งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เป้าหมายหลักสูตรและการเรียนรู้จากทศวรรษที่แล้วสู่ทศวรรษหน้ากับบทบาทของเรา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เป้าหมายหลักสูตรและการเรียนรู้จากทศวรรษที่แล้วสู่ทศวรรษหน้ากับบทบาทของเรา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เป้าหมายหลักสูตรและการเรียนรู้จากทศวรรษที่แล้วสู่ทศวรรษหน้ากับบทบาทของเรา

2 ความรู้ - Knowledge ทักษะ - Skills คุณลักษณะ - Attributes เป้าหมายที่คาดหวังสำหรับผู้เรียน

3 KnowledgeSkillsAttributes Content standards (Subject matter) What should know & be able to do 1. Academic skills developed from knowledge...... 2. Applied skills - Thinking - Problem solving - Communication - ICT - Collaboration - life skill - career skill flexibility & adaptability / initiatives / self-direction / social skill Good habit & behaviour Ethics Discipline Self-esteem Accountability Social responsibility Service mind Etc.

4 23/06/57 4 จุดเน้นคุณภาพผู้เรียนฯ : ผอ. สวก. ( นางสาว วีณา อัครธรรม ) สพฐ.

5 จุดเน้นสพฐ. 2555 - Student achievement - EQ (K to 12) - Literacy & Numeracy - Sufficiency & Public minds - Excel to excellence - Alternative assessment - Southern border provinces - ASEAN community - Quality schools - Effective Education Service Areas

6 แรงกระตุ้นจากปัจจัยภายนอก - โลกาภิวัตน์ - ประชาคมอาเซียน - PISA / NT / O-Net, A-Netคุณภาพคนที่โลกต้องการ - ทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21

7 21th Century Learning CONNECT ● Digital Literacy skill ● Communication skill CREATE ● Analytical skill ● Problem solving skill ● Creativity & innovation skill COLLABORATE ● Interpersonal skill ● Teamwork ● Social responsibility ● Accountability Reference: Partnership for 21st Century Skills

8

9 ทักษะของคนในศตวรรษที่ 21

10 Skills Map

11 ประเภทโรงเรียนของ สพฐ. - Premium School - จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย (12) - มาตรฐานสากล (500) - ในฝัน (2,500) - ดีศรีตำบล (7,000) - ดีในชุมชน

12 Life and Career Skills Financial Literacy Career Awareness Career exploration Career Preparation Life and Career Skills Financial Literacy Career Awareness Career exploration Career Preparation

13 อาชีพและตำแหน่งงาน ที่เลื่อนไหลในอาเซียน อาชีพและตำแหน่งงาน ที่เลื่อนไหลในอาเซียน 1. สถาปนิก 1. สถาปนิก 2. วิศวกร 2. วิศวกร 3. นักสำรวจ 3. นักสำรวจ 4. แพทย์ 4. แพทย์ 5. ทันตแพทย์ 5. ทันตแพทย์ 6. พยาบาล 6. พยาบาล 7. นักบัญชี 7. นักบัญชี 8. สาขาการท่องเที่ยว 8. สาขาการท่องเที่ยว

14 สาขาการเดินทาง (Travel Services) มี 9 ตำแหน่งงาน สาขาการเดินทาง (Travel Services) มี 9 ตำแหน่งงาน ตัวแทนท่องเที่ยว (Travel Agency) 1. ผู้จัดการทั่วไป (General Manager) (General Manager) 2. ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป (Assistant General (Assistant General Manager) Manager) 3. หัวหน้าผู้แนะนำการ เดินทาง (Senior Travel (Senior Travel Consultant) Consultant) 4. ผู้แนะนำการเดินทาง (Travel Consultant) (Travel Consultant) บริษัททัวร์ (Tour Operation) 1. ผู้จัดการธุรกิจ (Product Manager) (Product Manager) 2. ผู้จัดการฝ่ายขาย และการตลาด และการตลาด (Sales & Marketing Manager) (Sales & Marketing Manager) 3. ผู้จัดการฝ่ายบัญชี (Credit Manager) (Credit Manager) 4. ผู้จัดการฝ่ายตั๋ว (Ticketing Manager) (Ticketing Manager) 5. ผู้จัดการฝ่ายท่องเที่ยว (Tour Manager) (Tour Manager)

