ขก เป้าหมาย ลดลงร้อยละ 20 ของค่ามัธยฐาน 63.71 / แสนประชากร

3 จำนวนป่วย โรคไข้เลือดออก (DHF+DF+DSS) ภาพรวม ในพื้นที่เขตตรวจราชการเขต 10 / 12 เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน ปี 2544-2548 จำแนกราย เดือน ปี 2550 วันที่ 1 มกราคม - 13 ตุลาคม 2550 จำนวน ( ราย ) แหล่งข้อมูล : รง. 506 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ผู้จัดทำ กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง สคร.6 ขก อัตราป่วย 63.71 ต่อแสนประชากร

4 จำนวนป่วย โรคไข้เลือดออก (DHF+DF+DSS) จังหวัด ร้อยเอ็ด จำแนกรายเดือน ปี 2550 วันที่ 1 มกราคม - 13 ตุลาคม 2550 เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปี จำนวน ( ราย ) ที่มา : รายงาน E2 จากสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดในเขตตรวจราชการเขต 10 และ 12 จัดทำโดย : กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง สคร. 6 ขก เสียชีวิต 1 ราย

5 จำนวนป่วย โรคไข้เลือดออก (DHF+DF+DSS) จังหวัด มหาสารคาม จำแนกรายเดือน ปี 2550 วันที่ 1 มกราคม - 13 ตุลาคม 2550 เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปี จำนวน ( ราย ) ที่มา : รายงาน E2 จากสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดในเขตตรวจราชการเขต 10 และ 12 จัดทำโดย : กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง สคร. 6 ขก

6 จำนวนป่วย โรคไข้เลือดออก (DHF+DF+DSS) จังหวัด เลย จำแนกรายเดือน ปี 2550 และ วันที่ 1 มกราคม - 13 ตุลาคม 2550 เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปี จำนวน ( ราย ) แหล่งข้อมูล : รง. 506 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จัดทำโดย : กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง สคร. 6 ขก

7 จำนวนป่วย โรคไข้เลือดออก (DHF+DF+DSS) จังหวัด ขอนแก่น จำแนกรายเดือน ปี 2550 วันที่ 1 มกราคม - 13 ตุลาคม 2550 เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปี จำนวน ( ราย ) ที่มา : รายงาน E2 จากสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดในเขตตรวจราชการเขต 10 และ 12 จัดทำโดย : กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง สคร. 6 ขก

8 จำนวนป่วย โรคไข้เลือดออก (DHF+DF+DSS) จังหวัด หนองคาย จำแนกรายเดือน ปี 2550 วันที่ 1 มกราคม - 13 ตุลาคม 2550 เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปี จำนวน ( ราย ) ที่มา : รายงาน E2 จากสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดในเขตตรวจราชการเขต 10 และ 12 จัดทำโดย : กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง สคร. 6 ขก เสียชีวิต 2 ราย

9 จำนวนป่วย โรคไข้เลือดออก (DHF+DF+DSS) จังหวัด อุดรธานี จำแนกรายเดือน ปี 2550 วันที่ 1 มกราคม - 13 ตุลาคม 2550 เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปี จำนวน ( ราย ) ที่มา : รายงาน E2 จากสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดในเขตตรวจราชการเขต 10 และ 12 จัดทำโดย : กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง สคร. 6 ขก

10 จำนวนป่วย โรคไข้เลือดออก (DHF+DF+DSS) จังหวัด หนองบัวลำภู จำแนกรายเดือน ปี 2550 วันที่ 1 มกราคม - 13 ตุลาคม 2550 เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปี จำนวน ( ราย ) ที่มา : รายงาน E2 จากสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดในเขตตรวจราชการเขต 10 และ 12 จัดทำโดย : กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง สคร. 6 ขก เสียชีวิต 1 ราย


ดาวน์โหลด ppt กราฟที่ 1 อัตราป่วยไข้เลือดออกในประเทศไทย จำแนกตามรายเขตตรวจราชการ 1-19 ข้อมูลสะสมตั้งแต่ 1 มกราคม - 13 ตุลาคม 2550 เขตตรวจราชการ ต่อแสนประชากร ที่มา :

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google