งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตรและการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตรและการเรียนรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักสูตรและการเรียนรู้
เป้าหมาย หลักสูตรและการเรียนรู้ จากทศวรรษที่แล้ว สู่ทศวรรษหน้า กับบทบาทของเรา

2 ความรู้ - Knowledge ทักษะ - Skills คุณลักษณะ - Attributes
เป้าหมายที่คาดหวัง สำหรับผู้เรียน ความรู้ - Knowledge ทักษะ - Skills คุณลักษณะ - Attributes

3 Knowledge Skills Attributes Content standards (Subject matter) What should know & be able to do 1. Academic skills developed from knowledge ...... 2. Applied skills - Thinking - Problem solving - Communication - ICT - Collaboration - life skill - career skill flexibility & adaptability / initiatives / self-direction / social skill Good habit & behaviour Ethics Discipline Self-esteem Accountability Social responsibility Service mind Etc.

4 บรรยายเรื่องจุดเน้นคุณภาพผู้เรียนสู่การปฏิบัติฯ ณ โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ (21มกราคม2554) 02/04/60 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เป็นช่วงแรกของการศึกษาภาคบังคับ มุ่งเน้นปูพื้นฐานความสามารถและทักษะ อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น ทักษะการคิดพื้นฐาน การติดต่อสื่อสารได้อย่างเข้าใจ ตลอดจนกระบวนการเรียนรู้ทางสังคม และพื้นฐานความเป็นมนุษย์ การพัฒนาชีวิตอย่างสมบูรณ์และสมดุล ทั้งในด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และวัฒนธรรม โดยเน้นการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถและทักษะให้สูงขึ้นจนสามารถ อ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขคล่อง มีทักษะการคิดขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น สามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างเข้าใจ เติมเต็มด้วยกระบวนการเรียนรู้ทางสังคม และพื้นฐานความเป็นมนุษย์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างสมบูรณ์ทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม และวัฒนธรรม โดยเน้นการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 เป็นช่วงสุดท้ายของการจัดการศึกษาภาคบังคับ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสำรวจความถนัด และความสนใจของตนเอง ส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพส่วนตน มีทักษะในการคิดขั้นสูง มีทักษะในการดำเนินชีวิต มีความสมดุลทั้งด้านความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และมีความภูมิใจในความเป็นไทย ตลอดจนใช้เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 การศึกษาระดับนี้เน้นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะเฉพาะด้าน สนองตอบความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียนแต่ละคน ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ มีทักษะการคิดขั้นสูง การแสวงหาความรู้เพื่อนำไปใช้แก้ปัญหา และการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ สามารถเป็นผู้นำและผู้ให้บริการชุมชนในด้านต่าง ๆ ได้ 02/04/60 จุดเน้นคุณภาพผู้เรียนฯ :ผอ.สวก. (นางสาววีณา อัครธรรม) สพฐ. 4 ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ (นางสาววีณา อัครธรรม) 4

5 จุดเน้นสพฐ. 2555 - Student achievement - EQ (K to 12)
- Literacy & Numeracy - Sufficiency & Public minds - Excel to excellence - Alternative assessment - Southern border provinces - ASEAN community - Quality schools - Effective Education Service Areas

6 แรงกระตุ้นจากปัจจัยภายนอก
- โลกาภิวัตน์ - ประชาคมอาเซียน - PISA / NT / O-Net, A-Net คุณภาพคนที่โลกต้องการ - ทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21

7 21th Century Learning CONNECT ● Digital Literacy skill
● Communication skill CREATE ● Analytical skill ● Problem solving skill ● Creativity & innovation skill COLLABORATE ● Interpersonal skill ● Teamwork ● Social responsibility ● Accountability Reference: Partnership for 21st Century Skills

8

9 ทักษะของคนในศตวรรษที่ 21
สื่อสารอย่างสร้างสรรค์/สร้างสัมพันธภาพ คิดเชิงวิเคราะห์ /แก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ทักษะชีวิตในการดำเนินชีวิต /เรียนรู้ตลอดชีวิต 5. ใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ 6. สร้างสรรค์และยืดหยุ่น 6. สื่อสารด้วยภาษาสากล

10 Skills Map

11 ประเภทโรงเรียนของ สพฐ.
- Premium School - จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย (12) - มาตรฐานสากล (500) - ในฝัน (2,500) - ดีศรีตำบล (7,000) - ดีในชุมชน

12 Life and Career Skills Financial Literacy Career Awareness Career exploration Career Preparation

13 อาชีพและตำแหน่งงาน ที่เลื่อนไหลในอาเซียน
1. สถาปนิก 2. วิศวกร 3. นักสำรวจ 4. แพทย์ 5. ทันตแพทย์ 6. พยาบาล 7. นักบัญชี 8. สาขาการท่องเที่ยว