15 สาขาที่พัก (Hotel Services) มี 23 ตำแหน่งงาน สาขาที่พัก (Hotel Services) มี 23 ตำแหน่งงาน แผนกต้อนรับ (Front Office) 1. ผู้จัดการฝ่ายต้อนรับ (Front Office Manager) 2. ผู้ควบคุมดูแลฝ่ายต้อนรับ (Front Office Supervisor) 3. พนักงานต้อนรับ (Receptionist) 4. พนักงานรับโทรศัพท์ (Telephone Operator) 5. พนักงานยกกระเป๋า (Bell Boy) แผนกแม่บ้าน (Executive Keeping) 1. ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน (Executive Housekeeper) 2. ผู้จัดการฝ่ายซักรีด (Laundry Manager) 3. ผู้ควบคุมดูแลห้องพัก (Floor Supervisor) 4. พนักงานซักรีด (Laundry Attendant) 5. พนักงานดูแลห้องพัก (Room Attendant) 6. พนักงานทำความสะอาด (Public Area Cleaner) แผนกอาหาร (Food Production) 1. หัวหน้าพ่อครัว (Executive Chef) 2. พ่อครัวแต่ละงาน (Demi Chef) 3. ผู้ช่วยพ่อครัวฝ่ายอาหาร (Commis Chef) 4. พ่อครัวงานขนมหวาน (Chef de Pastry) 5. ผู้ช่วยพ่อครัวขนมหวาน (Commis Pastry) 6. งานขนมปัง (Baker) 7. งานเนื้อ (Butcher)แผนกอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Braverage Service) 1. ผู้อำนวยการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม (F&B Director) 2. ผู้จัดการ Outlet อาหารและเครื่องดื่ม (F&B Outlet Director) 3. หัวหน้าพนักงานบริการ (Head Waiter) 4. พนักงานผสมเครื่องดื่ม (Bartender) 5. พนักงานบริการ (Waiter)

16 บทบาทนักการศึกษา อย่างเราคือ...

17 โดยซีมีโอ ● จัดทำแผนการสอนที่ให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน ● สร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ● พัฒนาและใช้แหล่งการเรียนการสอน ● พัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง ● ส่งเสริมการเรียนรู้ ● ยกระดับค่านิยมคุณธรรมจริยธรรม ● พัฒนาทักษะชีวิตและวิชาชีพของผู้เรียน ● วัดและประเมินสรรถภาพของผู้เรียน ● มีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาชีพ ● สร้างเครือข่ายกับผู้มีส่วนร่วมต่างๆ

18 ปรับตัวได้ง่าย Adapter สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ Communicator เรียนรู้ตลอดชีวิต Learner มีวิสัยทัศน์ Visionary เป็นแม่แบบ Model ร่วมแรงร่วมใจ Collaborator กล้าได้กล้าเสีย Risk Taker ผู้นำ Leader Source: Andrew Churches

19 ENSURING EFFECTIVE TEACHING COACHING AND MENTORING BUILDING LEARNING COMMUNITIES Quality Teaching = Quality Learning = Student Achievement บทบาทการ นิเทศ... ดำเนินการให้ การสอน มี ประสิทธิภาพ ชี้แนะและ ช่วยเหลือ สร้างชุมชน การเรียนรู้

20 20 Building Learning Communities  principals and teachers working together  focusing on teaching and learning  building support and trust สร้างชุมชนแห่งการ เรียนรู้ ให้ความสำคัญต่อการสอนและ การเรียน ให้การสนับสนุนและความ ไว้วางใจ ผู้อำนวยการสถานศึกษากับ ครูผลึกกำลังกันทำงาน

21 21 Coaching and Mentoring  teachers helping teachers  principals helping teachers  practicing new skills ชี้แนะและช่วยเหลือ ครูช่วยครู ผู้อำนวยการสถานศึกษาช่วย ครูผู้สอน ฝึกทักษะใหม่ ๆ

22 Ensuring Effective Teaching  clear expectations  recognizing a problem  providing pressure and support ดำเนินการให้การสอนมี ประสิทธิภาพ สร้างความคาดหวังให้ชัดเจน ตระหนักถึงปัญหาที่อาจมี สร้างทั้งแรงกดดันและแรง สนับสนุน

