งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำนาม เป็นคำบอกชื่อคน สัตว์ สิ่งของ เป็นต้น คำนามแบ่งออกเป็น ๕ ชนิด ได้แก่ ๑ ) สามานยนาม ๒ ) วิสามานยนาม ๓ ) สมุหนาม ๔ ) ลักษณนาม ๕ ) อาการนาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำนาม เป็นคำบอกชื่อคน สัตว์ สิ่งของ เป็นต้น คำนามแบ่งออกเป็น ๕ ชนิด ได้แก่ ๑ ) สามานยนาม ๒ ) วิสามานยนาม ๓ ) สมุหนาม ๔ ) ลักษณนาม ๕ ) อาการนาม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 คำนาม เป็นคำบอกชื่อคน สัตว์ สิ่งของ เป็นต้น คำนามแบ่งออกเป็น ๕ ชนิด ได้แก่ ๑ ) สามานยนาม ๒ ) วิสามานยนาม ๓ ) สมุหนาม ๔ ) ลักษณนาม ๕ ) อาการนาม

3 ๑ ) สามานยนาม คือคำนามที่เป็นชื่อทั่วไป เช่น คน บ้าน เมือง ใจ ลม เวลา เป็นต้น ซึ่งใช้เรียกได้ทั่วไป เช่น เธอดูยายคนนั้นซิเขากำลังขายของ ๒ ) วิสามานยนาม คือคำนามที่เป็นชื่อ เฉพาะที่สมมติตั้งขึ้นสำหรับเรียก คน สัตว์ สิ่งของบางอย่าง เพื่อให้รู้ชัดว่า คนนี้ สัตว์ตัวนี้ ของสิ่งนี้ ฯลฯ เช่น นลินีจะไปเที่ยวเชียงใหม่

4 ๓ ) สมุหนาม คือ คำนามที่เป็นชื่อ คน สัตว์ และสิ่งของที่รวมกันอยู่มาก ด้วยกัน มักจะมีคำว่า กอง หมู่ คณะ ฝูง บริษัท เป็นต้น เช่น ลูกเสือ ๓ กอง คณะอาจารย์โรงเรียน วิเศษไชย ชาญ “ ตันติวิทยาภูมิ ” มาประชุมกัน

5 ๔ ) ลักษณนาม คือคำนามที่ใช้บอก ลักษณะของสามานยนามอีกทีหนึ่ง มักจะ มีคำว่า องค์ รูป คน ใบ เล่ม อัน ลำ กอง เป็นต้น เช่น พระสงฆ์ ๙ รูป เกวียน ๑ เล่ม ๕ ) อาการนาม คือคำนามที่บอกกิริยา อาการ หรือปรากฏเป็นต่างๆ แห่ง คน สัตว์ และสิ่งของซึ่งเนื่องมาจากคำกริยา หรือคำวิเศษณ์ มักจะมีคำว่า การและ ความ เช่น การบ้าน การเรียน การงาน การ กิน การอยู่ ความฝัน ความตาย ความสวย ความงาม

6 ๑. ทำหน้าที่เป็นประธานของกริยาใน ประโยค ๒. เป็นกรรมกริยา ๓. ขยายคำนามที่อยู่ข้างหน้า ๔. ขยายคำกริยาบอกสถานที่หรือ ทิศทาง ๕. ขยายคำกริยาหรือขยายคำนามอื่น ๖. ใช้เป็นคำนามเรียกขาน ๗. ใช้เป็นส่วนเติมเต็มของกริยา ๘. ทำหน้าที่บอกลักษณะ บอกชนิดพวก สัณฐาน

7 ๑ ) เด็กชาย สนธยา ระรวยรื่น เลขที่ ๑๒ ๒ ) เด็กหญิง กมลชนก ศรีวิเชียร เลขที่ ๑๖ ๓ ) เด็กหญิง เกศินี แววนกยูง เลขที่ ๑๗ ๔ ) เด็กหญิง นรีลักษณ์ ทองคำชู เลขที่ ๒๔ ๕ ) เด็กหญิง นลินี ไหลพึ่งทอง เลขที่ ๒๖ ๖ ) เด็กหญิง บุษยมาศย์ เดชคง เลขที่ ๒๘ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๒ / ๒


ดาวน์โหลด ppt คำนาม เป็นคำบอกชื่อคน สัตว์ สิ่งของ เป็นต้น คำนามแบ่งออกเป็น ๕ ชนิด ได้แก่ ๑ ) สามานยนาม ๒ ) วิสามานยนาม ๓ ) สมุหนาม ๔ ) ลักษณนาม ๕ ) อาการนาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google