14 สาขาการเดินทาง (Travel Services) มี 9 ตำแหน่งงาน
ตัวแทนท่องเที่ยว (Travel Agency) ผู้จัดการทั่วไป (General Manager) 2. ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป (Assistant General Manager) 3. หัวหน้าผู้แนะนำการเดินทาง (Senior Travel Consultant) 4. ผู้แนะนำการเดินทาง (Travel Consultant) บริษัททัวร์ (Tour Operation) ผู้จัดการธุรกิจ (Product Manager) 2. ผู้จัดการฝ่ายขาย และการตลาด (Sales & Marketing Manager) 3. ผู้จัดการฝ่ายบัญชี (Credit Manager) 4. ผู้จัดการฝ่ายตั๋ว (Ticketing Manager) 5. ผู้จัดการฝ่ายท่องเที่ยว (Tour Manager)

15 สาขาที่พัก (Hotel Services) มี 23 ตำแหน่งงาน
แผนกต้อนรับ (Front Office) 1. ผู้จัดการฝ่ายต้อนรับ(Front Office Manager) 2. ผู้ควบคุมดูแลฝ่ายต้อนรับ (Front Office Supervisor) 3. พนักงานต้อนรับ (Receptionist) 4. พนักงานรับโทรศัพท์ (Telephone Operator) 5. พนักงานยกกระเป๋า (Bell Boy) แผนกแม่บ้าน (Executive Keeping) 1. ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน (Executive Housekeeper) 2. ผู้จัดการฝ่ายซักรีด (Laundry Manager) 3. ผู้ควบคุมดูแลห้องพัก (Floor Supervisor) 4. พนักงานซักรีด (Laundry Attendant) 5. พนักงานดูแลห้องพัก (Room Attendant) 6. พนักงานทำความสะอาด (Public Area Cleaner) แผนกอาหาร (Food Production) 1. หัวหน้าพ่อครัว (Executive Chef) 2. พ่อครัวแต่ละงาน (Demi Chef) 3. ผู้ช่วยพ่อครัวฝ่ายอาหาร (Commis Chef) 4. พ่อครัวงานขนมหวาน (Chef de Pastry) 5. ผู้ช่วยพ่อครัวขนมหวาน (Commis Pastry) 6. งานขนมปัง (Baker) 7. งานเนื้อ (Butcher) แผนกอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Braverage Service) 1. ผู้อำนวยการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม (F&B Director) 2. ผู้จัดการ Outlet อาหารและเครื่องดื่ม (F&B Outlet Director) 3. หัวหน้าพนักงานบริการ (Head Waiter) 4. พนักงานผสมเครื่องดื่ม (Bartender) 5. พนักงานบริการ (Waiter) 15

16 บทบาทนักการศึกษาอย่างเราคือ...

17 สมรรถนะครูสำหรับศตวรรษที่ 21
● จัดทำแผนการสอนที่ให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน ● สร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ● พัฒนาและใช้แหล่งการเรียนการสอน ● พัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง ● ส่งเสริมการเรียนรู้ ● ยกระดับค่านิยมคุณธรรมจริยธรรม ● พัฒนาทักษะชีวิตและวิชาชีพของผู้เรียน ● วัดและประเมินสรรถภาพของผู้เรียน ● มีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาชีพ ● สร้างเครือข่ายกับผู้มีส่วนร่วมต่างๆ โดยซีมีโอ

18 คุณลักษณะของครูในศตวรรษที่ 21 Characteristics
ปรับตัวได้ง่าย Adapter กล้าได้กล้าเสีย Risk Taker สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ Communicator ร่วมแรงร่วมใจ Collaborator เรียนรู้ตลอดชีวิต Learner เป็นแม่แบบ Model มีวิสัยทัศน์ Visionary ผู้นำ Leader Source: Andrew Churches 18

19 Quality Teaching = Quality Learning = Student Achievement
บทบาทการนิเทศ... COACHING AND MENTORING ชี้แนะและช่วยเหลือ BUILDING LEARNING COMMUNITIES ENSURING EFFECTIVE TEACHING Talk about how Building Learning Communities and Coaching and Mentoring are the main areas of focus. You need to pay careful attention to ensuring effective teaching. Structuring opportunities for teachers to work together, to learn form and with other is very important. You need to be involved with them สร้างชุมชนการเรียนรู้ ดำเนินการให้การสอน มีประสิทธิภาพ Quality Teaching = Quality Learning = Student Achievement 19

20 สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้
Building Learning Communities สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ principals and teachers working together focusing on teaching and learning building support and trust ผู้อำนวยการสถานศึกษากับครูผลึกกำลังกันทำงาน ให้ความสำคัญต่อการสอนและการเรียน ให้การสนับสนุนและความไว้วางใจ 20