23 Supervising Learning Building Learning Communities Coaching & Mentoring Ensuring Effective Teaching Supervising Learning in Action … การนิเทศการเรียนรู้สู่การ ปฏิบัติ นิเทศการ เรียนรู้ สร้างชุมชนแห่ง การเรียนรู้ ดำเนินการให้ การสอน มี ประสิทธิภาพ ชี้แนะและ ช่วยเหลือ

24 Expectations of Principals  knowledge of teaching and learning  knowledge of leadership for learning  vision and the ability to make it happen สิ่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ควรมี... ความรู้เรื่องการเรียนและการ สอน ความรู้ในเรื่องภาวะผู้นำการ เรียนรู้ วิสัยทัศน์และความสามารถในการ ทำให้เป็นจริง

25  think – depth of understanding and beliefs  say – the speech forms we use and the content of our speech  do – a continuous flow of powerful actions within a culture of personal responsibility. Leaders Matter… เรื่องของผู้นำ.... การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในองค์กรเริ่มด้วยการ เปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ผู้นำ … คิด – มีความเข้าใจและความเชื่อที่ลึกซึ้ง พูด – รูปแบบและเนื้อหาที่ พูด ทำ – การกระทำที่มีพลังที่ดำเนินอย่างต่อเนื่อง ภายในวัฒนธรรมความรับผิดชอบของตน

26 Practices of Effective Principals  are the lead learners  establish a culture of continuous improvement  supervise learning  supervise teachers  are inquiry based ข้อพึงปฏิบัติสำหรับผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่มีประสิทธิภาพ เป็นผู้นำการ เรียนรู้ สร้างวัฒนธรรมการพัฒนา อย่างต่อเนื่อง นิเทศครู นิเทศการเรียนรู้ ใช้หลักการสืบสอบในการบริหารงาน

27 Practices of Effective Principals  share leadership but remain engaged  are assessment literate  engage parents  model organizational leadership ข้อพึงปฏิบัติสำหรับผู้อำนวยการ สถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ รู้เรื่องการประเมิน แบ่งปันภาวะผู้นำกับผู้อื่น แต่คงการ ทำงานร่วมกันไว้ ดึงผู้ปกครองเข้ามีส่วนร่วม เป็นตัวอย่างของการเป็นผู้นำองค์กร

28 แรงกระตุ้นจากปัจจัยภายนอก - โลกาภิวัตน์ - ประชาคมอาเซียน - PISA / NT / O-Net, A-Netคุณภาพคนที่โลกต้องการ - ทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21

29 การลงทุนระหว่างประเทศ  Seeking for newer cheaper labor outsourcing  Move manufacturing bases from Japan to South Korea and Taiwan then to China and Indonesia

30 เป็นมาอย่างไร ?

31 การผลิตระหว่างประเทศ

32

33 - Wiki (wikipaces.com) – สำหรับผลิต/จัดเก็บ/นำไปใช้ เพื่อเป็นสื่อ การเรียนการสอน การประเมิน การบ้าน ฯลฯ การเรียนการสอน การประเมิน การบ้าน ฯลฯ - Blogs – เว็บสื่อสาร - Prezi (prezi.com) – มี template มากมายสำหรับงานนำเสนอ - WebEx – สำหรับอบรมครูออนไลน์ - Edmodo (edmodo.com) – สำหรับการจัดการชั้นเรียน ระบบเก็บ และรายงานข้อมูลผู้เรียน และรายงานข้อมูลผู้เรียน - MoodleReader (moodlereader.org) – สำหรับส่งเสริมการอ่าน และชมเทคนิคการสอนต่างๆ และชมเทคนิคการสอนต่างๆ - Top Notch Videos / YouTube – วิดีโอเหตุการณ์ต่างๆ - Voxopop – Voice-based e-learning - Subtitle-horse (subtitle-horse.com) / overstream.net – ผลิต คำอธิบายภาพ คำอธิบายภาพ - Voice Thread (voicethread.com) – ผลิตเสียงประกอบ เครื่องมือสร้างการเรียนรู้ในโลกยุคดิจิทัล

34


ดาวน์โหลด ppt เป้าหมายหลักสูตรและการเรียนรู้จากทศวรรษที่แล้วสู่ทศวรรษหน้ากับบทบาทของเรา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google