21 ชี้แนะและช่วยเหลือ Coaching and Mentoring ครูช่วยครู
teachers helping teachers principals helping teachers practicing new skills ครูช่วยครู Talk about ages and stages ผู้อำนวยการสถานศึกษาช่วยครูผู้สอน ฝึกทักษะใหม่ ๆ 21 21

22 ดำเนินการให้การสอนมีประสิทธิภาพ
Ensuring Effective Teaching ดำเนินการให้การสอนมีประสิทธิภาพ clear expectations recognizing a problem providing pressure and support สร้างความคาดหวังให้ชัดเจน ตระหนักถึงปัญหาที่อาจมี สร้างทั้งแรงกดดันและแรงสนับสนุน

23 Supervising Learning in Action… การนิเทศการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
Building Learning Communities สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ Supervising Learning Ensuring Effective Teaching ดำเนินการให้การสอน มีประสิทธิภาพ นิเทศการเรียนรู้ Coaching & Mentoring ชี้แนะและช่วยเหลือ

24 สิ่งผู้อำนวยการสถานศึกษาควรมี...
Expectations of Principals สิ่งผู้อำนวยการสถานศึกษาควรมี... knowledge of teaching and learning knowledge of leadership for learning vision and the ability to make it happen ความรู้เรื่องการเรียนและการสอน ความรู้ในเรื่องภาวะผู้นำการเรียนรู้ วิสัยทัศน์และความสามารถในการทำให้เป็นจริง

25 เรื่องของผู้นำ.... Leaders Matter…
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในองค์กรเริ่มด้วยการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ผู้นำ… think – depth of understanding and beliefs say – the speech forms we use and the content of our speech do – a continuous flow of powerful actions within a culture of personal responsibility. คิด – มีความเข้าใจและความเชื่อที่ลึกซึ้ง พูด – รูปแบบและเนื้อหาที่พูด ทำ – การกระทำที่มีพลังที่ดำเนินอย่างต่อเนื่อง ภายในวัฒนธรรมความรับผิดชอบของตน

26 ข้อพึงปฏิบัติสำหรับผู้อำนวยการสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
Practices of Effective Principals ข้อพึงปฏิบัติสำหรับผู้อำนวยการสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ are the lead learners establish a culture of continuous improvement supervise learning supervise teachers are inquiry based เป็นผู้นำการเรียนรู้ สร้างวัฒนธรรมการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นิเทศการเรียนรู้ นิเทศครู ใช้หลักการสืบสอบในการบริหารงาน

27 ข้อพึงปฏิบัติสำหรับผู้อำนวยการสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
Practices of Effective Principals ข้อพึงปฏิบัติสำหรับผู้อำนวยการสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ share leadership but remain engaged are assessment literate engage parents model organizational leadership แบ่งปันภาวะผู้นำกับผู้อื่น แต่คงการทำงานร่วมกันไว้ รู้เรื่องการประเมิน ดึงผู้ปกครองเข้ามีส่วนร่วม เป็นตัวอย่างของการเป็นผู้นำองค์กร

28 แรงกระตุ้นจากปัจจัยภายนอก
- โลกาภิวัตน์ - ประชาคมอาเซียน - PISA / NT / O-Net, A-Net คุณภาพคนที่โลกต้องการ - ทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21

29 การลงทุนระหว่างประเทศ
Seeking for newer cheaper labor outsourcing Move manufacturing bases from Japan to South Korea and Taiwan then to China and Indonesia

30 เป็นมาอย่างไร?

31 การผลิตระหว่างประเทศ

32

33 เครื่องมือสร้างการเรียนรู้ในโลกยุคดิจิทัล
- Wiki (wikipaces.com) – สำหรับผลิต/จัดเก็บ/นำไปใช้ เพื่อเป็นสื่อ การเรียนการสอน การประเมิน การบ้าน ฯลฯ - Blogs – เว็บสื่อสาร - Prezi (prezi.com) – มี template มากมายสำหรับงานนำเสนอ - WebEx – สำหรับอบรมครูออนไลน์ - Edmodo (edmodo.com) – สำหรับการจัดการชั้นเรียน ระบบเก็บ และรายงานข้อมูลผู้เรียน - MoodleReader (moodlereader.org) – สำหรับส่งเสริมการอ่าน และชมเทคนิคการสอนต่างๆ - Top Notch Videos / YouTube – วิดีโอเหตุการณ์ต่างๆ - Voxopop – Voice-based e-learning - Subtitle-horse (subtitle-horse.com) / overstream.net – ผลิต คำอธิบายภาพ - Voice Thread (voicethread.com) – ผลิตเสียงประกอบ

34


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตรและการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google